Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania VII posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania VII posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania VII posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020 Bydgoszcz, 22.03.2016

2 Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 OGŁOSZONE NABORY KONKURSOWE I POZAKONKURSOWE

3 RPO do 31.12.2015 ogłoszono łącznie 10 konkursów 5 współfinansowanych z EFS, na kwotę 28,5 mln eur 5 współfinansowanych z EFRR, na kwotę 52 mln eur do 31.12.2015 ogłoszono 1 nabór pozakonkursowy współfinansowany z EFS, na kwotę ponad 13,8 mln eur EFS NABÓR POZAKONKURSOWY: Poddziałanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy (alokacja: 37 264 860 zł) wpłynęło 20 projektów na kwotę dofinansowania ok. 32 mln zł EFRR NABÓR KONKURSOWY: Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym (…) 29.03.2016 r. – 15.04.2016 r. (alokacja: 5 000 000 euro ) Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym (…) 18. 07.2016 r. - 29.07.2016 r. (alokacja: 9 000 000 euro ) Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym (…) 12.12.2016 r. – 30.12.2016 r. (alokacja: 6 700 721 euro ) I kwartał 2016 r.

4 Zakończone nabory EFRR Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury. Pozytywną ocenę otrzymał 1 wniosek na kwotę prawie 4,3 mln zł, decyzja o dofinansowaniu Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Pozytywną ocenę formalną otrzymał 1 wniosek złożony na kwotę ok. 23 mln zł Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2016 r.

5 Zakończone nabory EFS Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wpłynęło 18 wniosków na kwotę dofinansowanie ok. 19 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Wpłynęło 35 wniosków na kwotę dofinansowania ok. 23 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Wpłynęło 55 wniosków na kwotę dofinansowania ok. 74 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Wpłynęło 29 wniosków na kwotę dofinansowania ok. 15 mln zł. termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2016 r. Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie otrzymało 6 wniosków na kwotę ok. 750 tys. zł Poddziałanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. Dofinansowanie otrzymało 20 wniosków na ponad 54 mln zł (tryb pozakonkursowy).

6 Kwestie konsultowane z Ministerstwem Rozwoju Priorytet inwestycyjny 6a – gospodarka odpadami Kryterium demarkacji kraj/region – RPO: inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano termicznego przekształcania odpadów Wątpliwości IZ RPO dot. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - projekty punktowe nie powinny podlegać temu warunkowi, umożliwiając JST realizowanie takich projektów, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia zakładanego poziomu osiągnięcia wskaźnika ram wykonania „Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

7 Priorytet inwestycyjny 6b – infrastruktura wodno-ściekowa RPO: inwestycje w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, zgodnie z KPOŚK i Masterplanem Problem: Informacje zawarte w Masterplanie i w projekcie aktualizacji KPOŚK dotyczą aglomeracji utworzonych w terminie do 28 lutego 2015 r. Propozycja IZ RPO: umożliwienie finansowania projektów w aglomeracjach wyznaczonych uchwałami podjętymi przez Sejmik Województwa po 28 lutego 2015 r.

8 Procedura przyjmowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

9  Za przygotowanie projektu, przyjęcie i wprowadzanie zmian do SZOOP jest odpowiedzialna IZ.  Projekt SZOOP lub jego zmian jest przekazywany przez IZ do zaopiniowania przez IK UP pod kątem zgodności z UP i wytycznymi horyzontalnymi obowiązującymi w okresie realizacji PO.  IK UP wydaje opinię w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania projektu.  Brak opinii w tym terminie oznacza stwierdzenie zgodności zapisów SZOOP lub jego zmian z UP i wytycznymi horyzontalnymi. Opiniowaniu nie podlegają informacje wskazane w załączniku nr 5 do SZOOP (wykaz projektów pozakonkursowych)

10 Warunkowość ex-ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

11 Warunki wstępne Konieczność realizacji do końca 2016 r. – nieosiągnięcie może pociągać za sobą zawieszenie płatności w danym priorytecie. KE podkreśliła wagę realizacji warunków wstępnych w piśmie z dnia 10.02.2016 r. W ocenie KE realizacja warunków wstępnych powinna stanowić priorytet Instytucji Zarządzających

12 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego wraz z planem działań uwzględniającym opracowanie planu rozwoju IS przyjęty uchwałą ZW z dnia 14.01.2015 r. i przekazane do KE 27.11.2015 r. KE przekazała uwagi (brak wszystkich niezbędnych informacji) warunek nie zostanie uznany za spełniony do momentu przekazania KE informacji/wyjaśnień opracowanie raportu z analizy RIS i Planu rozwoju inteligentnych specjalizacji dotyczący ostatecznej identyfikacji IS Cel tematyczny 1 Warunek 1.1 Badania naukowe i innowacje: istnienie krajowych lub regionalnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform konieczna aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi planowany termin to IV kw. 2016 r. zatwierdzenie zaktualizowanego planu uzależnione jest od przyjęcia Krajowego planu gospodarki odpadami, który wyznacza cele i kierunki działań planów wojewódzkich Cel tematyczny 6 Warunek 6.2 Gospodarka odpadami: (…) w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą 2008/98/WE oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami Projekt Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej przyjęty uchwałą ZW z dnia 17.09.2015 r. przekazany do konsultacji społecznych (30.09.2015- 05.11.2015) marzec 2016 r. zakończenie procedury oceny oddziaływania na środowisko kwiecień/maj 2016 r. planowane przyjęcie po konsultacjach, opiniowaniu i uzgodnieniach Cel tematyczny 7 Warunki 7.1 i 7.2 Przygotowanie projektu Kujawsko- Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej

13 Warunki krajowe - opóźnienia 6.1 Gospodarka wodna – nowy termin II kw. 2016 Działania do podjęcia: Niezwłoczne przyjęcie nowej ustawy Prawo wodne (pełna transpozycja RDW) Niezwłoczne procedowanie rozporządzeń - aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy w Polsce (dot. możliwości współfinansowania z POIŚ i RPO inwestycji mogących wywierać wpływ na stan wód np. inwestycje przeciwpowodziowe, hydroenergetyka, transport śródlądowy)

14 6.2 Gospodarka odpadami – nowy termin I kw. 2016 Działania do podjęcia: Finalizacja prac nad aktualizacją KPGO Dokończenie działań legislacyjnych (rozporządzenia w sprawie: obowiązku selektywnego zbierania niektórych odpadów komunalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wzory sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych)

15 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania VII posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google