Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa produkcja leków jako niezbędny warunek skutecznej polityki lekowej państwa dr Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Katowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa produkcja leków jako niezbędny warunek skutecznej polityki lekowej państwa dr Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Katowice,"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa produkcja leków jako niezbędny warunek skutecznej polityki lekowej państwa dr Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Katowice, 14 maja 2013 r.

2 Znaczenie krajowego przemysłu farmaceutycznego Zgodnie z art. 68 konstytucji RP władze publiczne zapewniają obywatelom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Konsekwencją tego zapisu jest także obowiązek zapewnienia obywatelom przez władze publiczne (rząd poprzez Ministerstwo Zdrowia, NFZ) dostępu do leków. Leki mogą pochodzić z produkcji krajowej lub z importu. Władze publiczne powinny zachować odpowiednie proporcje między lekami krajowymi i importowanymi. Zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa lekowego wymaga funkcjonowania nowoczesnego i efektywnego gospodarczo krajowego przemysłu farmaceutycznego. 2

3 Znaczenie krajowego przemysłu farmaceutycznego Strategiczna rola w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa Około 100 przedsiębiorstw, około 13 miliardów PLN obrotu W 2012 r. udział w sprzedaży 30,2% wartości i 54,6% ilości Wysoki poziom innowacyjności (nakłady na B+R 118,6 miliona PLN w 2011 r., udział w wydatkach na B+R przemysłu przetwórczego 4,8 procent) Europejski potentat w produkcji leków generycznych Szeroka współpraca z ośrodkami naukowymi Znaczenie dla pacjentów i NFZ – umiarkowane ceny produktów 3

4 Strategia dla przemysłu farmaceutycznego do 2030 roku IBnGR opracował strategię dla przemysłu farmaceutycznego do 2030 roku, która mogłaby być pomocna przy pracach nad polityką lekową w Polsce. Podstawowe cele strategii: Wsparcie realizacji polityki świadczenia opieki zdrowotnej państwa przez krajowy przemysł farmaceutyczny Ustanowienie stabilnego i przyjaznego otoczenia systemowego, w tym legislacyjnego Ustanowienie harmonijnych i efektywnych ram współpracy między przemysłem, sferą nauki i administracją publiczną 4

5 Rola Strategii rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego Dokument stanowiący bazę dialogu sektora z instytucjami regulującymi jego działanie Dokument wyznaczający kierunki rozwoju sektora Przedstawienie pożądanego i możliwego do realizacji scenariusza rozwoju Wskazanie barier, ryzyk i zagrożeń rozwoju 5

6 Umiejscowienie Strategii rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego 6

7 Wizja krajowego przemysłu farmaceutycznego 7 W roku 2030 krajowy przemysł farmaceutyczny powinien: być czołowym krajowym przemysłem wysokich technologii o kluczowym znaczeniu dla innowacyjności całej gospodarki być europejskim liderem produkcji generyków posiadać własne nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe oraz wystarczającą kadrę wysokokwalifikowanego personelu utrzymywać wysoki poziom wskaźników rentowności, pozwalających skutecznie konkurować na rynkach światowych

8 Wizja krajowego przemysłu farmaceutycznego 8 W roku 2030 krajowy przemysł farmaceutyczny powinien: funkcjonować w stabilnym i skutecznym systemie finansowania działalności badawczo-rozwojowej odnosić korzyści z obowiązującego przyjaznego środowiska legislacyjnego, wspierającego jego rozwój i tworzonego z wykorzystaniem szeroko zakrojonych konsultacji społecznych zwiększyć stopień konsolidacji i współpracy między firmami znacząco powiększyć wolumen eksportu oraz zwiększyć swój udział w rynku krajowym

9 O celach strategicznych krajowego przemysłu farmaceutycznego Do urzeczywistnienia wizji krajowego przemysłu farmaceutycznego prowadzi realizacja celów strategicznych. Cele strategiczne Strategii… sformułowane są w oparciu o wnioski płynące z części diagnostycznej opracowania (analizę SWOT). Każdy z celów strategicznych rozpisany jest na szereg celów operacyjnych, wyznaczających ścieżki osiągnięcia celów strategicznych. 9

10 Cele strategiczne krajowego przemysłu farmaceutycznego 1. Umocnienie pozycji europejskiego lidera w produkcji leków generycznych 1.1. Rozwój i wzmacnianie pozycji krajowych firm farmaceutycznych 1.2. Prace nad nowymi lekami generycznymi i ich postaciami 1.3. Wzmacnianie własnego potencjału kapitałowego 1.4. Zacieśnianie współpracy między funkcjonującymi na rynku podmiotami 1.5. Zwiększanie rangi przemysłu farmaceutycznego w polskiej gospodarce 10

11 Cele strategiczne krajowego przemysłu farmaceutycznego 2. Podnoszenie poziomu innowacyjności krajowego przemysłu farmaceutycznego 2.1. Wypracowanie adekwatnego do potrzeb modelu współpracy przemysłu ze sferą nauki 2.2. Zwiększenie stopnia aplikacyjności kształcenia studentów 2.3. Rozwój segmentu biotechnologicznego 2.4. Wprowadzenie fiskalnych instrumentów wspierania innowacyjności 2.5. Współfinansowanie projektów innowacyjnych ze środków publicznych oraz UE 11

12 Cele strategiczne krajowego przemysłu farmaceutycznego 3. Stworzenie spójnej i stabilnej polityki lekowej na poziomie krajowym 3.1. Powołanie stałego zespołu złożonego z przedstawicieli sektora i publicznych instytucji wpływających na funkcjonowanie branży 3.2. Opracowanie Polityki lekowej w postaci oficjalnego dokumentu rządowego 4. Zmniejszanie ujemnego salda w handlu zagranicznym lekami 4.1. Zwiększanie udziału leków wyprodukowanych w Polsce na rynku polskim 4.2. Zwiększanie eksportu 12


Pobierz ppt "Krajowa produkcja leków jako niezbędny warunek skutecznej polityki lekowej państwa dr Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Katowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google