Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz sprawozdawczość z Planu Komunikacji Jolanta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz sprawozdawczość z Planu Komunikacji Jolanta."— Zapis prezentacji:

1 Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata oraz sprawozdawczość z Planu Komunikacji Jolanta Żabska-Cichoń Kierownik Działu Informacji i Promocji Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1

2 Plan Komunikacji - podstawy
Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie informacji i promocji 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR 2

3 Plan Komunikacji - przygotowanie
Strategia Komunikacji Komitet Koordynujący NSRO Komisja Europejska – 2 miesiące na uwagi Projekt Planu Komunikacji – opracowuje IZ na podstawie projektu Strategii Komunikacji oraz Wytycznych MRR nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zaakceptowania projektu Strategii przez Komitet Koordynujący NSRO (Wytyczne MRR, podrozdział 3.2, str. 6) –do Plan Komunikacji – IZ opracowuje w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia akceptacji przez KE Strategii Komunikacji (Wytyczne MRR, podrozdział 3.2, str. 6) 3

4 Plan Komunikacji - akceptacja
przygotowanie przez Wydział Zarządzania RPO we współpracy z jednostkami zaangażowanymi Konsultacje Grupy Roboczej RPO Zarząd Województwa -przyjęcie Instytucja Koordynująca NSRO – konsultacje w zakresie zgodności ze Strategią w ciągu 21 dni IK NSRO przekazuje uwagi IZ RPO ma 21 dni na wprowadzenie ew. poprawek Komitet Monitorujący –akceptacja lub ew. uwagi 4

5 Plan Komunikacji - akceptacja
Plan Komunikacji zawiera min.: Cele działań informacyjno-promocyjnych RPO Grupy docelowe Ogólny opis planowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych oraz ich spodziewane rezultaty Opis działań IZ, IP i innych partnerów zaangażowanych w proces informowania i promocji Ramowy harmonogram działań Indykatywny budżet Sposób ewaluacji działań Co najmniej raz w roku IZ dokonuje weryfikacji Planu Komunikacji i w razie potrzeby stosownej aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące (w szczególności budżetowe), wymagają akceptacji Komitetu Monitorującego. 5 5

6 Sprawozdawczość z Planu Komunikacji
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Wytyczne w zakresie informacji i promocji 6

7 Sprawozdawczość - terminy
Instytucja Zarządzająca przedkłada do Instytucji Koordynującej NSRO sprawozdania: Okresowe –nie później niż po upływie 60 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego Roczne –nie później niż po upływie 140 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego Końcowe –nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 r. 3 miejsce, po Województwach Mazowieckim i Śląskim ...% alokacji dla wszystkich programów regionalnych 7

8 Dziękuję za uwagę! Jolanta Żabska-Cichoń
Kierownik Działu Informacji i Promocji Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tel 8


Pobierz ppt "Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz sprawozdawczość z Planu Komunikacji Jolanta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google