Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

2 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - PROGRAMOWANIE POLITYKI SPÓJNOŚCI marca 2013 r.Warszawa, Mazowsze nie będzie wspierane w ramach obecnego celu,,Konwergencja’’ Mazowsza będą dotyczyły inne, niż dla pozostałych 15 województw: limity koncentracji (tzw. ring-fencingi), poziomy dofinansowania oraz wydatki kwalifikowalne Opuszczenie przez Mazowsze grupy najbiedniejszych regionów UE, objętych najintensywniejszym poziomem wsparcia 2 Woj. mazowieckie przekroczyło 75-procentowy próg średniej zamożności regionów UE. SKUTKI:

3 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - PROGRAMOWANIE POLITYKI SPÓJNOŚCI marca 2013 r.Warszawa, Na poziomie krajowym – przewiduje się utworzenie w ramach programów krajowych dedykowanych dla Mazowsza osi priorytetowych, na które będą składać się: 40% środków EFRR oraz 25% środków EFS dla Mazowsza Kompetencje IZ RPO WM do zarządzania tzw.,,kopertą regionalną’’, na którą składa się: min. 60% środków EFRR oraz 75% EFS środków dla Mazowsza 3 Alokacja dla woj. mazowieckiego będzie dzielona pomiędzy poziom regionalny i krajowy SKUTKI:

4 Założenia RPO WM marca 2013 r. Warszawa, Komisja Europejska wskazała cele i typy operacji jakie w przyszłym okresie programowania będą wspierane w ramach EFRR i EFS Projekt SRWM określiła najważniejsze wyzwania, problemy i kierunki rozwoju województwa mazowieckiego Założenia RPO WM (głównie na podstawie SRWM) wskazuje które cele i wyzwania wskazane przez KE są celami i wyzwaniami województwa mazowieckiego. 4

5 Model przygotowywanie Założeń RPO WM 28 marca 2013 r. Warszawa, Przygotowanie: I. założeń do RPO WM ; II. wstępnego projektu RPO WM; III. projektu RPO WM. Zespół redakcyjno- programowy RPO WM Zaopiniowanie: I. założeń do RPO WM ; II. wstępnego projektu RPO WM; III. projektu RPO WM. Zespół do spraw Aktualizacji Strategii Opracowanie: : I. podręcznika doświadczeń ; II. rekomendacji np. dot. systemu wyboru projektów, wskaźników, systemu zarządzania i kontroli. Zespół ds. rekomendacji do RPO WM

6 Konsultacje społeczne Założeń RPO WM Wdrożenie wyników konsultacji 39% uwag uwzględnionych, 35% uwzględnionych częściowo, 26% odrzuconych 16 spotkań - spotkania o charakterze konsultacyjnych z autorami uwag Wynik konsultacji 53 podmioty zgłosiły 141 uwagi Zaproszenie do konsultacji strony internetowe Urzędu, strony internetowe ROEFS 421 pism, 621 maili 6 28 marca 2013 r. Warszawa,

7 Wstępnym projekcie RPO WM marca 2013 r. Warszawa, Wstępny Projekt RPO WM Wyniki konsultacji społecznych Założeń RPO WM Założenia RPO WM 14-20

8 Model przygotowywanie RPO WM marca 2013 r. Warszawa, Komitet Monitorujący RPO WM Zespół ds. Aktualizacji Strategii Zarząd Województwa Mazowieckiego Zespół redakcyjno- programowy Podzespół 1 Podkomitet Monitorujący POKL Podzespół 2Podzespół 3 Podzespół 4 Podzespół 1 – Priorytet I-III Podzespół 2 – Priorytet IV-VII Podzespół 3 – Priorytet VIII-X Podzespół 4 – kwestie horyzontalne (polityki horyzontalne: zrównoważony rozwój, równość szans, zasada równości szans kobiet i mężczyzn, instrumenty inżynierii finansowej, zintegrowane podejście terytorialne, pomoc publiczna).

9 928 marca 2013 r.Warszawa, diagnozy społeczno - gospodarczej; obszarów wsparcia (osie priorytetowe); wskaźników (wartości bazowe/ pośrednie, docelowe);. Analiza zapisów projektu RPO WM , linii demarkacyjnej, Założeń Umowy Partnerstwa polityk horyzontalnych (równość szans, zrównoważony rozwój, równość szans kobiet i mężczyzn); osi priorytetowych pod katem typów projektów pomocy publicznej; instrumentów finansowych na lata Analiza zapisów projektu RPO WM oraz dokumentów kierunkowych ( krajowych i unijnych) ZADANIE OCENA/ANALIZA:EFEKT: Podzespoły I-III obszary interwencji; system wskaźników; priorytetyzacja działań; wymiar terytorialny. Podzespół IV zintegrowanie EFRR i EFS; polityki horyzntalne; pomoc publiczna; wymiar terytorialny. instrumenty inżynierii finansowej. ZAKRES PRAC PODZESPOŁÓW: MARZEC - CZERWIEC 2013

10 Organizacja pracy w podzespołach Spotkania Maile Analiza przesłanych dokumentów Dyskusja nt. zidentyfikowanych problemów Przekazanie stanowisk na Zespół redakcyjno programowy Podzespoły będą pracowały do przekazania programu do KE marca 2013 r. Warszawa,

11 Harmonogram spotkań podzespołów – marzec /kwiecień marca 2013 r. Warszawa,

12 Realizacja zasady partnerstwa w pracach nad RPO WM marca 2013 r. Warszawa, Zasada najwyższego stopnia reprezentatywności, powszechności, transparentności, a jednocześnie zapewnienie efektywności kierowania pracami nad RPO WM , włączając w szczególności (zgodnie z art. 5 rozporządzenia ogólnego KE): Konsultacje społeczne Założeń RPO WM Współpraca przy pisaniu projektu RPO WM Konsultacje społeczne projektu RPO WM 14-20

13 Harmonogram Listopad 2012 Przyjęcie Założeń do RPO WM Styczeń 2013 Przyjęcie wstępnego Projektu RPO WM – dokument wewnętrzny Kwiecień 2013 Przyjęcie projektu RPO WM marca 2013 r. Warszawa,

14 Harmonogram Kwiecień 2013 Przekazanie do MRR, RPO WM celem zaopiniowania Sierpień 2013 Przekazanie projektu RPO WM do KE Październik 2013 Konsultacje społeczne RPO WM Grudzień 2013 Zakończenie prac nad RPO WM marca 2013 r. Warszawa,

15 Dziękuję za uwagę Kinga Kowalewska Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Biuro Programów Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Al. Solidarności 61, Warszawa tel marca 2013 r.Warszawa,15


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google