Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”"— Zapis prezentacji:

1 „Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” na lata 2014 – 2017 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

2 Cel Programu „PROSUMENT OPOLSKI”  Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do środowiska w opolskich strefach ochrony powietrza;  Upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej; ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

3 Forma dofinansowania Programu „PROSUMENT OPOLSKI”  Dotacja - częściowa refundacja udokumentowanych kosztów poniesionych przez beneficjenta na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii;  Program jest realizowany w latach 2014 - 2017;  Budżet Programu na kolejne lata będzie określany w corocznych planach działalności i podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl. Na rok bieżący planowane jest wydatkowanie w ramach Programu 3 mln. zł;www.wfosigw.opole.pl ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

4 Rodzaj beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o dotację w ramach Programu „PROSUMENT OPOLSKI” Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami lokali mieszkaniowych i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzinnymi) położonych na terenie województwa opolskiego; ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

5 Przedmiot dofinansowania w ramach Programu „PROSUMENT OPOLSKI” Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji:  energii cieplnej: - pompy ciepła; - instalacje solarne;  energii elektrycznej: - systemy fotowoltaiczne; - małe elektrownie wiatrowe; ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

6 Intensywność dofinansowania w ramach Programu „PROSUMENT OPOLSKI” 1.W ramach Programu na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie, a jego łączna kwota nie może być wyższa niż:  w przypadku instalacji wykorzystującej jedno odnawialne źródło energii: - 15 000 zł dla osób fizycznych; - 45 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;  w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej: - 30 000 zł dla osób fizycznych; - 90 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych; ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

7 Intensywność dofinansowania w ramach Programu „PROSUMENT OPOLSKI” 2.Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu w wysokości do 30 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż: 3.Kwota przypadająca na 1 KW mocy wyprodukowanej energii cieplnej lub elektrycznej, w zależności od rodzaju urządzenia na który ma być przeznaczona dotacja; ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

8 Warunki udzielenia dofinansowania w ramach Programu „PROSUMENT OPOLSKI” Dofinansowaniu podlegają instalacje:  których wykonanie zostało zakończone;  zakończenie wykonania nastąpiło nie wcześniej, niż 60 dni kalendarzowych przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (decyduje data protokołu odbioru, a jeżeli nie został sporządzony to data rachunku lub faktury końcowej z adnotacją, że należność została zapłacona), przy czym okres kwalifikowalności kosztów trwa od dnia 01.11.2014 r. do dnia 31.12.2017 r.; ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

9 Warunki udzielenia dofinansowania w ramach Programu – ciąg dalszy  Wnioskodawca, który uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia w postaci bezzwrotnych środków publicznych z innych źródeł, nie może uzyskać dofinansowania w ramach Programu „PROSUMENT OPOLSKI”;  Dopuszcza się możliwość uzyskania przez wnioskodawcę kredytu z BOŚ S.A. w ramach środków udostępnionych Bankowi (linii kredytowej) przez WFOŚiGW w Opolu; ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

10 Wniosek o udzielenie dotacji  Fundusz udziela dotacji na wniosek uprawnionych beneficjentów, sporządzony według określonego wzoru umieszczonego na stronie internetowej Funduszu;  Wnioski są przyjmowane: -w biurze podawczym WFOŚiGW w Opolu, ul. Krakowskiej 53, 45-018 Opole, -w urzędach gmin, jeżeli gmina zawarła stosowne porozumienie z WFOŚiGW w Opolu – wykaz gmin, z którymi zawarto porozumienie będzie publikowany na stronie www.wfosigw.opole.pl;www.wfosigw.opole.pl  Wnioski można składać osobiście lub poprzez nadanie w placówce pocztowej; ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

11 Wniosek o udzielenie dotacji – ciąg dalszy  w przypadku wyczerpaniu środków finansowych Funduszu w ramach Programu, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym, natomiast procedura naboru nowych wniosków zostanie wstrzymana; ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

12 Podsumowanie Programu PROSUMENT OPOLSKI realizowanego w okresie od 01.12.2014 r. do 31.05.2015 r. Złożone wnioski na instalacje oze ILOŚĆ w szt.WARTOŚĆ w zł. Kolektory słoneczne 53192 706,83 Pompy ciepła44440 115,54 Systemy fotowoltaiczne 30228 507,45 Małe elektrownie wiatrowe 00 Suma127861 329,82 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

13 Dziękuję i zapraszam do współpracy w zakresie realizacji „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


Pobierz ppt "„Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google