Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie uczniów klas drugich Egzamin z kwalifikacji E.12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie uczniów klas drugich Egzamin z kwalifikacji E.12."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie uczniów klas drugich Egzamin z kwalifikacji E.12.
22 maja 2014 r. 23 maja 2014 r. Szkolenie uczniów klas drugich Egzamin z kwalifikacji E.12.

2 Akty prawne Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz zmiana rozp. z 16 października 2012 r. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

3 Akty prawne Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 r. zmieniające rozp. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozp. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.

4 Akty prawne Rozporządzenie MEN z 5 marca 2013 r. zmieniające rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Rozporządzenie MEN z 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozp. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

5 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu
Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, kwalifikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 z 2007 r., poz. 562 z późniejszymi zmianami) oraz Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku.

6 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu
Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych Część pisemna egzaminu trwa 60 minut Korzystanie z kalkulatorów w części pisemnej jest niedozwolone.

7 Przebieg części pisemnej
Termin: 16 czerwca 2014 r. godz.10:00 Czas trwania: 60 minut Sale gimnastyczne lub inne sale Przychodzicie w tym dniu do szkoły o godz.9:00 Po zakończonym egzaminie macie lekcje wg planu od 5 godz. lekcyjnej Ustawiacie się przed salą egzaminacyjną zgodnie z listami umieszczonymi na drzwiach

8 Przebieg części pisemnej
Wchodząc do sali pokazujecie dokument ze zdjęciem (dowód lub legitymację) i podpisujecie się na liście Hermesa Losujecie miejsce Odbieracie naklejkę na kartę odpowiedzi części pisemnej Odbieracie kartę identyfikacyjną z nr PESEL, nazwiskiem i imieniem, nazwą zawodu, oznaczeniem kwalifikacji

9 Arkusz części pisemnej
Do arkusza dołączona jest Karta Odpowiedzi Arkusz zawiera 40 zadań zamkniętych z czterema możliwymi odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawdziwa Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź możecie uzyskać 1 pkt. Aby zdać część pisemną trzeba uzyskać minimum 20 pkt. Oddajecie tylko Kartę Odpowiedzi

10 Część pisemna Z sali egzaminacyjnej nie wychodzicie
Postępowanie w przypadku ukończenie pracy wcześniej Postępowanie w przypadku rezygnacja ze zdawania części pisemnej

11 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu
W części praktycznej egzaminu dozwolone jest korzystanie tylko z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w informacji zawartej w Wyposażeniach lub Wskazaniach do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych. .

12 Formy organizacji części praktycznej
d dk w wk-rezultatem końcowym jest usługa, dokumentacja powstająca z wykorzystaniem komputera w,wk – egzamin przeprowadzany jest z egzaminatorem w ośrodku egzaminacyjnym w, wk, dk – wymagany jest asystent techniczny

13 Harmonogram części praktycznej E.12.
Liczba zmian zmiana I godz. 8:00 zmiana II godz. 12:00 zmiana III godz. 16:00 Egzamin trwa 150 minut

14 Przebieg części praktycznej
Przychodzicie do szkoły 30 minut przed rozpoczęciem zmiany Pokazujecie dokument (dowód lub legitymację szkolną) i podpisujecie się na liście Hermesa Przed wejściem do sali losujecie stanowisko egzaminacyjne Otrzymujecie dwie naklejki (na Arkusz i Kartę Oceny) Otrzymujecie również Kartę Identyfikacyjną

15 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu
Zdającym przysługuje dodatkowo 10 minut – których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. W czasie tych 10 minut zdający zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją. W tym czasie nie mogą rozpocząć rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.

16 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu
Z sali egzaminacyjnej nie wychodzicie Postępowanie w przypadku ukończenie pracy wcześniej Postępowanie w przypadku rezygnacja ze zdawania części praktycznej

17 Dziękuję za uwagę Życzę powodzenia w zmaganiu się z zadaniami zawodowymi.


Pobierz ppt "Szkolenie uczniów klas drugich Egzamin z kwalifikacji E.12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google