Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SCHEMAT II. PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SCHEMAT II. PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER +"— Zapis prezentacji:

1 SCHEMAT II. PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER +
FINANSOWANIE, ROZLICZENIE ŚRODKÓW PROJEKTU Warszawa, maj 2007 Alicja Kożuchowska

2 Tematy Finansowanie, dofinansowanie i rozliczanie projektu
Wypełnianie wniosku o płatność pierwszą i rozliczenie Wypełnianie wniosków o płatność pośrednią, końcową i rozliczenie Szczegółowe interpretacje Pytania i odpowiedzi, problemy do wyjaśnienia

3 Definicja projektu i finansowania
Projektem nazywamy określone działania, które muszą być zrealizowane w określonym czasie przy pomocy określonych środków. Finansowanie to decyzja o wysokości środków niezbędnych do zrealizowania projektu.

4 c.d. Projekt to powiązane ze sobą trzy elementy: 1) działania,
2) czas, 3) środki finansowe. Jeśli przedsięwzięcie nie posiada określonych tych trzech elementów nie może nazywać się projektem.

5 Finansowanie Projekt finansowany jest w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcji Orientacji oraz w 20% ze środków budżetu państwa. Finansowanie odbywa się poprzez zwrot kosztów kwalifikowalnych, poniesionych na realizację projektu. Kwota dofinansowania określona została w Umowie o dofinansowanie projektu, podpisanej między beneficjentem a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

6 Finansowanie „pierwotne”
Finansowanie „pierwotne” odbywa się ze środków LGD (własnych, pożyczonych, z kredytu). Podstawą uzyskania dofinansowania, jest 100% -we sfinansowanie przez LGD zobowiązań, wynikających z przedstawionych dokumentów finansowych (faktury, dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) za zrealizowane usługi, zakupione towary.

7 Dofinansowanie Dofinansowanie projektu może nastąpić wyłącznie na podstawie poprawnie sporządzonego i złożonego przez Beneficjenta Wniosku o dofinansowanie, podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu, złożonego Wniosku o płatność. FAPA rozpatruje (weryfikuje, akceptuje) Wniosek beneficjenta o płatność i przekazuje do sfinansowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Środki finansowe przekazywane są przez akredytowaną do UE ARiMR.

8 Umowa o dofinansowanie projektu, zwana dalej Umową
Wzór Umowy opracowuje i publikuje Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zwrot poniesionych kosztów związanych z realizacją ZSROW jest możliwy tylko i wyłącznie po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu Umowa określa prawa i obowiązki stron

9 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
LGD ma prawo do: zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją ZSROW (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy i wykazem kosztów kwalifikowalnych) refundacji kosztów kwalifikowalnych jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w § 8 Umowy

10 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
Zobowiązania LGD: wymienione w § 4, 5, 6, i 7 Umowy, w tym m.in.do: przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją projektu, w szczególności wymienionej w załączniku nr 3 do umowy, do dnia upływu 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej (§5 pkt 1);

11 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania dóbr nabytych ze środków z pomocy przyznanej na podstawie umowy lub ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem – do dnia upływu 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej (§6 ust.1 pkt 1);

12 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
umieszczania w widocznym miejscu logo Unii Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na materiałach promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dotyczących projektu… (§ 6 ust.1 pkt 6);

13 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
zachowania warunków realizacji projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (§ 6 ust.1 pkt 10) – zmiana wymaga zgody Fundacji (§ 6 ust.3);

14 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
podawania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej LGD, zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu wraz z informacją o postępach w realizacji projektu, stanowiących załączniki do wniosku o płatność (§ 6 ust.1 pkt 11);

15 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla operacji związanych z realizacją projektu (§ 6 ust. 1 pkt 12)

16 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
Sankcje: korekta kosztów, gdy poniesiony wydatek jest: - niekwalifikowalny, - nie w pełni uzasadniony, - poniesiony w nadmiernej wysokości;

17 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
odmowa wypłaty całości lub części pomocy (w przypadku stwierdzenia wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 11 ust.2 umowy o dofinansowanie);

18 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
rozwiązanie Umowy (§11 ust.1), m.in. w przypadku: - nierozpoczęcia realizacji projektu do końca terminu do złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią (definicję realizacji projektu określa § 4 ust. 2 umowy).

