Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

2 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - PROGRAMOWANIE POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020
Mazowsze nie będzie wspierane w ramach obecnego celu ,,Konwergencja’’ Mazowsza będą dotyczyły inne, niż dla pozostałych 15 województw: limity koncentracji (tzw. ring-fencingi), poziomy dofinansowania oraz wydatki kwalifikowalne Opuszczenie przez Mazowsze grupy najbiedniejszych regionów UE, objętych najintensywniejszym poziomem wsparcia Woj. mazowieckie przekroczyło 75-procentowy próg średniej zamożności regionów UE . SKUTKI: Warszawa, 28 marca 2013 r.

3 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - PROGRAMOWANIE POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020
Na poziomie krajowym – przewiduje się utworzenie w ramach programów krajowych dedykowanych dla Mazowsza osi priorytetowych, na które będą składać się: 40% środków EFRR oraz 25% środków EFS dla Mazowsza Kompetencje IZ RPO WM do zarządzania tzw. ,,kopertą regionalną’’, na którą składa się: min. 60% środków EFRR oraz 75% EFS środków dla Mazowsza Alokacja dla woj. mazowieckiego będzie dzielona pomiędzy poziom regionalny i krajowy SKUTKI: Warszawa, 28 marca 2013 r.

4 Założenia RPO WM . Komisja Europejska wskazała cele i typy operacji jakie w przyszłym okresie programowania będą wspierane w ramach EFRR i EFS Projekt SRWM określiła najważniejsze wyzwania, problemy i kierunki rozwoju województwa mazowieckiego Założenia RPO WM (głównie na podstawie SRWM) wskazuje które cele i wyzwania wskazane przez KE są celami i wyzwaniami województwa mazowieckiego Przyjęty model programowania zakłada: zaangażowanie/włączenie poprzez funkcjonujące równolegle trzy Zespoły, podmiotów, które z ramienia samorządu województwa odpowiadają za rozwój województwa w poszczególnych jego obszarach, uzyskanie efektu synergii: powiązanie programu z dokumentami strategicznymi (Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030), wykorzystanie doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w perspektywie finansowej Warszawa, 28 marca 2013 r.

5 Model przygotowywanie Założeń RPO WM
. Przygotowanie: I. założeń do RPO WM ; II. wstępnego projektu RPO WM; III. projektu RPO WM. Zespół redakcyjno-programowy RPO WM 14-20 Zaopiniowanie: I. założeń do RPO WM ; II. wstępnego projektu RPO WM; III. projektu RPO WM. Zespół do spraw Aktualizacji Strategii Opracowanie: : I. podręcznika doświadczeń ; II. rekomendacji np. dot. systemu wyboru projektów, wskaźników, systemu zarządzania i kontroli. Zespół ds. rekomendacji do RPO WM 14-20 Przyjęty model programowania zakłada: zaangażowanie/włączenie poprzez funkcjonujące równolegle trzy Zespoły, podmiotów, które z ramienia samorządu województwa odpowiadają za rozwój województwa w poszczególnych jego obszarach, uzyskanie efektu synergii: powiązanie programu z dokumentami strategicznymi (Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030), wykorzystanie doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w perspektywie finansowej Warszawa, 28 marca 2013 r.

6 Konsultacje społeczne Założeń RPO WM 2014-2020
Zaproszenie do konsultacji strony internetowe Urzędu , strony internetowe ROEFS 421 pism, 621 maili Wynik konsultacji 53 podmioty zgłosiły 141 uwagi Wdrożenie wyników konsultacji 39% uwag uwzględnionych, 35% uwzględnionych częściowo, 26% odrzuconych 16 spotkań - spotkania o charakterze konsultacyjnych z autorami uwag Warszawa, 28 marca 2013 r.

7 Wstępnym projekcie RPO WM 2014-2020
Wstępny Projekt RPO WM 14-20 Wyniki konsultacji społecznych Założeń RPO WM Założenia RPO WM 14-20 Warszawa, 28 marca 2013 r.

