Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru i tworzenie wniosku w Serwisie Beneficjenta RPO WZ 2014-2020 W ramach Działania 8.10 Regionalnego Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru i tworzenie wniosku w Serwisie Beneficjenta RPO WZ 2014-2020 W ramach Działania 8.10 Regionalnego Programu."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru i tworzenie wniosku w Serwisie Beneficjenta RPO WZ 2014-2020 W ramach Działania 8.10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 9 lutego 2016 r.

2 www.wup.pl Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII EDUKACJA Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.

3 www.wup.pl PRZEDMIOT KONKURSU Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Priorytet Inwestycyjny 10 iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji.

4 www.wup.pl PRZEDMIOT KONKURSU Typy projektów: 1. Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie; 2. Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie.

5 www.wup.pl PRZEDMIOT KONKURSU Grupa docelowa: Osoby w wieku 18 lat i więcej zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach; Dopuszcza się możliwość przeznaczenia maksymalnie 10% alokacji na wsparcie grup, które nie są sklasyfikowane jako defaworyzowane, niemniej działania kierowane do takich osób powinny wynikać z realnych i rzeczywistych potrzeb odbiorców wsparcia.

6 www.wup.pl PRZEDMIOT KONKURSU Beneficjenci wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w §8 rozporządzenia rady ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm); osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

7 www.wup.pl DOFINANSOWANIE PROJEKTU Alokacja8 470 588,24 zł. Rezerwa na odwołania423 529, 41 zł. Wsparcie finansowe EFS8 000 000,00 zł. Wsparcie finansowe krajowe470 588,24 zł. Wkład własny10% Dofinansowanie ze środków UE85%

8 www.wup.pl WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnikawartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach działania 8.10 wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba osób o niskich kwalifikacjach które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 61% uczestników projektu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej które uzyskały kwalifikacje nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 61% uczestników projektu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 61% uczestników projektu

9 www.wup.pl WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI PRODUKTU Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach działania 8.10 Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 14 6903 769 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 4 1971 077 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 20 9865 384

10 www.wup.pl ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA ETAP II -K. JAKOŚCIOWE 50 dni ETAP I -K. DOPUSZCZALNOŚCI - K. WYKONALNOŚCI - K. ADMINISTRACYJNOŚCI 56 dni Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 21 czerwca 2016 r. (+60 dni)

11 www.wup.pl BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: - różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak pieczęci na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; - niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

12 www.wup.pl I ETAP OCENY Celem tego etapu oceny jest wyselekcjonowanie projektów wpisujących się w założenia danego konkursu, wytypowania tych których realizacja jest zasadna, założenia - realne, a zobowiązania oparte zostały o adekwatne założenia. Ocena ta ma doprowadzić do wyeliminowania niespójności w dokumentacji aplikacyjnej oraz skorygowania elementów niezgodnych z instrukcją wypełniania wniosku.

13 www.wup.pl I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania wskaźniki – odzwierciedlenie celu szczegółowego Zgodność z typem projektu typ projektu, grupa docelowa. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 Zgodność z zasadami horyzontalnymi zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum), zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień), koncepcja zrównoważonego rozwoju Kwalifikowalność Beneficjenta/ Partnera Beneficjent oraz Partnerzy są podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/ typów projektów zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020

14 www.wup.pl I ETAP OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI Wymogi organizacyjne biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, 1 beneficjent = 1 wniosek o dofinansowanie. Zgodność wsparcia 1.Projekt skierowany do grup docelowych z województwa zachodniopomorskiego; 2.co najmniej 90 % grupy docelowej stanowią: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach; 3.Szkolenia kończą się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kompetencji; 4.75% uczestników nabędzie kwalifikacje lub nabędzie kompetencje w wyniku udziału w programie; 5.wysokość wkładu własnego nie mniej niż 10%.

15 www.wup.pl I ETAP OCENY KRYTERIA WYKONALNOŚCI Zgodność prawna Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe: ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. Zdolność organizacyjno-operacyjna doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał techniczny. Zdolność finansowa Łączny obrót za rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.

