Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie wdrażania Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie wdrażania Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY."— Zapis prezentacji:

1

2 2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie wdrażania Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

3 3 POROZUMIENIE 19 CZERWCA 2007R. Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Instytucja Pośrednicząca WFOŚiGW w Olsztynie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

4 4 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE REGIONALNE CENTRUM PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZESPÓŁ DS. PROGRAMOWANIA monitorowanie przygotowania projektów kluczowych organizacja konkursów opiniowanie dokumentacji przetargowej promocja i informacja ZESPÓŁ DS. REALIZACJI ocena wniosków o dofinansowanie projektów zawieranie umów z Beneficjentami zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjentów ZESPÓŁ DS. MONITORINGU kontrole projektów bieżące monitorowanie realizacji projektów weryfikację wniosków o płatność Beneficjenta

5 5 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze Działanie 6.1: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 6.2: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

6 6 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze Kategoria interwencji Opis Udział EFRR [euro] Udział % 40 Energia odnawialna: słoneczna 3 109 6263,33 41 Energia odnawialna: biomasa 6 219 2526,67 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 6 400 0006,86 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 18 000 00019,29 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 10 516 89211,27 46 Oczyszczanie ścieków 42 750 67745,83 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi) 5 286 3655,67 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 1 005 9721,08 RAZEM93 288 784

7 7 Harmonogram konkursów 2008 PoddziałanieData ogłoszeniaTermin naboruAlokacja (w zł) 6.1.126 maja16 czerwca – 31 lipca14 447 752 6.1.226 maja16 czerwca – 31 lipca11 780 268 6.2.17 lipca 18 sierpnia – 15 października 2 617 603 6.2.226 maja16 czerwca – 31 lipca1 228 965 RAZEM30 074 588 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

8 8 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ilość złożonych wniosków w konkursach w 2008 roku dotyczy 3 konkursów dotyczy 4 konkursów

9 9 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość wniosków w 3 konkursach, które przeszły pozytywnie ocenę formalną

10 10 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska

11 11 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

12 Ilość złożonych wniosków Poddziałanie 6.1.1: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 12 113 % alokacji

13 13 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WNIOSKODAWCA Ekologiczny Związek Gmin „DZIAŁDOWSZCZYZNA” ZAKRES PROJEKTU Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie

14 14 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa

15 Ilość złożonych wniosków w konkursie Poddziałanie 6.1.2: Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 15 640 % alokacji

16 16 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 100% wnioskodawców stanowiły jednostki samorządu terytorialnego TYPY PROJEKTÓW Poddziałanie 6.1.2: Gospodarka wodno-ściekowa

17 17 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

18 18 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

19 19 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się 15 października br. Złożonych zostało 5 projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 55,51% alokacji na konkurs. Obecnie trwa ocena formalna. Poddziałanie 6.2.1: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

20 20 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość całkowita złożonych wniosków o dofinansowanie Poddziałanie 6.2.1: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

21 21 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rodzaje projektów Poddziałanie 6.2.1: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

22 22 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

23 Ilość złożonych wniosków Poddziałanie 6.2.2: Bezpieczeństwo ekologiczne UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 23 1 426,48 % alokacji

24 24 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioskodawcy Poddziałanie 6.2.2: Bezpieczeństwo ekologiczne

25 25 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Typy projektów Poddziałanie 6.2.2: Bezpieczeństwo ekologiczne

26 26 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Działania informacyjno-promocyjne

27 27 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Szkolenia dla beneficjentów Tematyka : Procedury administracyjne – budowlany proces inwestycyjny. Ocena oddziaływania na środowisko Przygotowanie projektów – analizy finansowe, ekonomiczne, analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego Przeszkolono łącznie 202 uczestników.

28 28 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spotkania informacyjne 8 spotkań informacyjnych, w których łącznie wzięło udział 159 osób. Tematyka: zasady wypełniania wniosków, procedury wyboru projektów, procedury ocen oddziaływania na środowisko umowy o dofinansowanie. najczęściej popełniane błędy spotykane we wnioskach o dofinansowanie system oceny wniosków i kryteria wyboru projektów

29 29 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

30 30 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Głos Euro dodatek do Gazety Olsztyńskiej publikowany w każdą drugą środę miesiąca nakład: 21 200 egzemplarzy

31 31 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strona internetowa www.wfosigw.olsztyn.pl 5 518 wejść na stronę

32 32 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Działalność punktu informacyjnego Liczba odwiedzin potencjalnych beneficjentów 68 Liczba odpowiedzi dot. RPO WiM udzielonych drogą elektroniczną 58 Liczba odpowiedzi dot. RPO WiM udzielonych drogą telefoniczną 91

33 33 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Punkt informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Oś priorytetowa VI Środowisko przyrodnicze Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie ul. Św. Barbary 9 10-026 Olsztyn tel.: (089) 522-02-00; -10; -20; -30 fax: (089) 522-02-25 www.wfosigw.olsztyn.pl e-mail: rpowim@wfosigw.olsztyn.pl

34 34 Konferencja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Punkt informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Oś priorytetowa VI Środowisko przyrodnicze Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie ul. Św. Barbary 9 10-026 Olsztyn tel.: (089) 522-02-00; -10; -20; -30 fax: (089) 522-02-25 www.wfosigw.olsztyn.pl e-mail: rpowim@wfosigw.olsztyn.pl

35 35 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę !

36 36 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE REGIONALNE CENTRUM PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie wdrażania Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google