Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Mapa myśli:   Obraz przyrodniczy: Chleb  Temat główny projektu: Od ziarenka do bochenka  Czas realizacji: 5 dni  Grupa wiekowa: klasa III szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Mapa myśli:   Obraz przyrodniczy: Chleb  Temat główny projektu: Od ziarenka do bochenka  Czas realizacji: 5 dni  Grupa wiekowa: klasa III szkoły."— Zapis prezentacji:

1

2  Mapa myśli:

3   Obraz przyrodniczy: Chleb  Temat główny projektu: Od ziarenka do bochenka  Czas realizacji: 5 dni  Grupa wiekowa: klasa III szkoły podstawowej (szkoła w małym miasteczku)  Liczba uczniów: ok. 20  Tematy na poszczególne dni: Pole. Ziarna i ziarenka. Mąka. Chleb. Tego chleba nam potrzeba. Scenariusz:

4   Data: ………………..  Miejsce odbywania zajęć: pole, łąka Dzień 1: Pole

5  Przewidywane osiągnięcia uczniów:  zna obowiązujące zasady poruszania się po drodze (zachowuje bezpieczną odległość, odpowiednio reaguje na przeszkody znajdujące się na drodze i innych uczestników ruchy drogowego)  sprawdza stan techniczny roweru (łańcuch, ilość powietrza w oponach, światła, ustawienie kierownicy i siodełka, dzwonek, hamulce)  dostosowuje się do poleceń nauczyciela (ustawienie się w kolumnie rowerowej)  jedzie zgodnie z przepisami ruchu drogowego wyznaczoną trasą  uczeń w skupieniu wysłuchuje treści przekazywanych przez rolnika Dzień 1: Pole

6   uczeń swobodnie wypowiada się na temat prac polowych, technologiach niezbędnych do wzrostu zbóż, uprawie pól  dziecko zachowując zasady kulturalnego spożywania posiłków, zjada potrawy przygotowane na piknik z wykorzystaniem różnego rodzaju pieczywa  uczeń porządkuje przestrzeń przed przystąpieniem do pracy  uczeń dostosowując się do poleceń nauczyciela tworzy grupę i współpracuje z jej członkami podczas realizacji zajęć Dzień 1: Pole

7   uczeń przygotowuje klej w sztyfcie, kartonową podkładkę oraz arkusz brystolu lub kolorowego kartonu do wykonania kart przyrodniczych  uczeń ustala kolejność ilustracji dotyczących czynności związanych z pracami polowymi, porami roku oraz urządzeniami wykorzystywanymi do tych prac  uczeń używając kleju w sztyfcie, współpracując z grupą, kreuje „kartę przyrodniczą” poprzez umiejscowienie napisów pod odpowiednią ilustracją  uczeń potrafi przyporządkować czynności pracy na polu do odpowiednich pór roku oraz powiązać je z właściwymi maszynami Dzień 1: Pole

8   uczeń śpiewa piosenkę o ziarnie, wyklaskuje jej rytm  w oparciu o licznik kilometrów uczeń ustala długość pokonanego dystansu  uczeń porównuje ilość kilometrów odczytanego ze swojego licznika z licznikami kolegów i koleżanek  uczeń, uczestnicząc w zabawie rzutnej z piłką, uzyskany wynik przejechanych kilometrów mnoży/dodaje/odejmuje przez liczbę wskazaną przez nauczyciela  uczeń przestrzegając zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania na drodze pokonuje drogę powrotną do szkoły Dzień 1: Pole

9   Metody: słowne – dyskusja, burza mózgów, opis; oglądowe – demonstracja pomocy dydaktycznych; działania praktycznego – zajęcia praktyczne (stan techniczny roweru), zajęcia w terenie.  Formy: zbiorowa, grupowa  Środki dydaktyczne: rower, apteczka, licznik kilometrów, pompka rowerowa, koce, obrazki, różnego typu zboża, kartonowe podkładki, klej, piłka, różnego typu pieczywo. Dzień 1: Pole