19 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
Zmiana Umowy – warunki zmiany określa § 14 umowy o dofinansowanie Zmiana Umowy jest wymagana w przypadku: zmiany zakresu rzeczowego ( nowe zadanie), zwiększenia wysokości transzy, zmiany terminu złożenia wniosku o płatność

20 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
Zmiana wysokości transzy – zmniejszenie wysokości transzy nie wymaga aneksu, jeżeli nie łączy się ze zwiększeniem kolejnej, -ych transz, Uwaga: jeśli oszczędności dotyczą kosztów pozostałych, limit kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 15% faktycznie poniesionych pozostałych kosztów kwalifikowalnych (patrz: § 10 ust. 5 Umowy)

21 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
Zmiana wysokości transzy – zwiększenie wysokości transzy może wystąpić tylko w przypadku zmniejszenia innej transzy, ponieważ wysokość pomocy ogółem nie może ulec zmianie, wniosek o aneks musi zostać złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego w § 7 ust.1 umowy o dofinansowanie Uwaga: w/w termin dotyczy także złożenia wniosku o aneks w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność

22 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
Zezwala LGD: na potwierdzanie obustronnych kserokopii faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej i dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał dokument, urząd gminy lub pracownika Fundacji, na korespondencyjne składanie Wniosku o płatność

23 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
Zobowiązuje LGD: Do oznaczania na awersie oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki adnotacją: Przedstawiono do refundacji w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”.

24 c.d. Umowa o dofinansowanie projektu
Załączniki informacyjne do Umowy p.n.: Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o płatność – Załącznik nr 2 Dokumenty, które w szczególności należy przechowywać w siedzibie Beneficjenta – Załącznik nr 3

25 Tryb rozliczeń projektów realizowanych w ramach Schematu II Leader +
Reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 283) § „Refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta następuje (…) na podstawie wniosku o płatność, złożonego przez beneficjenta wraz z załączonymi kopiami dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione wydatki,…” oraz Umowa o dofinansowanie projektu

26 W/w Rozporządzenie określa m.in., iż:
§ „Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są: 1) zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty;”… § „Oryginały dokumentów, o których mowa w ust.7, przechowywane przez beneficjenta stanowią przedmiot kontroli …”

27 „Wniosek beneficjenta o płatność”
Formularz Wniosku „Wniosek beneficjenta o płatność” zwany dalej Wnioskiem

28 Informacje podstawowe dla opracowania Wniosku znajdują się w:
Umowie o dofinansowanie projektu wraz z aneksem (aneksami) Instrukcji do „Wniosku beneficjenta o płatność”

29 Sposób wypełniania Wniosku
Czytelnie. Wszystkie [POLA WYMAGALNE]. Nie używać skrótów. Starannie opisywać dokumenty finansowo-księgowe. Oznaczyć wszystkie strony Załączników numerem Umowy. Podpisać Wniosek.

30 Forma złożenia Wniosku
Wniosek wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w wersji: papierowej i elektronicznej.

31 Kto podpisuje Wniosek :
Osoby reprezentujące beneficjenta, tj. osoby, które podpisały Umowę (lub które aktualnie reprezentują beneficjenta i potwierdza ten fakt stosowny dokument). Pełnomocnik, osoba upoważniona – jeśli przedstawiła oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia.

32 Poprawki we Wniosku i załącznikach
Poprawki mogą być nanoszone wyłącznie na dokumentach wystawianych przez beneficjenta poprzez przekreślenie, wpisanie danych prawidłowych i parafowanie poprawki. Na dokumentach wystawionych na rzecz beneficjenta (faktury, rachunki itp.) nie wolno dokonywać poprawek, za wyjątkiem opisu merytorycznego i formalno-rachunkowego, dokonanego przez beneficjenta na odwrotnej stronie dokumentu. Na odwrotnej stronie dokumentu księgowego niedozwolone jest dokonywanie poprawek korektorem.

33 Poprawki na Wniosku i Sprawozdaniu końcowym
Jeśli poprawki nanoszone są na Wniosku i Sprawozdaniu końcowym, należy przedłożyć nową, poprawną stronę, zgodną z wersją elektroniczną. Poprawioną stronę parafuje osoba upoważniona do reprezentowania beneficjenta. Poprawiona strona musi być oznaczona datą. Niedozwolone jest dokonywanie poprawek przez przekreślenie błędów i wpisanie obok poprawnych danych.

