Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Bielicach. I. Przedmiot i cele ewaluacji: Przedmiotem ewaluacji jest identyfikacja barier, które mogą stanowić przyczynę w osiąganiu dobrych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Bielicach. I. Przedmiot i cele ewaluacji: Przedmiotem ewaluacji jest identyfikacja barier, które mogą stanowić przyczynę w osiąganiu dobrych."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Bielicach

2 I. Przedmiot i cele ewaluacji: Przedmiotem ewaluacji jest identyfikacja barier, które mogą stanowić przyczynę w osiąganiu dobrych wyników egzaminów zewnętrznych oraz opracowanie programu ich podniesienia. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji mają pomóc szkole w eliminowaniu przeszkód oraz będą służyć wzmocnieniu właściwych kierunków pracy prowadzonych przez placówkę. Konkretne cele projektu: 1.Uzyskanie informacji, co stanowi barierę w osiąganiu dobrych wyników egzaminu. 2.Wyeliminowanie czynników, które nie sprzyjają efektywnej pracy szkoły. 3.Podniesienie efektów kształcenia poprzez wdrażanie wniosków uzyskanych z przeprowadzonej ewaluacji.

3 II. Odbiorcy przeprowadzonych badań: Dyrekcja Szkoły Organ Prowadzący Rada Pedagogiczna Rada Szkoły Uczniowie, Rodzice

4 III. Harmonogram przeprowadzania ewaluacji: Harmonogram przeprowadzania ewaluacji opracowała Dyrektor Szkoły, w oparciu o który zespół pracował. Lp.Zadania do wykonaniaOdpowiedzialnyTermin do realizacji 1. Opracowanie pytań kluczowych, zakresu ewaluacji Zespół ewaluacyjny do 10 października 2015r. 2.Zatwierdzenie przez dyrektora planu badań do 15 października 2015r. 3.Opracowanie narzędzi badawczychZespół ewaluacyjnydo 10 listopada 2015r. 4.Przeprowadzenie badańZespół ewaluacyjnydo 30 listopada 2015r. 5.Analiza wyników badańZespół ewaluacyjnydo 31 grudnia 2015r. 6.Opracowanie raportuZespół ewaluacyjnydo 31 stycznia 2016r. 7.Przedstawienie raportu dyrektorowiZespół ewaluacyjnydo 08 lutego 2016r. 8.Prezentacja raportu na posiedzeniu rady pedagogicznej Koordynator zespołu ewaluacyjnego 11 lutego 2016r.

5 IV. Pytania kluczowe: 1. Jaki jest wkład rodziny w edukację swoich dzieci? 2. Jakie czynniki zewnętrzne są przyczyną trudności w uczeniu się? 3. Jaki jest wpływ wyniku egzaminu gimnazjalnego uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych na wynik ogólny szkoły? 4. Czy szkoła stwarza nauczycielom i uczniom warunki sprzyjające osiąganiu dobrych wyników egzaminu? 5. Jaki wpływ na wyniki w nauce ma frekwencja uczniów na zajęciach edukacyjnych?

6 V. Metody badawcze:  Analiza dokumentów  Badania ankietowe  Rozmowy z nauczycielami

7 VI. Analiza wyników badań: Identyfikowanie przyczyn zespół zawarł w ramach trzech obszarów: a) Przyczyny społeczno-ekonomiczne – obejmują całokształt warunków materialnych, społecznych, kulturalnych, które mają wpływ na życiową sytuację młodzieży. b) Przyczyny biopsychiczne – to stan zdrowia ucznia, zdolności, temperament, jego rozwój ogólny, charakter, samodzielność, dociekliwość, wytrwałość w dążeniu do celu. c) Przyczyny dydaktyczne – z punktu widzenia szkoły najważniejsze. Należą do nich treści, metody i środki nauczania, aktywizowanie młodzieży, zajęcia pozalekcyjne, liczebność uczniów w klasach.

