Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Wsparcie projektów technologicznych firm w latach 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Wsparcie projektów technologicznych firm w latach 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Wsparcie projektów technologicznych firm w latach 2014-2020

2 Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej. Henry Ford

3 Co chcemy osiągnąć? (wybrane wskaźniki) Wydatki na badania i rozwój (GERD) w % PKB 2013 0,87% 2020 1,7% 2023 2,0% Nakłady na B+R ponoszone przez organizacje gospodarcze (BERD) w %PKB 2013 0,38% 2020 0,8% 2023 0,9% wzrost nakładów na B+R bardziej innowacyjna gospodarka wzrost konkurencyjności firm na rynkach globalnych

4 Co wymaga zmiany w polskiej nauce i przedsiębiorczości, aby możliwe było osiągnięcie większej konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki? zaangażowanie biznesu w prowadzenie i finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, współpraca nauki i biznesu, stopień komercjalizacji wyników prac badawczych, innowacyjność w sektorze MŚP.

5 Program Inteligentny Rozwój I.Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa II.Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I III.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach IV.Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego V.Pomoc Techniczna Całkowita alokacja POIR (EFRR): 8,6 mld EUR Osie priorytetowe oraz alokacja 5

6 Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

7 7 Główne zasady dystrybucji środków na B+R: - projekty muszą mieć potencjał rynkowy – obok nowości rozwiązania jest to bardzo ważny czynnik sukcesu projektu, oceniany przez ekspertów, nie finansujemy badań dla publikacji, - beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników projektu – rezultaty projektu zakończonego z sukcesem powinny zostać wdrożone w działalności beneficjenta lub poprzez sprzedaż licencji / praw do wyników prac B+R w celu wdrożenia w działalności innej firmy, - większość środków kierowana jest do MŚP – w porównaniu z dużymi firmami napotykają one większe bariery (finansowe, kadrowe, infrastrukturalne) w działalności B+R+I. Pewne typy projektów (wdrożenia, internacjonalizacja) finansowane w ramach POIR mogą być realizowane wyłącznie przez MŚP, - stosowana jest na szeroką skalę ocena obejmująca spotkanie wnioskodawcy z panelem ekspertów – co umożliwia lepsze poznanie projektu i ocenę potencjału wnioskodawcy do jego realizacji.

8 Wsparcie innowacyjności z funduszy UE na lata 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój PO Polska Wschodnia Regionalne Programy Operacyjne Start-up Inwestycje Działalność B+R Przygotowanie do wdrożenia Wejście na rynki zagraniczne

9 Przykładowe typy projektów Inwestycje Działalność B+R Przygotowanie do wdrożenia Wejście na rynki zagraniczne  projekty B+R  stworzenie lub rozwój zaplecza B+R  usługi B+R  rozwój kadr sektora B+R  ochrona własności intelektualnej  usługi związane z transferem technologii  proinnowacyjne usługi IOB  wdrożenie wyników prac B+R  rozwój firm w oparciu o nowe modele biznesowe  rozwój produktów sieciowych

10 Przykładowe typy projektów Start-up Wejście na rynki zagraniczne  usługi doradcze  pozyskanie niezbędnych certyfikatów  udział w targach i misjach gospodarczych  kompleksowe programy promocji dla branż/rynków  wsparcie mentoringowe i doradcze  finansowanie dotacyjne, pożyczkowe i kapitałowe  akceleratory i platformy startowe

11 11 Strategia inteligentnej specjalizacji Jej istota polega na koncentracji zasobów kraju lub regionu na wybranych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Wyłonienie tych obszarów ma nastąpić w drodze pełnego zaangażowania interesariuszy (przedsiębiorców, naukowców, instytucji otoczenia biznesu i administracji), a także powinno być oparte na obiektywnych danych i dowodach oraz zawierać solidne systemy monitorowania i oceny. Celem jest zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej, opartej na pracach badawczo-rozwojowych i innowacjach.

12 12 Krajowa inteligentna specjalizacja Lista KIS została zawarta w załączniku do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw i jest stale aktualizowana w ramach tzw. procesu przedsiębiorczego odkrywania. Na poziomie krajowym wyłoniono 20 inteligentnych specjalizacji, pogrupowanych w 5 obszarów tematycznych.

13 13 Regionalne strategie inteligentnej specjalizacji Specjalizacje regionalne są dosyć zróżnicowane, a najczęściej powtarzające się obszary to: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz żywność wysokiej jakości i biogospodarka. Wykorzystanie strategii inteligentnych specjalizacji ma szczególne znaczenie w regionach słabiej rozwiniętych. Podstawowe założenie strategii inteligentnych specjalizacji polega na koncentracji nakładów (środków finansowych, kapitału ludzkiego i zasobów naturalnych) na obszarach, które mają najwyższy potencjał rozwojowy. Cechą regionów słabiej rozwiniętych jest posiadanie ograniczonych zasobów, w związku z tym szczególnie ważne jest ich optymalne wykorzystanie. Prawidłowe wyłonienie specjalizacji, z udziałem firm, naukowców, osób bezpośrednio zaangażowanych w B+R, daje spore prawdopodobieństwo, że skierujemy finansowanie rzeczywiście na te obszary, które mogą generować największą wartość dodaną.

14 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.poir.gov.pl


Pobierz ppt "Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Wsparcie projektów technologicznych firm w latach 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google