Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowo- wychowawczych Płock, 28 sierpnia 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowo- wychowawczych Płock, 28 sierpnia 2013."— Zapis prezentacji:

1 Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowo- wychowawczych Płock, 28 sierpnia 2013

2 Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 Terminy egzaminów Organizacja i przeprowadzanie egzaminów 2

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 14 stycznia – 31 stycznia 2014 (zgłoszenia do 30 września 2013) 23 czerwca – 8 sierpnia 2014 (zgłoszenia do 10 stycznia 2014) Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2013r. 3

4 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 15 października – 18 listopada 2013 3 stycznia – 28 lutego 2014 (zgłoszenia do 10 września 2013) …………… - 27 czerwca 2014 Komunikat dyrektora OKE w Warszawie z 14 maja i 1 sierpnia 2013r. 4

5 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Na podstawie rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, kwalifikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83 z 2007 r., poz. 562 5

6 Za organizację i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE), którym jest dyrektor szkoły lub placówki. Za organizację i przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE) - dyrektor upoważnionej szkoły lub placówki lub pracodawca. §118. ust. 1 rozporządzenia MEN §127. ust. 1 rozporządzenia MEN 6

7 Do części pisemnej egzaminu zawodowego uczeń (słuchacz) przystępuje w szkole, do której uczęszcza, a absolwent – w szkole, którą ukończył. Do części praktycznej egzaminu zawodowego uczeń (słuchacz) przystępuje w szkole, do której uczęszcza, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu, a absolwent – w szkole, którą ukończył lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczna naukę zawodu. §116. ust. 1 rozporządzenia MEN §127. ust. 1 rozporządzenia MEN 7

8 UPOWAŻNIENIE DO ZORGANIZOWANIA EGZAMINU Nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzone część pisemna egzaminu w formie elektronicznej złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 8

9 UPOWAŻNIENIA DO ZORGANIZOWANIA EGZAMINU Nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzone część praktyczna egzaminu złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 9

10 Organizacja części pisemnej egzaminu 10 część pisemną przeprowadzają ZN powołane przez PZE (na miesiąc przed terminem egzaminu), w skład ZN wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, w tym przynajmniej jeden z nich jest zatrudniony w innej szkole lub placówce, w skład ZN nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających. jeżeli w sali jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających. w wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieje konieczność opuszczenia sali, do sali wchodzi PZE.

11 Organizacja części praktycznej egzaminu z udziałem egzaminatora 11 część praktyczną przeprowadzają ZNCP powołane przez KOE, w skład ZNCP wchodzi 2 nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce (lub nauczyciel i instruktor praktycznej nauki zawodu), w skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi, obecny w sali egzaminator nie wchodzi w skład ZNCP (nie może być zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin), jeżeli w sali jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora.

12 Egzaminator ocenia jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym, jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego, przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego pod względem: - przestrzegania przepisów bhp, - zgodności z metodami lub technologiami.

13 Organizacja części praktycznej egzaminu z udziałem nauczyciela z zakresu kształcenia zawodowego obecny w sali nauczyciel wchodzi w skład ZNCP (nie może być zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin), jeżeli w sali jest więcej niż 20 zdających, dla każdych kolejnych 10 zdających powołuje się dodatkowo 1 nauczyciela zatrudnionego w innej szkole. 13

14 2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 2) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zmianami Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami Art. 68a 14

15 w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu, informacja do OKE: –podmiot prowadzący kurs, –nazwa i symbol zawodu, –nazwa i oznaczenie kwalifikacji, –termin rozpoczęcia i zakończenia kursu, –wykaz słuchaczy (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL). Zgłoszenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego 15

16 Osoba uczęszczająca na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia określono nie później niż na miesiąc przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dostarcza do komisji okręgowej niezwłocznie po ukończeniu kursu. (na egzamin w styczniu 2014 deklaracje osób z KKZ do OKE do 3 września 2013) Zgłoszenie na egzamin po kwalifikacyjnym kursie zawodowym 16

17 Kiedy egzamin z kwalifikacji? jedna kwalifikacja w zawodzie – egzamin pod koniec ostatniego semestru dwie kwalifikacje w zawodzie – np. w zsz: egzamin pod koniec klasy drugiej i pod koniec klasy trzeciej trzy kwalifikacje w zawodzie – np. w technikum: egzamin pod koniec klasy drugiej i trzeciej oraz pod koniec siódmego semestru

18 ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa tel. 457-03-35 tel./fax 457-03-45 e-mail: info@oke.waw.pl www.oke.waw.pl Wydział Egzaminów Zawodowych tel. 457-03-28, 457-03-19, 457-04-74, 457-03-53 e-mail: kierownik.wez@oke.waw.pl e-mail: wez@oke.waw.pl Wydział Organizacyjno-Administracyjny tel. 457-03-38, 457-03-36 e-mail: zawodowe@oke.waw.pl Wydział Badań i Analiz tel. 457-03-22, 457-03-12 18

19 Rozporządzenie MEN z 5 marca 2013 zmieniające rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. § 10a. 1. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdza­jące kwalifikację w zawodzie..

20 § 10b. 1. Osoba, która posiada: 1) świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją za­wodów szkolnictwa zawodowego, oraz 2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświad­czenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształ­cenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej – może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Rozporządzenie MEN z 5 marca 2013 zmieniające rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

21 2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono, co najmniej jedną kwa­lifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, może otrzymać również: 1) osoba, która posiada: a) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawo­dowe, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz b) świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz c) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dają­cych wykształcenie średnie; Rozporządzenie MEN z 5 marca 2013 zmieniające rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

22 2) osoba, która: a) ukończyła dokształcanie teoretyczne młodocianych w zasadniczej szkole zawodowej oraz posiada świadectwo czeladnicze w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w za­wodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 wrześ­nia 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 1117), oraz b) spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. b i c. Rozporządzenie MEN z 5 marca 2013 zmieniające rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

23 3. Dyplom, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek osoby spełniającej warunki wymienione w ust. 1 lub 2 złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione odpowiednio w ust. 1 lub 2. Rozporządzenie MEN z 5 marca 2013 zmieniające rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

24 4. Absolwentom szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, dyplom, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie, przekazanego przez dyrektora tej szkoły do komisji okręgowej, wykazu absolwentów w danym roku szkolnym zawierającego imiona i nazwiska absolwentów oraz ich numery PESEL, z zastrzeżeniem § 17, wraz z informacją o posiadanych przez absolwenta świadectwach po­twierdzających kwalifikacje w zawodzie, uzyskanych w trakcie kształcenia w szkole. 5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, dyrektor szkoły przekazuje komisji okręgowej w terminie 7 dni od dnia zakoń­czenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.


Pobierz ppt "Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowo- wychowawczych Płock, 28 sierpnia 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google