Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego luty 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego luty 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego luty 2013 r.

2 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI niezrozumienie tematu – niedokładna analiza cytatu – liczne prace nie na temat niezrozumienie tematu – niedokładna analiza cytatu – liczne prace nie na temat niespełnienie wszystkich wymogów tematu (dwa przykłady z literatury i własne przemyślenia) niespełnienie wszystkich wymogów tematu (dwa przykłady z literatury i własne przemyślenia) zbyt ogólna argumentacja zbyt ogólna argumentacja liczne rażące błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne liczne rażące błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne

3 błędy stylistyczne (mieszanie czasów!) błędy stylistyczne (mieszanie czasów!) zaburzona kompozycja pracy – zbyt krótki wstęp lub zakończenie zaburzona kompozycja pracy – zbyt krótki wstęp lub zakończenie pisownia tytułów (cudzysłów!) pisownia tytułów (cudzysłów!) błędne przyporządkowanie tytułów lektur do autorów błędne przyporządkowanie tytułów lektur do autorów

4 WNIOSKI analizować na lekcjach tematy rozprawek, konstruować plany przykładowych rozprawek analizować na lekcjach tematy rozprawek, konstruować plany przykładowych rozprawek przypomnieć poznane lektury, usystematyzować wiedzę uczniów (lektura – autor) przypomnieć poznane lektury, usystematyzować wiedzę uczniów (lektura – autor) ćwiczyć argumentowanie, wnioskowanie ćwiczyć argumentowanie, wnioskowanie ćwiczyć czytanie tekstów i poleceń ze zrozumieniem ćwiczyć czytanie tekstów i poleceń ze zrozumieniem przypomnieć podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne przypomnieć podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne

5 CZĘŚĆ MATEMATYCZNA Najczęściej powtarzane błędy: Najczęściej powtarzane błędy: duża grupa uczniów traktuje zadania zamknięte na zasadzie chybił trafił zamiast wykonać potrzebne obliczenia w brudnopisie duża grupa uczniów traktuje zadania zamknięte na zasadzie chybił trafił zamiast wykonać potrzebne obliczenia w brudnopisie brak zaznaczonych odpowiedzi w zadaniach zamkniętych na karcie odpowiedzi brak zaznaczonych odpowiedzi w zadaniach zamkniętych na karcie odpowiedzi brak podejmowania próby rozwiązania zadania otwartego brak podejmowania próby rozwiązania zadania otwartego

6 niektórzy uczniowie nie znają podstawowych wzorów matematycznych niektórzy uczniowie nie znają podstawowych wzorów matematycznych czytanie tekstu bez zrozumienia czytanie tekstu bez zrozumienia uczeń myli promień ze średnicą okręgu. uczeń myli promień ze średnicą okręgu. uczeń ma trudności w ustaleniu właściwej metody podczas rozwiązywania zadań otwartych. uczeń ma trudności w ustaleniu właściwej metody podczas rozwiązywania zadań otwartych.

7 WNIOSKI Ćwiczyć umiejętność poprawnego czytania i analizowanie zadania tekstowego Ćwiczyć umiejętność poprawnego czytania i analizowanie zadania tekstowego Powtórzyć podstawowe wzory dotyczące obliczania pól i objętości brył Powtórzyć podstawowe wzory dotyczące obliczania pól i objętości brył Doskonalić analizę wykresów i odczytywania danych z wykresu Doskonalić analizę wykresów i odczytywania danych z wykresu Utrwalić metodę rozwiązywania układów równań Utrwalić metodę rozwiązywania układów równań

8 CZĘŚĆ PRZYRODNICZA Test z części przyrodniczej składał się z 22 zadań obejmujących podstawę programową z chemii, fizyki, biologii i geografii. Sumarycznie uczeń mógł uzyskać 30 pkt. z testu. Test zawierał zadania zamknięte wielokrotnego wyboru lub typu prawda-fałsz. Uczeń udzielał odpowiedzi do zadań dokonując analizy wykresów, schematów doświadczeń, tabel, rysunków, informacji w krótkim tekście lub dokonując prostych obliczeń znając prawa i zależności z chemii lub fizyki. Test z części przyrodniczej składał się z 22 zadań obejmujących podstawę programową z chemii, fizyki, biologii i geografii. Sumarycznie uczeń mógł uzyskać 30 pkt. z testu. Test zawierał zadania zamknięte wielokrotnego wyboru lub typu prawda-fałsz. Uczeń udzielał odpowiedzi do zadań dokonując analizy wykresów, schematów doświadczeń, tabel, rysunków, informacji w krótkim tekście lub dokonując prostych obliczeń znając prawa i zależności z chemii lub fizyki.

