Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 Wniosek o dofinansowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 Wniosek o dofinansowanie."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR IP /16 Wniosek o dofinansowanie

2 Dokumenty Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich

3 Wniosek o dofinansowanie Rodzaj projektuLimit liczby znaków projekty, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł (w tym na część III oraz na część IV) projekty, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł (w tym na część III oraz na część IV) na pkt 3.3 wniosku projekty przewidziane do realizacji w partnerstwie, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł (w tym na część III oraz na część IV) projekty, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł, przewidziane do realizacji w partnerstwie (w tym na część III oraz na część IV) na pkt 3.3 wniosku

4

5 Wniosek o dofinansowanie Pkt. 1.6 – należy uwzględnić obszar kształcenia zawodowego dla którego opracowane będą modelowe programy KKZ; Pkt. 1.7 – okres realizacji projektu to maksymalnie 18 miesięcy ( kryterium dostępu).

6

7 Wniosek o dofinansowanie Pkt dane wypełnianie w systemie SOWA W Menu głównym z zakładce Beneficjent/Partnerzy są tu przenoszone automatycznie, Pkt ustalony symbol będzie automatycznie przenoszony do Tab 4.1. oraz Budżetu

8

9 Cele i wskaźniki Cel szczegółowy PO WER Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie

10 Cele i wskaźniki Wskaźniki produktu- odnoszą się do dóbr i usług uzyskanych w wyniku działań współfinansowanych z EFS, Wskaźniki rezultatu- dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ( bezpośredniego i długoterminowego)

11 Wskaźniki obowiązujące w konkursie Obowiązkowe wskaźniki produktu i rezultatu wskazane w regulaminie Konkursu: Rezultatu- Odsetek szkół i placówek prowadzących pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, które stosują modelowe programy nauczania dla kursów opracowanych w programie- wartość 10% Produktu- Liczba kursów dla osób dorosłych, dla których opracowano modelowe programy nauczania- wartość do osiągnięcia 222

12 Sposób konstruowania wskaźników Wskaźniki określone dla danego zadania powinny spełniać warunki reguły CREAM, czyli powinny być: Precyzyjne – jasno zdefiniowane i bezsporne (C‐clear), Odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego oceny (R‐relevant), Ekonomiczne – mogą być mierzone w ramach racjonalnych kosztów (E‐economic),

13 Sposób konstruowania wskaźników Adekwatne- dostarczające wystarczającej informacji nt. realizacji projektu (A‐adequate), Mierzalne – łatwe do zmierzenia i podlegające niezależnej walidacji (M‐monitorable). Standard minimum- wskaźniki w podziale na płeć- jeśli dotyczy.

14 Sposób szacowania wskaźników Wartość bazowa- stan wyjściowy przed rozpoczęciem projektu. Powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy w zakresie zrealizowanych projektów i osiągniętych rezultatów, może dotyczyć wsparcia pozaprojektowego. W przypadku gdy oszacowanie wartości jest niemożliwe- wartość bazowa 0. Wartość docelowa- odnosi się wyłącznie do projektu opisanego we wniosku i określa cel, jaki wnioskodawca chce osiągnąć. Wartość bazowa nie jest uwzględniana w wartości docelowej.

15

16 Cel główny projektu Powinien: wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego w PO WER problemu, jaki wnioskodawca chce rozwiązać lub złagodzić poprzez realizację projektu; być spójny z właściwym celem szczegółowym PO WER oraz ewentualnie z celami sformułowanymi w innych dokumentach o charakterze strategicznym w danym sektorze;

17 Cel główny projektu opisywać stan docelowy (stanowić odzwierciedlenie sytuacji pożądanej w przyszłości, która zostanie osiągnięta poprzez realizację projektu), a nie zadania do realizacji; bezpośrednio przekładać się na zadania wskazane w punkcie 4.1 wniosku.

18

19 3.2 Grupy docelowe Uczestnik projektu- osoba lub podmiot otrzymująca bezpośrednie wsparcie z EFS Istotne cechy uczestników: wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność. Bariery uczestnictwa- czynniki które zniechęcają do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają w nim udział. Opis procesu i kryteriów rekrutacji.

20 3.2 Grupy docelowe Standard minimum Informacje wskazujące na istnienie barier równościowych lub ich braku wraz z danymi jakościowymi i/lub ilościowymi w podziale na płeć w obszarze tematycznym interwencji lub zasięgu realizacji projektu Bariera równościowa- systemowe nierówności i ograniczenia jednej płci, które są reprodukowane i utrwalane społecznie i kulturowo.

21

22 3.4 Krótki opis projektu Powinien zawierać:  cel ogólny projektu  główne rezultaty  grupę docelową projektu  główne zadania Limit 2000 znaków. Informacje zawarte w tym punkcie nie są brane pod uwagę w ramach oceny projektu. Opis zostanie zawarty w SL 2014.