16 www.wup.pl I ETAP OCENY KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI Kompletność wniosku Zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; Katalog wydatków, limit, zasada kwalifikowalności określone w Regulaminie; Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz śr. trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków w Regulaminie. Intensywność wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE- 85% Możliwość oceny merytorycznej wniosku Spójność załączników z wnioskiem Celowość partnerstwa Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).

17 www.wup.pl II ETAP OCENY KRYTERIA JAKOŚCI Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku Skala punktów: 1-5; waga:6 Skuteczność/ Efektywność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku, Relacja nakład – rezultat, skala punktów: 1-5; waga:6 Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji!) Skala punktów: 1-5; waga: 6 Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych Skala punktów: 1-5; waga:2 W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania kryteriów jakości oraz przyznania premii punktowej za spełnienie kryteriów premiujących.

18 www.wup.pl KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. W projekcie zaplanowano udział osób z niepełnosprawnościami na poziomie przynajmniej 10% ogółu uczestników. liczba punktów: 10 2.Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby z terenów gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia. liczba punktów: 20 Oceniający dokonuje sprawdzenia spełniania przez projekt wszystkich kryteriów premiujących o ile przyznał wnioskowi co najmniej 60% punktów za spełnienie kryteriów jakości.

19 www.wup.pl SPECJALNA STREFA WYŁĄCZENIA Źródło: http://online.smartlink.pl/online/rpo/dotacje

20 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 wynosi nie mniej niż 10% kwoty dofinansowania; wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu. Wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne; wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

21 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – budżet projektu BUDŻET PROJEKTU Koszty bezpośrednie koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), realizowanych w ramach projektu; rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Koszty pośrednie koszty administracyjne związane z obsługą projektu; rozliczane z wykorzystaniem stawek ryczałtowych.

22 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: - koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m.in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; - koszty utrzymania powierzchni biurowych; - koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; - koszty prowadzenia rekrutacji; - amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; - działania infromacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu.

23 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są stawką ryczałtową od kosztów bezpośrednich: 25% - projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, 20% - projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, 15% - projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, 10% - projekty o wartości powyżej 5 mln zł.

24 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross financing W projekcie istnieje możliwość rozliczania części wydatków w ramach cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć: 1. Zakupu nieruchomości; 2. Zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości (np. podjazd, winda); 3. Dostosowanie lub adaptacja budynków i pomieszczeń. Zakup środków trwałych za wyjątkiem nieruchomości, infrastruktury i śr. trwałych przeznaczonych na adaptację budynków i pomieszczeń nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu. Nie jest możliwe wykazywanie wydatków w ramach cross-financingu w kosztach pośrednich. Koszt zaplanowany do poniesienia w projekcie w ramach cross-financingu nie może przekraczać 10% wartości projektu.

25 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – uproszczone metody rozliczania wydatków UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW Kwoty ryczałtowe Mają zastosowanie w projektach, w których wartość dofinansowania jest poniżej 100 000 EUR Stawki jednostkowe mają zastosowanie do szkoleń językowych realizowanych na terenie poszczególnych województw

26 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – stawki jednostkowe na szkolenia językowe Stawka jednostkowa dotyczy: 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 min); 1 osoby przy liczebności grupy do 12 osób; usługi szkoleniowej w pełnym zakresie. Język angielskiJęzyk niemieckiJęzyk francuski Kurs dla osób pełnosprawnych Kurs dla osób z niepełnosprawnościami Kurs dla osób pełnosprawnych Kurs dla osób z niepełnosprawnościami Kurs dla osób pełnosprawnych Kurs dla osób z niepełnosprawnościami 548,41551,62522,65536,60372,40396,01

27 www.wup.pl ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1.Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów – do 22 lutego 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy: najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 25 lutego 2016 r. dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 312 Z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od pon - pt w godzinach 8.00 - 15.00

28 www.wup.pl Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ramach Działania 8.10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w Serwisie Beneficjenta 2014- 2020

29 www.wup.pl Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ musi zostać sporządzony w Serwisie Beneficjenta poprzez wypełnienie formularza właściwego dla ogłoszonego naboru. Formularz dostępny jest za pośrednictwem strony www.rpo.wzp.pl lub bezpośrednio poprzez adres www.beneficjent.rpo.wzp.pl.www.rpo.wzp.pl www.beneficjent.rpo.wzp.pl Wnioski wypełnione poza Serwisem odrzucone zostaną na etapie oceny formalnej Wniosku. Konto założone w Serwisie Beneficjenta umożliwia wypełnienie oraz publikację wniosku.

