Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Lubaczów, 28.09.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Lubaczów, 28.09.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Lubaczów, 28.09.2015 r.

2 P ROGRAM SPOTKANIA : P ROGRAM SPOTKANIA : 11.00.-11.10Rejestracja uczestników 11.10-12.45 Omówienie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: Dotacje na inwestycje Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe Dotacje na szkolenia dla pracowników Instrumenty zwrotne – preferencyjne pożyczki 12.45– 13.00Przerwa kawowa 13.00-13.30 Omówienie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 13.30-14.15Omówienie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Od 14.15Konsultacje indywidualne

3 WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH: P OLITYKA SPÓJNOŚCI : P OLITYKA SPÓJNOŚCI : W SPÓLNA POLITYKA ROLNA I W SPÓLNA POLITYKA RYBACKA : W SPÓLNA POLITYKA ROLNA I W SPÓLNA POLITYKA RYBACKA : Infrastruktura i ŚrodowiskoEFRR,FS Inteligentny RozwójEFRR Wiedza, Edukacja, RozwójEFS Polska CyfrowaEFRR Polska Wschodnia EFRR Pomoc Techniczna FS Europejska Współpraca TerytorialnaEFRR Regionalne Programy OperacyjneEFRR, EFS Infrastruktura i ŚrodowiskoEFRR,FS Inteligentny RozwójEFRR Wiedza, Edukacja, RozwójEFS Polska CyfrowaEFRR Polska Wschodnia EFRR Pomoc Techniczna FS Europejska Współpraca TerytorialnaEFRR Regionalne Programy OperacyjneEFRR, EFS Program Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRRW Program Operacyjny Rybactwo i Morze EFMR Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Zarządy województw Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH KRAJOWYCH : P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH KRAJOWYCH : Infrastruktura i Środowisko 27 513, 9 mln € Inteligentny Rozwój 8 614,1 mln € Wiedza, Edukacja, Rozwój 4 419,3 mln € Polska Cyfrowa 2 255,6 mln € Polska Wschodnia 2 117,2 mln € Pomoc Techniczna 700,1 mln € Europejska Współpraca Terytorialna 700,0 mln € Infrastruktura i Środowisko 27 513, 9 mln € Inteligentny Rozwój 8 614,1 mln € Wiedza, Edukacja, Rozwój 4 419,3 mln € Polska Cyfrowa 2 255,6 mln € Polska Wschodnia 2 117,2 mln € Pomoc Techniczna 700,1 mln € Europejska Współpraca Terytorialna 700,0 mln €

5 WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH REGIONALNYCH : P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH REGIONALNYCH : 31,28 mld € EFRR + EFS

6 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020 C HARAKTER PLANOWANEGO WSPARCIA : C HARAKTER PLANOWANEGO WSPARCIA : INSTRUMENTY ZWROTNE- preferencyjne poręczenia i gwarancje kredytowe, pożyczki, mikropożyczki, połączenia dotacji z kredytem itp. Dzięki formie zwrotnej pieniądze trafiają z powrotem do puli i mogą pomóc kolejnej firmie. Rozdysponowują je pośrednicy finansowi, do których należą najczęściej banki albo lokalne fundusze pożyczkowe czy poręczeniowe. DOTACJE- wybrane branże lub obszary geograficzne. Branże o wysokim potencjale rozwoju, innowacyjne. Obszary geograficzne, na których występuje deficyt przedsiębiorczości.

7 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020 M APA POMOCY REGIONALNEJ : M APA POMOCY REGIONALNEJ : Mapa pomocy regionalnej - regiony kwalifikujące się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach. Obowiązuje : 1 lipca 2014 r. - 31 grudnia 2020 r. Obszary, których PKB na mieszkańca jest niższe niż 75 proc. średniej unijnej – zamieszkałe przez 86,3 proc. ludności Polski – nadal będą kwalifikować się do regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnej intensywności pomocy w granicach od 25 proc. do 50 proc. kwalifikowanych kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych. Maksymalne intensywności pomocy stosują się do inwestycji dużych przedsiębiorstw. Można je zwiększyć o 10 %w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 %w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

8 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020 R EGIONALNE S PECJALIZACJE : R EGIONALNE S PECJALIZACJE : Inteligentna specjalizacja wiodąca Lotnictwo i kosmonautyka Inteligentna specjalizacja wiodąca Jakość życia Inteligentna specjalizacja wspomagająca Informacja i telekomunikacja