8 Model przygotowywanie RPO WM 2014-2020
Komitet Monitorujący RPO WM Zespół ds. Aktualizacji Strategii Zarząd Województwa Mazowieckiego Zespół redakcyjno- programowy Podzespół 1 Podkomitet Monitorujący POKL Podzespół 2 Podzespół 3 Podzespół 4 Podzespół 1 – Priorytet I-III Podzespół 2 – Priorytet IV-VII Podzespół 3 – Priorytet VIII-X Podzespół 4 – kwestie horyzontalne (polityki horyzontalne: zrównoważony rozwój, równość szans, zasada równości szans kobiet i mężczyzn, instrumenty inżynierii finansowej, zintegrowane podejście terytorialne, pomoc publiczna). Warszawa, 28 marca 2013 r.

9 ZAKRES PRAC PODZESPOŁÓW: MARZEC - CZERWIEC 2013
ZADANIE OCENA/ANALIZA: EFEKT: diagnozy społeczno - gospodarczej; obszarów wsparcia (osie priorytetowe); wskaźników (wartości bazowe/ pośrednie, docelowe);. Analiza zapisów projektu RPO WM , linii demarkacyjnej, Założeń Umowy Partnerstwa polityk horyzontalnych (równość szans, zrównoważony rozwój, równość szans kobiet i mężczyzn); osi priorytetowych pod katem typów projektów pomocy publicznej; instrumentów finansowych na lata Analiza zapisów projektu RPO WM oraz dokumentów kierunkowych ( krajowych i unijnych) obszary interwencji; system wskaźników; priorytetyzacja działań; wymiar terytorialny. Podzespoły I-III zintegrowanie EFRR i EFS; polityki horyzntalne; pomoc publiczna; wymiar terytorialny. instrumenty inżynierii finansowej. Podzespół IV Warszawa, 28 marca 2013 r.

10 Organizacja pracy w podzespołach
Spotkania Maile Analiza przesłanych dokumentów Dyskusja nt. zidentyfikowanych problemów Przekazanie stanowisk na Zespół redakcyjno programowy Podzespoły będą pracowały do przekazania programu do KE Warszawa, 28 marca 2013 r.

11 Harmonogram spotkań podzespołów – marzec /kwiecień 2013
SPOTKANIA PODZESPOŁÓW Godzina / Data/Miejsce Spotkanie otwierające cykl prac podzespołów nad projektem RPO WM 10: :00 28 marca s. parter Jagiellońska Spotkanie Podzespołu 1 9:00-12:00 3 kwietnia s. Al. Solidarności Spotkanie Podzespołu 2 4 kwietnia/ s. III p. Jagiellońska Spotkanie Podzespołu 3 10 kwietnia/ s. III p. Jagiellońska Spotkanie Podzespołu 4 11 kwietnia s. Kłopotowskiego Warszawa, 28 marca 2013 r.

12 Realizacja zasady partnerstwa w pracach nad RPO WM 2014-2020
Zasada najwyższego stopnia reprezentatywności, powszechności, transparentności, a jednocześnie zapewnienie efektywności kierowania pracami nad RPO WM , włączając w szczególności (zgodnie z art. 5 rozporządzenia ogólnego KE): Konsultacje społeczne Założeń RPO WM 14-20 Współpraca przy pisaniu projektu RPO WM 14-20 projektu RPO WM 14-20 Warszawa, 28 marca 2013 r.

13 Harmonogram Przyjęcie Założeń do RPO WM 2014-2020
Listopad 2012 Przyjęcie Założeń do RPO WM Styczeń 2013 Przyjęcie wstępnego Projektu RPO WM – dokument wewnętrzny Kwiecień 2013 Przyjęcie projektu RPO WM Warszawa, 28 marca 2013 r.

14 Przekazanie do MRR, RPO WM 2014-2020 celem zaopiniowania
Harmonogram Kwiecień 2013 Przekazanie do MRR, RPO WM celem zaopiniowania Sierpień 2013 Przekazanie projektu RPO WM do KE Październik2013 Konsultacje społeczne RPO WM Grudzień 2013 Zakończenie prac nad RPO WM 14-20 Warszawa, 28 marca 2013 r.

15 Dziękuję za uwagę Kinga Kowalewska
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Biuro Programów Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Al. Solidarności 61, Warszawa tel Warszawa, 28 marca 2013 r.


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google