30 www.wup.pl Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wniosek musi zostać sporządzony w Serwisie Beneficjenta

31 www.wup.pl Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

32 www.wup.pl Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Tworzone wnioski aplikacyjne zapisywane są w tzw. teczkach projektów. Możliwe jest uwtorzenie kilku teczek dla każdego projektu osobno lub przechowywanie projektów w jednej teczce

33 www.wup.pl Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Formularz wniosku składa się ze strony tytułowej i 10 sekcji oznaczonych literami od A-J, z których każda podzielona jest na podsekcje oznaczone literą sekcji i kolejnym numerem. Wszystkie obowiązkowe pola zaznaczone są pogrubionym drukiem.

34 www.wup.pl Karta tytułowa projektu Tytuł Projektu: nie może być tożsamy z nazwą RPO WZ 2014-2020, nie może być tożsamy z nazwami Osi priorytetowych, Działań i Poddziałań RPO WZ 2014-2020, powinien nawiązywać do typu projektu, realizowanych zadań, grupy docelowej, nie może liczyć więcej niż 1000 znaków, musi zaczynać się od litery lub cyfry arabskiej.

35 www.wup.pl Karta tytułowa projektu 1.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Z listy rozwijanej należy wybrać RPZP.08.00.00 Edukacja. 1.2. Numer i nazwa Działania: Z listy rozwijanej należy wybrać RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.

36 www.wup.pl Informacje o projekcie A.1.1. Data rozpoczęcia projektu. Nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 roku. A.1.2. Data zakończenia projektu: nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku; nie musi uwzględniać czasu na złożenie końcowego wniosku o płatność i finalne rozliczenie projektu; możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie realizacji projektu pod warunkiem że wydatki te odnoszą się do tego okresu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 roku oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.

37 www.wup.pl Informacje o projekcie A.4. Miejsce realizacji projektu O wyborze decyduje dominujący charakter obszaru, na którym będzie realizowany projekt. A.5. Czy projekt jest realizowany na terenie Specjalnej Strefy Włączenia? Jedno z kryteriów premiujących stanowi kryterium: projekt obejmuje wsparciem wyłącznie (100%) osób z terenów gmin wiejskiej i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia i ma na celu zwiększenie potencjału mieszkańców w/w terenów, wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie regionalnej spójności społecznej i gospodarczej co przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich w regionie.

38 www.wup.pl Informacje o projekcie A.12. Pomoc publiczna: dla Działania 8.10 nie przewidziano możliwości występowania pomocy publicznej; w punkcie A.12.1 należy zaznaczyć Nie; w Analizie występowania pomocy publicznej (A.12.3.) należy zaznaczyć, iż nie występuje przynajmniej jedna z przesłanek pomocy publicznej; w przypadku zaznaczenia wszystkich opcji tak system automatycznie zaznaczy opcję tak w punkcie A.12.1, a więc założy, iż występuje pomoc publiczna; projekty w których występuje pomoc publiczna nie mogą otrzymać dofinansowania w ramach Działania 8.10 RPO.

39 www.wup.pl Informacje o Wnioskodawcy B.1.3. Nazwa Wnioskodawcy/Projektodawcy W przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła) w polu 1.3 należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. szkoły) w formacie „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej”). Jednocześnie pozostałe pola, w tym NIP należy uzupełnić danymi jednostki organizacyjnej np. szkoły (jeśli posiada ona dane w poniższym zakresie, w przeciwnym wypadku – danymi właściwej JST) jeśli jednostka ta będzie stroną umowy o dofinansowanie na podstawie pełnomocnictwa, upoważnienia lub innego równoważnego dokumentu albo odpowiednie dane dotyczące właściwej JST posiadającej osobowość prawną (gminy), jeżeli stroną umowy o dofinansowanie będzie JST.

