Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Kongres Polski Cyfrowej, Warszawa, 3 listopada 2015 r. Możliwości finansowania projektów w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w Programie Operacyjnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Kongres Polski Cyfrowej, Warszawa, 3 listopada 2015 r. Możliwości finansowania projektów w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w Programie Operacyjnym."— Zapis prezentacji:

1 II Kongres Polski Cyfrowej, Warszawa, 3 listopada 2015 r. Możliwości finansowania projektów w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

2 Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju - zgodnie z Umową Partnerstwa szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa FUNDAMENTY

3 Cele POPC 2014-2020 powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu powyżej 30 Mb/s do roku 2020 wszyscy mieszkańcy powinni mieć dostęp do zaawansowanych publicznych usług elektronicznych do roku 2020 ponad 50% mieszkańców powinno posiadać przynajmniej średni poziom kompetencji cyfrowych

4 Program Polska Cyfrowa 2014-2020 I. Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu redukcja terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego Internetu szerokopasmowego II. E-administracja i otwarty rząd wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych cyfryzacja procesów back-office w administracji publicznej dostępność informacji sektora publicznego III. Kompetencje cyfrowe społeczeństwa podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności korzystania z e-usług publicznych

5 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145 mln euro Alokacja na POPC: 2 172 mln euro 57,7 mln euro dostęp do SZYBKIEGO Internetu NOWOCZESNE e-usługi publiczne i informacja sektora publicznego cyfrowe umiejętności MIESZKAŃCÓW pomoc techniczna

6 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – 85 mln EUR Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej – 30 mln EUR e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych – 25 mln EUR Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych – 5 mln EUR Priorytet III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa – 145 mln euro 3.1 3.2 3.3 3.4

7 Wsparcie POPC na rzecz kompetencji cyfrowych - Oś priorytetowa III W osi III POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa interwencja adresowana będzie do grup o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz włączenia cyfrowego. Interwencja w powyższym zakresie przyczyni się do nabycia i rozwoju umiejętności cyfrowych oraz zwiększenia świadomości w zakresie korzyści wynikających ze stosowania TIK, a tym samym zaadresowane zostaną główne zidentyfikowane w Polsce bariery w korzystaniu z TIK i e-usług publicznych. Interwencja w III osi POPC wpłynie na osiągnięcie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej w zakresie zwiększenia poziomu regularnego korzystania z internetu oraz włączenia cyfrowego, jak również przyczyni się do wzrostu popytu, a przez to efektywność wydatkowania środków UE w ramach osi I i II POPC, jak i działań realizowanych w latach 2007-2013. Wsparcie POPC jest komplementarne do działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanych ze środków EFS dotyczących m.in. edukacji i rynku pracy.

8 Wsparcie POPC nakierowane będzie na: budowanie i rozwój kompetencji cyfrowych, umożliwiający korzystanie z internetu, w tym e-usług publicznych i komercyjnych; nowatorskie projekty zakładające e-aktywizację, rozumianą jako zwiększenie aktywnego i wszechstronnego stosowania nowych technologii; wzmocnienie i wykorzystanie potencjału programistów poprzez zorientowanie ich umiejętności na istotne potrzeby o charakterze społecznym lub gospodarczym; niwelowanie barier mentalnych w zakresie użytkowania internetu oraz zmianę postaw społecznych względem wykorzystania TIK poprzez organizację tematycznych kampanii edukacyjno-informacyjnych. Beneficjenci - organizacje pozarządowe, jst oraz ich związki i stowarzyszenia, jak również partnerstwa organizacji pozarządowych z jst, uniwersytety III wieku, instytucje kultury i nauki

9 Zakładane rezultaty interwencji III osi POPC Osoby korzystające z Internetu Nigdy nie korzystały Średnie i wysokie kompetencje w 2023 r.2013

10 Konkurs na działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Nabór - 2 listopada 2015 -2 lutego 2016; Alokacja – 180 mln PLN Wnioskodawca - organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm), która w realizację projektu będzie mogła zaangażować również: JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 lit. a) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, zgodnie z zawartym z organizacją pozarządową porozumieniem; inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Minimalna wartość -5 mln PLN. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu - 37,2 mln PLN http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow- popc-3-1-2/

11 Maja Olszewska-Kłos Departament Rozwoju Cyfrowego maja.olszewska@mir.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "II Kongres Polski Cyfrowej, Warszawa, 3 listopada 2015 r. Możliwości finansowania projektów w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w Programie Operacyjnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google