Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasada partnerstwa w nowej perspektywie finansowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasada partnerstwa w nowej perspektywie finansowej."— Zapis prezentacji:

1 Zasada partnerstwa w nowej perspektywie finansowej

2 Regulacje UE (1) - rozporządzenie ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku (rozporządzenie ogólne):  podkreśla znaczenie zasady partnerstwa (punkt 11 preambuły)  definiuje zasadę partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania jako ogólne i wspólne dla wszystkich funduszy EFSI zasady udzielania wsparcia (art. 5)  określa zasady funkcjonowania komitetu monitorującego uwzględniające zasadę partnerstwa (art. 47-49)  w tym doprecyzowuje zakres zadań i definiuje wyjątkowe kompetencje komitetu monitorującego programy operacyjne finansowane środkami EFS, EFRR i FS (art. 110)

3 Artykuł 5 rozporządzenia ogólnego jest kluczowy, gdyż konstytuuje partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie jako zasadę horyzontalną, a także:  wskazuje na podmiot odpowiedzialny za organizację partnerstwa  definiuje podmiotowy i przedmiotowy zakres partnerstwa  zawiera upoważnienie dla KE do przyjęcia aktu delegowanego w celu ustanowienia europejskiego kodeksu postępowania w sprawie partnerstwa określając wyczerpująco jego zakres oraz termin poinformowania Parlamentu Europejskiego i Rady o jego przyjęciu  zawiera zastrzeżenie o tym, iż nieprzestrzeganie przepisów aktu delegowanego nie może być podstawą korekty finansowej  wymaga od KE konsultowania z organizacjami partnerów działającymi na poziomie UE sposobu realizacji wsparcia z poszczególnych funduszy Regulacje UE (2) - rozporządzenie ogólne

4 Rozporządzenie delegowane Komisji UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych:  zostało opublikowane 14 marca 2014 r.  uzupełnia i wskazuje sposób realizacji wybranych aspektów zasady partnerstwa określonych w rozporządzeniu ogólnym w formie zasad i dobrych praktyk  nie ma skutku retroaktywnego  akt o charakterze nieustawodawczym Regulacje UE (3) - rozporządzenie delegowane

5 Regulacje UE (4) - rozporządzenie delegowane Rozporządzenie delegowane odnosi się do:  reprezentatywności partnerów  identyfikacji właściwych partnerów na poziome UP i PO  sposobu prowadzenia konsultacji z właściwymi partnerami  głównych zasad i dobrych praktyk dotyczących zaangażowania właściwych partnerów w przygotowywanie umowy partnerstwa i programów operacyjnych, a także sposobu realizacji obowiązków informacyjnych z tym związanych  standardów związanych z członkostwem w komitecie monitorującym i zasadami jego pracy  sposobu zaangażowania partnerów we wdrażanie programów operacyjnych na etapie: naboru wniosków, sprawozdawczości, monitorowania oraz ewaluacji  wzmacniania potencjału partnerów do uczestnictwa w realizacji programów  roli KE w rozpowszechnianiu dobrych praktyk

6 Regulacje krajowe (1) – ustawa wdrożeniowa Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:  nie odnosi się wprost do zasady partnerstwa  określa podstawowe krajowe wymogi dotyczące powoływania komitetów monitorujących (sposobu i formy ich powołania oraz składu)  wskazuje w otwartym katalogu wytycznych horyzontalnych wytyczne dotyczące partnerstwa

7 Regulacje krajowe (2) – wytyczne Projekt wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 zakłada:  zdefiniowanie partnerstwa i określenie sposobu realizacji zasady partnerstwa  przedstawienie pozytywnych efektów realizacji zasady partnerstwa  określenie przykładowych form budowania potencjału partnerów (warsztaty, szkolenia, struktury koordynacyjne i sieciowe, koszty uczestnictwa w przygotowaniu, realizacji i ocenie programów operacyjnych)  opisanie środowiska partnerów m.in. przez pryzmat ich kategorii i reprezentatywności  wskazanie zasad doboru partnerów do współpracy  wyznaczenie obszarów i form uczestnictwa partnerów w programowaniu realizacji i ewaluacji programów operacyjnych  skatalogowanie niezbędnego minimum praw i obowiązków partnerów  powołanie grupy ds. partnerstwa przy KK UP

8 Regulacje krajowe (2) – wytyczne Projekt wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 zakłada:  określenie sposobu powołania KM  wskazanie zasad kształtowania składu KM (w tym instytucji reprezentowanych i proponowanych wymogów wobec członków KM)  przedstawienie katalogu zadań KM i form ich realizacji  opisanie trybu pracy KM wraz z minimalnymi standardami w tym zakresie  określenie kosztów funkcjonowania KM finansowanych z pomocy technicznej  skatalogowanie praw i obowiązków członków KM  wyznaczenie minimalnych reguł dotyczących jawności i przejrzystości prac KM

9 Dziękuję za uwagę Rafał Laskowski Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Zasada partnerstwa w nowej perspektywie finansowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google