34 Forma składanych dokumentów
Wniosek i załączniki muszą być złożone w formie uporządkowanej, to znaczy: spięte, ponumerowane strony, ponumerowane załączniki, dokumenty potwierdzające poniesione wydatki - ułożone w kolejności podanej w Zestawieniu dokumentów. *niepotrzebne skreślić – oznacza, że beneficjent skreśla wyraz „decyzja, -ą”.

35 Rodzaje Wniosków Wniosek o płatność pierwszą.
Wniosek o płatność pośrednią (za część projektu tzw. etap…). Wniosek o płatność końcową.

36 Wniosek o płatność pierwszą
Nie jest związany z poniesieniem kosztów kwalifikowalnych. Nie może przekroczyć 20% planowanych kosztów kwalifikowlanych projektu, tj. wysokości kosztów finansowanych z budżetu państwa. Podlega rozliczeniu wraz z kolejnymi Wnioskami beneficjenta o płatność.

37 Wniosek o płatność pośrednią
Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji projektu. W przypadku, jeśli w ramach tych płatności rozliczana jest kwota z Wniosku płatności pierwszej, refundacja odnosi się wyłącznie do najwyżej 80% wydatków kwalifikowalnych. Jeśli pierwsza płatność jest <20%, to po rozliczeniu kwoty odpowiadającej wypłaconemu współfinansowaniu, poniesione koszty kwalifikowalne będą refundowane w 100%.

38 Wniosek o płatność końcową
Składa się po zakończeniu realizacji projektu. Rozliczana jest ew. ostatnia część płatności pierwszej, przekazanej ze środków współfinansowania krajowego. Wraz z tym Wnioskiem należy zwrócić nadmiernie pobraną wysokość płatności pierwszej (jeśli taka wystąpiła) lub część wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrotu należy dokonać wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia wypłacenia przez ARiMR płatności na rzecz Beneficjenta.

39 Załączniki do Wniosku Do Wniosku o płatność pierwszą załącza się zabezpieczenie dodatkowe w formie: weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, albo poręczenia lub gwarancji udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz oryginał zaświadczenia z banku o wyodrębnionym rachunku bankowym. W dokumencie notarialnego oświadczenia, poręczeniu/gwarancji zabezpieczenia przez jst wymagane jest podanie kwoty wraz z odsetkami (11%, wysokość jak w zobowiązaniach podatkowych wobec budżetu państwa za 2007 r.). Spis dokumentów, które należy dołączyć do każdego pośredniego i końcowego Wniosku, zawiera Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu.

40 Uwaga: Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 11 Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do podawania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD, zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu. Zestawienia wraz z informacjami o postępie w realizacji projektu powinny być zamieszczone przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

41 Niekompletność/niepoprawność złożonej wraz z Wnioskiem dokumentacji
Niekompletność/niepoprawność/brak publikacji zestawienia rzeczowo-finansowego i informacji z realizacji projektu powoduje konieczność uzupełnienia/naprawienia uchybień w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, lecz nie dłużej niż 21 dni od daty jego nadania przez FAPA. Jeśli uzupełnienie/poprawa będzie niewystarczająca, zrefundowana zostanie tylko część kosztów, tj. wydatki wynikające z poprawnych, niekwestionowanych dokumentów.

42 Rodzaje pól we Wniosku [POLE WYMAGALNE] – obowiązkowe wypełnienie;
[POLE NIEWYMAGALNE] – do wypełnienia, jeśli dotyczy beneficjenta; [POLE WYPEŁNIONE NA STAŁE] – pole nie podlegające modyfikacjom; [POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK FUNDACJI] – pole wypełniane jest przez pracownika Fundacji; [POLE NIE DOTYCZY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PIERWSZĄ] – nie należy wypełniać przy Wniosku o płatność pierwszą.

43 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (1). „od” – data złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu lub dzień r. - w przypadku wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2006 r.; „do” – data złożenia Wniosku, tj. ostatni dzień terminu złożenia Wniosku = data zakończenia realizacji projektu/etapu, zapisana w Umowie lub dzień złożenia Wniosku dla danej transzy w FAPA.

44 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (7). Tytuł zgodny z par.4 ust.1 Umowy. Pole (8), (9), (10). Dane wpisać z Umowy, w tym z par.3 ust.1. Pole (11). Należy wpisać 100.

