Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasada partnerstwa w nowej perspektywie finansowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasada partnerstwa w nowej perspektywie finansowej"— Zapis prezentacji:

1 Zasada partnerstwa w nowej perspektywie finansowej

2 Regulacje UE (1) - rozporządzenie ogólne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku (rozporządzenie ogólne): podkreśla znaczenie zasady partnerstwa (punkt 11 preambuły) definiuje zasadę partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania jako ogólne i wspólne dla wszystkich funduszy EFSI zasady udzielania wsparcia (art. 5) określa zasady funkcjonowania komitetu monitorującego uwzględniające zasadę partnerstwa (art ) w tym doprecyzowuje zakres zadań i definiuje wyjątkowe kompetencje komitetu monitorującego programy operacyjne finansowane środkami EFS, EFRR i FS (art. 110) (11) W odniesieniu do umowy partnerstwa oraz odpowiednio do każdego programu, każde państwo członkowskie powinno zorganizować partnerstwo z przedstawicielami właściwych władz regionalnych, lokalnych, miejskich i innych instytucji publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacji pozarządowych i podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenie społecznego, równości płci i niedyskryminacji, w tym także, w stosownych przypadkach, organizacji patronackich takich, instytucji i podmiotów. Celem takiego partnerstwa jest zapewnienie poszanowania zasad wielopoziomowego zarządzania, a także pomocniczości i proporcjonalności, oraz specyfiki ram i instytucjonalnych prawnych różnych dla poszczególnych państw członkowskich, zapewnienie odpowiedzialności zainteresowanych podmiotów za planowane interwencje oraz korzystanie z doświadczenia i wiedzy stosownych podmiotów. Państwa członkowskie powinny określić najbardziej reprezentatywnych właściwych partnerów. Wśród tych partnerów powinny się znaleźć instytucje, organizacje i grupy, które mogą mieć wpływ na przygotowywanie stosownych programów lub mogłyby odczuwać skutki ich przygotowywania i wdrażania. W tym kontekście państwa członkowskie powinny mieć też możliwość określenia w stosownych przypadkach, że odpowiedni partnerzy to organizacje patronackie, tj. związki, federacje lub konfederacje odpowiednich władz regionalnych, lokalnych i miejskich, a także innych podmiotów, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i praktykami przyjętymi w danym kraju.

3 Regulacje UE (2) - rozporządzenie ogólne
Artykuł 5 rozporządzenia ogólnego jest kluczowy, gdyż konstytuuje partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie jako zasadę horyzontalną, a także: wskazuje na podmiot odpowiedzialny za organizację partnerstwa definiuje podmiotowy i przedmiotowy zakres partnerstwa zawiera upoważnienie dla KE do przyjęcia aktu delegowanego w celu ustanowienia europejskiego kodeksu postępowania w sprawie partnerstwa określając wyczerpująco jego zakres oraz termin poinformowania Parlamentu Europejskiego i Rady o jego przyjęciu zawiera zastrzeżenie o tym, iż nieprzestrzeganie przepisów aktu delegowanego nie może być podstawą korekty finansowej wymaga od KE konsultowania z organizacjami partnerów działającymi na poziomie UE sposobu realizacji wsparcia z poszczególnych funduszy

4 Regulacje UE (3) - rozporządzenie delegowane
Rozporządzenie delegowane Komisji UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: zostało opublikowane 14 marca 2014 r. uzupełnia i wskazuje sposób realizacji wybranych aspektów zasady partnerstwa określonych w rozporządzeniu ogólnym w formie zasad i dobrych praktyk nie ma skutku retroaktywnego akt o charakterze nieustawodawczym

5 Regulacje UE (4) - rozporządzenie delegowane
Rozporządzenie delegowane odnosi się do: reprezentatywności partnerów identyfikacji właściwych partnerów na poziome UP i PO sposobu prowadzenia konsultacji z właściwymi partnerami głównych zasad i dobrych praktyk dotyczących zaangażowania właściwych partnerów w przygotowywanie umowy partnerstwa i programów operacyjnych, a także sposobu realizacji obowiązków informacyjnych z tym związanych standardów związanych z członkostwem w komitecie monitorującym i zasadami jego pracy sposobu zaangażowania partnerów we wdrażanie programów operacyjnych na etapie: naboru wniosków, sprawozdawczości, monitorowania oraz ewaluacji wzmacniania potencjału partnerów do uczestnictwa w realizacji programów roli KE w rozpowszechnianiu dobrych praktyk

6 Regulacje krajowe (1) – ustawa wdrożeniowa
Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej : nie odnosi się wprost do zasady partnerstwa określa podstawowe krajowe wymogi dotyczące powoływania komitetów monitorujących (sposobu i formy ich powołania oraz składu) wskazuje w otwartym katalogu wytycznych horyzontalnych wytyczne dotyczące partnerstwa

7 Regulacje krajowe (2) – wytyczne
Projekt wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata zakłada: zdefiniowanie partnerstwa i określenie sposobu realizacji zasady partnerstwa przedstawienie pozytywnych efektów realizacji zasady partnerstwa określenie przykładowych form budowania potencjału partnerów (warsztaty, szkolenia, struktury koordynacyjne i sieciowe, koszty uczestnictwa w przygotowaniu, realizacji i ocenie programów operacyjnych) opisanie środowiska partnerów m.in. przez pryzmat ich kategorii i reprezentatywności wskazanie zasad doboru partnerów do współpracy wyznaczenie obszarów i form uczestnictwa partnerów w programowaniu realizacji i ewaluacji programów operacyjnych skatalogowanie niezbędnego minimum praw i obowiązków partnerów powołanie grupy ds. partnerstwa przy KK UP

8 Regulacje krajowe (2) – wytyczne
Projekt wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata zakłada: określenie sposobu powołania KM wskazanie zasad kształtowania składu KM (w tym instytucji reprezentowanych i proponowanych wymogów wobec członków KM) przedstawienie katalogu zadań KM i form ich realizacji opisanie trybu pracy KM wraz z minimalnymi standardami w tym zakresie określenie kosztów funkcjonowania KM finansowanych z pomocy technicznej skatalogowanie praw i obowiązków członków KM wyznaczenie minimalnych reguł dotyczących jawności i przejrzystości prac KM

9 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Dziękuję za uwagę Rafał Laskowski Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Pobierz ppt "Zasada partnerstwa w nowej perspektywie finansowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google