40 www.wup.pl Informacje o Wnioskodawcy B.6. Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wnioskodawcy: oprócz podstawowych danych osoby/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących należy wskazać stanowisko służbowe tych osób; jeśli zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie wnioskodawcy (statut, wpis do KRS itd.) do reprezentowania wnioskodawcy konieczne jest wskazanie więcej niż jednej osoby to wszystkie uprawnione osoby powinny zostać wskazane w przedmiotowym polu; osoby wskazane w przedmiotowym polu są zobowiązane do podpisania Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

41 www.wup.pl Informacje o Wnioskodawcy B.8.1. Status przedsiębiorstwa: gdy projekt nie przewiduje korzystania z pomocy publicznej należy zaznaczyć „nie dotyczy”; w Działaniu 8.10 RPO nie można korzystać z pomocy publicznej.

42 www.wup.pl Informacje o Wnioskodawcy B.9. Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy Oceniany jest opis wnioskodawcy pod kątem: 1.zarządzania projektem, 2. potencjału kadrowego, 3. potencjału technicznego, 4.potencjału finansowego.

43 www.wup.pl Informacje o Wnioskodawcy B.9. Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy – zarządzanie projektem Należy zwrócić uwagę na to czy sposób zarządzania projektem: jest adekwatny do jego zakresu, zapewni jego sprawną, efektywną i terminową realizację, zapewni realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ujmuje sposób podejmowania decyzji w projekcie, wskazuje kadrę zarządzającą na kluczowych stanowiskach (najlepiej z imienia i nazwiska), wskazuje na wzajemne powiązania personelu (podległość, nadrzędność).

44 www.wup.pl Informacje o Wnioskodawcy B.9. Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy – potencjał kadrowy: osoby zaangażowane do zadań merytorycznych (szkoleniowcy, psychologowie itd.) i zarządzenie projektem, osoby zatrudnione na umowę o pracę lub na stałe współpracujący (zasada konkurencyjności, PZP, rozpoznanie rynku), kluczowe osoby, planowana funkcja, syntetyczny opis doświadczenia, osoby zaangażowane do zadań merytorycznych: adekwatne wykształcenie + 2 lata doświadczenia, potencjał kadrowy może być wskazany jako wkład własny, koszty zarządzania projektem = koszty pośrednie.

45 www.wup.pl Informacje o Wnioskodawcy B.9. Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy – potencjał techniczny opis w podziale na zadania, warunki lokalowe, sprzęt, urządzenia, serwery, sale (itp.) - oddelegowane do projektu, biuro projektu nie jest potencjałem technicznym, potencjał techniczny może zostać wskazany jako wkład własny.

46 www.wup.pl Informacje o Wnioskodawcy B.9. Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy – potencjał finansowy Beneficjent oraz partner/zy krajowi ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest insytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym w którym wydatki są najwyższe.

47 www.wup.pl C Partnerstwo i współpraca W przypadku projektu przewidzianego do realizacji w partnerstwie we wniosku należy zamieścić informacje, że: a) partnerstwo zostało utworzone albo zainicjowane w terminie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie; b) partner nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania; c) spełnione zostały wymogi dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych (Oświadczenie) oraz wymogi dotyczące braku powiązań pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo.

48 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D.1. Krótki opis projektu: cel główny projektu, główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu, grupa docelowa projektu, główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu.

49 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D.2 Cele i rezultaty projektu – tło i uzasadnienie: ogólna diagnoza sytuacji problemowej, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu na danym obszarze, sposób w jaki projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego, przedstawienie i opis rezultatów, wskazanie korzyści społecznych i ekonomicznych które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu, kontekst społeczny i gospodarczy.

50 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D.2 Cele i rezultaty projektu – tło i uzasadnienie Cel główny projektu powinien: 1.Wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, które zostaną złagodzone poprzez realizacje projektu; 2. wynikać/ być spójny z właściwym z celem szczegółowym; 3.Opisywać stan docelowy; 4. Bezpośrednio przekładać się na zadania wskazane w harmonogramie i budżecie projektu.