8 Obszar 1: przyczyny społeczno-ekonomiczne A) Badaniu poddani zostali rodzice i uczniowie klas III. Wyniki ankiet i wypływające z nich wnioski przedstawiają się następująco: Czy często rodzice kontrolują w domu przygotowanie dziecka do lekcji?

9 Pierwsze pytanie pokazuje, że rodzice połowicznie przyczyniają się do kontroli przygotowania uczniów do lekcji. 42% rodziców robi to codziennie, 58% tylko raz w tygodniu lub rzadziej. Według uczniów 35% rodziców kontroluje codziennie ich przygotowanie do lekcji. Natomiast raz w tygodniu lub rzadziej robi to 51% rodziców. Wynika stąd, że rodzice rzadziej kontrolują przygotowanie swoich dzieci do lekcji, niż deklarują to w ankiecie.

10 Ile czasu poświęca dziecko na naukę w domu? Według rodziców większość uczniów poświęca dość dużo czasu na codzienną naukę. Ponad 3 godziny dziennie uczy się 13%, natomiast od 1 do 3 godzin aż 54% uczniów. Mniej niż 1 godzinę poświęca na to 31% młodzieży. Odpowiedzi uczniów wskazują, że poświęcają oni zdecydowanie mniej czasu na codzienną naukę, niż twierdzą ich rodzice. Ponad połowa uczniów uczy się mniej niż 1 godzinę dziennie, a około 8% w ogóle.

11 W jaki sposób rodzice uzyskują informacje o wynikach w nauce swojego dziecka? Podstawowym źródłem informacji o wynikach dziecka w nauce są dla rodziców wywiadówki (96% ). Rzadziej sięgają do dziennika elektronicznego – 65,7%. Uczniowie, podobnie jak rodzice, wskazują na dwa główne źródła informacji o ich postępach w nauce. Są to wywiadówki ( 71%) oraz dziennik elektroniczny (nieco mniej). Należy nadmienić, że odpowiedzi udzielali rodzice obecni na wywiadówce. Z analizy frekwencji na spotkaniach z rodzicami wynika, że zwykle są na nich obecni rodzice uczniów dobrze się uczących i niesprawiających trudności wychowawczych.

12 W jaki sposób uczniowie spędzają wolny czas? Większość, bo 57% uczniów (jak podają rodzice) raczej niewłaściwie spędza czas wolny. Oglądają oni telewizję lub grają w gry komputerowe. Rzadko czytają książki lub uprawiają sport - po 21%. Inne pojedyncze odpowiedzi rodziców mówiły np. o szkole muzycznej, spędzaniu czasu z rodziną, czy pomocy w domu. W porównaniu z odpowiedziami rodziców o spędzaniu czasu wolnego przed telewizorem lub komputerem, uczniowie udzielili o ok. 20% odpowiedzi mniej.

13 Czy i w jaki sposób rodzice pomagają dzieciom w nauce? Z odpowiedzi rodziców wynika, że są oni dużym wsparciem w nauce dla swoich dzieci. Aż 62% odpowiedzi rodziców wskazuje na ich wsparcie i motywowanie. Natomiast jedynie po 13% odpowiedzi wskazuje na kontrolowanie wykonywania prac domowych i konkretną pomoc w nauce. Odpowiedzi uczniów są zbliżone do informacji rodziców. Wyraźnie pokazują, że niewielka liczba rodziców pomaga swoim dzieciom w nauce i kontroluje ich prace domowe. Uczniowie w tym względzie są zdani niemal wyłącznie na siebie i szkołę.

14 Czy zdaniem ankietowanych wyniki egzaminu gimnazjalnego mają wpływ na dalszą naukę młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych? Zdecydowana większość rodziców - 86% uważa, że wynik egzaminu gimnazjalnego ma wpływ na dalsze losy dziecka. Znacznie mniejszą wagę aniżeli rodzice do wyniku egzaminu gimnazjalnego przykładają uczniowie. Tylko nieco więcej niż połowa ankietowanych uważa, że ma on wpływ na dalsze ich losy. Wynika stąd, że jest to sprawa ważna jedynie dla rodziców i nauczycieli.

