Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 Wniosek o dofinansowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 Wniosek o dofinansowanie."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 Wniosek o dofinansowanie

2 Dokumenty Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020

3 Wniosek o dofinansowanie Rodzaj projektuLimit liczby znaków projekty, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł 25 000 (w tym 10 000 na część III oraz 15 000 na część IV) projekty, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 25 000 (w tym 10 000 na część III oraz 15 000 na część IV) + 10 000 na pkt 3.3 wniosku projekty przewidziane do realizacji w partnerstwie, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł 35 000 (w tym 15 000 na część III oraz 20 000 na część IV) projekty, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł, przewidziane do realizacji w partnerstwie 35 000 (w tym 15 000 na część III oraz 20 000 na część IV) + 10 000 na pkt 3.3 wniosku

4

5 Wniosek o dofinansowanie Pkt. 1.6 – należy uwzględnić obszar kształcenia zawodowego dla którego opracowane będą modelowe programy KKZ; Pkt. 1.7 – okres realizacji projektu to maksymalnie 18 miesięcy ( kryterium dostępu).

6

7 Wniosek o dofinansowanie Pkt. 2.9- dane wypełnianie w systemie SOWA W Menu głównym z zakładce Beneficjent/Partnerzy są tu przenoszone automatycznie, Pkt. 2.9.8- ustalony symbol będzie automatycznie przenoszony do Tab 4.1. oraz Budżetu

8

9 Cele i wskaźniki Cel szczegółowy PO WER Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie

10 Cele i wskaźniki Wskaźniki produktu- odnoszą się do dóbr i usług uzyskanych w wyniku działań współfinansowanych z EFS, Wskaźniki rezultatu- dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ( bezpośredniego i długoterminowego)

11 Wskaźniki obowiązujące w konkursie Obowiązkowe wskaźniki produktu i rezultatu wskazane w regulaminie Konkursu: Rezultatu- Odsetek szkół i placówek prowadzących pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, które stosują modelowe programy nauczania dla kursów opracowanych w programie- wartość 10% Produktu- Liczba kursów dla osób dorosłych, dla których opracowano modelowe programy nauczania- wartość do osiągnięcia 222

12 Sposób konstruowania wskaźników Wskaźniki określone dla danego zadania powinny spełniać warunki reguły CREAM, czyli powinny być: Precyzyjne – jasno zdefiniowane i bezsporne (C‐clear), Odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego oceny (R‐relevant), Ekonomiczne – mogą być mierzone w ramach racjonalnych kosztów (E‐economic),

13 Sposób konstruowania wskaźników Adekwatne- dostarczające wystarczającej informacji nt. realizacji projektu (A‐adequate), Mierzalne – łatwe do zmierzenia i podlegające niezależnej walidacji (M‐monitorable). Standard minimum- wskaźniki w podziale na płeć- jeśli dotyczy.

14 Sposób szacowania wskaźników Wartość bazowa- stan wyjściowy przed rozpoczęciem projektu. Powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy w zakresie zrealizowanych projektów i osiągniętych rezultatów, może dotyczyć wsparcia pozaprojektowego. W przypadku gdy oszacowanie wartości jest niemożliwe- wartość bazowa 0. Wartość docelowa- odnosi się wyłącznie do projektu opisanego we wniosku i określa cel, jaki wnioskodawca chce osiągnąć. Wartość bazowa nie jest uwzględniana w wartości docelowej.

15

16 Cel główny projektu Powinien: wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego w PO WER problemu, jaki wnioskodawca chce rozwiązać lub złagodzić poprzez realizację projektu; być spójny z właściwym celem szczegółowym PO WER oraz ewentualnie z celami sformułowanymi w innych dokumentach o charakterze strategicznym w danym sektorze;

17 Cel główny projektu opisywać stan docelowy (stanowić odzwierciedlenie sytuacji pożądanej w przyszłości, która zostanie osiągnięta poprzez realizację projektu), a nie zadania do realizacji; bezpośrednio przekładać się na zadania wskazane w punkcie 4.1 wniosku.

18

19 3.2 Grupy docelowe Uczestnik projektu- osoba lub podmiot otrzymująca bezpośrednie wsparcie z EFS Istotne cechy uczestników: wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność. Bariery uczestnictwa- czynniki które zniechęcają do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają w nim udział. Opis procesu i kryteriów rekrutacji.

20 3.2 Grupy docelowe Standard minimum Informacje wskazujące na istnienie barier równościowych lub ich braku wraz z danymi jakościowymi i/lub ilościowymi w podziale na płeć w obszarze tematycznym interwencji lub zasięgu realizacji projektu Bariera równościowa- systemowe nierówności i ograniczenia jednej płci, które są reprodukowane i utrwalane społecznie i kulturowo.

21

22 3.4 Krótki opis projektu Powinien zawierać:  cel ogólny projektu  główne rezultaty  grupę docelową projektu  główne zadania Limit 2000 znaków. Informacje zawarte w tym punkcie nie są brane pod uwagę w ramach oceny projektu. Opis zostanie zawarty w SL 2014.