23

24 4.1 Zadania Poszczególne zadania należy wskazać zgodnie z kolejnością ich realizacji. Dane te są przenoszone automatycznie do Harmonogramu i Szczegółowego budżetu projektu Opis zadania- należy uwzględnić terminy i wskazać osoby odpowiedzialne za realizację W tej części powinno się wybrać wszystkie wskaźniki produktu określone w podpunkcie oraz wybrane wskaźniki rezultatu, o ile mają bezpośredni związek z danym zadaniem Jedno zadanie= jedna kwota ryczałtowa

25 4.1 Zadania Standard minimum Wskazanie działań jakie będą podejmowane na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych barier oraz opisu w jaki sposób rezultaty projektu wpłyną na zmniejszenie barier Brak barier- działania zmierzające do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby bariery się nie pojawiły Wskaźniki realizacji w podziale na płeć- jeśli dotyczy.

26

27 Trwałość i wpływ rezultatów projektu w jaki sposób zostanie zachowana trwałość projektu, należy wskazać dokładny termin zachowania trwałości, należy opisać istotne aspekty dotyczące jej utrzymania.

28

29 4.2 Kwoty ryczałtowe W ramach konkursu obligatoryjne jest stosowanie kwot ryczałtowych, ponieważ określone maksymalne wartości projektów dla 10 obszarów kształcenia, w całości finansowane ze środków EFS i budżetu państwa, nie przekraczają wyrażonej w PLN równowartości EUR Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu (jedna kwota ryczałtowa = jedno zadanie)

30 4.2 Kwoty ryczałtowe Niewykonanie zadania oznacza brak zapłaty za zadanie (system 0‐1) IOK zaleca, aby jedno zadanie w ramach wniosku o dofinasowanie zakładało opracowanie jednego modelowego programu nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego Wskaźnik do rozliczenia kwoty- należy wykorzystać wskaźniki wskazane w ppkt

31 4.2 Kwoty ryczałtowe Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników- wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie każdego z zadań Wymienione dokumenty będą stanowiły podstawę oceny czy wskaźniki określone dla rozliczenia kwoty ryczałtowej zostały osiągnięte np. recenzje, programy nauczania, opisnie ekspertów, IP.

32

33 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów Ocena zdolności do efektywnej realizacji projektu - opis zasobów jakimi dysponuje - opis doświadczenia Informacje dotyczące obrotu- kryterium formalne- nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych

34 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów  Potencjał kadrowy: wskazanie kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu, opis funkcji jakie będą pełnić, informacje nt. posiadanego doświadczenia, wskazanie z imienia i nazwiska, forma zatrudnienia w projekcie, tylko osoby na stałe współpracujące lub planowane do oddelegowania do projektu a nie te które wnioskodawca chce zaangażować ( umowa o pracę, wolontariat).

35 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów  Potencjał techniczny: wskazanie jaki sprzęt i lokale użytkowe będą zaangażowane w realizację projektu, zakres i sposób zaangażowania zasobów technicznych należy opisać oddzielnie dla każdego zadania

36

37 4.4 Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów Kryterium dostępu w ramach konkursu - Beneficjent w ciągu ostatnich 5 lat opracował co najmniej dziesięć szkolnych programów nauczania lub opracował co najmniej trzy programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych). Opis efektów zrealizowanych działań Uzasadnienie posiadanego doświadczenia w kontekście adekwatności do celów i założeń dot. realizacji projektu Wskazanie instytucji- możliwość weryfikacji informacji przez IOK

38

39 4.5 Sposób zarządzania projektem Opis struktury zarządzania : adekwatność do zakresu zadań w projekcie, uwzględnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum), podział ról i zadań w zespole zarządzającym, sposób podejmowania decyzji, zarządzanie projektem pod kątem struktury podmiotu realizującego, wskazanie kadry zarządzającej.

40 4.5 Sposób zarządzania projektem Projekt partnerski- kryterium formalne- należy zamieścić informacje, że : partnerstwo zostało zainicjowane/utworzone w terminie zgodnym z SZOOP, partner/rzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości uzyskania dofinansowania, spełnione zostały wymogi dotyczące wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych i/ lub dotyczące braku powiązań

41

42

43

44

45 Budżet projektu Podstawa do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów – powinny wynikać bezpośrednio z opisu zadań. Przedstawia się tylko wydatki kwalifikowalne zgodnie z zapisami Wytycznych, Konieczność uzasadnienia wszystkich kosztów składających się na kwotę ryczałtową- należy wskazać sposób ich wyliczenia w oparciu o wartości poszczególnych zadań wpisane do szczegółowego budżetu projektu oraz informację, jakie dokumenty będą służyły weryfikacji rzeczywistej realizacji każdego z zadań objętych kwotą ryczałtową.

46

47 Dziękuję za uwagę Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Szucha 25 tel fax


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 Wniosek o dofinansowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google