15 B) Dowozy uczniów do szkoły: Poniższe zestawienie przedstawia średnią liczbę uczniów, którzy codziennie oczekują na rozpoczęcie lekcji oraz czekających na odjazd po zajęciach do domu. Godziny przyjazdów uczniów do szkoły Rozpoczęcie lekcji Czas oczekiwania Średnia liczba oczekujących uczniów 6:508:0070 minut44 7:208:0040 minut43 Godziny odjazdów uczniów ze szkoły Zakończenie lekcji Czas oczekiwania Średnia liczba oczekujących uczniów 15:2514:3055 minut21 16:0015:2535 minut35

16 Do Publicznego Gimnazjum w Bielicach uczęszczają uczniowie z 26 miejscowości. Dojazd autobusem do kilku z nich wynosi ponad 20 kilometrów. Niektórzy uczniowie muszą codziennie dojść do przystanku autobusowego kilka kilometrów, ponadto te osoby, które najdalej mieszkają, najdłużej oczekują rano na rozpoczęcie lekcji i po południu na odjazd do domu. Sama droga do szkoły i z powrotem, oprócz poświęconego czasu, powoduje z pewnością duże zmęczenie. Niektórzy uczniowie z dalszych miejscowości spędzają poza domem codziennie ponad 10 godzin. To przekłada się na mniej efektywną pracę na lekcjach oraz słabsze przygotowanie do zajęć w domu. Ta wyjątkowo skomplikowana sytuacja z pewnością wpływa na efektywność nauczania. Problemy z dowozami wpływają też na udział uczniów w zajęciach dodatkowych. Pokazują to odpowiedzi na kolejne pytania ankiety dla uczniów.

17 Czy bierzesz udział w zajęciach dodatkowych w szkole? 75% ankietowanych deklaruje, że bierze udział w zajęciach dodatkowych, z czego 28% często.

18 W jakich zajęciach dodatkowych uczestniczysz? odpowiedzi udzieliło 89 uczniów klas trzecich Największy odsetek biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy w zajęciach sportowych, następnie w kołach zainteresowań i zajęciach wyrównawczych.

19 Jeśli rzadko lub wcale nie bierzesz udziału w zajęciach dodatkowych, to co jest tego powodem? odpowiedzi udzieliło 89 uczniów klas trzecich Najczęstszymi powodami braku uczestnictwa w zajęciach dodatkowych są zdaniem uczniów: zmęczenie, problemy z dojazdami i zbyt mała ich różnorodność.

20 Obszar 2: przyczyny biopsychiczne Jakie wyniki egzaminów osiągają uczniowie z opiniami PPP i jak to się ma do średniej szkoły? Analizując dzienniki lekcyjne z trzech ostatnich lat, dokonaliśmy porównania wyników egzaminacyjnych uczniów w normie intelektualnej z wynikami uczniów z opiniami o dostosowaniu wymagań. Efekt badania przedstawia się następująco: Egzamin gimnazjalny 2012/2013 Przedmiot Wynik szkoły w procentach Wynik uczniów z opinią w procentach Różnica Język polski54,553816,55 Historia i WOS523715 Matematyka492722 Przedmioty przyrodnicze58,44414,4 Język angielski45,32916,3 Język niemiecki55,753223,75 Wynik niższy średnio o 18 punktów procentowych.

21 Egzamin gimnazjalny 2013/2014 Przedmiot Wynik szkoły w procentach Wynik uczniów z opinią w procentach Różnica Język polski61,53724,5 Historia i WOS55,4469,5 Matematyka402614 Przedmioty przyrodnicze46,9406,9 Język angielski45,8387,8 Język niemiecki55,93817,9 Wynik niższy średnio o 13,4 punktów procentowych. Egzamin gimnazjalny 2014/2015 Przedmiot Wynik szkoły w procentach Wynik uczniów z opinią w procentach Różnica Język polski603624 Historia i WOS58,244414,24 Matematyka41,162714,16 Przedmioty przyrodnicze43,43112,4 Język angielski51,53416,5 Język niemiecki52,24448,24 Wynik niższy średnio o 14,9 punktów procentowych.

