Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR"— Zapis prezentacji:

1 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE styczeń 2009

2 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU 2009 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DzU z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca r. w sprawie klasyfikacji  zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z 2007 r. Nr 124, poz. 860) 3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach publicznych (DzU z r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (DzU z 2003 r. Nr 49, poz. 411 ze zmianami – DzU z 2005 r. Nr 66 poz. 580) styczeń 2009

3 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
PROCEDURA POWOŁANIA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH ETAP PISEMNY EGZAMINU ZAWODOWEGO na 1 miesiąc przed terminem egzaminu powołuje powołuje zespoły nadzorujące egzamin w salach (ZN)** * powyżej 30 osób w sali – 1 członek ZN dodatkowo na każdą rozpoczętą 20 zdających ** nauczyciele zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem, 1 osoba z innej szkoły styczeń 2009

4 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
PROCEDURA POWOŁANIA ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ZAWODOWEGO (ZSZ) na 1 miesiąc przed terminem egzaminu powołuje powołuje zespoły egzaminacyjne (ZE)** * członków zespołów egzaminacyjnych powołuje z wykazu egzaminatorów, przekazanego przez dyrektora OKE na 2 miesiące przed egzaminem ** egzaminatorzy w zawodzie, nieuczący zdających w ostatnim roku i niebędący ich wychowawcami styczeń 2009

5 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
PROCEDURA POWOŁANIA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ZAWODOWEGO (TECHNIKUM, SP) na 1 miesiąc przed terminem egzaminu powołuje powołuje zespoły nadzorujące egzamin w salach (ZNEP)** * powyżej 20 osób w sali – 1 członek ZNEP dodatkowo na każdą rozpoczętą 10 zdających ** egzaminatorzy i nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, nieuczący zdających w ostatnim roku szkolnym i niebędący ich wychowawcami, 1 osoba z innej szkoły styczeń 2009

6 Etap pisemny egzaminu – zadania przewodniczącego SZN
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR Etap pisemny egzaminu – zadania przewodniczącego SZN Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Informuje zdających i nauczycieli o terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia egzaminu Odbiera i sprawdza przesyłkę z OKE zawierającą: listy zdających, naklejki z PESELEM zdającego i numerem identyfikacyjnym szkoły, informacje o dystrybucji, pakowaniu i redystrybucji Do powołuje zespoły nadzorujące w salach i wyznacza PSZN PSZN Przeprowadza szkolenie dla członków SZN Odbiera zestawy i sprawdza ich zgodność z zapotrzebowaniem i zabezpiecza je przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu Na podstawie listy otrzymanej z OKE przygotowuje wykaz zdających w poszczególnych salach Stwierdza uprawnienia zdającego do zwolnienia z egzaminu- (finaliści, laureaci) styczeń 2009

7 Etap pisemny egzaminu – zadania przewodniczącego SZN (w dniu egzaminu)
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR Etap pisemny egzaminu – zadania przewodniczącego SZN (w dniu egzaminu) Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Otwarcie pakietów z materiałami egzaminacyjnymi Przekazuje przewodniczącym ZN w obecności przedstawicieli zdających: listy zdających w danej sali wykaz zdających, którym dostosowano warunki i formę egzaminu druki protokołów bezpieczne koperty arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi Sprawdza kompletność ZN PSZN Sprawdza nienaruszenie arkuszy egzaminacyjnych styczeń 2009

8 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Rozpoczęcie i przebieg egzaminu Wejście zdających do sali egzaminacyjnej Rozdanie zestawów egzaminacyjnych sprawdzenie tożsamości zdającego członkowie ZN nie mogą komentować i wyjaśniać zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym nikomu nie wolno wnosić żadnych środków łączności ani z nich korzystać Zapisanie czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu Przypomnienie zdającym o obowiązku sprawdzenia kompletności arkuszy egzaminacyjnych, sposobie kodowania oraz zasadach oddawania prac wychodzenie zdających z sali podczas egzaminu tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach Podjęcie decyzji o przerwaniu egzaminu zdającego – szczególne przypadki 8 styczeń 2009

9 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Zakończenie egzaminu Odebranie kart odpowiedzi od zdających Porządkowanie, kompletowanie i pakowanie prac zgodnie z informacją Dyrektora OKE Sprawdzenie poprawności kodowania w obecności przedstawiciela zdających, którego nazwisko umieszczamy w protokole przebiegu egzaminu w sali Uwaga: Arkusze egzaminacyjne zdających pozostają w szkole styczeń 2009

10 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Wypełnia i nakleja zdający Karta odpowiedzi –etap pisemny styczeń 2009

11 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych -etap pisemny
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych -etap pisemny w obecności przedstawiciela zdających bezpieczna koperta karty odpowiedzi max 50 szt. pozostałe materiały niewykorzystane arkusze arkusze zdających, którym przerwano egzamin z decyzją którzy przerwali egzamin oryginalne listy zdających z OKE protokoły przebiegu egzaminu PSZN styczeń 2009

12 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Dokumentacja Lista uczniów którzy ukończyli szkołę 2 technik ekonomista 341[02] 90 85 5 2 styczeń 2009