45 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (12). Podać dane dla całego projektu zgodnie z Umową. „od” – data złożenia w FAPA wniosku o dofinansowanie projektu, lub dzień r. – w przypadku wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2006 r.; „do” – data złożenia wniosku o płatność za końcowy etap, zgodnie z par. Umowy lub dzień złożenia wniosku o płatność końcową w FAPA.

46 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (13). Płatność pierwsza - zgodnie z Umową (ze środków współfinansowanych z budżetu państwa tzw. krajowych). Płatność „pośrednia” – jeśli Wniosek dotyczy części projektu tzw. etapu. Płatność „końcowa” – w przypadku projektów jednoetapowych lub Wniosku za ostatnią część projektu (ostatni etap).

47 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (14). Kwota wydatków musi być zgodna z „sumą ogółem” z Pola (20) „Zestawienia dokumentów …” i musi się równać „sumie kosztów kwalifikowalnych” z kol. 13 wiersza C Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu.

48 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (15). Wniosek o płatność pierwszą - wnioskowana kwota wynosi ≤ 20% planowanych kosztów kwalifikowalnych projektu zapisanych w Umowie. Wniosek o płatność pośrednią: - jeśli beneficjent nie występował o płatność pierwszą, to wnioskowana kwota jest równa kwocie wpisanej w polu (14), - jeśli płatność pierwsza wystąpiła w wysokości 20%, to należy wpisać kwotę równą 80% wpisanej w polu (14), - jeśli płatność pierwsza wystąpiła w wysokości <20%, to należy wpisać kwotę równoważną 80% kosztów kwalifikowalnych, ale tylko do momentu, kiedy kwota współfinansowania krajowego nie przekroczy wartości pierwszej płatności.

49 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (16). Dotyczy kwot otrzymanych z wcześniejszych części projektu (etapów). W przypadku, jeśli nie otrzymano środków z wcześniejszego wniosku, należy tę kwotę uwzględnić. Dla pierwszej części projektu (pierwszego etapu) i wniosków jednoetapowych należy tu wpisać 0.

50 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (19). Dane muszą być zgodne z załączonym „Zaświadczeniem z banku”. Zaświadczenie składa się tylko jeden raz, wraz z Wnioskiem składanym o płatność pierwszą lub pierwszym Wnioskiem o płatność pośrednią. Jeśli w okresie późniejszym rachunek ulegnie zmianie, to należy przedstawić nowe Zaświadczenie, potwierdzające zmianę.

51 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (20). Należy wpisać m.in.: w kol. nienumerowanej (przed kol.1) - numery porządkowe w kolejności ciągłej, w kol.3 - numery nadane w księgach beneficjenta, w kol. 4 - pozycje z „Zestawienia rzeczowo -finansowego z realizacji projektu”, w przypadku wielu pozycji – wpisać wszystkie, w kol. 5 - kategorię 1305,

52 Uwagi szczegółowe do Wniosku
w kol. 6 - jeśli są płatności częściowe, podać wszystkie daty płatności, przy czym data zapłaty nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku o płatność, w kol numer pozycji z faktury, do której odnosi się koszt, w kol. 9 - „nie dotyczy” - w przypadku, jeśli wystawca nie ma NIP, w kol. 12 – kwotę brutto, jeśli VAT jest kosztem kwalifikowalnym lub netto, jeśli VAT nie jest kwalifikowalny (lub część kwoty brutto lub część kwoty netto, jeśli refundacja dotyczy tylko niektórych poz. z faktury).

53 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Uwaga: Każdy dokument potwierdzający poniesiony wydatek może być wpisany w Zestawieniu tylko 1 raz ! Pole (20) nie dotyczy Wniosku o płatność pierwszą.

54 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (21): Należy wypełnić zgodnie z „Arkuszem pomocniczym (excel)”, zamieszczonym na stronie internetowej FAPA.

55 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (22), (23), (24). Nie wypełnia się. Pole (25). Podać adres przechowywania dokumentacji związanej z projektem.

56 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (26). Załączniki. Do Wniosku należy dołączyć załączniki (jeśli dotyczą) wymienione w tym Polu oraz dokumenty wymienione w załączniku nr 2 do Umowy. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane. Na każdym załączniku należy wpisać numer Umowy, a na dokumentach finansowych także liczbę porządkową z „Zestawienia dokumentów… „ patrz: pole (20).

