Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skład i rola Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (RPO) Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skład i rola Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (RPO) Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Skład i rola Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (RPO) Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., a następnie zatwierdzone decyzją KE z dnia 7 maja 2007 r. Wytyczne nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące komitetów monitorujących z dnia 17 maja 2007 r. RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013

3 Powołanie Pre-Komitetu Monitorującego (1) Komitety Monitorujące mogą być powoływane po zatwierdzeniu przez KE programów operacyjnych. W celu przyspieszenia procedury powoływania Komitetu Monitorującego, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w dniu 31.10.2007 r. podjął Uchwałę Nr 58/344/07/III w sprawie powołania składu osobowego Pre-Komitetu Monitorującego RPO.

4 Powołanie Pre-Komitetu Monitorującego (2) PRZY POWOŁYWANIU PRE-KOMITETU INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA DĄŻYŁA DO ZACHOWANIA ZASADY PARTNERSTWA PODMIOTÓW I RÓWNEGO UDZIAŁU KOBIET I MĘŻCZYZN

5 Zadania Pre-Komitetu Monitorującego szczegółowy opis osi priorytetowych, projekt Regulaminu pracy KM Opiniuje: propozycje kryteriów wyboru projektów,

6 Skład Pre-Komitetu Monitorującego PRZEWODNICZĄCY OBSERWATORZY (bez prawa do głosowania) CZŁONKOWIE (z prawem do głosowania) ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO PRZEDSTAWICIELE STRONY SAMORZĄDOWEJ PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ PARTNERZY SPOŁECZNI i GOSPODARCZY DORADCY (bez prawa do głosowania) PRZEDSTAWICIEL INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

7 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO PRZEWODNICZĄCEGO zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu spośród pozostałych członków

8 CZŁONKOWIE (z prawem do głosowania) PRZEDSTAWICIELE STRONY SAMORZĄDOWEJ Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (2 os.) Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO Kapitał Ludzki (1 os.) Przedstawiciele gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (3 os.) Przedstawiciele powiatów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (3 os.) Przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1 os.)

9 CZŁONKOWIE (z prawem do głosowania) Wojewoda Warmińsko-Mazurski lub jego przedstawiciel (1 os.) Przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako Instytucji Koordynującej RPO (1 os.) Przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (1 os.) Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce (1 os.) Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (1 os.) PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ

10 CZŁONKOWIE (z prawem do głosowania) Przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców reprezentujących ich interesy w regionie (2 os.) Przedstawiciele organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (3 os.) Przedstawiciele środowiska akademicko-naukowego z województwa warmińsko-mazurskiego (2 os.) Przedstawiciele izb gospodarczych oraz samorządów zawodowych (2 os.) Partnerzy społeczni i gospodarczy

11 OBSERWATORZY (bez prawa do głosowania) Przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego jako instytucji do spraw koordynacji strategicznej Przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Przedstawiciel Urzędu Kontroli Skarbowej Przedstawiciel Krajowej Jednostki Oceny Przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli …inne osoby, na zaproszenie Przewodniczącego

12 DORADCY (bez prawa do głosowania, z głosem doradczym) Przedstawiciel Komisji Europejskiej Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego Przedstawiciel Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Przedstawiciele ministrów właściwych – ze względu na rodzaj działalności objętej programem

13 Każda instytucja zgłaszająca kandydata na członka Pre-KM RPO wskazała również stałego zastępcę, który ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach w przypadku nieobecności członka Pre-KM RPO, bez potrzeby każdorazowego upoważnienia

14 Pre-Komitet wykonuje swoje zadania do momentu powołania właściwego komitetu monitorującego, czyli w terminie 3 miesięcy od daty powiadomienia przez Komisję Europejską o decyzji zatwierdzającej RPO. Członkowie powołani w skład Pre-Komitetu będą nadal pełnili swoje funkcje w Komitecie Monitorującym RPO, o ile instytucja ich delegująca nie wyrazi innej woli

15 Zadania Komitetu Monitorującego RPO (1) analizuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów w ramach RPO w terminie 6 miesięcy od zatwierdzenia RPO oraz zatwierdza ewentualne zmiany tych kryteriów, dokonuje okresowego badania postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów programu, analizuje wyniki wdrażania programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdej osi priorytetowej oraz wyniki ewaluacji związanych z monitorowaniem RPO, analizuje i zatwierdza roczne i końcowe sprawozdania z realizacji programu,

16 zapoznaje się z rocznymi sprawozdaniami audytowymi, przedkłada Instytucji Zarządzającej propozycje zmian lub analiz programu ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego, analizuje i zatwierdza wszelkie wnioski o zmianę treści decyzji KE w sprawie wkładu funduszy. Zadania Komitetu Monitorującego RPO (2)

17 Sekretariat Komitetu Monitorującego Obsługę prac Komitetu zapewni Sekretariat Komitetu Monitorującego utworzony w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

18 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. E. Plater 1 10-575 Olsztyn tel. 089 521 96 00 fax. 089 521 96 09 e-mail: prr warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Skład i rola Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (RPO) Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google