Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Metodyka badania form współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym* z otoczeniem gospodarczym* mgr inż. Jacek Mączyński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Metodyka badania form współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym* z otoczeniem gospodarczym* mgr inż. Jacek Mączyński"— Zapis prezentacji:

1 1 Metodyka badania form współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym* z otoczeniem gospodarczym* mgr inż. Jacek Mączyński J.Maczynski@wz.pw.edu.pl Warszawa, kwiecień 2014

2 2 Plan prezentacji Część I. Co mówią przepisy Podstawy prawne rozprawy doktorskiej (art. 13.1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych...) Rozprawa doktorska – czym jest? Ważne (bardzo) miejsca CK i WZ Część II. O pracy Założenia do rozprawy doktorskiej Proponowany temat rozprawy doktorskiej Cel główny –Cele teoretyczne –Cel metodyczny –Cel poznawczy Zadania szczegółowe pracy Co jest aktualnie realizowane? Wykaz publikacji Liczba slajdów: 21

3 3 Podstawy prawne rozprawy doktorskiej Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1365) Art. 13.1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Komentarz Rozprawa – rozbudowany tekst naukowy poświęcony szczegółowemu, pełnemu omówieniu jednego danego zagadnienia. Rozprawa ma omawiać to zagadnienie ze spójnego i określonego punktu widzenia, prezentować obszerny materiał dowodowy oraz rozwiniętą argumentację. Bieg rozumowania i dowodzenia przedstawiony w rozprawie ma prowadzić do konkluzywnych i rozstrzygających rezultatów. W przypadku dysertacji pisanej w celu otrzymania stopnia doktora (rozprawy doktorskiej), oczekuje się, aby zawierała ona oryginalne wyniki autora w postaci oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywała ogólną wiedzę teoretyczną autora. Dysertacja doktorska pisana jest pod kontrolą i z pomocą promotora.

4 4 Podstawy prawne rozprawy doktorskiej Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1365) Art. 13.1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Komentarz Problem naukowy jest odzwierciedleniem braków w danej nauce. Może to być brak odpowiedzi naukowych na pytania wynikające z aktualnego stanu wiedzy. Mogą to być także błędy w odpowiedziach – pojęciach, opisach, wyjaśnieniach, teoriach naukowych. Często oba braki występują jednocześnie. Dokumentacja wkładu autora w rozwój wiedzy w rozpatrywanej dziedzinie.

5 5 Podstawy prawne rozprawy doktorskiej Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1365) Art. 13.1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Komentarz Wydział Zarządzania PW Nauki społeczne Nazwa stopnia naukowego: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

6 6 Podstawy prawne rozprawy doktorskiej Komunikat nr 7/2010 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów ZAKRES DYSCYPLINY: „nauki o zarządzaniu” Nauki o zarządzaniu zajmują się powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozwojem oraz współdziałaniem organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, lecz również instytucji sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, opieki społecznej, instytucji kulturalnych i innych). Nauki o zarządzaniu obejmują zagadnienia, które mają wpływ na podejmowanie w organizacjach racjonalnych decyzji i sprawne ich funkcjonowanie, przyczyniając się do osiągnięcia ich celów. (…) METODY BADAWCZE Ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu posługują się w części tymi samymi metodami analizy, np. metody matematyczne, metody badań społecznych (obserwacje, wywiady) itp. (…) Nauki o zarządzaniu posługują się w większym stopniu opisem konkretnych sytuacji, a we wnioskowaniu stosują głównie metody indukcyjne i metody badań operacyjnych.

7 7 Podstawy prawne rozprawy doktorskiej Komentarz ogólny „W naukach o zarządzaniu przystępuje się do własnych badań po dokonaniu szczegółowej analizy literatury a następnie proponuje się własne propozycje wdrożeniowe lub koncepcje.”

8 8 Ważne (bardzo) miejsca Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Recenzje w przewodzie doktorskim - nauki ekonomiczne - nauki o zarządzaniu Recenzje w przewodzie doktorskim - nauki ekonomiczne - nauki o zarządzaniu (Komentarz: warto przeczytać opublikowane recenzje) Wydział Zarządzania PW Szczegółowe zasady obowiązujące przy doktoratach na Wydziale Zarządzania

9 9 Rozprawa doktorska – czym jest? Problem naukowy (badawczy) Metoda Narzędzia + Rozwiązanie (oryginalne)  oryginalny,  nietrywialny,  nierozwiązany,  praktyczny. wymaga nowatorskiego (oryginalnego) podejścia w kontekście stanu wiedzy (na świecie) w obszarze badań