57 Załącznik nr 1 i 2 do Wniosku
Do Wniosku o płatność pośrednią lub końcową należy dołączyć: Poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał dokument, urząd gminy lub pracownika Fundacji, obustronne kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, wymienione w polu (20) .

58 Uwaga: Przed wykonaniem kopii, wszystkie oryginalne dokumenty finansowe wystawione na rzecz beneficjenta należy na awersie oznakować adnotacją: „Przedstawiono do refundacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” oraz datą i podpisem jednej z osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta.

59 c.d. Załącznik nr 1 i 2 do Wniosku
Wszystkie dokumenty finansowe wystawione na rzecz beneficjenta, wyszczególnione w polu (20) Wniosku muszą być opisane na odwrotnej stronie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Schemat opisu podany jest w „Instrukcji do Wniosku beneficjenta o płatność…” na str. 10.

60 c.d. Załącznik do Wniosku
Dowody zapłaty potwierdzające dokonanie płatności bezgotówkowej (kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych), dokumentujących operacje na wyodrębnionym rachunku, którego dotyczy Wniosek i dowody zapłaty gotówkowej (raporty kasowe), KW (kasa wypłaci), rozliczenie pobranej zaliczki, polecenie wyjazdu służbowego), powinny być oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację z fakturami/dokumentami księgowymi.

61 Załącznik nr 3 do Wniosku
Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu sporządza się na formularzu udostępnionym w wersji elektronicznej, przekazywanej przez FAPA do beneficjenta do 15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada termin złożenia Wniosku o płatność, wypełnia się dla każdej części projektu (każdego etapu) oddzielnie, wykaz zadań analogiczny, jak w Zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy

62 Dane liczbowe w kol. 3 – 10 będą wpisane przez system informatyczny FAPA,
w kol. 11 – 13 beneficjent wpisuje kwoty wnioskowane do refundacji, faktycznie poniesione w ramach danej transzy, kol. 14 (%)jest generowana automatycznie. W przypadku, jeśli w poszczególnych pozycjach działania priorytetowego zmiany przekroczą 110%, do Wniosku należy dołączyć uzasadnienie wzrostu kosztu zadania.

63 Uwaga !!! Faktury i dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej muszą być zapłacone w całości do dnia złożenia Wniosku. Do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się wydatków poniesionych przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu.

64 Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki
Faktury Dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, które będą akceptowane przez FAPA, zostały wymienione w „Instrukcji”, patrz: Pole (20).

65 c.d. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki
Dokumenty o równoważnej wartości dowodowej: Rachunki. Noty i noty korygujące. Noty księgowe. Umowy/rachunki. Listy płac.

66 c.d. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki
Polecenia wyjazdu służbowego wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatku (np. bilety, ewidencje przebiegu pojazdu i inne). Polecenia księgowania (noty memoriałowe) jako uproszczony dokument księgowy wewnętrzny lub korygujący.

67 Załącznik nr 4 do Wniosku
Zaświadczenie z banku potwierdzające wyodrębniony numer rachunku bankowego LGD, na który mają być przekazane środki finansowe. Zaświadczenie dołączane jest tylko jeden raz wraz z pierwszym Wnioskiem. W przypadku, jeśli numer rachunku bankowego ulegnie zmianie należy przedłożyć w FAPA nowe zaświadczenie.

68 Załącznik nr 5 do Wniosku
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Oświadczenie odnosi się do stanu faktycznego i aktualnej sytuacji podatkowej. Składane jest na formularzu udostępnionym przez FAPA.

69 c.d. Załącznik nr 5 do Wniosku
Wraz z każdym wnioskiem o płatność pośrednią i końcową beneficjent wraz z w/w Oświadczeniem składa: 1. Aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że beneficjent nie jest podatnikiem podatku VAT – w przypadku, jeśli beneficjent wnosi o objęcie VAT kosztami kwalifikowalnymi, lub

70 c.d. Załącznik nr 5 do Wniosku
2. Aktualną interpretację potwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT, wydaną w drodze postanowienia przez naczelnika urzędu skarbowego – jeśli stan faktyczny beneficjenta uległ zmianie w stosunku do stanu przedstawionego we Wniosku o dofinansowanie. Dokumenty wymienione w pkt.1 i 2 należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność, jak w przypadku faktury.

71 Załącznik nr 6, 7, 8 do Wniosku
Aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika U.S o braku zaległości podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników - Załącznik nr 6. Aktualne zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o braku zaległości podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości – Załącznik nr 7.