51 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D.2 Cele i rezultaty projektu – tło i uzasadnienie S specyfic szczegółowe, jednoznacznie określone, dotyczące konkretnych problemów M measurable sformułowane w sposób który umożliwia ustalenie wskaźnika do ich pomiaru A acceptable/accurate uwzględniają otoczenie społeczne, w którym realizowany będzie projekt; wynikają z sytuacji R realistic możliwe do osiągnięcia poprzez realizację projektu T time-bound określone w czasie

52 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D.2.1. Opis projektu w kontekście jego wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanego/ych problemu/ów D.2.1.1 Opisz powiązanie projektu w odniesieniu do analizy sytuacji problemowej zawartej w Dokumentacji Konkursowej (przełożenie na grupę docelową oraz obszar, w którym projekt będzie realizowany). powiązanie projektu z analizą zawartą w Regulaminie; odniesienie do obszaru i grupy docelowej; aktualne dane (do 3 lat wstecz); standard minimum. D.2.1.2 Opisz kogo obejmiesz wsparciem w ramach projektu - wskaż istotne cechy grupy docelowej (osób i/lub podmiotów), która zostanie objęta wsparciem. projekt skierowany do osób które pracują uczą się lub zamieszkują na terenie woj. Zachodniopomorskiego; adekwatność doboru grupy docelowej do analizy problemowej, celu projektu, zgodność z SOOP RPO WZ; istotne cechy uczestników: np. wiek status zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność; potrzeby, oczekiwania, bariery; osoby niepełnosprawne, standard minimum.

53 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D.2.1. Opis projektu w kontekście jego wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanego/ych problemu/ów D.2.1.3 Opisz, w jaki sposób zrekrutujesz grupę docelową, w szczególności jakimi kryteriami posłużysz się rekrutując ich. kryteria, metody, techniki rekrutacji dopasowane do grupy odbiorców i charakteru projektu; mierzalne kryteria rekrutacji; dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (różnego rodzaju) kobiet i mężczyzn; uwzględnione potrzeby, oczekiwania i bariery; działania podejmowane w sytuacji pojawienia się trudności w rekrutacji; dokumenty na podstawie których kwalifikowani będą uczestnicy. D.2.1.4 Opisz w jaki sposób zapewnisz kompleksowe wsparcie na rzecz uczestnika projektu, w tym realizację zadań finansowanych poza środkami Funduszu Pracy, w tym w szczególności usługi rynku pracy w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia… sposób w jaki prowadzona będzie diagnoza potrzeb, deficytów i oczekiwań uczestnika; jak wyglądać będzie ścieżka uczestnictwa w projekcie, by odpowiadała na oczekiwania uczestników; jakie zostaną podjęte działania aby zapewnić kompleksowe, zaspokajające wszystkie zdiagnozowane potrzeby wsparcie.

54 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D. 4 Promocja projektu: opisać sposób promocji na każdym etapie realizacji projektu; wskazać możliwość dotarcia do informacji o projekcie; uwzględnić terminy, obszar realizacji, grupę docelową, kanały informacyjne; działania informacyjno-promocyjne ujęte są w ramach kosztów pośrednich.

55 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D.5. Czynniki ryzyka realizacji projektu: dotyczy tylko projektów o dofinansowaniu ≥ 2 mln zł; dotyczy istotnego ryzyka nieosiągnięcia założonych rezultatów, które jest niezależne od wnioskodawcy, oddziałuje na projekt, a co do jego wystąpienia zachodzi wysokie prawdopodobieństwo; opis ryzyka dla wszystkich wskaźników rezultatu określonych w części E wniosku; identyfikacja wystąpienia sytuacji ryzyka, np. monitorowanie, porównanie wyjściowych założeń z rzeczywistymi efektami, porównanie do efektów innych projektów; reakcje na ryzyko: unikanie (zapobieganie), przeniesienie, łagodzenie, akceptacja.

56 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D.5. Czynniki ryzyka realizacji projektu Unikanie (zapobieganie) – co zrobimy żeby nie wystąpiło ryzyko? Łagodzenie – co zrobimy gdy już wystąpiło ryzyko i można jedynie złagodzić jego skutki?

57 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D.7. Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi Warunkiem przyjęcia wniosku do dofinansowania jest jego pozytywny lub neutralny wpływ na realizację polityk poprzez wybranie z listy rozwijanej opcji „Pozytywny” lub „Neutralny”.

