Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
tzw. nowy egzamin wprowadzony od roku szkolnego 2012 / 2013

2 REGULACJE PRAWNE Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: 1) uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów szkół policealnych; 2) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych; Egzamin zawodowy jest również przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

4 Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Na podstawie §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm) ogłaszam następujące terminy egzaminu zawodowego dla  kwalifikacji: część pisemna (arkusze papierowe) – 10 stycznia 2014 r. godz.12.00; część praktyczna od 3 stycznia do 28 lutego 2014 r: 2 zmiany (godz i godz.16.00) dla czasu trwania egzaminu 180, 210 i 240 minut; 3 zmiany (godz. 8.00, godz.12.00, godz.16.00) dla czasu trwania egzaminu 120 i 150 minut. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

5 kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji

6 Egzamin przeprowadzany jest w szkole, placówce lub u pracodawcy
Egzaminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji Liczba egzaminów = liczbie kwalifikacji w zawodzie Świadectwo kwalifikacyjne wydaje OKE

7 Warunki przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Uczeń lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, a absolwent – dyrektorowi komisji okręgowej. Deklarację składa się nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

8 Część pisemna Do części pisemnej egzaminu zawodowego uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, a absolwent – w szkole, którą ukończył. Część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana: 1) z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia, 2) z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

9 Testy do egzaminu pisemnego, składają się z 20 do 30 zadań Egzamin będzie trwał od 45 do 90 minut Docelowo zdający będą rozwiązywali testy na stanowiskach komputerowych.

10 Część praktyczna Do części praktycznej egzaminu zawodowego uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, a absolwent – w szkole, którą ukończył.

11 Czas wykonania testu praktycznego 120 – 240 min
Efektem wykonania testu praktycznego może być: wyrób usługa dokumentacja

12 Część praktyczną egzaminu zawodowego ocenia egzaminator
Część praktyczną egzaminu zawodowego ocenia egzaminator. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym ani ich nie komentuje.

13 Egzaminator, ocenia: 1) jakość rezultatu końcowego: 2) jakość rezultatu pośredniego, 3) przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem: a) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, b) zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

14 Wynik części praktycznej egzaminu zawodowego zdającego ustala komisja egzaminacyjna OKE. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz 2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

15 Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)
Informatory dla każdego zawodu kształconego w naszej placówce znajdują się na stronie internetowej: programowa/informatory

16 Kierunki kształcenia w OSWNiS w Raciborzu, kwalifikacje, terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

17 ZSZ Stolarz kod zawodu752205 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec 2 (semestru) klasy 3 K1 - wytwarzanie wyrobów stolarskich (A.13.) Kucharz kod zawodu K1 - sporządzanie potraw i napojów (T.6.)

18 TECHNIKUM Technik żywienia i usług gastronomicznych kod zawodu343404
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec trzeciej klasy Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego semestru, klasy czwartej K1 sporządzanie potraw i napojów (T.6.) K2 organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15.)

19 Technik informatyk kod zawodu 752205
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec 2 (semestru) klasy 2 Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec 2 (semestru) klasy 3 Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec 1 (semestru) klasy 4 K1 montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.) K2 projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13) K3 tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

20 Fototechnik nowy egzamin 343104
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec 2 (semestru) klasy 2 Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec 1 (semestru) klasy 4 K1 rejestracja i obróbka obrazu (A.20.) K2 wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (A.25.)

21 SZKOŁA POLICEALNA Technik informatyk kod zawodu 752205
Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec 2 semestru klasy I Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec 1 semestru klasy drugiej Egzamin potwierdzający kwalifikację K3 odbywa się pod koniec klasy drugiej K1 montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.) K2 projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13) K3 tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

22 Terapeuta zajęciowy kod zawodu 325907
Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy drugiej K1 - Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z.9.)

23 Broszury dla uczniów ZSZ znajdują się na stronie OKE
dla-uczniow-zsz Broszury dla uczniów Techników i Szkół Policealnych znajdują się na stronie OKE dla-uczniow-technikow

24 Opracowano na podstawie danych dostępnych na stronach CKE oraz OKE w Jaworznie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google