Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 19 lutego 2016 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Ogólne zasady prowadzenia ewaluacji polityki spójności w okresie 2014-2020 zostały zawarte w przepisach aktów prawnych dotyczących wdrażania funduszy unijnych. Główną podstawę prawną systemu ewaluacji stanowią przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (zwanego rozporządzeniem ogólnym). Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia instytucja zarządzająca podczas okresu programowania zapewnia, że ewaluacje będą przeprowadzane, w szczególności w celu analizy skuteczności, efektywności i wpływu programu na podstawie planu ewaluacji, oraz by każda ewaluacja podlegała odpowiednim działaniom następczym zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy.

3 W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji opracowany został Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest uchwycenie rzeczywistych efektów interwencji tj. wskazanie jaka część zmiany w sytuacji społeczno- ekonomicznej regionu zaistniała dzięki realizacji RPO WM 2014-2020 oraz odpowiedź na pytanie dlaczego zmiana nastąpiła. Ewaluacja RPO WM 2014-2020 będzie prowadzona, aby: określić efekty realizacji oraz wpływ Programu na osiąganie celów określonych w strategii województwa, a także w strategiach krajowych i unijnych, poprawić jakość, skuteczność i efektywność wdrażania Programu oraz usprawnić sposób funkcjonowania instytucji uczestniczących w jego realizacji, trafnie odpowiadać na potrzeby odbiorców Programu (grup docelowych), dostarczyć pogłębionych informacji decydentom, instytucjom odpowiedzialnym za planowanie i wdrażanie wsparcia w poszczególnych priorytetach (IZ/IP i beneficjentom) oraz opinii publicznej.

4 Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Plan ewaluacji zawiera: a) ramowy zakres tematyczny planu; b) opis organizacji procesu ewaluacji, w tym opis planowanych działań mających na celu budowę potencjału ewaluacyjnego; c) szczegółowy opis planowanych do realizacji badań ewaluacyjnych, w tym cele badania, metodologia, przewidywany budżet badania. W Planie ewaluacji zostały zawarte m.in.: badania systemowe, obligatoryjne, wynikające z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji, badania wskaźników długoterminowych EFS i wynikających z zapisów RPO WM 2014- 2020 (obligatoryjne), badania obligatoryjne, w tym dotyczące efektów realizacji poszczególnych osi priorytetowych, o których mowa w Rozporządzenia 1303/2014. Przedstawiona w Planie lista tematów może zostać rozszerzona lub zmodyfikowana w razie potrzeby m.in. na wniosek Komitetu Monitorującego. Wprowadzenie niniejszego Planu nie wyklucza możliwości realizacji dodatkowych ewaluacji( tzw. ewaluacji ad hoc), zgodnie z nowymi, pojawiającymi się potrzebami. Elementy i zakres Planu ewaluacji

5 Prace nad utworzeniem Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020 Prace w ramach RF, konsultacje wewnętrzne, doradztwo MR Konsultacje MJWPU, WUP, ZIT Akceptacja KJE (Ministerstwo Rozwoju) Akceptacja przedstawicieli KE Zatwierdzenie Planu przez KM RPO WM 2014- 2020

6 Plan ewaluacji RPO WM- obszary badań Wskazany w Planie ewaluacji katalog badań ewaluacyjnych uwzględnia wachlarz propozycji badawczych wynikających z analizy logiki RPO WM 2014-2020, ewaluacji ex ante RPO WM 2014-2020, jak również z wytycznych Komisji Europejskiej i Krajowej Jednostki Ewaluacji, a także badania dodatkowe, uwzględniające specyfikę Programu. W ramach Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020 zidentyfikowano następujące obszary badawcze: Nowoczesna gospodarka - kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji; Zrównoważony rozwój; Kapitał ludzki i społeczny; Badania systemowe.

7

8

9

10 Rola KM w procesie ewaluacji RPO WM 2014-2020 W procesie ewaluacji będzie uczestniczyć Komitet Monitorujący RPO WM 2014- 2020, który: zatwierdza Plan ewaluacji RPO WM 2014-2020 oraz akceptuje proponowane zmiany w Planie ewaluacji; monitoruje proces ewaluacji Programu, rekomenduje obszary, które powinny zostać poddane ewaluacji w ramach Programu, analizuje postęp w realizacji planów i wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych; monitoruje realizację zasady partnerstwa w procesie ewaluacji.

11 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie Al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google