Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Umowy Partnerstwa Linia demarkacyjna interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Perspektywa finansowa 2014-2020 Toruń, 16 lipca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Umowy Partnerstwa Linia demarkacyjna interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Perspektywa finansowa 2014-2020 Toruń, 16 lipca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Umowy Partnerstwa Linia demarkacyjna interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Perspektywa finansowa 2014-2020 Toruń, 16 lipca 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

2 15 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Założenia Umowy Partnerstwa, które między innymi dotyczą kluczowych celów i kierunków interwencji finansowanych ze środków unijnych. Na bazie powyższego dokumentu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało projekt Umowy Partnerstwa 2014-2020 (wstępny projekt z 10 lipca 2013 r.).

3 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Umowa Partnerstwa jest formą kontraktu między Polską a Komisją Europejską, w którym przedstawia się strategię wykorzystania Funduszy Europejskich dla realizacji celów rozwojowych kraju w latach 2014-2020. Dokument ten określa m.in.: zakres wsparcia ze środków europejskich w wybranych obszarach tematycznych, liczbę i zakres programów operacyjnych, sposób podziału interwencji pomiędzy programy krajowe i regionalne, zarys systemu wdrażania, sposób uzupełniania się polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybackiej.

4 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO W latach 2014-2020 chcemy wspierać inwestycje, które dadzą największe efekty mnożnikowe dla gospodarki. Zgodnie z celami strategii Europa 2020 nastąpi znaczący wzrost nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość. Zdecydowanie większe znaczenie uzyska także gospodarka niskoemisyjna. Zwiększy się pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz wsparcie rozwiązań polegających na godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Największy udział wciąż będzie mieć rozwój zrównoważonego transportu. Będą pieniądze na rozwój infrastruktury, połączeń kolejowych i drogowych, ale też na inwestycje w ochronę środowiska czy energetykę, zwłaszcza „zieloną”.

5 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytety finansowe w kontekście celów tematycznych (1) Cele główne Umowy Partnerstwa Cele szczegółowe Umowy PartnerstwaCele tematyczne Funduszy wskazane w rozporządzeniach UE Zwiększenie konkurencyjności gospodarki Zwiększenie wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w gospodarce Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Poprawa kompetencji kadr gospodarki Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Zwiększenie zatrudnienia wykorzystania zasobów na rynku pracy Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej pracowników Zwiększenie transportowej dostępności kraju Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Zmniejszenie emisyjności gospodarki Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

6 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytety finansowe w kontekście celów tematycznych (2) Cele główne Umowy Partnerstwa Cele szczegółowe Umowy PartnerstwaCele tematyczne Funduszy wskazane w rozporządzeniach UE Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Zmniejszenie poziomu ubóstwaCel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Zwiększenie dostępu do usług publicznych Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Zwiększenie wewnątrzregionalnej dostępności transportowej Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Podniesienie sprawności i efektywności państwa Poprawa warunków administracyjno- prawnych dla rozwoju przedsiębiorczości Cel tematyczny 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej Zwiększenie zastosowania TIK Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

7 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Aby ułatwić skoncentrowanie środków na określonych dziedzinach ustanowiono tzw. ring- fencingi – pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych. Komisja Europejska określiła minimalne poziomy koncentracji wsparcia z polityki spójności, które wpływają na rozkład środków finansowych pomiędzy poszczególne cele tematyczne oraz programy operacyjne.

8 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO cele tematycznenałożone ring-fencingi cel tematyczny 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 50% środków EFRR na cele: 1, 2, 3, 4 w tym na cel 4 min. 15% EFRR cel tematyczny 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunkacyjnych cel tematyczny 3 Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach cel tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem cel tematyczny 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych cel tematyczny 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej pracowników cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem na cel 9 min. 20% środków EFS cel tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie cel tematyczny 11 Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

9 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Terytorialny wymiar prowadzonej interwencji. Wymiar terytorialny to główna zasada programowania na lata 2014-2020. Podejście terytorialne nie zastępuje podejścia horyzontalnego. Komisja Europejska zaproponowała nowe instrumenty wspierające rozwój terytorialny: -Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT/ITI), -Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS/CLLD)

10 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Należy także pamiętać o wzmocnieniu polityki miejskiej. Komisja Europejska zaproponowała, aby na rozwój miast każde państwo członkowskie obowiązkowo przeznaczało 5 proc. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

11 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Harmonogram konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa (poziom krajowy) - konferencja otwierająca – lipiec br. - możliwość zgłaszania uwag za pośrednictwem formularza elektronicznego - włączenie konsultantów sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w konsultacje na poziomie lokalnym - możliwość zorganizowania spotkań z udziałem przedstawicieli MRR w regionach - przygotowanie materiałów informacyjnych dla UP i PO na bazie jednolitych standardów - zakończenie konsultacji – konferencja podsumowująca – wrzesień br.

12 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Linia demarkacyjna - projektowany podział interwencji ze środków unijnych na poziom krajowy i regionalny w perspektywie 2014-2020 (aktualna wersja z dnia 18.06.2013 r.)

13 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO W ramach poszczególnych obszarów interwencji czyli Celów tematycznych są wyodrębnione Priorytety inwestycyjne, a w ich obrębie przedstawione propozycje działań ze wskazaniem z jakiego poziomu mogą być wspierane oraz z którego Funduszu. Y:\FU-II\Biuro Programowania RPO\POLITYKA_SPÓJNOŚCI_2014-2020\Zebrane najważniejsze dokumenty dot. perspektywy 2014- 2020\linia demarkacyjna\linia demarkacyjna _18 czerwca_IZ RPO.doc

14 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Projekt Umowy Partnerstwa Linia demarkacyjna interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Perspektywa finansowa 2014-2020 Toruń, 16 lipca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google