72 c.d. Załącznik nr 6, 7, 8 do Wniosku
Aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych – Załącznik nr 8.

73 c.d. Załącznik nr 6, 7, 8 do Wniosku
Uwaga: Załączniki 6, 7, 8 przedstawia się w oryginale lub kopiach potwierdzonych za zgodność w sposób analogiczny jak faktury. Data wydania zaświadczeń nie może być wcześniejsza niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o płatność.

74 Załącznik nr 9 do Wniosku
Oryginał zestawienia wykonawców lub dostawców uczestniczących w realizacji projektu lub jego części. Zestawienie sporządza się na formularzu udostępnionym przez FAPA.

75 Załącznik nr 10 do Wniosku
Umowy z wykonawcami lub dostawcami towarów/usług, zawierające specyfikację będąca podstawą wystawienia przedłożonych we Wniosku faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – jeśli treść tych dokumentów odwołuje się do umowy (umów) lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych. Kopie w/w dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób analogiczny jak faktury.

76 Załącznik nr 11 do Wniosku
Oryginał „Uzasadnienia do zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach działań priorytetowych w zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji projektu, przekraczających 10% w stosunku do wartości wykazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy” – jeśli takie przekroczenie wystąpiło.

77 Załącznik nr 12 do Wniosku
Licencje lub pozwolenia, jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z odrębnych przepisów. Kopie w/w dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób analogiczny jak faktury.

78 Załącznik nr 13, 14 do Wniosku
Informacja o postępach w realizacji projektu – Załącznik nr 13. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu - Załącznik nr 14, wypełniony zgodnie z „Instrukcją do sprawozdania końcowego z realizacji projektu”. Uwaga: Załącznik nr 13 i 14 sporządza się na formularzach udostępnionych przez FAPA i składa wraz z Wnioskiem w oryginale.

79 Uwagi szczegółowe do Wniosku
Pole (27). Wpisać datę i miejsce sporządzenia Wniosku. Wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta i zaciągania zobowiązań finansowych, zgodnie z zapisami w KRS. Wraz z Wnioskiem należy złożyć oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia, jeśli Wniosek podpisała osoba, której udzielono pełnomocnictwa/upoważnienia.

80 Wzór awersu i rewersu faktury
Wzór awersu i rewersu faktury został podany przez FAPA na stronie internetowej w „Informacjach wdrożeniowych” dot. Leader+. Adres internetowy - ścieżka dostępu podana w dalszej części prezentacji.

81 Faktura – dokument potwierdzający zakupiony towar/usługę
Wszystkie faktury, wystawione na rzecz beneficjenta powinny zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

82 dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”; uwaga: w fakturach wystawianych przez małych podatników, o których mowa w art. 21 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, w miejsce oznaczenia „Faktura VAT” stosuje się oznaczenie „FAKTURA VAT-MP” i dodatkowo zawiera się termin płatności należności określonej w fakturze;

83 nazwę towaru lub usługi;
jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonywanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów/usług, z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegające opodatkowaniu;

84 kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów/usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwota podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub nie podlegające opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

85 Przepisy dotyczące wystawiania faktur i dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej reguluje: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97 poz.971 z późn. zm.) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

86 Opis dokumentu finansowego
Wszystkie dokumenty finansowe, wystawione na rzecz beneficjenta muszą być opisane na odwrotnej stronie pod względem: merytorycznym formalno-rachunkowym zawierać opis, jakie pozycje z faktury/innego dokumentu księgowego będą podlegały refundacji z Umowy i w jakim % (patrz: pkt.26.1 Instrukcji),

87 c.d. Opis dokumentu finansowego
na odwrotnej stronie musi być oznaczenie numerem Umowy oraz liczbą porządkową z Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (patrz: kolejność dokumentów wpisana w POLU (20) Wniosku)

88 Niezbędne elementy opisu faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej
wystawionego na rzecz beneficjenta, dokonywanego na odwrocie strony lub na załączniku 1.Opis merytoryczny: (potwierdzenie wykonania zadania, usługi, o których mowa w treści faktury) 2.Opis formalno- rachunkowy: (potwierdzenie poprawności nazwy firmy, adresu, NIP, wartości, klasyfikacji budżetowej, itd.) 3.Nr umowy o dofinansowanie: (L/02/..../2006) 4. Nazwa projektu (zgodnie z umową)