22 Ogólny wynik egzaminu gimnazjalnego szkoły w danym roku obejmuje wszystkich uczniów, również tych z dostosowaniem wymagań, którzy tak jak wszyscy rozwiązują arkusz podstawowy. Ich wyizolowany wynik z ostatnich trzech lat jest niższy średnio o 15,5 punktów procentowych od ogólnego wyniku szkoły. Uczniowie z opiniami o dostosowaniu wymagań stanowili średnio w badanych latach 10,6% wszystkich uczniów zdających egzamin gimnazjalny.

23 Obszar 3: przyczyny dydaktyczne Analiza wyników ankiety dla nauczycieli pokazuje,że bariery w osiąganiu wysokich wyników nauczania nie wynikają z ich postawy i zaangażowania w pracę. Czy atmosfera panująca w gronie nauczycielskim sprzyja efektywnej pracy? odpowiedzi udzieliło 32 nauczycieli Niemal wszyscy nauczyciele (94%) twierdzą,że atmosfera panująca w gronie jest właściwa i sprzyja efektywnej pracy.

24 Czy nauczyciele współpracują ze sobą w celu podniesienia efektywności pracy i rozwiązywaniu problemów szkolnych? Czy nauczyciele współpracują ze sobą w celu podniesienia efektywności pracy i rozwiązywaniu problemów szkolnych? odpowiedzi udzieliło 32 nauczycieli Z deklaracji 97% nauczycieli wynika, że współpracują oni ze sobą w celu podniesienia efektywności pracy i rozwiązywania problemów szkolnych.

25 Czy dyrekcja stwarza warunki sprzyjające właściwemu przeprowadzaniu procesu dydaktycznego? Dyrekcja szkoły w pełni stwarza warunki sprzyjające właściwemu przeprowadzaniu procesu dydaktycznego. odpowiedzi udzieliło 32 nauczycieli

26 Jak uwzględniasz podstawę programową, realizując materiał nauczania swojego przedmiotu? Połowa nauczycieli w pełni realizuje wymagania podstawy programowej, natomiast 47% zadeklarowało realizację wymagań wykraczających poza podstawę programową. odpowiedzi udzieliło 32 nauczycieli

27 Czy liczebność klas ma wpływ na osiągane wyniki nauczania? Pewną grupę barier stanowią czynniki niezależne od samych nauczycieli. Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że trudniej pracuje się w klasach licznych i łączonych i z pewnością ma to wpływ na osiągane wyniki nauczania. odpowiedzi udzieliło 32 nauczycieli

28 Porównaliśmy liczebność klas w szkołach podstawowych i gimnazjum. Rocznik 2014/2015 Szkoła podstawowaLiczba uczniów w kl. 6.GimnazjumLiczba uczniów w kl. 1. Szwarcenowo12Ia31 Biskupiec23Ib27 23Ic27 Lipinki7Id29 Łąkorz17 Krotoszyny17 Ostrowite12 Razem111114 Rocznik 2015/2016 Szkoła podstawowaLiczba uczniów w kl. 6.GimnazjumLiczba uczniów w kl. 1. Szwarcenowo8Ia28 Biskupiec17Ib28 17Ic26 Lipinki13Id27 Łąkorz20 Krotoszyny18 Ostrowite10 razem103109