10  Przebieg:  Spotkanie uczniów przed budynkiem szkoły – powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe.  Przypomnienie zasad panujących w ruchu drogowym.  Sprawdzenie stanu technicznego rowerów.  Przygotowanie do wyjazdu.  Ustawienie się uczestników wycieczki w kolumnie rowerowej  Przejazd z zachowaniem środków ostrożności, bezpieczeństwa do zamierzonego celu.  Spotkanie z rolnikiem Dzień 1: Pole

11   Wysłuchanie wypowiedzi rolnika oraz dyskusja na temat: Prac polowych, Wzrostu zbóż.  Piknik  Swobodne wypowiedzi uczniów dotyczące zdobytych informacji.  Rozwiązywanie zadań humanistycznych, przyrodniczych i matematycznych oraz wspólny śpiew piosenki pt. „Zasiali górale”.  Powrót do szkoły. Dzień 1: Pole

12  Załączniki:

13

14   Data: …………………..  Miejsce odbywania zajęć: sala lekcyjna. Dzień 2: Ziarna i ziarenka

15  Przewidywane osiągnięcia:  Na bazie posiadanej już wiedzy, omawia plansze przyrodnicze, a więc wymienia chronologicznie prace wykonywane na polu, nazwa maszyny/narzędzia potrzebne w działaniach rolnika oraz dopasowuje pory roku do czynności w czasie których są realizowane;  Uczestnicząc w zabawie rzutnej, kreuje własne skojarzenia dotyczące pola,  Uczestnicząc w zabawie rzutnej, wypowiada się na temat zadany mu przez nauczyciela – maszyny/narzędzia rolnicze, prace gospodarza dotyczące uprawy zbóż oraz cykl czynności wykonywanych przez rolnika, a wyznaczanych przez pory roku;  Wskazuje w tekście wiersza pt.: „Pieczywo” autorstwa Bogusława Szuta głównego bohatera, a także działania przez niego podejmowane; Dzień 2: Ziarna i ziarenka

16   W oparciu o utwór eksponuje związek wiersza z tematyką zajęć dzisiejszych oraz dnia poprzedniego;  Konfrontuje nabytą w trakcie wizyty na polu wiedzę, przekazaną przez rolnika z tą ukazaną w wierszu;  Wskazuje główny, łączy obie zwrotki, motyw wiersza;  W oparciu o schematyczny rysunek kłosa wymienia jego części składowe: kłos, kolanko, łodyga, wąsy;  Zauważa związek prezentowanego przez nauczyciela schematu z tematyką wiersza pt.: „Pieczywo”;  Dotykając, oglądając, wąchając, bada eksponaty – zboża przywiezione z pola; Dzień 2: Ziarna i ziarenka

17   Wskazuje barwę, kształt kłosa oraz ziaren, a także wielkość i zapach podstawowych typów zbóż;  Swobodnie się wypowiadając, porównuje zboża;  Staranie analizuje fotografie, umieszczone na tablicy, przedstawiające pięć rodzajów zbóż: żyto, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień;  Dopasowuje właściwą nazwę do poszczególnych fotografii zbóż, poprzez przypięcie jej w odpowiednim miejscu na tablicy;  Realizując polecenia nauczyciela wraz z pozostałymi tworzy grupę o określonym składzie;  Współpracując z zespołem, analizuje otrzymane od nauczyciela ziarna zboża, bada je polisensoryczne; Dzień 2: Ziarna i ziarenka

18   Określa wygląd, kształt, wielkość, barwę ziaren;  Wraz z grupą redaguje w zeszycie pięciozdaniową notatkę dotyczącą badanych ziaren, uwzględniającą ich cechy szczególne;  Wykorzystując przyniesione na zajęcia materiały, wykleja przykrywę pudełka po margarynie wybranym przez siebie kolorem plasteliny;  Używając ziaren różnego rodzaju zbóż, tworzy zgodnie z własną inwencją twórczą, kompozycję, „wyklejając w plastelinie”;  W trakcie wykonywania pracy plastycznej śpiewa piosenki pt: „Zasiali górale”, „Mało nas do pieczenia chleba” „Uciekła mi przepióreczka”, itp.  Prezentuje wykonaną przez siebie pracę plastyczną;  Porządkuje swoje stanowisko pracy; Dzień 2: Ziarna i ziarenka

