Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

2 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 2 JEST FORMĄ OCENY POZIOMU OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU DANEGO ZAWODU, OKREŚLONYCH W STANDARDACH WYMAGAŃ BĘDĄCYCH PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

3 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 3 Standardy wymagań egzaminacyjnych Standardy wymagań określone są przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w załączniku do rozporządzenia z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2003 Nr 49, poz. 411).

4 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 4 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany przez OKE w sesji: letniej W sesji letniej 2004/05 dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych o dwuletnim cyklu kształcenia egzamin pisemny odbędzie się 21 czerwca 2005 zimowej * * * * * * * * * *

5 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 5 Deklaracjazdającego Deklaracja zdającego Egzamin jest nieobowiązkowy, dlatego każdy kto chce do niego przystąpić musi złożyć pisemną deklarację: przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego - czyli dyrektorowi szkoły w terminie: * do 20 grudnia – dla zdających w sesji letniej * do 20 września – dla zdających w sesji zimowej

6 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 6 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacjezawodowe Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut (+ 30 min) Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne i oceniany jest przez trzyosobowy zespół egzaminatorów prowadzących obserwację Czas trwania 180 – 240 min Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych ETAP PRAKTYCZNY

7 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 7 CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje:

8 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 8 CZĘŚĆ II – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie: opisu, instrukcji, tabeli, wykresu, w szczególności: 1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, 1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności: 2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje:

9 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 9 PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KWALIFIKACJI W ZAWODZIE, UJĘTE W TEMATACH ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Wymagania egzaminacyjne stanowią umiejętności praktyczne absolwenta sprawdzane i oceniane na egzaminie. Sformułowane zostały w czterech obszarach. Absolwent powinien umieć: 1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania 2. Organizować stanowisko pracy 3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach zadań egzaminacyjnych 4. Prezentować efekt wykonanego zadania STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje :

10 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 10 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PRAKTYCZNY Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

11 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 11 Wynik egzaminu zewnętrznego Wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu. Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala komisja okręgowa po elektronicznym odczytaniu wypełnionej przez egzaminatorów karty obserwacji, na podstawie liczby uzyskanych punktów. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wynik ustalony przez dyrektora OKE jest ostateczny. Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin i otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

12 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 12 PONOWNEPRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.


Pobierz ppt "EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google