9 Z poszczególnych przedmiotów można było uzyskać następującą ilość Z poszczególnych przedmiotów można było uzyskać następującą ilość punktów : punktów : chemia 5 zadań- 8 pkt. chemia 5 zadań- 8 pkt. biologia 6 zadań – 7 pkt. biologia 6 zadań – 7 pkt. geografia 6 zadań – 8 pkt. geografia 6 zadań – 8 pkt. fizyka 5 zadań – 7 pkt. fizyka 5 zadań – 7 pkt. Średnia liczba punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów wynosi: Średnia liczba punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów wynosi: chemia: 6,02 pkt. chemia: 6,02 pkt. biologia: 4,43 pkt. biologia: 4,43 pkt. geografia: 5,54pkt. geografia: 5,54pkt. fizyka: 4,47 pkt. fizyka: 4,47 pkt.

10 WNIOSKI Należy nadal ćwiczyć i utrwalać : Należy nadal ćwiczyć i utrwalać : analizowanie map i schematów z wykorzystaniem zdobytej wiedzy, analizowanie map i schematów z wykorzystaniem zdobytej wiedzy, wyciąganie wniosków na podstawie schematu i opisu doświadczenia, wyciąganie wniosków na podstawie schematu i opisu doświadczenia, analizowanie tabel, wykresów i rysunków, analizowanie tabel, wykresów i rysunków, podstawowe prawa i pojęcia, wzory zakresu chemii i fizyki oraz dokonywanie obliczeń na ich podstawie, podstawowe prawa i pojęcia, wzory zakresu chemii i fizyki oraz dokonywanie obliczeń na ich podstawie, - utrwalać należy czytanie ze zrozumieniem np. w zadaniach typu podaj nieprawidłową odpowiedź oraz typu prawda \fałsz. - utrwalać należy czytanie ze zrozumieniem np. w zadaniach typu podaj nieprawidłową odpowiedź oraz typu prawda \fałsz.

11 CZĘŚĆ JĘZYKOWA Poziom podstawowy: Poziom podstawowy: Słuchanie: ( 4 zadania), dużą trudność sprawiło uczniom ( po raz kolejny )zadanie dotyczące reagowania językowego, w którym słyszą kilka jednozdaniowych wypowiedzi i muszą dobrać do nich właściwą reakcję. Słuchanie: ( 4 zadania), dużą trudność sprawiło uczniom ( po raz kolejny )zadanie dotyczące reagowania językowego, w którym słyszą kilka jednozdaniowych wypowiedzi i muszą dobrać do nich właściwą reakcję. Czytanie: Czytanie: trudne okazało się zadanie w którym muszą właściwie zareagować na opisaną sytuację np. wybrać poprawną odpowiedź na pytanie o znajomość języka angielskiego czy właściwie wskazać drogę, trudne okazało się zadanie w którym muszą właściwie zareagować na opisaną sytuację np. wybrać poprawną odpowiedź na pytanie o znajomość języka angielskiego czy właściwie wskazać drogę,

12 trudność sprawia dokładne rozumienie czytanego tekstu; zwykle jedno zadanie dotyczy dobierania ofert do potrzeb czy zainteresowań trzech opisanych osób, ale opisy osób i oferty są często bardzo podobne trudność sprawia dokładne rozumienie czytanego tekstu; zwykle jedno zadanie dotyczy dobierania ofert do potrzeb czy zainteresowań trzech opisanych osób, ale opisy osób i oferty są często bardzo podobne uczniowie muszą doskonalić znajomość słownictwa; trudność sprawia wstawianie podanych słów w tekst z lukami gdzie trzeba rozumieć tekst z którym pracują. uczniowie muszą doskonalić znajomość słownictwa; trudność sprawia wstawianie podanych słów w tekst z lukami gdzie trzeba rozumieć tekst z którym pracują.