19   Używając przygotowanych wcześniej „tabliczek ortograficznych”, odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące brakujących liter w wyrazach z trudnością ortograficzną, poprzez uniesienie odpowiedniej tabliczki w górę;  Rozwiązuje zadania matematyczne obliczając ilu uczestników wystartowało w wyścigach, ile myszek mieszkało na polu oraz ile pieniędzy w portmonetce miała Kasia po powrocie z zakupów;  Rozwiązuje rebus matematyczny zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, doskonaląc mnożenie i dzielenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100;  Swobodnie wypowiada się na temat rozwiązań rebusu – produkty otrzymywane z poszczególnych zbóż. Dzień 2: Ziarna i ziarenka

20   Metody: słowne – dyskusja, burza mózgów, opis, aktywność dotycząca kart pracy; oglądowe – demonstracja pomocy dydaktycznych, pokaz; działania praktycznego – zajęcia plastyczne.  Formy: indywidualna; zespołowa; zbiorowa.  Środki dydaktyczne: plansze przyrodnicze, ilustracja kłosa, tekst wiersza pt.: „Pieczywo” B. Szuta, piłka, rysunki przedstawiające różne rodzaje zbóż: żyto, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień, ziarna zbóż, plastelina, pokrywka z pudełka po margarynie, tabliczki ortograficzne, rebus matematyczny, magnesy, zboża: pszenica, żyto, owies, jęczmień, kukurydza, odtwarzacz CD, płyta CD z nagraniami piosenek, matematyczne karty pracy. Dzień 2: Ziarna i ziarenka

21  Przebieg:  Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe.  Przypomnienie wiadomości z dnia poprzedniego poprzez omówienie przygotowanych na wycieczce plansz przyrodniczych oraz wykorzystanie piłki - nauczyciel rzuca piłkę do jednego z uczniów podając jedną z pór roku/prac polowych, zadaniem dziecka jest wypowiedzieć się na ten temat (załącznik nr1, załącznik nr2., załącznik nr3).  Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wrażeń, doznań, przeżyć zaznanych w trakcie wizyty na polu.  Zabawa w skojarzenia związane ze słowem „pole” z użyciem piłki (nauczyciel rzuca piłkę do jednego z uczniów, dziecko natomiast dopowiada własne skojarzenie, które nie może się powtórzyć). Dzień 2: Ziarna i ziarenka

22   Słuchanie ze zrozumieniem dwóch pierwszych zwrotek wiersza Bogusława Szuta pt. „Pieczywo”: Skąd na stole smaczny chlebek?Kiedy zboże jest dojrzałe, Rolnik sieje ziarno w glebę.Rolnik kosi je z zapałem, (Gleba to jest ziemia czarna,Potem młóci w swych maszynach W której rośnie zboże z ziarna).I wywozi plon do młyna.  Omówienie treści utworu z uwzględnieniem ilustracji przedstawiającej kłos oraz w odniesieniu do wizyty na polu. Dzień 2: Ziarna i ziarenka

23   Przeanalizowanie w oparciu o schemat kłosa jego części składowych (załącznik nr 4).  Zgłębienie wiedzy na temat rodzajów zbóż poprzez analizę ilustracji obrazujących ich pięć podstawowych typów oraz badanie przywiezionych z wycieczki kłosów (załącznik nr 5).  Polisensoryczne badanie (wąchanie, dotykanie, oglądanie) oraz porównywanie ziaren poszczególnych zbóż w kilkuosobowych zespołach oraz redagowanie krótkiego opisu zawierającego następujące elementy: wygląd, kształt, wielkość, barwa.  Wyklejanie przez dzieci różnymi ziarnami zbóż rozmaitych kompozycji na tle wykonanym z plasteliny z towarzyszeniem tematycznie związanych piosenek. Dzień 2: Ziarna i ziarenka

