Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2013 roku. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.(Dz.U. nr 83, poz.562) z późniejszymi zmianami Procedury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2013 roku. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.(Dz.U. nr 83, poz.562) z późniejszymi zmianami Procedury."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2013 roku

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.(Dz.U. nr 83, poz.562) z późniejszymi zmianami Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 Komunikaty dyrektora CKE

3 Przybory pomocniczePrzedmiot długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentemwszystkie przedmioty linijkamatematyka, geografia cyrkielmatematyka odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami historia muzyki słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób język polski karta wybranych tablic chemicznychchemia karta wybranych wzorów i stałych fizycznychfizyka i astronomia wybrane wzory matematycznematematyka Linijkabiologia, chemia, fizyka i astronomia kalkulatora prostegochemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka lupygeografia, historia

4 1. Zgłasza się z dokumentem tożsamości. 2. Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza. 3. Sprawdza, czy arkusz jest kompletny. 4. Sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejce. Podpis na liście obecności jest równoznaczny ze stwierdzeniem poprawności numeru PESEL na naklejce.

5 1. Sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejce. 2. Wpisują numer PESEL na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi arkusza. 3. Wpisują trzycyfrowy kod z listy obecności na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi arkusza. 4. Przyklejają naklejki z numer PESEL na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi arkusza.

6

7

8

9

10 Część ustna

11 od 7 do 28 maja 2013 roku Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

12 Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

13 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (3- 19 czerwca). Nie ma terminu dodatkowego w terminie poprawkowym.

14 Wniosek do dyrektora szkoły składa absolwent lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły wypełnia wniosek (Załącznik 19). Wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami przesyła dyrektorowi OKE w Gdańsku najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. W zależności od liczby zdających miejscem zdawania egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie będzie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

15

16

17 Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (ustnych i pisemnych) i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej 2013 roku. Termin upływa 5 lipca 2013 roku

18 27 sierpnia 2013 roku godz. 9:00 – część pisemna egzaminu w macierzystej szkole 26-30 sierpnia 2013 roku – część ustna egzaminu w macierzystej szkole Świadectwa dojrzałości po sesji poprawkowej będą do odebrania w macierzystych szkołach 13 września 2013 roku.

19 Do sali egzaminacyjnej, w której odbywa się egzamin maturalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

20 W przypadku: 1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, 2) wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej, 3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej.

21 W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego. Zdający, któremu unieważniono egzamin, nie ma prawa przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym.

22

23

24 Rozpoczęcie egzaminów maturalnych 7 maja 2013 roku Zakończenie sesji egzaminacyjnej w terminie głównym 28 maja 2013 roku Termin dodatkowy egzaminu maturalnego 319 czerwca 2013 roku (miejsce – siedziba OKE w Gdańsku) Rozdanie świadectw dojrzałości 28 czerwca 2013 roku Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego do 5 lipca 2013 r.

25 Pisemny egzamin poprawkowy 27 sierpnia 2013 roku (ustne 2630 sierpnia) Rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej 13 września 2013 roku

26


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2013 roku. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.(Dz.U. nr 83, poz.562) z późniejszymi zmianami Procedury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google