Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wraz z załącznikami Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wraz z załącznikami Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wraz z załącznikami Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 14 marca 2016 r.

2 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

3 Samodzielne utworzenie konta w GWA dostępnego na stronie www.gwa.pomorskie.eu Aplikowanie rozpoczyna się od wybrania naboru. Formularza będzie dostępny w okresie naboru. Po wybraniu odpowiedniego naboru otwiera się dostęp do możliwości wypełnienia wniosku. Wypełnianie wniosku można w każdej chwili przerwać, zapisać i wrócić do edycji później. Wypełniony wniosek należy zatwierdzić w GWA, wygenerować plik PDF oraz dostarczyć w wersji papierowej do UMWP osobiście lub przez ePUAP.

4 ZAKRES WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie Sekcja B. Informacje o Wnioskodawcy Sekcja C. Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki Projektu Sekcja D. Uzasadnienie, cele i opis projektu Sekcja E. Wkład w realizację RPO WP 2014-2020 Sekcja F. Oświadczenia Sekcja G. Lista załączników

5 GWA – ZASADNICZE ZMIANY W STOSUNKU DO RPO WP 2007-2013 Pola przeznaczone do wypełnienia zależą od typu projektu. Kategorie kosztowe są predefiniowane i nie są rozpisywane w ujęciu rocznym.

6 GWA – ZASADNICZE ZMIANY W STOSUNKU DO RPO WP 2007-2013 Ujęcie we wniosku limitów w zakresie kwalifikowalności wydatków.

7 GWA – NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Wypełnianie pól z możliwością wielokrotnego wyboru przy użyciu przycisku Ctrl (np. punkt A.10. Pomoc publiczna lub punkt A.16. Typ projektu). Zaznaczenie błędnej formy prawnej (punkt B.2.) i rodzaju działalności gospodarczej (punkt B.4.). Uzasadnienie możliwości odzyskania podatku VAT (punkt B.5.). Brak wypełnienia punktu C.4. Wydatki w ramach kategorii kosztowych podlegających limitom.

8 MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA WNIOSKU Dla Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT wnioski będzie można składać w terminie określonym w wezwaniu do złożenia wniosku (na podstawie daty podanej w złożonej karcie projektu). Dla Poddziałania 9.1.2. Transport miejski wnioski będzie można składać w terminie od 14 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.

9 WNIOSEK FORMULARZ WNIOSKU +ZAŁĄCZNIKI= WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WYŚLIJ DOSTARCZ + Generator Wniosków Aplikacyjnych

10 Podstawę przygotowania Załączników stanowi Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu). ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

11 Studium Wykonalności Załącznik 1 Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania Studiów Wykonalności Regulamin konkursu, załącznik nr 4

12 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Załącznik 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko Ogłoszenie naboru na stronie www.rpo.pomorskie.eu www.rpo.pomorskie.eu Link pod Regulaminem Konkursu

13 Zał 2.2. Dokumenty dotyczące procedury oceny oddziaływania projektu na środowisko Zał 2.3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 + mapa + KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia) Zał 2.4. Oświadczenia GDOŚ Zał 2.5. Zaświadczenie RDW wraz z wnioskiem, na podstawie którego je uzyskano. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Załącznik 2.1. Wydaje RDOŚ +

14 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Tabelaryczne zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną. Prawomocne pozwolenie na budowę / zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych Załącznik 3.1 +

15 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Oświadczenie dotyczące realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Program Funkcjonalno - Użytkowy + Załącznik 3.2

16 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU + Załącznik 4 Umowa Partnerska Tabela finansowa Zasady Wdrażania RPO WP 2014 – 2020 Rozdział 3.5 dokumenty poświadczające zachowanie zasad przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w przypadku: Partner wiodący jako jednostka sektora finansów publicznych + jednostka spoza sfp

17 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Załącznik 5 Dokumenty określające status prawny wnioskodawcy i partnerów projektu NIE SĄ WYMAGANE w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego potwierdzenia, że osoba lub osoby, które podpisały wniosek o dofinansowanie projektu są osobami uprawnionymi do reprezentowania wnioskodawcy. Załączone dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia wniosku. +

18 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Załącznik wymagany dla projektów objętych zasadami Pomocy Publicznej. Załącznik 6 Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc de minimis lub Pomoc inną niż de minimis

19 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, z którego wynikają rozwiązania niskoemisyjne w transporcie zbiorowym ujęte w ramach przedsięwzięcia. W przypadku projektu składającego się na przedsięwzięcie wynikające ze Strategii ZIT ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania/Poddziałania objętego mechanizmem ZIT, załącznikiem wymaganym do składanego wniosku o dofinansowanie projektu będzie opinia Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią ZIT. Podmioty świadczące usługi z zakresu lokalnego transportu publicznego powinny dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu statut lub inny dokument potwierdzający prowadzenie statutowej działalności. Załącznik 7 Załączniki specyficzne dla danego typu przedsięwzięcia

20 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Wnioskodawca, według własnego uznania, ma możliwość dołączenia innych załączników mogących pomóc w należytej ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Załącznik 8 Załączniki dodatkowe

21 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Wersja elektroniczna: Formularz wniosku PDF z GWA Formularz wniosku PDF skan Analiza finansowa w pliku xls lub równoważnym Załączniki Propozycja nazewnictwa plików

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wraz z załącznikami Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google