13 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Protokół zbiorczy etapu pisemnego zawiera: Pozostają w szkole kopie: Załączniki: 1. protokoły przebiegu etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z poszczególnych sal egzaminacyjnych, 2. oryginalne listy zdających otrzymane z OKE, 3. oświadczenia zdających o rezygnacji ze zdawania egzaminu wraz z materiałami egzaminacyjnymi, 4. decyzje o przerwaniu egzaminu z zestawem egzaminacyjnym zdającego, któremu unieważniono egzamin, 5. wykaz absolwentów, którzy nie zgłosili się, zrezygnowali lub którym przerwano etap pisemny, 6. karty odpowiedzi, 7. uwierzytelnione kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Liczba załączników: ………… 1. protokołów przebiegu etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (zbiorcze i z sal), 2. list zdających, 3. oświadczeń zdających, protokołów przerwania i decyzji, 5. wykazu absolwentów, którzy nie zgłosili się, zrezygnowali i którym przerwano etap pisemny, styczeń 2009

14 Etap praktyczny egzaminu – zadania kierownika ośrodka egzaminacyjnego
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR Etap praktyczny egzaminu – zadania kierownika ośrodka egzaminacyjnego Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Do powołuje zespoły nadzorujące etap praktyczny i wyznacza przewodniczącego ZNEP Odbiera i sprawdza przesyłkę z OKE zawierającą: listy zdających, naklejki z PESELEM zdającego i numerem identyfikacyjnym szkoły, informacje o dystrybucji, pakowaniu i redystrybucji powołuje ZE na podstawie wykazu egzaminatorów z OKE KOE Informuje zdających, członków ZNEP, ZE o terminach, miejscach i godzinach rozpoczęcia egzaminu Odbiera zestawy, sprawdza ich zgodność z zapotrzebowaniem i zabezpiecza je przed nieuprawnionym ujawnieniem Informuje o pomocach, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu Przeprowadza szkolenie dla członków ZNEP i ZE styczeń 2009

15 Etap praktyczny egzaminu - zadania kierownika ośrodka egzaminacyjnego
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR Etap praktyczny egzaminu - zadania kierownika ośrodka egzaminacyjnego Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Nadzoruje przygotowanie stanowisk do przeprowadzenia egzaminu w zawodach z wykonaniem (TECHNIKUM i SP) Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu Opracowuje wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminu w zawodach robotniczych KOE Na podstawie listy otrzymanej z OKE przygotowuje wykaz zdających z podziałem na sale, zmiany i dni egzaminowania Kontroluje przygotowanie właściwych pomocy, maszyn, narzędzi i surowców (ZSZ) styczeń 2009

16 Etap praktyczny egzaminu - zadania KOE (w dniu egzaminu)
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR Etap praktyczny egzaminu - zadania KOE (w dniu egzaminu) Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Sprawdza kompletność (obecność) ZNEP i ZE Przekazuje przewodniczącym ZNEP i ZE w obecności przedstawicieli zdających: listy zdających w danej sali wykaz zdających, którym dostosowano warunki i formę egzaminu druki protokołów bezpieczne koperty arkusze egzaminacyjne i karty pracy egzaminacyjnej KOE Sprawdza nienaruszenie arkuszy egzaminacyjnych w obecności zdającego styczeń 2009

17 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Rozpoczęcie i przebieg egzaminu Wejście zdających do sali egzaminacyjnej Rozdanie zestawów egzaminacyjnych sprawdzenie tożsamości zdającego członkowie ZNEP nie mogą komentować i wyjaśniać zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym zdający powinien posiadać przybory do pisania oraz pomoce określone w komunikacie Dyrektora CKE Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego Zapisanie czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu nikomu nie wolno wnosić żadnych środków łączności ani z nich korzystać wychodzenie zdających z sali podczas egzaminu tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach Przypomnienie zdającym o obowiązku sprawdzenia kompletności arkuszy egzaminacyjnych, sposobie kodowania oraz zasadach oddawania prac Podjęcie decyzji o przerwaniu egzaminu zdającego – szczególne przypadki 17 styczeń 2009

18 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Zakończenie egzaminu Odebranie od zdających zakodowanych kart pracy egzaminacyjnej, kart oceny kompletowanie i pakowanie prac zgodnie z informacją Dyrektora OKE Sprawdzenie poprawności kodowania w obecności przedstawiciela zdających, którego nazwisko umieszczamy w protokole przebiegu egzaminu w sali Uwaga: Arkusze egzaminacyjne zdających - technikum i szkoła policealna pozostają w ośrodku styczeń 2009

19 Karta pracy egzaminacyjnej- etap praktyczny
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR Karta pracy egzaminacyjnej- etap praktyczny styczeń 2009

20 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Wypełnia i nakleja zdający Wypełnia egzaminator na etapie sprawdzania pracy egzaminacyjnej karta oceny- etap praktyczny styczeń 2009

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa karta obserwacji- etap praktyczny
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR Wypełnia i nakleja zdający Wypełnia egzaminator Zasadnicza Szkoła Zawodowa karta obserwacji- etap praktyczny styczeń 2009