58 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D.7.2. Dostępność projektu, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami: mechanizmy zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (mechanizm racjonalnych usprawnień); działania zmierzające do zniwelowania braku dostępności na poziomie rekrutacji i realizacji projektu; zapewnienie koniecznych udogodnień.

59 www.wup.pl D Charakterystyka projektu D.9. Zamówienia publiczne W przypadku gdy Projektodawca na podstawie przepisów prawa zobowiązany jest do stosowania pzp i planuje w ramach projektu ponosić koszty w ramach realizacji zamówień publicznych powinien w ramach każdego zamówienia (funkcja dodaj zamówienie) wskazać planowany przedmiot zamówienia, tryb postępowania oraz krótko opisać postępowanie. Ponieważ Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków dopuszczają ponoszenie wydatków w projekcie przed złożeniem go do IOK należy określić czy w ramach zaplanowanych kosztów były udzielane zamówienia publiczne oraz wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia procedury i podać nr ogłoszenia.

60 www.wup.pl D Charakterystyka projektu Własne zasady wewnętrzne Rozpoznanie rynku Zasady konkurencyjności Prawo zamówień publicznych 20 tys zł 50 tys zł 30 tys EUR

61 www.wup.pl E Mierzalne wskaźniki projektu: wnioskodawca powinien korzystać ze wskaźników określonych w RPO WZ 2014-2020 – konieczne jest wybranie wszystkich adekwatnych dla danego projektu wskaźników z listy rozwijanej zarówno kluczowych, specyficznych dla programu (jeśli dotyczy), jak i specyficznych dla projektów określonych dla danego naboru; wnioskodawca może określić też własne wskaźniki pomiaru celu i zgłosić ich propozycje do IOK najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem naboru; Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS.

62 www.wup.pl E Mierzalne wskaźniki projektu Reguła CREAM Precyzyjne clearJasno zdefiniowane Odpowiednie relevantOdpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego oceny Ekonomiczne economicMierzone w ramach racjonalnych kosztów Adekwatne adequateDostarczające wystarczającej informacji nt realizacji projektu Mierzalne monitorableŁatwe do zmierzenia; podlegające niezależnej walidacji

63 www.wup.pl E Mierzalne wskaźniki projektu E.1.Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań; opisują to, co zostało uzyskane w wyniku działań; współfinansowanych z EFS; wskaźniki należy wybrać z listy rozwijanej; należy przypisać wartości docelowe w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M) i ogółem (O); należy wskazać rok w którym planowane jest osiągnięcie wskaźnika; należy określić w jaki sposób mierzony będzie wskaźnik.

64 www.wup.pl E Mierzalne wskaźniki projektu E.2.Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS; Wszystkim wskaźnikom należy przypisać wartości bazowe i docelowe; należy przypisać wartości bazowe i docelowe w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M) i ogółem (O); należy wskazać rok w którym planowane jest osiągnięcie wskaźnika; należy określić w jaki sposób mierzony będzie wskaźnik; Należy uzasadnić planowaną wartość w odniesieniu do wartości bazowej wskaźnika; Rozróżnienie: kwalifikacja a kompetencja.

65 www.wup.pl E Mierzalne wskaźniki projektu E 3 Wartość dofinansowania z RPO WZ przypadająca na kluczowe wskaźniki IOK we wniosku o dofinansowanie wprowadza dla naboru główny wskaźnik lub kilka głównych wskaźników, na podstawie których będzie oceniana relacja nakład/rezultat. Dla wskaźnika określonego dla danego naboru należy określić zakładaną wartość docelową wskaźnika. Wskaźnik/ wskaźniki wybrane w przedmiotowym polu należy przyporządkować w części G do poszczególnych zadań, co pozwoli na automatyczne wyliczenie wartości nakładu na wskaźnik.

66 www.wup.pl E Mierzalne wskaźniki projektu E.4.2. Wpływ rezultatów na zmniejszenie istniejących w obszarze interwencji lub zasięgu oddziaływania projektu barier równościowych W przypadku projektów w ramach których w części D zdiagnozowano i opisano bariery równościowe w odniesieniu do osób ze względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania należy w części E 1 lub E 2 wskazać odpowiednie wskaźniki oraz opisać wpływ w jaki sposób osiągnięte w ramach projektu rezultaty zmniejszą istniejące bariery równościowe.