89 Faktura dotyczy 2 punktów w harmonogramie rzeczowo – finansowym tj.
5. L.p. w Zestawieniu Dokumentów (zgodnie z pierwszą kolumną pkt 20 wniosku ) 6.Pozycja (nr i nazwa zadania np. I.1.1 Szkolenia dla 100 osób nt.” ” w harmonogramie rzeczowo - finansowym projektu. Uwaga W przypadku gdy faktura dotyczy więcej niż jednej pozycji w harmonogramie należy dokładnie rozpisać jaka wartość przypada na każdą pozycję; np. wartość faktury PLN. Faktura dotyczy 2 punktów w harmonogramie rzeczowo – finansowym tj. I.1.1. – nazwa pozycji -1000PLN IV.1.2 .– nazwa pozycji -2000PLN

90 7. Pozycja/e faktury w % do refundacji w ramach umowy nr (nr umowy o dofinansowanie) np. Faktura dotyczy 2 pozycji tj. poz. 1 wynajęcie sali, poz.2 poczęstunek, Pozycja 1 z faktury w 50 % do refundacji, co stanowi kwotę Pozycja 2 z faktury w 80% do refundacji, co stanowi kwotę w ramach umowy nr Uwaga * W przypadku gdy cała faktura do refundacji należy wpisać: Faktura w 100% do refundacji z umowy nr **Jeżeli do refundacji pozostaje tylko kwota netto, należy wpisać: Do refundacji z umowy nr przypada kwota netto w wysokości , co stanowi % wartości faktury.

91 Opis dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty
Dla każdego wydatku musi być załączone potwierdzenie poniesienia wydatku, czyli potwierdzenie dokonania zapłaty należności. Dowody zapłaty należy oznaczyć w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację z fakturami/dokumentami księgowymi. Mogą być dowody płatności gotówkowej lub bezgotówkowej.

92 c.d. Opis dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty
Dowody płatności bezgotówkowej: wyciągi z rachunku bankowego, przelewy bankowe. Dowody zapłaty gotówkowej: raporty kasowe, KW (kasa wypłaci), rozliczenie pobranej zaliczki, polecenie wyjazdu służbowego.

93 Prośba Prosimy o nie dołączanie do Wniosku, żadnych dodatkowych materiałów, w postaci ulotek, broszur, katalogów, opracowań itp. Jeżeli zaistnieje konieczność przedstawienia dodatkowych materiałów, potwierdzających wydatki, FAPA zwróci się o nie odrębną korespondencją.

94 Ważne W przypadku rachunków dot. umów zlecenia/o dzieło, koszt może być włączony do Wniosku tylko wówczas, kiedy jest załączone potwierdzenie zapłaty składek ZUS i podatku dochodowego.

95 FAPA może poprosić beneficjenta o:
Szczegółową listę płac z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia i kwot pobranych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Umowy o pracę (jeśli dotyczą bezpośrednio projektu) lub tymczasowych oddelegowań pracowników (z określeniem okresu oddelegowania i rodzaju obowiązków wykonywanych w tym okresie) lub umów zlecenia lub o dzieło.

96 c.d. Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA za miesiące realizacji projektu lub jego etapu z poleceniami przelewu dotyczącymi opłaconych składek, wymienionych w pkt.1. Deklaracje PIT-4 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat dokonanych za miesiące realizacji projektu lub jego etapu wraz z poleceniem przelewu podatku dochodowego od osób fizycznych. Oświadczenie, że dołączone dokumenty, wymienione w pkt. 3 i 4 ujmują pracowników zatrudnionych lub oddelegowanych w ramach projektu lub jego etapu.

97 Ważne Na dowód dokonania w/w płatności należy przedłożyć przelew z załącznikami lub z opisem, że przelew zawiera te pozycje. Do zaakceptowania kosztów delegacji niezbędne jest dołączenie dokumentów, z których wynika kwota do zwrotu (np. bilet, rachunek za nocleg, naliczony ryczałt).

98 Ważne Na fakturze lub innym dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej, treść zakupionego towaru/usługi nie powinna odbiegać od treści w Zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu (Załącznik nr 1 do Umowy). Jeśli nazwa towaru/usługi odbiega od Zestawienia, należy dołączyć Umowy z wykonawcami lub dostawcami, zawierające specyfikację stanowiącą podstawę wystawienia dokumentu księgowego.