29 Ważną sprawą mającą bardzo duży wpływ na efektywność pracy uczniów i nauczycieli jest liczebność klas. Porównaliśmy średnią liczbę uczniów we wszystkich klasach szkół podstawowych naszej gminy ze średnią liczbą gimnazjalistów w klasach. Jest ona niemal dwukrotnie wyższa. Analiza dwóch ostatnich roczników wykazała, że z siedmiu klas szóstych utworzone zostały cztery klasy gimnazjalne, do których dołączyli jeszcze pojedynczy uczniowie drugoroczni. Tak więc średnia liczebność klas szóstych w roku 2014 wynosiła 15 uczniów natomiast w naszej szkole - 28,5. Odpowiednio w roku 2015 było to - 14,7 ucznia i 27,2. Oczywiste jest, że o wiele łatwiej można wypracować wysokie wyniki nauczania w klasie np. siedmio-, czy dziesięcioosobowej aniżeli w 30-osobowej. Ponadto taka zmiana dla samych uczniów jest stresująca i może powodować trudności adaptacyjne i związane z tym trudności w nauce.

30 Czy tygodniowy rozkład Twoich zajęć dydaktycznych ma wpływ na efektywność Twojej pracy? (odpowiedzi 32 nauczycieli) Zdecydowana większość, bo aż 85% nauczycieli twierdzi, że ich rozkład zajęć dydaktycznych wpływa na efektywność pracy. Najtrudniej pracuje się na 7 i 8 godzinie lekcyjnej. Porównując to z odpowiedziami uczniów należy stwierdzić, że najsłabiej przyswajają oni wiedzę na tych samych lekcjach.

31 Czy Twój plan lekcji jest dobrze ułożony? Na których lekcjach w ciągu dnia najtrudniej Ci aktywnie pracować i przyswajać wiedzę? Połowa uczniów najgorzej przyswaja wiedzę na dwóch ostatnich lekcjach. Prawie 70% uczniów źle ocenia swój plan lekcji. odpowiedzi 89 uczniów klas trzecich

32 Co najbardziej przeszkadza nauczycielom w osiąganiu lepszych wyników w ich pracy edukacyjnej? Największą przeszkodą w osiąganiu lepszych wyników dydaktycznych jest nadmiar niedydaktycznych obowiązków polegających na nadmiernej biurokratyzacji pracy nauczycieli. Na tę przyczynę wskazuje 40% odpowiedzi. Dość liczna grupa ankietowanych (22% odpowiedzi) twierdzi, że jest to również brak zaangażowania młodzieży.

33 Czy uczniowie mają warunki do osiągania dobrych wyników egzaminów? Czy atmosfera panująca w szkole i klasie pomaga Ci w uczeniu się? 65% uczniów uważa, że w szkole i w klasach panuje zła atmosfera, która nie sprzyja efektywnemu uczeniu się. odpowiedzi udzieliło 89 uczniów klas trzecich

34 Czy nauczyciele zachęcają Cię do osiągania lepszych wyników w nauce? Ankietowani w większości (56%) stwierdzają fakt właściwego motywowania ich przez nauczycieli do pracy i osiągania lepszych wyników w nauce. odpowiedzi udzieliło 89 uczniów klas trzecich

35 Czy Twoim zdaniem ilość materiału przekazywana przez nauczycieli jest wystarczająca do osiągnięcia dobrego wyniku na egzaminie gimnazjalnym? 70% uczniów jest zdania, iż zakres materiału podawany przez nauczycieli jest wystarczający do osiągnięcia dobrego wyniku na egzaminie gimnazjalnym. odpowiedzi udzieliło 89 uczniów klas trzecich

36 Czy sposób prowadzenia lekcji przez nauczycieli zmusza Cię do uwagi na zajęciach? Połowie ankietowanych odpowiadają metody stosowane przez nauczycieli podczas lekcji. odpowiedzi udzieliło 89 uczniów klas trzecich

37 Czy w salach, w których masz lekcje jest wystarczająca ilość pomocy naukowych? Większość (68%) ankietowanych uważa, że sale lekcyjne wyposażone są w wystarczającą ilość pomocy naukowych. odpowiedzi udzieliło 89 uczniów klas trzecich

