Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, dnia 19 lutego 2016 r.

2 www.wup.pl Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.1 Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

3 www.wup.pl DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja16.764.705,88 zł Rezerwa na odwołania838.235,29 zł Wsparcie finansowe EFS15.000.000,00 zł Wsparcie finansowe krajowe1.764.705,88 zł Wkład własny5% Dofinansowanie ze środków UE85%

4 www.wup.pl WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach działania 7.1 Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 31% uczestników projektu 31% uczestników projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 25% uczestników projektu 25% uczestników projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 15% uczestników projektu 15% uczestników projektu

5 www.wup.pl WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI PRODUKTU Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach działania 7.1 Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 7 1501 519 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 887188

6 www.wup.pl ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA ETAP II - KRYTERIA JAKOŚCI - KRYTERIA PREMIUJĄCE 50 dni ETAP I - KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI - KRYTERIA WYKONALNOŚCI - KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 56 dni Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 24 czerwca 2016 r. (+60 dni)

7 www.wup.pl BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: - różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak pieczęci na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; - niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

8 www.wup.pl I ETAP OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ Celem tego etapu oceny jest wyselekcjonowanie projektów wpisujących się w założenia danego konkursu, wytypowania tych których realizacja jest zasadna, założenia - realne, a zobowiązania oparte zostały o adekwatne założenia. Ocena ta ma doprowadzić do wyeliminowania niespójności w dokumentacji aplikacyjnej oraz skorygowania elementów niezgodnych z instrukcją wypełniania wniosku.

9 www.wup.pl KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie. 2. Zgodność z typem projektu typ projektu grupa docelowa 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień) koncepcja zrównoważonego rozwoju 5. Kwalifikowalność Beneficjenta/ Partnera Beneficjent oraz Partnerzy są podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typów projektów zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020. I ETAP OCENY

10 www.wup.pl I ETAP OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 6. Wymogi organizacyjne biuro/siedziba na terenie województwa zachodniopomorskiego maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie 7. Zgodność wsparcia 1.Skierowanie do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego. 2.10% osób z niepełnosprawnościami w grupie docelowej. 3.Wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych. 4.Jeżeli w projekcie będą osoby bezrobotne, to tylko z III profilu pomocy i objęte Programem Aktywizacja i Integracja (PAI). 5.Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno- zatrudnieniowej: a)56% w odniesieniu do osób, rodzin lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22% (m.in. osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności); b)46 % w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.

11 www.wup.pl Kryterium dopuszczalności 7. Zgodność wsparcia pkt 5 – sposób liczenia wskaźnika Przykład: osoby lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (a więc wskaźniki 56% i 22%) (X) Grupa docelowa w projekcie (Y) Wymagany procentowy poziom osiągnięcia wskaźnika (Z1) Wymagana część grupy docelowej, która musi zapewnić osiągnięcie wskaźnika w wymiarze społecznym (Z2) Wymagana część grupy docelowej, która musi zapewnić osiągnięcie wskaźnika w wymiarze zatrudnieniowym Kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej w wymiarze społecznym: X = 60 osóbY = 56%Z1 = ? X * Y = Z1 60 * 56% = 33,6 => 34 osoby Kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym: Z1 * Y = Z2 34 * 22% = 7,48 => 8 osób

12 www.wup.pl KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna organizacja doświadczenie potencjał kadrowy potencjał techniczny 3. Zdolność finansowa Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta określana na podstawie łącznego obrotu za rok kalendarzowy, równego lub wyższego od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Beneficjent zapewnia środki finansowe do utrzymania projektu w okresie trwałości (w odniesieniu do Zakładów Aktywności Zawodowej). I ETAP OCENY

13 www.wup.pl KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem (LSI2014 + pisemny wniosek o przyznanie pomocy) 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020; Katalog wydatków, limit, zasada kwalifikowalności określone w Regulaminie; Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz śr. trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków w Regulaminie. 3. Możliwość oceny merytorycznej wniosku Spójność załączników z wnioskiem oraz ich odpowiednia jakość (poprawność, wiarygodność, rzetelność). 4. Intensywność wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania - 95%, w tym ze środków UE- 85% 5. Celowość partnerstwa Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). I ETAP OCENY