99 Gdzie zamieszczać logo UE, MRiRW, FAPA ?
Na materiałach: informacyjnych promocyjnych szkoleniowych.

100 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Wypełniają wszyscy beneficjenci. Oświadczenie należy złożyć na wzorze załączonym do Wniosku beneficjenta o płatność i wypełnić zgodnie z treścią instrukcyjną, zawartą w przypisach.

101 Sprawozdanie końcowe Należy sporządzić zgodnie z Instrukcją do sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”. Sprawozdanie powinno być wypełnione z należytą starannością, czytelnie, bez skreśleń i bez korekt w wersji papierowej i elektronicznej.

102 Sposób wypełnienia wybranych pozycji (numery wg sprawozdania).
Okres sprawozdawczy: „od” – dzień podpisania umowy, „do” – dzień złożenia wniosku o płatność końcową. I. Informacje ogólne Pkt 1. Numer sprawozdania wg schematu: L/02/3333/2006/SK1. Pkt 4. Numer i tytuł projektu - podać zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu. Pkt 5. Nazwa beneficjenta

103 Pkt 6. Adres beneficjenta – wpisać zgodnie z Umową.
Pkt 7. Imię, nazwisko osoby do kontaktu – wpisać beneficjenta lub pełnomocnika/osobę uprawniona do kontaktu. Pkt 8. Wpisać numer telefonu i faksu osoby podanej w pkt. 7. Pkt 9. Wpisać adres poczty elektronicznej osoby podanej w pkt. 7.

104 II. Przebieg realizacji projektu i planu rzeczowego.
Należy opisać w kilku zdaniach poszczególne etapy wdrażania projektu, koncentrując się na najważniejszych zadaniach wynikających z harmonogramu, przyjętego w umowie i aneksie/ -ach. Dla projektów jednoetapowych informacje należy podać w wierszu „Etap końcowy realizacji projektu”. Uwaga: Pkt. II.3. nie dotyczy Leader+. II. Przebieg realizacji projektu i planu rzeczowego.

105 III. Postęp w realizacji planu finansowego
Tabele 1 i 2 należy wypełnić z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku. Dla projektu jednoetapowego należy wpisać kwoty dla numeru etapu „I” (1-y wiersz w tabeli) a następnie powtórzyć kwoty w wierszu „Razem”. W kol. „Kwota środków otrzymana w ramach pomocy z Programu” wpisujemy faktycznie otrzymane środki na konto beneficjenta. Dla projektów jednoetapowych należy wpisać w wierszu 1-ym i w wierszu „Razem” 0.

106 Tabela 2. jest analogiczna do Pola (21) Wniosku beneficjenta o płatność.
Uwaga: „Wydatki całkowite poniesione w ramach projektu” (Tabela 1) = „Kwota wydatków ogółem” (Tabela 2) = sumie kwot we wnioskach za poszczególne etapy realizacji podanych w Polu (21).

107 V. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji projektu
Nie dotyczy Leader +

108 VI. Informacja o przeprowadzonych kontrolach.
W punkcie (tabeli) 1. należy podać informacje o wszystkich przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu kontrolach, dokonanych przez Instytucję Wdrażającą lub inne uprawnione jednostki.

109 W punkcie 2. „Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli” proponuje się uwzględnić m.in. następujące elementy: ilość kontroli w stosunku do stwierdzonych nieprawidłowości, zakres kontroli, przygotowanie instytucji kontrolujących, zalecenia pokontrolne, ewentualne propozycje usprawnień/zmian w tym zakresie.

110 VII. Ocena skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych.
Forma ankiety. Pytania z pkt. 2. i nie dotyczą wniosku o płatność końcową wraz z którym składane jest sprawozdanie końcowe.

111 VIII. Oświadczenie beneficjenta
Oświadczenie podpisuje beneficjent (osoby reprezentujące beneficjenta wymienione w umowie) lub osoba upoważniona przez beneficjenta do występowania w jego imieniu, w tym także w sprawach dotyczących rozliczenia projektu.

112 Ścieżka dostępu do dokumentów dla beneficjenta lub do wzoru faktury
SPO Rolnictwo Leader + Dokumenty dla beneficjentów Informacje wdrożeniowe (wzór faktury)

113 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SCHEMAT II. PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google