13 Poziom rozszerzony Poziom rozszerzony Słuchanie: ( 2 zadania), najwięcej błędów popełnili uczniowie w określaniu prawidłowych stwierdzeń na podstawie słuchanego tekstu Słuchanie: ( 2 zadania), najwięcej błędów popełnili uczniowie w określaniu prawidłowych stwierdzeń na podstawie słuchanego tekstu Czytanie: Czytanie: trudność sprawia wstawianie podanych słów w tekst z lukami gdzie trzeba rozumieć tekst z którym pracują, trudność sprawia wstawianie podanych słów w tekst z lukami gdzie trzeba rozumieć tekst z którym pracują, dużą trudność sprawia stosowanie zasad gramatycznych, jedno zadanie dotyczy użycia podanych w j. angielskim słów we właściwej formie, przetłumaczenia polskich fragmentów zdań na j. angielski bądź wyrażenia podanego zdania innymi słowami – wtedy znajomość gramatyki jest niezbędna dużą trudność sprawia stosowanie zasad gramatycznych, jedno zadanie dotyczy użycia podanych w j. angielskim słów we właściwej formie, przetłumaczenia polskich fragmentów zdań na j. angielski bądź wyrażenia podanego zdania innymi słowami – wtedy znajomość gramatyki jest niezbędna

14 Pisanie: Pisanie: około 10% uczniów nie podejmuje w ogóle pisania, około 10% uczniów nie podejmuje w ogóle pisania, teksty około 10% uczniów są nieprzemyślane, trudno w nich znaleźć treści które podlegają ocenie, teksty około 10% uczniów są nieprzemyślane, trudno w nich znaleźć treści które podlegają ocenie, duży problem stanowi znajomość słownictwa i środków językowych (wyrażenia, które należy stosować w konkretnych sytuacjach) duży problem stanowi znajomość słownictwa i środków językowych (wyrażenia, które należy stosować w konkretnych sytuacjach)

15 należy zwracać uwagę na właściwe stosowanie czasów, polecenia e-maila są zwykle tak skonstruowane, żeby używać czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych, należy zwracać uwagę na właściwe stosowanie czasów, polecenia e-maila są zwykle tak skonstruowane, żeby używać czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych, NALEŻY BUDOWAĆ PROSTE ZDANIA Z WYKORZYSTANIEM ZNANYCH STRUKTUR GRAMATYCZNYCH A NIE TŁUMACZYĆ POLSKICH ZDAŃ ZŁOŻONYCH NA JĘZYK ANGIELSKI (uwaga dotyczy szczególnie uczniów mających problemy z pisaniem) NALEŻY BUDOWAĆ PROSTE ZDANIA Z WYKORZYSTANIEM ZNANYCH STRUKTUR GRAMATYCZNYCH A NIE TŁUMACZYĆ POLSKICH ZDAŃ ZŁOŻONYCH NA JĘZYK ANGIELSKI (uwaga dotyczy szczególnie uczniów mających problemy z pisaniem)

16 USTERKI TECHNICZNE Jeśli błędnie wpisana zostanie choć jedna cyfra w PESEL-u należy skreślić cały i napisać prawidłowy powyżej Jeśli błędnie wpisana zostanie choć jedna cyfra w PESEL-u należy skreślić cały i napisać prawidłowy powyżej Zbyt słabe zaznaczanie kwadratu z właściwą odpowiedzią lub zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi krzyżykiem Zbyt słabe zaznaczanie kwadratu z właściwą odpowiedzią lub zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi krzyżykiem

17 Złe zaznaczanie odpowiedzi dobrej, jeśli wcześniej pomyłkowo została zaznaczona jako zła i otoczona obwódką, wtedy należy z obwódki zrobić słoneczko. Nie można umieszczać na karcie odpowiedzi napisów typu to jest źle. Złe zaznaczanie odpowiedzi dobrej, jeśli wcześniej pomyłkowo została zaznaczona jako zła i otoczona obwódką, wtedy należy z obwódki zrobić słoneczko. Nie można umieszczać na karcie odpowiedzi napisów typu to jest źle. NIEDOPUSZCZALNE jest stosowanie niebieskiego długopisu! NIEDOPUSZCZALNE jest stosowanie niebieskiego długopisu!


Pobierz ppt "Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego luty 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google