67 www.wup.pl Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy gdy: 1.Został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz 2.Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń od tej ustawy. F Kwalifikowalność VAT

68 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu G 1 Koszty bezpośrednie G 1.1 Planowane zadania w ramach kosztów bezpośrednich i ich charakterystyka Zadania w ramach projektu należy opisać za pomocą kart zadań określając: nazwę zadania, daty rozpoczęcia i zakończenia zadania, opis zadania, główny (dominujący) wskaźnik/i, dla którego/ych realizowane jest zadanie, liczbę uczestników, czy wydatki w ramach zadania będą rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków, czy rozliczane ryczałtowo.

69 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Nazwa zadania: musi odzwierciedlać charakter podejmowanych działań; nie może być to Zarządzanie projektem, Promocja Projektu, Działania świadomościowe;

70 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Opis zadania: szczegółowy (terminy, osoby odpowiedzialne za realizację); dokładny opis szkoleń (terminy, edycje, warunki, materiały itp.); efektywność działań; racjonalne ulokowanie w czasie; rola partnerów i realizatorów; standard minimum; kolejność realizacji zadań;

71 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Opis zadania: trafność doboru form wsparcia; odniesienie do wskaźników.

72 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Kluczowy wskaźnik projektu, dla osiągnięcia którego realizowane jest zadanie Dla każdego zadania należy określić wskaźnik główny charakteryzujący dominujący charakter danego zadania oraz określający wydatki generujące w ramach danego zadania na realizowanie wybranego wskaźnika. Lista wskaźników kluczowych do wyboru pojawi się tylko w przypadku wypełnienia części E.3 wniosku, tzn. wyboru i określenia wartości wskaźnika kluczowego. W przypadku, gdy nie ma możliwości wskazania jednego wskaźnika kluczowego należy wybrać zadanie ogólne. Zadanie ogólne pozwoli podzielić koszty zaplanowane na jego realizację na wszystkie wskaźniki kluczowe wskazane w części E 3.

73 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Wydatki rzeczywiście poniesione Nie istnieje możliwość rozliczania metodami ryczałtowymi przypadku, gdy wszystkie zadania projektu są realizowane z zastosowaniem zasadą uczciwej konkurencyjności tj. pzp i zasady konkurencyjności. W takiej sytuacji należy zaznaczyć TAK.

74 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Wydatki rozliczone ryczałtowo: pod pojęciem wydatków rozliczanych ryczałtowo należy rozumieć zarówno stawki jednostkowe, jak i kwoty ryczałtowe; obligatoryjne jest stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR; stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach o wartości dofinansowania wkładu publicznego przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR nie jest możliwe; jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową.

75 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu G 1.2 Planowane wydatki w ramach kosztów bezpośrednich Wypełnione karty zadań i wydatków stanowią podstawę do wygenerowania budżetu ogólnego projektu oraz budżetu szczegółowego, a także innych zestawień wydatków tj.: koszty bezpośrednie i pośrednie, wydatki rzeczywiście ponoszone, koszty rozliczane ryczałtem, wydatki objęte limitem, wydatki rozliczane za pomocą stawek jednostkowych.

76 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Karta wydatku dla kosztów bezpośrednich projektu i ich charakterystyka: pola aktywne są w przypadku wyboru w G.1.1 tak przy polu wydatki rzeczywiście ponoszone; należy wskazać każdy planowany w ramach danego zadania/zadań wydatek/ki.

77 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Nazwa wydatku: w przypadku kosztu w ramach wkładu własnego należy przy nazwie wydatku zapisać ww; w przypadku kosztu personelu należy podać formę zaangażowania i szacunkowy wymiar pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin).

78 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Wydatki objęte limitem: wskazać, czy przedmiotowy wydatek objęty jest limitem poprzez wybór TAK/NIE; w przypadku, gdy wybrano tak w polu poniżej koniecznym jest wybranie z listy rozwijanej limitu % określonego dla danej kategorii; wydatki objęte limitem wymagają uzasadnienia w części G 9 wniosku.

79 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Wkład własny niepieniężny: nieruchomości, urządzenia, materiały, wartości niematerialne i prawne, ekspertyzy, nieodpłatna praca wolontariuszy; sposób wyceny, metodologia wyliczenia wysokości wkładu.