9 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

10 PODZIAŁ ALOKACJI W RAMACH RPO WP 2014-2020 Lp.Nazwa osi priorytetowej Fundusz Alokacja (mln w euro) Indykatywny % całkowitej alokacji 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,71% 2 Cyfrowe PodkarpackieEFRR 81,0 3,83% 3 Czysta energia EFRR 253,7 12,00% 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego EFRR 186,2 8,81% 5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406,4 19,22% 6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217,8 10,30% 7 Regionalny rynek pracy EFS 227,4 10,76% 8 Integracja społeczna EFS 169,1 8,00% 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 128,5 6,08% 10 Pomoc techniczna EFS 69,7 3,30% RAZEM 2 114,2100,0%

11 DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Rozwój MŚP

12 TYPY PROJEKTÓW Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy. Przez 12 miesięcy należy rozumieć faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej rozumianej jako uzyskiwanie przychodów z ww. działalności. Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020. ROZWÓJ MŚP

13 TYPY PROJEKTÓW Wsparcie skierowane będzie do nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych. Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. ). TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne)

14 TYPY PROJEKTÓW Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykorzystanie TIK w modelach: B2B (Business to Business) - model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, B2C (Business to Consumer) - model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług, C2C (Consumer to Consumer) - model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe ).

15 TYPY BENEFICJENTA mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Typ 1 - Rozwój MŚP: mikro i małe przedsiębiorstwa. Typ 2 - TIK:

16 LIMITY I OGRANICZENIA Wsparcia nie otrzymają następujące typy przedsięwzięć: 1. wytwarzanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej (wsparcie udzielane będzie w ramach osi III - działanie 3.1.), 2. gospodarka odpadami (wsparcie udzielane będzie w ramach osi IV - działanie 4.2), 3. infrastruktura uzdrowiskowa, turystyczno-rekreacyjna realizowana przez przedsiębiorców świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe (wsparcie udzielane będzie w ramach Osi VI - działanie 6.1),

17 LIMITY I OGRANICZENIA 4. projekty w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe)-wsparcie udzielane będzie w ramach osi VI - poddziałania 6.2.2, 5. wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie14. W zakresie w jakim przewidziano wsparcie w osiach priorytetowych III-VI, nie będzie ono realizowane w I osi priorytetowej.

18 FINANSOWANIE Typ 1 - Rozwój MŚP: pomoc de minimis - 70%, regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.: mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%, średnie przedsiębiorstwo – 60%. Typ 2 – TIK – 80% Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

19 FINANSOWANIE Typ 1 - Rozwój MŚP: regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.: mikro i małe przedsiębiorstwo – 30%, średnie przedsiębiorstwo –40%, pomoc de minimis - 30%. Typ 2 - TIK: pomoc de minimis - 20%. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

20 FINANSOWANIE Typ 1 - Rozwój MŚP: dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi: minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN, dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R : minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN. Typ 2 - TIK: Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN

21 Działanie 1.4.1. Rozwój MŚP Nabór wniosków: Zasady wyboru projektów: IV kwartał 2015 – Rozwój MŚP Tryb konkursowy Alokacja 200 mln zł – RPI 82 852 mln – de minimis Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Nabór i ocena wniosków: Departament Wspierania Przedsiębiorczości Terytorialny obszar realizacji: Województwo Podkarpackie

22 DZIAŁANIE 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

23 OPIS DZIAŁANIA Cel szczegółowy działania Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw Typy projektów: -Bony na Innowacje -Prace B+R -Infrastruktura B+R -Potencjał RIS

24 TYPY PROJEKTÓW Przedmiotem wsparcia będzie zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych związanych z: przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania, opracowanie koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych, prowadzące do sporządzenia studium wykonalności. Wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi, którym są jednostki naukowe o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terenie RP. BONY NA INNOWACJE

25 TYPY PROJEKTÓW Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem wsparcia w ramach typu projektu. Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. PRACE B+R

26 TYPY PROJEKTÓW UWAGA Przedmiotem oceny będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca również założenia dotyczące dalszego wdrożenia jego wyników. Przedsiębiorca może realizować prace B+R samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, m.in. jednostkami naukowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami. Możliwe jest zlecenie realizacji prac B+R jednostce naukowej. W przypadku prac B+R zakończonych niepowodzeniem beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia raportu sporządzonego przez niezależną jednostkę naukową, stanowiącego dowód, że niepowodzenie prac badawczo- rozwojowych nastąpiło z przyczyn niezależnych od beneficjenta.