14 www.wup.pl KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku Skala punktów: 1-5; waga:6 2. Skuteczność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku Skala punktów: 1-5; waga:4 3. Efektywność Stopień/poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do zaplanowanych kosztów Skala punktów: 1-5; waga:4 4. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji!) Skala punktów: 1-5; waga: 4 5. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych Skala punktów: 1-5; waga:2 W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania kryteriów jakości oraz przyznania premii punktowej za spełnienie kryteriów premiujących. II ETAP OCENY

15 www.wup.pl Kryterium jakości 3. Efektywność – sposób oceny Wskaźnik: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). (X) Średni koszt realizacji wskaźnika rezultatu bezpośredniego w ramach danego naboru (Y) Średni koszt realizacji wskaźnika rezultatu bezpośredniego w ramach danego projektu (Z) Stosunek Y do X Przykład 1:Przykład 2: X => 20 000 000 PLN : 700 os. = 22 857,14 PLN/os. Y => 1 000 000 PLN : 40 os. = 25 000 PLN/os.Y => 1 000 000 PLN : 50 os. = 20 000 PLN/os. Y – X = Z 25 000 PLN/os. – 22 857,14 PLN/os. = 2 143,86 PLN/os.20 000 PLN/os. – 22 857,14 PLN/os. = - 2 857,14PLN/os. Z% = 100*2143,86 = 9,38% 22 857,14 Z% = 100*(-2857,14) = - 12,50% 22 857,14 Średni koszt realizacji wskaźnika wyższy o 9,38% Średni koszt realizacji wskaźnika wyższy o 5 do 15% włącznie = 2pkt 2pkt * waga 4 = 8 pkt Średni koszt realizacji wskaźnika jest niższy o 12,5% Średni koszt realizacji wskaźnika niższy o 5 do 15% włącznie = 4pkt 4pkt * waga 4 = 16 pkt

16 www.wup.pl KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej na określonym poziomie - 66% w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 32%), - 56% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%). Liczba punktów: 20 2. Projekt realizowany jest w partnerstwie wielosektorowym (co najmniej dwa sektory spośród sektora społecznego, prywatnego, publicznego) Partnerami (Lider i Partner/rzy) będą podmioty z co najmniej dwóch sektorów tj.: społecznego, prywatnego, czy publicznego. Liczba punktów: 5 3. Minimum 50 % grupy docelowej stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego 50 % uczestników projektu musi spełniać co najmniej dwie spośród wszystkich przesłanek osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, które wymieniono w regulaminie konkursu. Liczba punktów: 5 II ETAP OCENY

17 www.wup.pl KRYTERIA PREMIUJĄCE 4. Objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi na poziomie minimum 10% uczestników projektu Kryterium pozwoli na zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznym Liczba punktów: 5 5. Zaplanowanie wsparcia dla osób lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na poziomie minimum 10 % uczestników projektu Wsparcia powinno zostać skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Liczba punktów: 5 II ETAP OCENY

18 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: 25% - projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, 20% - projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, 15% - projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, 10% - projekty o wartości powyżej 5 mln zł.

19 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: - koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m.in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; - koszty utrzymania powierzchni biurowych; - koszty obsługi księgowej; - koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; - koszty prowadzenia rekrutacji; - amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; - działania infromacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu.

20 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15 wynosi nie mniej niż 5% kwoty dofinansowania; wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne; wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

21 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross-financing i środki trwałe Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; Cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 10% wartości projektu; Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu. Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp.

22 www.wup.pl ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów – do 25 lutego 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy: najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 29 lutego 2016 r. dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 314 z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

23 www.wup.pl Informacja i promocja Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji; Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

24 www.wup.pl Obowiązki informacyjne Benef icjent musi: oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: wszystkie działania informacyjne i promocyjne; wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp.); umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; umieścić opis projektu na stronie internetowej; dokumentować działania.

25 www.wup.pl Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A3 musi być wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu).

26 www.wup.pl Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Biuro informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70- 383 Szczecin e-mail: efs@wup.plefs@wup.pl Tel. 9142 56 163/164 www.wup.pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75-846 Koszalin e-mail: efskoszalin@wup.plefskoszalin@wup.pl Tel. 94 344 50 25/26 www.facebook.com/wupszczecin Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 gpi@wpz.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

27 www.wup.pl Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google