10 10 Założenia naukowe Zjawisko: sposoby współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Przykład zjawiska: sposoby współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym: Centra Transferu Technologii, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Spółki z udziałem uczelni, Parki Naukowo-Technologiczne, Klastry, Repozytoria Wiedzy,... lista jest niepełna konieczna jest dalsza ich identyfikacja oraz badania. Zjawisko jest heterogeniczne. Czego brakuje: nie ma wypracowanych metod obserwacji, analizy i oceny tego zjawiska. Problem naukowy: jak badać zjawisko - sposoby współpracy uczelni publicznych z praktyką gospodarczą? Jaki jest stan zjawiska? (nauka - wyniki prac B+R - gospodarka) Założenia do rozprawy doktorskiej Założenie prawne – wcześniej omówione Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej (nauki o zarządzaniu), a także umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej (podstawa prawna: art. 13.1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych...). Problem naukowy jest to odzwierciedlenie braków w danej nauce. Może to być brak odpowiedzi naukowych na pytania wynikające z aktualnego stanu wiedzy. Obszar: (nauki społeczne) dziedzina nauki ekonomiczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

11 11 Proponowany temat rozprawy doktorskiej Metoda oceny sposobów* współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych

12 12 Celem główny pracy Opracowanie i weryfikacja metody oceny sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych (?oraz wypracowanie rekomendacji?). Na potrzeby pracy cel ten został zdekomponowany na cele częściowe w podziale na: teoretyczne, metodyczny, poznawczy.

13 13 Cele teoretyczne pracy obejmują Analizę literaturową zagadnień związanych ze współpracą uczelni publicznych i gospodarki w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Analizę literaturową zagadnień związanych z metodami oceny sposobów współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

14 14 Cel metodyczny pracy obejmuje Opracowanie metody oceny sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

15 15 Cel poznawczy pracy obejmuje Przeprowadzenie badań opracowaną metodą. Poznanie przez identyfikację, analizę i ocenę sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

16 16 Zadania szczegółowe pracy: ujednolicenie definicji pojęć, które będą używane w pracy, a w szczególności z zakresu transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych (Tezaurus – na końcu rozprawy). charakterystyka współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uwzględnieniem specyfiki i barier tego procesu występujących w Polsce, przegląd i analizę metod badań współpracy szkół wyższych z otoczeniem gospodarczym, zaprojektowanie metody oceny sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Zakres prac: opracowanie procedury metody, dokonanie zestawienia sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych, (...) weryfikacja opracowanej metody poprzez przeprowadzenie badania uczelni publicznych (uniwersytetów i politechnik), sformułowanie wniosków dotyczących zaprojektowanej metody oceny, rekomendacje, bibliografia.

17 17 Co jest aktualnie realizowane? Tezaurus pojęć - realizacja (bieżące rozszerzanie) Definicje zamieszczone w Tezaurusie zostały przyjęte lub opracowane na podstawie obowiązujących w Polsce aktów prawnych dotyczących nauki i techniki (definicje legalne), takich jak: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o zasadach finansowania nauki, ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. A także publikacji krajowych i zagranicznych autorów dotyczące zagadnień nauki i techniki. Dodatkowo w publikacji zamieszczono definicje pojęć ogólnych takich jak algorytm, procedura, metoda, metodologia itp. bazując na definicjach zawartych w encyklopediach, słownikach, leksykonach oraz publikacjach uznanych autorów. Bibliografia (do Tezaurusa) – realizacja (bieżące rozszerzanie) Cel pracy – rozpoczęte opracowywanie

18 18 Wykaz publikacji Rozdziały w książkach (recenzowanych) 1.Mączyński, J., Żuber, R.: The transfer of technology – the term, its meaning, forms and participants, sources, barriers, and elements of a successful implementation. [w:] Technology transfer. Selected concepts of solutions. Żuber, R. red. nauk., Difin, Warszawa 2009, s. 9-46, ISBN 978-83-7641-117-0 2.Mączyński, J.: Possibilities of using the World Wide Web services for the transfer of technology. [w:] Technology transfer. Selected concepts of solutions. Żuber, R. red. nauk., Difin, Warszawa 2009, s. 86-196, ISBN 978-83-7641- 117-0 3.Mączyński, J.: Transfer technologii a gospodarka. [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku. Baczko, T. red. nauk., Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2005, s. 93-97, ISBN 83-923383-0-8 4.Żuber, R., Mączyński, J.: The marketing system as a management form of the research and development results (transfer of technology). [w:] II International Conference on Advances in Production Engineering - APE'2001. Part I. Dąbrowski, L. red. nauk. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001, s. 77-82

19 19 Wykaz publikacji 5.Żuber, R., Mączyński, J.: Modelowy system marketingu w procesie transferu technologii. [w:] Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji. Krupa, T. red. nauk, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 135-144, ISBN 83- 204-2666-9 6.Żuber, R., Mączyński, J.: Transfer technologii i wyników prac badawczo- rozwojowych – zagadnienia praktyczne. [w:] Aktualne problemy w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Krupa, T., Siudak, M. red. nauk., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000, s. 243-252, ISBN 83- 204-2543-3 7.Mączyński, J.: Zarządzanie i marketing transferu innowacji. [w:] Doświadczenia transferu i wdrażania innowacji. Żuber, R. red. nauk. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000, s. 160-167, ISBN 83-7207-172-1

20 20 Publikacje zaindeksowane w bazach danych Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Bibliografia Nauki Polskiej Google Scholar

21 21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Metodyka badania form współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym* z otoczeniem gospodarczym* mgr inż. Jacek Mączyński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google