38 Co najbardziej przeszkadza Ci w osiąganiu lepszych wyników w nauce? Głównymi przeszkodami w osiąganiu lepszych wyników w nauce deklarowanymi przez ankietowanych są w kolejności: nadmiar nauki, ich lenistwo, zły plan lekcji oraz atmosfera w szkole. odpowiedzi udzieliło 89 uczniów klas trzecich

39 Wpływ frekwencji na wyniki egzaminów Analizie poddano frekwencję i wyniki egzaminów absolwentów z lat 2012-2015. Rok ukończenia 2012: Frekwencja IaIbIcIdIeIfSzkoła klasa I90,06%88,30%84,20%88,80%87,27%89,00%87,94% klasa II89,60% 85,20%86,56%89,21%82,00%86,51% klasa III88,60%87,00%84,10%87,10%87,27%84,00%86,35% średnia89,42%87,65%84,50%87,49%87,92%85,00% 87,00% Wyniki egzaminów GH-P62,23%62,59%52,04%61,34%64,38%57,63% GH-H59,23%47,88%49,65%61,00%59,47%55,59% GM-M50,57%49,82%32,61%46,11%51,90%46,23% GM-P52,35%47,47%36,95%47,30%45,80%44,63% GA-P64,00%47,50%36,50%80,83%51,33%39,06% GN-P50,00%58,57%48,13%55,92%58,75%52,50% średnia56,40%52,31%42,65%58,75%55,27%49,27% 52,44%

40 Rok ukończenia 2013: Frekwencja IaIbIcIdIeIfSzkoła klasa I82,00%83,67%88,58%85,50%91,60%88,00%86,56% klasa II84,13%88,19% 88,04%92,60%84,80%87,55% klasa III84,55%82,27% 85,70%88,28%83,80%84,92% średnia83,56%84,71%88,58%86,41%90,83%85,53% 86,60% Wyniki egzaminów GH-P51,45%56,92% 56,58%58,68%48,88% GH-H51,90%53,54% 50,35%56,32%49,64% GM-M47,77%48,80% 52,15%49,18%47,44% GM-P57,00%60,08% 58,92%58,25%58,52% GA-P38,86%39,60% 64,62%58,44%39,52% średnia49,40%51,79% 56,52%56,17%48,80% 52,54%

41 Wyniki egzaminów Rok ukończenia 2014: Frekwencja IaIbIcIdIeSzkoła klasa I93,80%86,80%81,79%89,18%88,40%87,99% klasa II91,80%86,02%86,80%84,70%83,00%86,46% klasa III93,57%84,07%80,70%86,13%84,00%85,69% średnia93,06%85,63%83,10%86,67%85,13% 86,72% GH-P80,75%60,16%57,60%59,44%51,35% GH-H69,25%50,32%51,20%54,72%54,13% GM-M60,75%37,44%31,40%41,84%28,87% GM-P59,75%45,32%41,96%44,08%44,61% GA-P80,38%42,90%36,55%44,21%32,75% GN-P78,81%66,66%41,43%33,00%45,64% średnia71,62%50,47%43,36%46,22%42,89% 50,91%

42 Wyniki egzaminów Rok ukończenia 2015: Frekwencja IaIbIcIdIeSzkoła klasa I92,42%85,60%86,92%86,70%88,20%87,97% klasa II91,24%86,70%87,40%85,00%88,90%87,85% klasa III91,04%86,68%84,72%80,20%85,70%85,67% średnia91,57%86,33%86,35%83,97%87,60% 87,16% GH-P63,30%53,20%62,30%58,32%61,27% GH-H55,04%52,25%61,61%58,68%63,05% GM-M38,70%39,50%43,26%41,41%42,82% GM-P46,43%35,70%47,04%43,41%43,36% GA-P41,67%49,72%56,22%57,18%51,29% GN-P61,25%52,50%43,60%44,80%60,00% średnia51,07%47,15%52,34%50,63%53,63% 50,96%