24   Dopasowywanie brakujących liter („rz”, „ż”, „ó”, „u”) poprzez podnoszenie tabliczki z odpowiednią treścią do prezentowanych przez nauczyciela wyrazów (załącznik nr 6).  Rozwiązywanie przez dzieci zadań z matematycznych kart pracy (załącznik nr 7).  Samodzielne rozwiązywanie przez uczniów rebusu matematycznego oraz dyskusja na temat rozwiązania - produkty otrzymywanie z poszczególnych zbóż (załącznik nr 8).  Podsumowanie zajęć, pożegnanie. Dzień 2: Ziarna i ziarenka

25  Załączniki:

26

27

28

29

30

31   Data: ………………….  Miejsce odbywania zajęć: sala lekcyjna Dzień 3: Mąka

32  Przewidywane osiągnięcia uczniów:  uczeń rozwiązuje działania matematyczne i odlicza z wyrazu liczbę wskazującą wynik; zaznacza odpowiednią literę i tworzy hasło będące jednocześnie tematem dnia;  uczeń wsłuchuje się w treść wiersza pt „Pieczywo” Bogusława Szuta;  swobodnie wypowiada się na temat wiersza, uwzględniając hasło dnia i ilustrację zaprezentowaną na początku lekcji;  uczeń tłucze moździerzem ziarno (podczas pracy monitoruje całe zjawisko); Dzień 3: Mąka

33   uczeń wypowiada się na temat powstałego pyłu, charakteryzuje go i nazywa;  potrafi zdefiniować pojęcie: młócenie;  uczeń wymienia zastosowanie wskazanych przez nauczyciela rodzajów mąk;  umie połączyć nazwę mąki z najbardziej charakterystycznym dla niej składnikiem;  wypowiada się na temat zastosowań mąki – wymienia produkty, których głównym składnikiem jest mąka;  zwraca szczególną uwagę na pieczywo i najważniejszy jej składnik, czyli mąkę; Dzień 3: Mąka

34   swobodnie wypowiada się na temat miejsca wytwarzania mąki, charakteryzuje je;  wyróżnia czynności jakie podejmowane są w młynie, stara się ułożyć je w odpowiedniej kolejności;  wymienia rodzaje młynów, potrafi połączyć ilustrację młyna z nazwą mu odpowiadającą;  krótko opisuje wygląd każdego z młynów i charakterystyczne, zachodzące w nim czynności;  wykonuje pracę techniczną – szycie worka do mąki, posługując się nitką i igłą oraz nożyczkami; Dzień 3: Mąka

35   uczeń podczas wykonywania pracy technicznej śpiewa piosenkę pt „Młyn”;  uczeń definiuje pojęcie zawód;  uczeń rozwiązuje zagadki, których hasłem są zawody potrzebne przy produkcji chleba;  charakteryzuje zawody niezbędne przy produkcji chleba  poznaje pracy rolnika, młynarza, piekarza i miejsc w których pracują: pole, młyn, piekarnia; Dzień 3: Mąka

36   dopasowuje ilustracje charakterystyczne dla piekarza, młynarza i rolnika;  uzupełnia zadania z luką wyrazami z ramki;  współpracuje w grupie układając z puzzli sylwetę piekarza, młynarza lub rolnika;  tworzy skojarzenia do każdego przedstawiciela zawodu;  prezentuje efekty swojej pracy przed całą klasą;  rozwiązuje zadania z treścią w zakresie dodawania i odejmowania do 100. Dzień 3: Mąka

37   Metody: słowne – dyskusja, burza mózgów, opis; oglądowe – demonstracja pomocy dydaktycznych (ilustracje); działania praktycznego – wykonanie pracy technicznej, przyklejanie sylwet  Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.  Środki dydaktyczne: ilustracja przedstawiająca temat dnia, moździerze, drewniane podkładki, karty pracy matematyczne i polonistyczne, materiały, igły, nici, nożyczki, porozcinane sylwety piekarza, młynarza oraz rolnika, arkusze szarego papieru, klej Dzień 3: Mąka