80 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Zadanie zlecone: przez zadanie zlecone rozumie się zlecenie całości działań przewidzianych w ramach danego zadania lub istotnej ich części wykonawcom zewnętrznym nie będącym personelem projektu; wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie może przekroczyć 30% wartości projektu; zlecenie usług merytorycznych wymaga uzasadnienia w części G 9 wniosku.

81 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Karta wydatku dla kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtowo: pola są aktywne w przypadku wyboru w G.1.1 tak przy polu wydatki rozliczane ryczałtowo; należy wskazać każdy planowany w ramach danego zadania/zadań wydatek/ki.

82 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu Nazwa wskaźnika: należy wprowadzić w polu tekstowym wskaźnik/wskaźniki produktu i/lub rezultatu oraz dokumenty potwierdzające ich osiągnięcie; w przypadku, gdy katalog wskaźników jest nieadekwatny do rozliczenia kwoty ryczałtowej należy wpisać inny wskaźnik, na podstawie którego przedmiotowa kwota zostanie rozliczona; należy ująć wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie każdego z zadań.

83 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu G 3 Koszty pośrednie: koszty pośrednie to koszty administracyjne związane z obsługą projektu; należy wskazać za pomocą listy rozwijanej % kosztów pośrednich w ramach projektu; system automatycznie wyliczy kwotę wysokość kosztów pośrednich w projekcie; koszty pośrednie są rozliczane tylko i wyłącznie ryczałtem; wnioskodawca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie.

84 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu G 3 Koszty pośrednie koszty pośrednie rozliczane są następującymi stawkami ryczałtowymi: 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln zł włącznie, 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln zł.

85 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu G 3 Koszty pośrednie Po zaznaczeniu pola dodaj zadanie z kosztami pośrednimi uaktywnione zostają pola dotyczące kosztów pośrednich: nazwa zadania – nazwa koszty pośrednie pojawia się automatycznie; opis zadania – należy zapisać koszty pośrednie; kluczowy wskaźnik projektu, dla osiągnięcia którego realizowane jest zadanie – należy wybrać zadanie ogólne.

86 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu G 9 Uzasadnienie wydatków Pole obowiązkowe dla projektów planujących wydatki limitowane tj. zadania zlecone, cross-financing, środki trwałe, wkład własny, w tym niepieniężny. Uzasadnienie zlecania zadań w projekcie: zadania zlecone nie mogą stanowić więcej niż 30% wartości projektu; opis przyczyn zlecania części projektu do realizacji przez wykonawców; uzasadnienie braku możliwości realizacji danego zadania; konieczność przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności.

87 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu G 9 Uzasadnienie wydatków Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu; analiza najbardziej efektywnej metody pozyskania do projektu środków trwałych dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3500 PLN netto;

88 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu G 9 Uzasadnienie wydatków Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: należy zawrzeć informacje dotyczące: okresu realizacji projektu, tożsamych lub zbliżonych charakterem środków trwałych i wartości niematerialnych będących w posiadaniu beneficjenta (szczególnie tych pozyskanych ze środków publicznych), wybór metody pozyskania ww. środków; wydatki poniesione na zakup środków trwałych bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie sali komputerowej), a także ich dostawa, montaż i uruchomienie mogą zostać uznane za kwalifikowalne.

89 www.wup.pl G Harmonogram i budżet projektu G 9 Uzasadnienie wydatków Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników : wkład własny może zostać wniesiony przez: beneficjenta, partnerów, uczestników projektu; wkład własny może zostać wniesiony w formie niepieniężnej.

90 www.wup.pl Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Biuro informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70- 383 Szczecin e-mail: efs@wup.plefs@wup.pl Tel. 9142 56 163/164 www.wup.pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75-846 Koszalin e-mail: efskoszalin@wup.plefskoszalin@wup.pl Tel. 94 344 50 25/26 www.facebook.com/wupszczecin Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 gpi@wpz.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

91 www.wup.pl Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru i tworzenie wniosku w Serwisie Beneficjenta RPO WZ 2014-2020 W ramach Działania 8.10 Regionalnego Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google