27 TYPY PROJEKTÓW Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. wsparcie na powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, dzierżawa lub najem infrastruktury lub aparatury naukowo- badawczej). Infrastruktura B+R

28 TYPY BENEFICJENTA mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo (prowadzące działalność na rynku co najmniej 12 miesięcy) Typ 1 - Bony na innowacje: przedsiębiorstwo. Typ 2 - Prace B+R: przedsiębiorstwo, instytucja otoczenia biznesu, sieci/grupy przedsiębiorstw. Typ 3 - Infrastruktura B+R:

29 LIMITY I OGRANICZENIA 1. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zgodność przedmiotu projektu z regionalną inteligentną specjalizacją województwa podkarpackiego. 2. W przypadku, gdy o pomoc ubiega się duże przedsiębiorstwo: wsparcie uzależnione będzie od spełnienia warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucję badawczą, podmiot ten zapewni, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE. 3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

30 FORMY UPROSZCZONE ROZLICZANIA I ZALICZKI Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Planowany zakres systemu zaliczek określony zostanie w dokumencie dot. zasad przyznawania zaliczek w ramach RPO WP 2014-2020.

31 FINANSOWANIE Typ 1 - Bony na innowacje: pomoc de minimis - 85%, pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (studia wykonalności) - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.: mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%, średnie przedsiębiorstwo – 60%. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

32 FINANSOWANIE Typ 2 - Prace B+R: pomoc de minimis - 85%, pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.: badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%, średnie przedsiębiorstwo – 60%, duże przedsiębiorstwo – 50%, eksperymentalne prace rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwo – 45%, średnie przedsiębiorstwo – 35%, duże przedsiębiorstwo – 25%. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

33 FINANSOWANIE Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych w następujący sposób: 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków: - projekt zakłada efektywną współpracę: między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich, lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych, lub między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań, wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego. M a k s y m al n y % p o zi o m d o fi n a n s o w a ni a U E w y d a t k ó w k w al if ik o w al n y c h n a p o zi o m ie p r o je k t u

34 FINANSOWANIE Typ 3 - Infrastruktura B+R: pomoc de minimis - 85%, regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.: mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%, średnie przedsiębiorstwo – 60%, duże przedsiębiorstwo – 50%. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

35 FINANSOWANIE Typ 1 - Bony na innowacje: Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 20 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 PLN. Typ 2 - Prace B+R: Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 000 000 PLN. Typ 3 - Infrastruktura B+R: Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)

36 KRYTERIA WYBORU PROJEKTU Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją, Status przedsiębiorstwa, Współpraca z jednostką naukową, Pomoc publiczna/pomoc de minimis KRYTERIA FORMALNO – MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE - Projekty z zakresu typu 1: Bony na innowacje

37 Działanie 1.2. BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE ORAZ ICH WDROŻENIA Nabór wniosków: Zasady wyboru projektów: IV kwartał 2015 – Bony na innowacje Tryb konkursowy Alokacja 4 mln zł Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Nabór i ocena wniosków: Departament Wspierania Przedsiębiorczości Terytorialny obszar realizacji: Województwo Podkarpackie

38 DZIAŁANIE 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

39 OPIS DZIAŁANIA Cel szczegółowy działania Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników. Typy projektów: Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

40 TYP BENEFICJENTA I GRUPA DOCELOWA TYP BENEFICJENTA Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych GRUPA DOCELOWA Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (to jest przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP) mające siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego

41 LIMITY I OGRANICZENIA 1.Realizacja projektów zgodna z: Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020. Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

42 LIMITY I OGRANICZENIA 2. Wsparcie będzie realizowane poprzez Regionalny system dystrybucji środków przeznaczonych na usługi rozwojowe w zakresie podnoszenia kompetencji/kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw (tzw. Podmiotowy System Finansowania), który oparty będzie na podejściu popytowym zintegrowanym z krajowym Rejestrem Usług Rozwojowych oraz docelowo spójnym z opracowaną Polską Ramą Kwalifikacji.

43 LIMITY I OGRANICZENIA 3. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru usług/usługi zgodnie z własnymi potrzebami rozwojowymi. Dofinansowanie usługi rozwojowej nie może przekraczać 80% jej wartości - z zastrzeżeniem, że limit ten będzie różny dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstwa (mikro-, małe, średnie) i preferowanych grup docelowych (uczestników w wieku powyżej 50 r.ż. lub o niskich kwalifikacjach). Ograniczenie dotyczyło będzie także wysokości kwoty dofinansowania przypadającej na przedsiębiorstwo oraz pracownika korzystającego z usługi/usług rozwojowych. Szczegółowe warunki dotyczące powyższych ograniczeń zostaną określone w regulaminie konkursu.