38  Przebieg:  Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe.  Rozwiązywanie działań, odliczanie kolejnej litery z wyrazu oraz odczytywanie hasła tworzącego temat lekcji (załącznik nr 1).  Zaprezentowanie obrazka „Młyn” jako ilustracji kolejnej zwrotki wiersza pt „Pieczywo” Bogusława Szuta”. Młynarz, w młynie, ziarno miele, Białej mąki robi wiele. Mąka trafia do piekarza, który ciasto, z niej wytwarza. Dzień 3: Mąka

39   Swobodne wypowiedzi uczniów na temat usłyszanej zwrotki wiersza w nawiązaniu do tematu lekcji oraz ilustracji zaprezentowanej na początku zajęć.  Tłuczenie ziaren. Obserwacja zjawiska. Dyskusja na temat powstałego prochu.  Wyjaśnienie pojęcia – młócenie na podstawie „burzy mózgów”.  Zapoznanie się z rodzajami mąk, ich produkcją oraz zastosowaniem (załącznik nr 3.).  Łączenie nazw mąk z najbardziej charakterystycznym dla niej składnikiem (załącznik nr 4).  Rozmowa na temat: „Co robi się z mąki?” z największym skupieniem się na pieczywie. Dzień 3: Mąka

40   Swobodne wypowiedzi uczniów związane z miejscem w którym wytwarza się mąkę.  Wyróżnienie czynności jakie są podejmowane w młynie w celu wyprodukowania mąki.  Ułożenie w odpowiedniej kolejności działań młyna (załącznik nr 5).  Wyodrębnienie rodzajów młynów (załącznik nr 6.).  Opis funkcjonowania młyna: elektrycznego, wodnego i na wiatr.  Przyporządkowywanie ilustracji młyna do jego rodzaju ( załącznik nr 7).  Wykonanie pracy technicznej – szycie worków do mąki (pracy towarzyszy piosenka pt „Młyn”).  Dyskusja na temat zawodów uczestniczących w produkcji chleba. Dzień 3: Mąka

41   Rozwiązywanie zagadek wprowadzających do tematu zawodów niezbędnych przy produkcji chleba. Ma biały czepek, białe ubranie, Słońce go budzi, słońce żegna, nocą zajmuje się wyrabianiem. gdy praca kończy się powszednia A co wyrobi, upiecze smacznie Smak tego trudu czujesz w chlebie i odda ludziom nim dzień się zacznie. ten trud dla wszystkich i dla ciebie. (piekarz)(rolnik) Ciągle mąką pobielony nie żałuje swoich dłoni, ciężkie worki musi nosić, ale pracy nie ma dosyć. (młynarz) Dzień 3: Mąka

42   Dopasowywanie obrazków charakterystycznych dla piekarza, młynarza i rolnika do zawodów (załącznik nr 8).  Uzupełnianie zdań z luką odpowiednimi wyrazami (załącznik nr 9).  Podział na grupy. Układanie puzzli tworzących sylwetę zawodu: piekarza, młynarza, rolnika.  Formułowanie skojarzeń do każdego przedstawiciela zawodu.  Prezentacja przez poszczególne grupy powstałych sylwet i charakterystyka owych postaci.  Zadanie pracy domowej: „Szacunek do pracy”.  Rozwiązywanie zadań z treścią w zakresie dodawania i odejmowania do 100 (załącznik nr 10).  Podsumowanie zajęć, pożegnanie. Dzień 3:Mąka

43  Załączniki:

44

45

46

47

48

49

50  Dzień 4: Chleb  Data: ………………  Miejsce odbywania zajęć: sala lekcyjna, piekarnia GS Przygodzice

51  Dzień 4: Chleb Przewidywane osiągnięcia uczniów:  Poznaje kolejną zwrotkę wiersza „Pieczywo”.  Wypowiada się na temat poznanego utworu.  Odnosi się do całego tekstu.  Potrafi wypowiedzieć się na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.  Rozwiązuje krzyżówkę, odczytuje hasło będące miejscem do którego mają udać się dzieci.  Łączy części zdań w celu utworzenia przysłów o chlebie.  Zna zasady bezpieczeństwa poruszania się pieszych na drodze i stosuje je podczas przejścia ze szkoły do piekarni.  Zna zasady kultury osobistej i stosuje je w kontaktach z dorosłymi.