23

24 4.1 Zadania Poszczególne zadania należy wskazać zgodnie z kolejnością ich realizacji. Dane te są przenoszone automatycznie do Harmonogramu i Szczegółowego budżetu projektu Opis zadania- należy uwzględnić terminy i wskazać osoby odpowiedzialne za realizację W tej części powinno się wybrać wszystkie wskaźniki produktu określone w podpunkcie 3.1.1 oraz wybrane wskaźniki rezultatu, o ile mają bezpośredni związek z danym zadaniem Jedno zadanie= jedna kwota ryczałtowa

25 4.1 Zadania Standard minimum Wskazanie działań jakie będą podejmowane na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych barier oraz opisu w jaki sposób rezultaty projektu wpłyną na zmniejszenie barier Brak barier- działania zmierzające do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby bariery się nie pojawiły Wskaźniki realizacji w podziale na płeć- jeśli dotyczy.

26

27 Trwałość i wpływ rezultatów projektu w jaki sposób zostanie zachowana trwałość projektu, należy wskazać dokładny termin zachowania trwałości, należy opisać istotne aspekty dotyczące jej utrzymania.

28

29 4.2 Kwoty ryczałtowe W ramach konkursu obligatoryjne jest stosowanie kwot ryczałtowych, ponieważ określone maksymalne wartości projektów dla 10 obszarów kształcenia, w całości finansowane ze środków EFS i budżetu państwa, nie przekraczają wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu (jedna kwota ryczałtowa = jedno zadanie)

30 4.2 Kwoty ryczałtowe Niewykonanie zadania oznacza brak zapłaty za zadanie (system 0‐1) IOK zaleca, aby jedno zadanie w ramach wniosku o dofinasowanie zakładało opracowanie jednego modelowego programu nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego Wskaźnik do rozliczenia kwoty- należy wykorzystać wskaźniki wskazane w ppkt. 3.1.1

31 4.2 Kwoty ryczałtowe Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników- wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie każdego z zadań Wymienione dokumenty będą stanowiły podstawę oceny czy wskaźniki określone dla rozliczenia kwoty ryczałtowej zostały osiągnięte np. recenzje, programy nauczania, opisnie ekspertów, IP.

32

33 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów Ocena zdolności do efektywnej realizacji projektu - opis zasobów jakimi dysponuje - opis doświadczenia Informacje dotyczące obrotu- kryterium formalne- nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych

34 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów  Potencjał kadrowy: wskazanie kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu, opis funkcji jakie będą pełnić, informacje nt. posiadanego doświadczenia, wskazanie z imienia i nazwiska, forma zatrudnienia w projekcie, tylko osoby na stałe współpracujące lub planowane do oddelegowania do projektu a nie te które wnioskodawca chce zaangażować ( umowa o pracę, wolontariat).

35 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów  Potencjał techniczny: wskazanie jaki sprzęt i lokale użytkowe będą zaangażowane w realizację projektu, zakres i sposób zaangażowania zasobów technicznych należy opisać oddzielnie dla każdego zadania

36

37 4.4 Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów Kryterium dostępu w ramach konkursu - Beneficjent w ciągu ostatnich 5 lat opracował co najmniej dziesięć szkolnych programów nauczania lub opracował co najmniej trzy programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych). Opis efektów zrealizowanych działań Uzasadnienie posiadanego doświadczenia w kontekście adekwatności do celów i założeń dot. realizacji projektu Wskazanie instytucji- możliwość weryfikacji informacji przez IOK

38

39 4.5 Sposób zarządzania projektem Opis struktury zarządzania : adekwatność do zakresu zadań w projekcie, uwzględnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum), podział ról i zadań w zespole zarządzającym, sposób podejmowania decyzji, zarządzanie projektem pod kątem struktury podmiotu realizującego, wskazanie kadry zarządzającej.

40 4.5 Sposób zarządzania projektem Projekt partnerski- kryterium formalne- należy zamieścić informacje, że : partnerstwo zostało zainicjowane/utworzone w terminie zgodnym z SZOOP, partner/rzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości uzyskania dofinansowania, spełnione zostały wymogi dotyczące wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych i/ lub dotyczące braku powiązań

41

42

43

44

45 Budżet projektu Podstawa do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów – powinny wynikać bezpośrednio z opisu zadań. Przedstawia się tylko wydatki kwalifikowalne zgodnie z zapisami Wytycznych, Konieczność uzasadnienia wszystkich kosztów składających się na kwotę ryczałtową- należy wskazać sposób ich wyliczenia w oparciu o wartości poszczególnych zadań wpisane do szczegółowego budżetu projektu oraz informację, jakie dokumenty będą służyły weryfikacji rzeczywistej realizacji każdego z zadań objętych kwotą ryczałtową.

46

47 Dziękuję za uwagę Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Szucha 25 tel. 022 34 74 881 fax. 022 34 74 883 www.efs.men.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 Wniosek o dofinansowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google