44 LIMITY I OGRANICZENIA 4. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego (subregionu) z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

45 Działanie 7.5 ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA MŚP Nabór wniosków: Zasady wyboru projektów: Nie przewiduje się naboru w 2015 roku Tryb konkursowy Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Nabór i ocena wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Terytorialny obszar realizacji: Województwo Podkarpackie

46 PODDZIAŁANIE 1.4.2 Instrumenty finansowe

47 OPIS DZIAŁANIA Cel szczegółowy działania Ograniczony spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw Typ projektu: Dokapitalizowanie podmiotów spełniających kryteria wymienione w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 w celu inwestowania w MŚP, w tym w szczególności w MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych

48 TYP BENEFICJENTA I GRUPA DOCELOWA TYP BENEFICJENTA podmioty zarządzające instrumentami finansowymi GRUPA DOCELOWA Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

49 Gdzie szukać informacji? www.rpo.podkarpackie.pl www.fundusze.podkarpackie.pl

50 FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla przedsiębiorców FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla przedsiębiorców Program Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020

51 PO PW 2014-202 INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM Centrum Unijnych Programów Transportowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Programów Ponadregionalnych INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

52 Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

53 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.2 Internacjonalizacja MŚP W W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem: I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:  analizę możliwości eksportowych firmy,  wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,  koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,  wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych), Typy projektów – Etap I

54 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.2 Internacjonalizacja MŚP  rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),  propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.). Typy projektów – Etap I

55 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.2 Internacjonalizacja MŚP II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:  doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,  doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),  doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny, Typy projektów – Etap II

56 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.2 Internacjonalizacja MŚP  doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,  zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych. Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu). Typy projektów – Etap II

57 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.2 Internacjonalizacja MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?

58 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.2 Internacjonalizacja MŚP Wsparciem na I etapie zostaną objęte projekty, w których wnioskodawcy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu. Kierunkowe zasady wyboru projektów

59 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.2 Internacjonalizacja MŚP W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:  wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,  których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,  przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,  przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki. Kierunkowe zasady wyboru projektów

60 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.2 Internacjonalizacja MŚP Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 80% Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 20% Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): Minimalna wartość Etap I: 50 tys. PLN Minimalna wartość Etap II: 500 tys. PLN Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): Minimalna wartość Etap I: 50 tys. PLN Minimalna wartość Etap II: 500 tys. PLN

61 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.2 Internacjonalizacja MŚP Nabór wniosków: Zasady wyboru projektów: I kwartał 2016 r Tryb konkursowy Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Nabór i ocena wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Terytorialny obszar realizacji: Region Polski Wschodniej

62 Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

63 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu:  przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności: przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia), Typy projektów

64 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu),  przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne),  etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej. Typy projektów

65 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski? Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa – prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

66 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 1) do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców; 2) przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze; 3) działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski; 4) w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej; 5) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne

67 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.1 POPW, 3. Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. Kryteria formalne - Wnioskodawca

68 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 1. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, 2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.1 POPW, 3. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych poddziałania 1.3.1 POPW, 4. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania 1.3.1 POPW, 5. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinasowanie, 6. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Kryteria formalne - projekt

69 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 1. Złożenie wniosku we właściwej instytucji, 2. Złożenie wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. 1. Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie, 2. Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników, 3. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, 4. Członkostwo Wnioskodawcy w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym z Polski Wschodniej. Kryteria formalne – wniosek Kryteria formalne – specyficzne

70 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 1.Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne, do którego należy Wnioskodawca, spełnia warunki wymienione w opisie kryterium, 2.Przedmiot projektu jest zgodny z obszarem działalności powiązania kooperacyjnego oraz jego celami rozwoju, 3.Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu, 4.Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014, 5.Wnioskodawca dysponuje prawami do wyników prac B+R, Kryteria merytoryczne dostępu (panel ekspertów)

71 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 1.Innowacyjność produktu, 2.Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu, 3.Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu, 4.Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu, 5.Przygotowanie do realizacji projektu, 6.Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione, 7.Projekt ma pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, 8.Podmiot zarządzający ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym posiada siedzibę na terytorium Polski Wschodniej, 9.Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gosp., 10.Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia, 11.Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodnie Kryteria merytoryczne rankingujące (panel ekspertów)

72 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 70%/85% Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 30%/15% Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): Minimalna wartość: 1 mln PLN Maksymalna wartość: 7 mln PLN Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): Minimalna wartość: 1 mln PLN Maksymalna wartość: 7 mln PLN Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 70% W przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może wzrosnąć do 85% Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 70% W przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może wzrosnąć do 85%

73 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Nabór wniosków: Zasady wyboru projektów: Od 31.08.2015 r. Do 30.10.2015 r. Tryb konkursowy - kryteria Alokacja 80 mln PLN Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Nabór i ocena wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Terytorialny obszar realizacji: Region Polski Wschodniej

