Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Mielec 21.04.2016 r. Bartosz Jadam.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Mielec 21.04.2016 r. Bartosz Jadam."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Mielec 21.04.2016 r. Bartosz Jadam

2 Alokacja finansowa I Osi RPO WP 2014-2020 2 Lp.Nazwa osi priorytetowej/działania/poddziałania PI Alokacja (w euro) IKonkurencyjna i innowacyjna gospodarka 374 372 710 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych1a20 000 000 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia 1b85 000 000 1.3 Promowanie przedsiębiorczości3a59 224 334 1.4 Wsparcie MŚP 1.4.1 Dotacje bezpośrednie3c165 425 459 1.4.2 Instrumenty finansowe3c44 722 917

3 Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia 3 Podkarpackie „Inteligentne Specjalizacje” (wg projektu RSI) 1. Lotnictwo i kosmonautyka 2. Sektor „Jakości życia” (turystyka, biogospodarka, OZE, zdrowie obywateli) 3. Specjalizacja wspomagająca (horyzontalna) Technologie informacyjne i telekomunikacja 4. Potencjalne specjalizacje regionu: motoryzacja, biotechnologia, przemysł chemiczny

4 4 Regionalne Inteligentne Specjalizacje  koncentrują wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji na kluczowych krajowych/regionalnych priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, włącznie z działaniami związanymi z ICT;  wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego kraju/regionu oraz jego potencjał do osiągania szybkiego wzrostu;  sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym, stymulują inwestycje sektora prywatnego;  prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają do innowacyjności i eksperymentowania; Więcej na temat regionalnych specjalizacji w: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji.

5 5 Sektor „JAKOŚCI ŻYCIA”

6 6

7 7

8 8 Działania: I Oś priorytetowa

9 9 Wsparcie będzie ukierunkowane na rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020. 1.4.1 typ 1 Rozwój MŚP

10 10 Jesteśmy po pierwszym konkursie, nabór zakończył się 31 marca 2016 r. Wpłynęło: 1335 wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 862 329 624,99 PLN Alokacja na konkurs: 200 000 000,00 PLN Alokacja przekroczona 14 razy Planowany termin zakończenia oceny: czerwiec 2016 1.4.1 typ 1 Rozwój MŚP

11 11 II Konkurs: Planowany termin: IV kwartał 2016 Alokacja: 85 mln zł. Podstawa wsparcia: de minimis Warunki: do 200 tyś euro (kumulacja) 1.4.1 typ 1 Rozwój MŚP

12 12 KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE: Wprowadzenie nowego/ulepszonego produktu/usługi Zachowanie demarkacji między typami projektów (1.4.1. typ 2 TIK) KRYETRIA PUNKTOWE: Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę (0-15 pkt.) Stopień innowacyjności produktu/ usługi (regionalny - 5 punktów, krajowa - 10 punktów, europejski - 15 punktów) Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (1 – 15 pkt.) Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej (5-15 pkt.) Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu (0 - 10 pkt) Udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej (0 – 10 – 15 pkt.) Lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa (0 – 10 pkt.) Wkład własny wyższy od wymaganego (0 – 5 pkt.) 1.4.1 typ 1 Rozwój MŚP

13 13 Działanie 1.2 Typ 2 Prace B+R UWAGA: Warunek zgodności przedmiotu projektu z RIS3. (Regionalna Inteligentna Specjalizacja) Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Konkurs planowany na III kw. 2016 r. – planowana alokacja – 149 mln zł

14 14 Badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie produkcję masową, ani działalność handlową.

15 15 TRL’s – Technology Readiness Levels – 10 poziomów gotowości technologicznej Badania przemysłowe zazwyczaj odpowiadają poziomom gotowości technologicznej TRL od II do VI: poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie, poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii, poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych, poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

16 16 Eksperymentalne prace rozwojowe zazwyczaj odpowiadają poziomom gotowości technologicznej od VII do IX: poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych, poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii, Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

17 17 Beneficjent: przedsiębiorstwo Minimalna i maksymalna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu: 200 tys. PLN – 5 mln PLN Maksymalny poziom dofinansowania: badania przemysłowe:  mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,  średnie przedsiębiorstwo – 60%,  duże przedsiębiorstwo – 50%, eksperymentalne prace rozwojowe:  mikro i małe przedsiębiorstwo – 45%,  średnie przedsiębiorstwo – 35%,  duże przedsiębiorstwo – 25%. + PREMIA (nawet 15%, nie więcej aniżeli 80%)

18 18 + 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków: a) projekt zakłada efektywną współpracę:  między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich, lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych, lub  między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań, b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

19 19 KRYTERIA JAKOŚCIOWE:

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Dziękuję za uwagę Bartosz Jadam


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Mielec 21.04.2016 r. Bartosz Jadam."

Podobne prezentacje


Reklamy Google