Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Środki unijne na rozwój przedsiębiorczości.” Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Łobżenica, 25.05.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Środki unijne na rozwój przedsiębiorczości.” Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Łobżenica, 25.05.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 „Środki unijne na rozwój przedsiębiorczości.” Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Łobżenica, 25.05.2016 r.

2 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – oferta Punktu Informacyjnego w Pile

3 ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIFE:  informowanie o projektach finansowanych z Funduszy Europejskich,  informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania oraz ogólne informacje o Funduszach Europejskich,  konsultacje na etapie przygotowania projektu,  konsultacje na etapie realizacji projektu, Usługi PIFE świadczone są bezpłatnie.

4 FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PIFE:  Konsultacja bezpośrednia.  Konsultacja telefoniczna.  Konsultacja pisemna.  Konsultacja mailowa.  Indywidualna konsultacja u klienta.  Spotkanie informacyjne/szkolenie.  Mobilny Punkt Informacyjny (MPI).

5 Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

6 Osoby poniżej 29 r.ż. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: POWER) www.power.gov.pl www.power.gov.pl Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Wysokość środków 6 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

7 Osoby powyżej 30 r.ż. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (dalej: WRPO 2014+) www.wrpo.wielkopolskie.pl www.wrpo.wielkopolskie.pl Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy– projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Poddziałanie 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Wysokość środków 6 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

8 Osoby zamieszkujące obszary do 20 tys. mieszkańców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej: PROW) www.prow.gov.pl Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Poddziałanie 6.2. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wysokość wsparcia: 100 000,00 zł

9 Pozadotacyjne formy wsparcia Program „Wsparcie w starcie” Banku Gospodarstwa Krajowego Mikropożyczki Inicjatywa JEREMIE

10 Środki na rozwój działalności gospodarczej

11 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

12 Typy projektów 1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. 2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej. 3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R). Maksymalna wartość projektu 25 mln zł.

13 Maksymalny % poziom dofinansowania Poziom dofinansowania Status przedsiębiorcy max. pomoc na badania przemysłowe max. pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii* max. pomoc na prace rozwojowe max. pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii* Mikroprzedsiębiorstwa 70%80%45%60% Małe przedsiębiorstwa 70%80%45%60% Średnie przedsiębiorstwa 60%75%35%50% Przedsiębiorstwa inne niż MSP 50%65%25%40%

14 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

15 Typy projektów Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w: a)środki trwałe, b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

16 Maksymalny % poziom dofinansowania 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw, 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw. Minimalna i maksymalna wartość projektu minimalna wartość dofinansowania projektu – 50 000 zł, maksymalna wartość dofinansowania projektu – 5 000 000 zł.

17 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.5.3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej.

18 Typy projektów Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez: a)modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią, a)kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno- usługowe),

19 c) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Maksymalny % poziom dofinansowania 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw, 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

20 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP

21 Typy projektów Usługi badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu: a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego, b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Maksymalny % poziom dofinansowania 80% w przypadku mikro lub małych przedsiębiorstw, 70% w przypadku średnich przedsiębiorstw. Minimalna i maksymalna wartość wydatków minimalna 60 000 zł, maksymalnie 400 000 zł.

22 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2. wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (wsparcie udzielane przez Lokalne Grupy Działania)

23 Do kogo skierowane wsparcie Wsparcie w ramach działania skierowane do mieszkańców obszarów do 20 tys. mieszkańców wchodzących w skład działania Lokalnej Grupy Działania (dalej: LGD). Wysokość wsparcia 300 000,00 tys. zł.

24 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

25 Pytania i dyskusja

26 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła Godziny pracy: pon. 09:00 – 20:00, wt.-czw. 08:00 – 16:00, pt. 07:00 – 15:00 tel. 61 650 62 33, 61 650 62 35 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl pila.fe@wielkopolskie.plinfoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.pl


Pobierz ppt "„Środki unijne na rozwój przedsiębiorczości.” Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Łobżenica, 25.05.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google