22 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych - etap praktyczny - Technikum i SP bezpieczna koperta karty pracy egzaminacyjnej karty oceny w obecności przedstawiciela zdających max 30 szt. pozostałe materiały niewykorzystane arkusze arkusze zdających, którym przerwano egzamin którzy przerwali egzamin z decyzją oryginalne listy zdających z OKE protokoły przebiegu egzaminu KOE styczeń 2009

23 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych -etap praktyczny - ZSZ
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych -etap praktyczny - ZSZ bezpieczna koperta arkusze obserwacji karty obserwacji w obecności przedstawiciela zdających po każdej zmianie w danym dniu KOE pozostałe materiały arkusze egzaminacyjne arkusze zdających, którym przerwano egzamin z decyzją którzy przerwali egzamin oryginalne listy zdających z OKE protokoły przebiegu egzaminu niewykorzystane styczeń 2009

24 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Dokumentacja technik ekonomista 341[02] 90 85 5 2 Lista uczniów którzy ukończyli szkołę styczeń 2009

25 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Protokół zbiorczy etapu praktycznego zawiera: Załączniki: 1. protokoły etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ze zmian i dni egzaminu, 2. oryginalne listy zdających otrzymane z OKE, 3. oświadczenia zdających o rezygnacji ze zdawania egzaminu wraz z materiałami egzaminacyjnymi, 4. decyzje o przerwaniu egzaminu z zestawem egzaminacyjnym zdającego, 5. wykaz absolwentów, którzy nie zgłosili się, zrezygnowali i którym przerwano etap praktyczny, 6. arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji i karty obserwacji lub arkusze egzaminacyjne, „Karty pracy egzaminacyjnej” i karty oceny, Liczba załączników: ………… W ośrodku pozostają kopie: 1. protokołów etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ze zmian i dni egzaminu, 2. list zdających, 3. oświadczeń zdających o rezygnacji ze zdawania egzaminu i decyzji o przerwaniu egzaminu, 5. wykazu absolwentów, którzy nie zgłosili się, zrezygnowali i którym przerwano etap praktyczny, styczeń 2009

26 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Przekazanie prac po egzaminie Zawsze w dniu egzaminu KOE przesyła do OKE Pocztexem zgodnie z przekazaną informacją Przesyłka zawiera: prace zdających kopie specyfikacji protokół zbiorczy z załącznikami niewykorzystane arkusze i karty odpowiedzi niewykorzystane bezpieczne koperty styczeń 2009

27 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
Wyniki egzaminu styczeń 2009

28 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
TERMIN EGZAMINU ZAWODOWEGO Termin przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ustala dyrektor CKE. 13 stycznia 2009 r. godz etap pisemny etap praktyczny zgodnie z harmonogramem od 20 stycznia 2009r – ZSZ stycznia 2009 r. – T i SP godz – I zmiana godz – II zmiana zmiany dotyczą zawodów: t. informatyk, t. rachunkowości, t. prac biurowych, t. dentystyczny, ratownik medyczny, t. mechanizacji rolnictwa. Uwaga: tylko technik dentystyczny ma egzamin praktyczny 15 i 16 stycznia 2009 zgodnie z ustalonymi zmianami. styczeń 2009

29 Zawody z wykonaniem na stanowisku-TECHNIK
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR Zawody z wykonaniem na stanowisku-TECHNIK 1. Technik prac biurowych Wykonanie zadania z użyciem komputerów 2. Technik informatyk (asystent techniczny wprowadza do komputerów usterkę przed każdą zmianą) Usunięcie usterki Wydruk – sposób rozwiązania problemu 3. Technik rachunkowości (opiekun pracowni wprowadza dane do oprogramowania finansowo-księgowego znajdującego się w pracowni) Rozwiązanie projektu, wykonanie zadania Wydruk rozwiązania styczeń 2009

30 Zawody z wykonaniem na stanowisku- TECHNIK
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR Zawody z wykonaniem na stanowisku- TECHNIK 4. Technik mechanizacji rolnictwa Rozwiązanie projektu, wykonanie zadania Wykonanie pracy na elemencie wcześniej przygotowanym przez ośrodek 5. Ratownik medyczny Rozwiązanie projektu, Wykonanie zadania z użyciem fantomu 6. Technik dentystyczny Rozwiązanie projektu i wykonanie praktyczne zadania Wykonanie pracy na dostarczonym modelu styczeń 2009

31 PROCEDURA UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU
DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR PROCEDURA UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących naruszenia przepisów jego przeprowadzania, zaginięcia lub zniszczenia dokumentacji i niemożliwości ustalenia wyników egzaminu, stwierdzenia niesamodzielności rozwiązania zadań przez absolwentów, W powyższych przypadkach Dyrektor OKE: powołuje zespół ekspertów w celu opracowania dokumentacji i wydania opinii na temat danej sprawy, dokumentację sprawy przesyła do Dyrektora CKE i w porozumieniu z nim podejmuje decyzję o ewentualnym unieważnieniu egzaminu styczeń 2009


Pobierz ppt "DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google