Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 Warszawa, 4 listopada 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 Warszawa, 4 listopada 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 Warszawa, 4 listopada 2015 r.

2 Zatwierdzenie PO RYBY 2014-2020 W dniu 22 października 2015 r. Komisja Europejska wydała Decyzję zatwierdzającą Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

3 Krajowe akty prawne wdrażające PO RYBY 2014-2020  Obowiązująca ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;  Trwają prace nad rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, które w sposób szczegółowy przesądzą o kwalifikowalności wydatków oraz działaniach możliwych do wsparcia.

4 Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. zostanie wydanych 14 rozporządzeń wykonawczych, obejmujących:  Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach poszczególnych Priorytetów oraz pomocy technicznej PO RYBY 2014-2020 (7 rozporządzeń);  Warunki i sposób wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez poszczególne instytucje pośredniczące (2 rozporządzenia);  Podział środków finansowych;  Szczegółowy tryb i zakres rozliczeń wydatków w odniesieniu do operacji oraz PO RYBY 2014-2020;  Warunki i tryb udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakres i termin składania wniosków o płatność;  Szczegółowy sposób, zakres i rodzaj sprawozdań oraz tryb i termin ich przekazywania;  Szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli w odniesieniu do lokalnych grup działania i operacji w ramach PO RYBY 2014-2020.

5 Alokacja wkład unijny 531 219 456 euro wkład krajowy ok. 179 290 055 euro ogółem ok. 710 509 511 euro

6 Podział PO RYBY 2014-2020 na Priorytety Program obejmuje 6 Priorytetów oraz pomoc techniczną: 1.Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy (ok. 24,5% alokacji) 2.Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy (ok. 38% alokacji) 3.Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa (ok. 4,5% alokacji) 4.Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (ok. 15% alokacji) 5.Wspieranie obrotu i przetwarzania (ok. 11,6% alokacji) 6.Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej (ok. 0,5% alokacji)

7 Podział PO RYBY 2014-2020 na Priorytety Alokacja w podziale na priorytety:

8 W ramach PRIORYTETU 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

9 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury, lub wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 50% Pomoc na operacje przyznaje się do 200 000 zł na jednego beneficjenta

10 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką, lub podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego, lub wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 50% Pomoc na operacje przyznaje się do 200 000 zł na jednego beneficjenta

11 Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu, lub przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 50% Pomoc na operacje przyznaje się do 200 000 zł na jednego beneficjenta

12 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką, lub promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 75% Pomoc na operacje przyznaje się do 300 000 zł na jednego beneficjenta

13 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 75% Pomoc na operacje przyznaje się do 200 000 zł na jednego beneficjenta

14 Działania z zakresu współpracy propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego; powierzanie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską promowanie obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013 ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 90%

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 Warszawa, 4 listopada 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google