43 Wnioski: 1)Jakkolwiek nie ma bezpośredniej korelacji między frekwencją a wynikami egzaminów w poszczególnych klasach, jednak klasy z najniższą frekwencją są zawsze wśród klas z najgorszymi wynikami egzaminów. Podobnie klasy z najwyższą frekwencją z reguły są wśród klas z najlepszymi wynikami egzaminów. 2)Najniższa frekwencja we wszystkich rocznikach występowała zawsze w trzecim roku nauki. Była ona niższa od 1,5 do 2 punktów procentowych w porównaniu do najwyższej frekwencji w klasie pierwszej lub drugiej. 3)Na poziomie klasy uczniowie z najwyższą frekwencją z reguły są w czołówce najlepszych wyników egzaminów. Uczniowie z najniższą frekwencją nie mają najgorszego wyniku egzaminu ale plasują się wśród uczniów z najniższymi wynikami egzaminów. 4)Biorąc pod uwagę frekwencję i wyniki dla całej szkoły rocznik z najwyższą frekwencją (2015) uzyskał najgorsze średnie wyniki egzaminów, a rocznik z najniższą frekwencją uzyskał najlepsze wyniki egzaminów. średnia frekwencja średni wynik egzaminów średni wynik egzaminów (bez języków) rok ukończenia 201287,00%52,44%51,87% rok ukończenia 201386,60%52,54%53,62% rok ukończenia 201486,72%50,91%51,25% rok ukończenia 201587,16%50,96%50,53% W badanych rocznikach absolwentów 2012-2015 rozpiętość średniej frekwencji dla całej szkoły waha się od 86,60% do 87,16% czyli jest bardzo mała.

44 Jak często wagarujesz? Z ankiety wynika, że 36% uczniów regularnie wagaruje, a aż 13% robi to raz w tygodniu. odpowiedzi udzieliło 89 uczniów klas trzecich

45 Podsumowanie Mocne strony:  wsparcie i motywowanie uczniów przez rodziców, bo mają świadomość znaczenia wyniku egzaminu dla dalszych losów dziecka;  atmosfera w gronie pedagogicznym służąca efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej;  sprzyjające warunki pracy stwarzane przez Dyrekcję Szkoły;  pełna realizacja podstawy programowej i właściwa ilość materiału przekazywanego uczniom;  właściwe wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne.

46 Podsumowanie Słabe strony:  brak systematycznej kontroli pracy uczniów przez rodziców;  zbyt mała ilość czasu poświęcana przez uczniów na naukę w domu, złe gospodarowanie czasem wolnym;  zbyt mała frekwencja rodziców na wywiadówkach;  zbyt długi czas spędzany przez uczniów na dojazdach i oczekiwaniach na zajęcia oraz powrotach do domu;  znaczne zaniżenie wyników egzaminów przez uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych;  duża liczebność klas;  zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych na 7 i 8 godzinie lekcyjnej;  obciążanie części nauczycieli obowiązkami niedydaktycznymi polegającymi na nadmiernej biurokratyzacji ich pracy;  atmosfera wśród uczniów niesprzyjająca uczeniu się;  spadek frekwencji w klasach trzecich;  wysoki procent uczniów wagarujących.

47 Wnioski  Zacieśnić współpracę z rodzicami w celu ich zaangażowania w działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły.  Podjąć działania w celu usprawnienia systemu dowozów uczniów.  Zwiększyć liczbę oddziałów na wszystkich trzech poziomach.  W tygodniowym planie minimalizować ilość zajęć z przedmiotów egzaminacyjnych na 7 i 8 godzinie lekcyjnej.

48 Ewaluację przeprowadził i raport przygotował zespół w składzie:  Anna Skoczylas – koordynator  Urszula Adamska  Daniel Chyliński  Krzysztof Radziwilski  Krzysztof Seroczyński


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Bielicach. I. Przedmiot i cele ewaluacji: Przedmiotem ewaluacji jest identyfikacja barier, które mogą stanowić przyczynę w osiąganiu dobrych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google