52  Dzień 4: Chleb  W skupieniu wysłuchuje treści przekazywanych przez przewodnika – pracownika piekarni.  Potrafi współpracować z grupą podczas wykonywania zadań.  Formuje z ciasta bułki, rogale, chleb, ozdabia je sezamem, makiem, ziarnami dyni, słonecznika, mąką.  Z pomocą osoby dorosłej umieszcza przygotowane przez siebie wytwory w piecu.  W czasie oczekiwania na upieczenie się chleba, bułek i rogali zadaje pytania dotyczące specyfiki pracy piekarza.  Pakuje swoje wytwory.  Dziękuje pracownikom piekarni za możliwość zapoznania się z ich pracą.  Przygotowuje się do wyjścia.  Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa na drodze przechodzi z piekarni do szkoły.

53  Dzień 4: Chleb  Przygotowuje narzędzia potrzebne do przeprowadzenia analizy wykonanego pieczywa.  Kroi część produktów.  Przy pomocy zmysłu smaku wyróżnia cechy charakterystyczne chleba, bułek i rogali.  Korzystając ze zmysłu dotyku określa strukturę wytworów.  Przy pomocy zmysłu węchu zapoznaje się z ich zapachem.  Korzystając ze zmysłów dotyku i wzroku określa kształt chleba, bułek i rogali.  Rozwiązuje zadania tekstowe.  Oblicza wartość zakupów.  Mnoży, dzieli, dodaje i odejmuje w zakresie 100.

54  Dzień 4: Chleb  Metody: słowne – opowiadanie, dyskusja, karty pracy; oglądowe – pokaz; działania praktycznego – zajęcia praktyczne (formowanie chleba, bułek, rogali).  Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.  Środki dydaktyczne: tekst wiersza Bogusława Szuta „Pieczywo”, ilustracja tematyczna, karty pracy, chleb, bułki, rogale (przyniesione z piekarni), deska, nóż.

55  Przebieg:  Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe.  Wysłuchanie czytanej przez nauczyciela zwrotki wiersza pod tytułem „Pieczywo”. „Z ciasta robi: chleb, rogale... W piecu piecze je wytrwale. Jest pieczywo! „Ślinka leci” Więc, smacznego, drogie dzieci !”  Swobodne wypowiedzi uczniów na temat poznanego tekstu.  Omówienie ilustracji przedstawiającej pracę piekarza.  Rozwiązanie przez uczniów zadań w kartach pracy.  Przypomnienie zasad ruchu drogowego dotyczących pieszych oraz zachowania się w autobusie. Dzień 4: Chleb

56   Przejazd z zachowaniem zasad bezpieczeństwa do budynku piekarni w Przygodzicach.  Spotkanie z pracownikiem piekarni – przewodnikiem.  Przejście przez poszczególne stanowiska pracy piekarza, z jednoczesnym wysłuchaniem wypowiedzi przewodnika na temat czynności wykonywanych podczas wytwarzania pieczywa.  Zapoznanie uczniów z naszym regionalnym chlebem „Baryczokiem” oznaczonym znakiem Dolina Baryczy Poleca.  Przejście do sali działań praktycznych.  Podział dzieci na grupy w celu swobodnego wykonywania działań.  Rozdanie przygotowanego ciasta poszczególnym grupom.  Formowanie z otrzymanej masy i dekorowanie przez uczniów wyrobów piekarskich: chleba, bułek, rogali oraz umieszczenie w piecu wykonanego pieczywa. Dzień 4: Chleb

