Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRÓBNEGO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRÓBNEGO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY"— Zapis prezentacji:

1 PRÓBNEGO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY
ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015/2016

2 INFORMACJE OGÓLNE Próbny sprawdzian klas szóstych odbył się 16 grudnia 2015r. Został przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA Do sprawdzianu próbnego przystąpiło uczniów z 3931 szkół z całej Polski

3 Sprawdzian składał się z 2 części
I część dotyczyła zadań z języka polskiego i matematyki Czas trwania sprawdzianu: 80 minut język polski – 11 zadań zamkniętych oraz 2 zadania otwarte matematyka – 11 zadań zamkniętych oraz 3 zadania otwarte Maksymalna liczba punktów do zdobycia : 41 ( w tym 21 z języka polskiego i 20 z matematyki) Typy zadań: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie, zadania z luką, zadania krótkiej oraz rozszerzonej odpowiedzi

4 OGÓLNE Wyniki SZKOŁY Szkoła uzyskując 53% punktów uplasowała się na staninie 6 (wyżej średnim) w 9 stopniowej skali staninowej.

5 Raport klas

6 Średnie wyniki szkoły w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności
Zadania, które ją sprawdzały Wynik szkoły Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 58% Analiza i interpretacja tekstów kultury 8, 9, 10, 11, 12 66% Tworzenie wypowiedzi 13 62 % Wykorzystywanie i tworzenie informacji 14, 17, 18, 21, 23, 25 51% Sprawność rachunkowa 15 75% Modelowanie matematyczne 16,19,20,22,24,26 44% Rozumowanie i tworzenie strategii 27 28%

7 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów
Część I - język polski Sprawdzian pokazał, że czynności nad którymi uczniowie muszą nadal pracować to: rozpoznawanie części mowy (tu przymiotnika będącego określeniem rzeczownika) i wskazanie jego funkcji w zdaniu (przydawka);  poprawne używanie znaków interpunkcyjnych.

8 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów
Część I - język polski (cd) Czynności ucznia na poziomie umiarkowanym określanie tematu tekstu;  wyciąganie wniosków z tekstu;  wyszukiwanie informacji wyrażonych wprost i pośrednio;   odczytywanie dosłownego i przenośnego znaczenia wyrazów w tekście;   rozpoznawanie w wierszu epitetu i określanie jego funkcji;  tworzenie opowiadania;  pisanie pod kątem ortograficznym.

9 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów
Część I - język polski (cd) Czynności ucznia na poziomie wysokim (mocne strony)  zidentyfikowanie tekstu informacyjnego;   wskazanie osoby mówiącej w wierszu i adresata wiersza;  odczytanie wiersza na poziomie dosłownym i przenośnym;   pisanie o emocjach;   dostosowanie stylu do charakteru pracy.

10 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów
Część II – Matematyka Sprawdzian pokazał, że czynności nad którymi uczniowie muszą nadal pracować to:  odczytywanie informacji przedstawionych na diagramach; opisywanie części danej całości za pomocą ułamka ; czytanie ze zrozumieniem tekstu zawierającego informacje liczbowe; dostrzeganie zależności między informacjami; zamiana i prawidłowe stosowanie jednostek długości i masy obliczanie pól i objętości prostopadłościanów działania na liczbach ujemnych rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym,

11 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów
Część II – matematyka (cd) Czynności ucznia na poziomie umiarkowanym Obliczenia związane ze skalą; Obliczanie związane z „Prędkością, Drogą i Czasem” Znajomość własności trójkątów i czworokątów; Rysowanie siatek prostopadłościanów; Wykonywanie obliczeń zegarowych; Zaznaczanie ułamków zwykłych na osi liczbowej, działania na ułamkach zwykłych.

12 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów
Część II – matematyka (cd) Czynności ucznia na poziomie wysokim (mocne strony) Sprawność rachunkowa Szacowanie wyników Rozpoznawanie kątów, obliczanie kątów w trójkątach; Obliczenia procentowe w zadaniach praktycznych

13 Rekomendacje i sposoby ich wdrażania
język polski - na większości zajęć ćwiczenie czytania ze zrozumieniem (określanie tematu tekstu, wyciąganie wniosków, wyszukiwanie informacji wyrażonych wprost i pośrednio, dosłowne i przenośne odczytywanie znaczenia wyrazów); doskonalenie rozpoznawania środków poetyckich i ich funkcji podczas omawiania utworów poetyckich na lekcji; raz w tygodniu na zajęciach powtórzeniowych redagowanie rożnych form wypowiedzi(krótszych i dłuższych); powtórzenie wszystkich części mowy zakończone sprawdzianem; powtórzenie głównych i drugorzędnych części zdania- zakończone sprawdzianem przy każdej okazji powtarzanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych( raz w tyg min kartkówka ). redagowanie dialogów ze szczególnym zwróceniem na stosowanie znaków interpunkcyjnych;

14 matematyka Na każdej lekcji będzie ćwiczony rachunek pamięciowy.
Raz w tygodniu uczniowie będą rozwiązywali przykładowe zadania z arkusza egzaminacyjnego. Na lekcjach powtórzeniowych będzie utrwalane: obliczanie ułamka i procentu z liczby, zastosowanie objętości w sytuacjach praktycznych, obliczenia zegarowe i kalendarzowe oraz rozwiązywanie zadań tekstowych. Podczas sprawdzianów oraz ich omawiania nauczyciele zwrócą uwagę na zadania otwarte i ich dokładne rozwiązanie. Na każdej lekcji doskonalona będzie umiejętność czytania ze zrozumieniem. Nadal ćwiczona będzie strategia rozwiązywania zadań w różnych formach w wyznaczonym czasie.

15 PODSUMOWANIE Dzisiejsza prezentacja oraz Arkusz Próbnego Sprawdzianu który omawialiśmy umieszczony zostanie na stronie szkoły Adresy przydatnych stron gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty oraz przykładowe zadania:

16 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ JOANNA LECHOWICZ-KRÓL


Pobierz ppt "PRÓBNEGO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google