Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

2 "Działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020”

3

4 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1,6 mld EURO Inwestycje infrastrukturalne UMWL, DEPARTAMENT WDRAŻANIA EFRR LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE Europejski Fundusz Społeczny 0,6 mld EURO Wsparcie zatrudnienia, podnoszenie kompetencji, pomoc osobom wykluczonym UMWL, DEPARTAMENT WDRAŻANIA EFS WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY RPO WL 2014-2020 2,23 mld EURO

5

6

7

8

9

10 HARMONOGRAM OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW NA 2016 ROK DZIAŁANIETERMIN ALOKACJA ŚRODKÓW NA DANY KONKURS [W PLN] 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH Grudzień 201644,6 mln PLN 1.5 BON NA PATENT Marzec 201612,7 mln PLN 3.3 PRZEDSIĘBIORSTWA ODPRYSKOWE WRZESIEŃ 201621,2 mln PLN 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSPMaj 2016272,4 mln PLN 4.2 PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Grudzień 201688,6 mln PLN 5.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Grudzień 2016 116,4mln PLN

11 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DO 2020 ROKU (RSI WL 2020) Dokument ten jest doprecyzowaniem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie wiedzy i nowych technologii oraz innowacyjności gospodarki. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 będzie głównym źródłem finansowania założeń RSI WL 2020. RSI WL 2020 wskazuje na 4 obszary inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego BIOGOSPODARKA MEDYCYNA I ZDROWIE INFORMATYKA I AUTOMATYKA ENERGETYKA NISKOEMISYJNA Specjalizacja kluczowa Specjalizacja uzupełniającaSpecjalizacja wspomagająca Specjalizacja wyłaniająca się

12 Działanie 1.5 Bon na patent Cel: wsparcie przedsiębiorców w procesie ubiegania się o ochronę patentową w realizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych wzrost liczby zgłoszeń patentowych z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu Typy projektów: koszty związane z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu Typ beneficjenta: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

13 Działanie 1.5 Bon na patent Maksymalny poziom dofinansowania80% Minimalna i maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu: 10 tys. PLN Maksymalna wartość projektu: 80 tys. PLN Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 tys. PLN Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 60 tys. PLN

14 Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Cel: wzrost konkurencyjności, produktywności, wydajności pracy w przedsiębiorstwach przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, czy know-how Typy projektów: Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa; Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieprodukowanych; Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług; Zastosowanie nowoczesnych technologii Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań Typ beneficjenta: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

15 Koszty Kwalifikowane Nieruchomości – w tym: Zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej. Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Materiały i roboty budowlane - Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowanych również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych. Zakup nowego środka trwałego - Maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych W ramach zakupu środków trwałych, kwalifikowalne są następujące środki transportu: 1. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 5 ton (KŚT – 742) 2. Ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą (KŚT – 747) 3. Wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768) Zakup używanego środka trwałego Raty spłat wartości początkowej środka trwałego Zakup wartości niematerialnych i prawnych Podatek od towarów i usług Katalog kosztów kwalifikowalnych dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach Działania 3.7 zostanie opracowany na późniejszym etapie prac.

16 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu Mikro-, małe przedsiębiorstwa – 70 % Średnie przedsiębiorstwa - 60 % Podmiot wdrażający instrument finansowy – 85% Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN Maksymalna wartość projektu: 13 mln PLN Kwota wsparcia Minimalna kwota wsparcia: 30 tys. PLN Maksymalna kwota wsparcia: 2 mln PLN Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

17 Cel działania: wzrost konkurencyjności, produktywności, wydajności pracy w przedsiębiorstwach przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, czy know- how Kluczowe wymogi stawiane projektom: Zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 Gotowość projektu do realizacji Inwestycja początkowa

18 DziałanieCelBeneficjentMax wartość wsparcia 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach ok. 214 mln PLN Stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, jako element zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki MSP Spółki prawa handlowego Brak ograniczeń 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw ok. 193 mln PLN Celem działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń. MSP Spółki prawa handlowego Podmioty wdrażające instrumenty finansowe Brak ograniczeń IV energia przyjazna środowisku V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

19 Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiebiorstwach Cel: stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu Typy projektów: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej wykorzystującej energię słoneczną, biogaz, biomasę, energię wiatru oraz wody Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne itp. Typ beneficjenta: Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

20 Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Cel: osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw Typy projektów: Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach Systemy zarządzania energią Budowa i przebudowa instalacji OZE Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie Typ beneficjenta: Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Podmioty wdrażające instrument finansowy

21 http://epuap.gov.pl/wps/portal

22 https://lsi2014.lubelskie.pl/main/any/start

23 Punkt Kontaktowy RPO w LAWP ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 Tel. 81 46 23 800 Fax.81 46 23 840 Punkt informacyjny Tel. 81 46 23 812 81 46 23 831 lawp@lawp.eu www.rpo.lubelskie.pl

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Marceli Niezgoda Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google