57   Swobodne zadawanie pytań przez dzieci odnośnie funkcjonowania piekarni i specyfiki pracy piekarza w czasie oczekiwania na upieczenie się produktów.  Zapakowanie upieczonego chleba, bułek i rogali.  Podziękowanie pracownikom piekarni za możliwość zapoznania się ze specyfiką ich pracy.  Bezpieczny powrót do szkoły na dalsze zajęcia dydaktyczne.  Dokładne obejrzenie wykonanych podczas wizyty w piekarni produktów, zapoznanie się z ich kształtem, zapachem, strukturą.  Pokrojenie poszczególnych rodzajów pieczywa i porównywanie ich smaków.  Rozwiązanie zadań w matematycznych kartach pracy.  Podsumowanie dnia, pożegnanie. Dzień 4: Chleb

58  Załączniki:

59

60   Data:…………………..  Miejsce odbywania zajęć: sala lekcyjna, Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba

61  Przewidywane osiągnięcia uczniów:  Wypowiada się na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.  Układa obrazki przedstawiające poszczególne etapy produkcji chleba.  Układa z rozsypanki wyrazowej zdania i dopasowuje je do obrazków.  Słucha czytanego przez nauczyciela wiersza pt. „Chleb”.  Spośród wymienionych etapów wybiera te występujące w wierszu i dopasowuje je do poszczególnych zwrotek.  Uzupełnia tekst wyrazami z ramki.  Odczytuje ze związków wyrazowych zaszyfrowane różne rodzaje pieczywa.  Przygotowuje salę do pracy w grupach (ustawienie stolików). Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba

62   Postępuje zgodnie z zasadami bhp.  Przygotowuje produkty niezbędne do wykonania kanapek.  Zakłada fartuszek.  Myje warzywa potrzebne do wykonania kanapek.  Kroi pomidora, ogórka, szczypiorek.  Obiera i kroi jajko.  Z pomocą nauczyciela kroi chleb.  Smaruje pieczywo masłem.  Układa na kanapce wybrane przez siebie produkty.  Układa przygotowane kanapki na talerzyku. Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba

63   Porządkuje miejsce pracy.  Spożywa kanapki na drugie śniadanie.  Ogląda film „Od ziarna do chleba”.  Rozwiązuje zagadki, odpowiada na pytania oraz przedstawia scenki dramowe związane z tygodniową tematyką zajęć – quiz. Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba

64   Metody: słowne – dyskusja, karty pracy; działania praktycznego – zajęcia praktyczne - przygotowanie kanapek.  Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.  Środki dydaktyczne: ilustracja tematyczna, karty pracy, chleb, bułki, rogale (przyniesione z piekarni),deska, nóż, masło, wędlina, ser, pomidor, ogórek, sałata, szczypiorek, sól, pieprz, ugotowane jajko, talerzyki jednorazowe, serwetki papierowe, fartuszki, ściereczki kuchenne. Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba

65  Przebieg:  Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe.  Omówienie ilustracji przedstawiającej końcowy etap wytwarzania chleba.  Układanie w odpowiedniej kolejności obrazków przedstawiających poszczególne etapy produkcji chleba.  Dopasowanie do ilustracji zdań ułożonych z rozsypanki wyrazowej.  Wykonywanie zadań w kartach pracy. Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba

66   Przygotowanie miejsca pracy do realizacji zadania w grupach.  Wykonywanie kanapek z wcześniej przygotowanych produktów.  Spożywanie kanapek na drugie śniadanie.  Projekcja filmu „Od ziarna do chleba” podsumowującego tygodniowy blok tematyczny.  Quiz sprawdzający wiedzę uczniów.  Wycieczka do regionalne piekarni GS Przygodzice  Podsumowanie dnia, pożegnanie. Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba

67  Załączniki:

68

69

70

71

72

73

74   www.google.pl (zdjęcia i obrazki);  H. Wesołowska, Zwyczaje i obrzędy rodzinne, Wrocław 1991;  J. Kostrzewski, Kultura Prapolska, Poznań 1947;  T.Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, Warszawa 1981;  www.youtube.pl (filmy i piosenki);  dbpoleca.barycz.pl Wykaz źródeł:

75   Monika Zimniak Prezentację przygotowała:


Pobierz ppt " Mapa myśli:   Obraz przyrodniczy: Chleb  Temat główny projektu: Od ziarenka do bochenka  Czas realizacji: 5 dni  Grupa wiekowa: klasa III szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google