74 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Kryteria oceny projektów Najważniejsze kryteria oceny projektów; kwalifikowalność Wnioskodawcy innowacyjność produktu potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie www.polskawschodnia.gov.pl

75 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Wątpliwości i zapytania Wątpliwości i zapytania Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Informatorium PARP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie 22 432 89 91-93info@parp.gov.pl

76 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP CEL SZCZEGÓŁOWY: stworzenie zachęty dla MŚP do oparcia ich rozwoju o wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów makroregionu jako podstawy działalności gospodarczej

77 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów Typy projektów Każdy projekt będzie obejmować łącznie:  inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,  rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno- komunikacyjnych,  opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek. Konsorcja MŚP Kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?

78 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów Warunki ubiegania się o wsparcie:  wsparcie uzyskają przedsięwzięcia integrujące działalność MŚP w obrębie konsorcjów (minimum 10 MŚP w konsorcjum),  niezbędne jest wskazanie nie więcej niż trzech głównych rdzeni produktu będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę tworzenia jego marki, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej,  minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości kosztów kwalifikowalnych – 80%,  minimalny udział wydatków inwestycyjnych stanowiących rdzeń wspieranego produktu oraz podstawę tworzenia jego marki – 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, Kierunkowe zasady wyboru projektów

79 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów  maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z budową miejsc noclegowych – 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,  utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy, w szczególności stanowiących alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie,  skala oddziaływania produktu powinna być co najmniej ponadregionalna. Oznacza to, że popyt na utworzony produkt powinien w dużej mierze być generowany spoza regionu, na terenie którego produkt został utworzony. Kierunkowe zasady wyboru projektów

80 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:  dotyczące produktów o największym wpływie na aktywizację i rozwój sektora MŚP oraz społeczności lokalnej,  przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki,  sprzyjające transformacji struktury gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez tworzenie miejsc pracy poza sektorem rolnym,  zlokalizowane na obszarach wiejskich,  angażujące MŚP mające siedzibę na terenie obszarów wiejskich, dla których uzyskano niezbędne do realizacji przedsięwzięcia dokumenty, uzgodnienia, pozwolenia itp. Kierunkowe zasady wyboru projektów

81 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów Nabór wniosków: Zasady wyboru projektów: I kwartał 2016 r. Tryb konkursowy Alokacja 160 mln EUR Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Nabór i ocena wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Terytorialny obszar realizacji: Region Polski Wschodniej

82 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 70% Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 30% Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): Minimalna wartość: 20 mln PLN Maksymalna wartość: nie dotyczy Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): Minimalna wartość: 20 mln PLN Maksymalna wartość: nie dotyczy Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 70% Cross-financing – do 10% wydatków kwalifikowalnych na poziomie działania. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 70% Cross-financing – do 10% wydatków kwalifikowalnych na poziomie działania.

83 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

84 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.4 Wzór na konkurencję Typy projektów Etap I - w ramach etapu zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia. Audyt obejmować będzie m.in.:  analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,  analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,  analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta. Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza rozumiana jako raport z audytu zawierający rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

85 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.4 Wzór na konkurencję Typy projektów Etap II - wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Wsparcie w ramach tego etapu obejmie: usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego, zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

86 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.4 Wzór na konkurencję Kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski? mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

87 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.4 Wzór na konkurencję W ramach działania wsparciem zostaną objęte projekty, w których wnioskodawcy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie wzornictwa oraz zawarli z nim umowę warunkową. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu. W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty: - wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Ponadto, projekt powinien być zgodny z zasadami horyzontalnymi opisanymi w rozdziale 11 POPW. Kierunkowe zasady wyboru projektów

88 PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.4 Wzór na konkurencję Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: Etap I: 85% Etap II: 70% Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: Etap I: 85% Etap II: 70% Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: Etap I: 15% Etap II: 30% Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: Etap I: 15% Etap II: 30% Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN): Etap I: 100 tys. PLN Etap II: 7 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN): Etap I: 100 tys. PLN Etap II: 7 mln PLN

89 Nabór wniosków Etap I: Zasady wyboru projektów: Od 20.10.2015 r. Do 30.12.2015 r. Tryb konkursowy – kryteria Alokacja I Etap - 5 mln zł Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Nabór i ocena wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Terytorialny obszar realizacji: Region Polski Wschodniej PO PW 2014-2020 PO PW 2014-2020 1.4 Wzór na konkurencję

90 ŚRODA Z FUNDUSZAMI Dziękuję za uwagę! Zapraszamy do skorzystania z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Lubaczów, 28.09.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google