Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie Otoczenie Interesariusze Misja Wizja Cele strategiczne Cele operacyjne Działania Analiza ryzyk Ewaluacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie Otoczenie Interesariusze Misja Wizja Cele strategiczne Cele operacyjne Działania Analiza ryzyk Ewaluacja."— Zapis prezentacji:

1

2 Wprowadzenie Otoczenie Interesariusze Misja Wizja Cele strategiczne Cele operacyjne Działania Analiza ryzyk Ewaluacja

3 Cel powstania strategii Zaplanowanie działań związanych z informatyzacją Ukierunkowanie działań służb informatycznych Informowanie pracowników statystyki publicznej WPROWADZENIE

4 Źródła strategii Badanie ankietowe przedstawicieli US Warsztaty z kierownictwem GUS i CIS Strategia statystyki publicznej Krajowe dokumenty strategiczne WPROWADZENIE

5 Mocne strony: Wspólne zarządzanie na poziomie strategicznym Wspólne zarządzanie na poziomie strategicznym Dobrze rozwinięta infrastruktura informatyczna Dobrze rozwinięta infrastruktura informatyczna Doświadczona kadra Słabe strony: Brak wspólnego zarządzania na poziomie operacyjnym Brak wspólnego zarządzania na poziomie operacyjnym Brak pełnej integracji systemów Niewystarczające kadry CIS Szanse: Uznanie statystyki publicznej jako istotnego elementu usług publicznych państwa Uznanie statystyki publicznej jako istotnego elementu usług publicznych państwa Pojawianie się nowych źródeł danych Postęp w technologiach informacyjno- komunikacyjnych Postęp w technologiach informacyjno- komunikacyjnych Zagrożenia: Rynek pracy nie sprzyja utrzymaniu wykwalifikowanych pracowników Rynek pracy nie sprzyja utrzymaniu wykwalifikowanych pracowników Rosnące zagrożenie cyberatakami Konieczność ponoszenia kosztów modernizacji i wymiany zasobów Konieczność ponoszenia kosztów modernizacji i wymiany zasobów OTOCZENIE

6 Wszystkie służby informatyczne polskiej statystyki publicznej podlegają bezpośrednio lub pośrednio prezesowi GUS, dzięki czemu istnieje możliwość realizacji określonej i jednolitej strategii działań Dobrze rozwinięta infrastruktura i systemy teleinformatyczne obejmujące wszystkie służby statystyki publicznej Duże doświadczenie kadry w realizacji projektów w obszarze informatyki w związku z wykonaniem w ostatnich latach szeregu takich projektów Mocne strony

7 OTOCZENIE Rozproszenie terytorialne i organizacyjne służb informatycznych utrudnia racjonalizację wykorzystania zasobów informatycznych oraz ogranicza efektywność procesów szkoleniowych w skali całego systemu Systemy wymagają dalszej integracji, występują rozwiązania „wyspowe” Posiadane zasoby kadrowe w CIS nie pozwalają na zapewnienie satysfakcjonującego użytkowników poziomu obsługi Słabe strony

8 OTOCZENIE W krajowych dokumentach strategicznych obszar statystyki jest wskazywany jako istotny element usług publicznych państwa, a Prezes GUS jako organ decyzyjny i wykonawczy dla działań z tego obszaru, np. w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (PO PC) Pojawiają się nowe źródła danych (z administracji publicznej, np. podatkowej, z portali społecznościowych, od dostawców energii elektrycznej itp.) i prawdopodobnie będzie możliwe wykorzystanie ich przez system informacyjny statystyki publicznej Postęp w technologiach informacyjno-komunikacyjnych umożliwiający zastosowanie nowszych, tańszych lub efektywniejszych rozwiązań Szanse

9 OTOCZENIE Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na wykształconych i doświadczonych specjalistów z obszaru informatyki Rośnie zagrożenie cyberataków Postęp w technologiach informacyjno-komunikacyjnych wymuszający kosztowną modernizację lub wymianę infrastruktury (głównie w odniesieniu do systemów interoperacyjnych) Zagrożenia

10 INTERESARIUSZE Odbiorcy informacji statystycznych Dostawcy danych statystycznych Inne jednostki prowadzące badania statystyczne Europejski System Statystyczny Pozostałe służby statystyki publicznej Służby informatyczneZewnętrzni dostawcy rozwiązań teleinformatycznych

11 Misją służb informatycznych statystyki publicznej jest dostarczanie usług informatycznych umożliwiających efektywną realizację zadań statystyki publicznej, budowa kompetencji cyfrowych oraz promowanie wykorzystania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w statystyce. MISJA

12 WIZJA Służby informatyczne statystyki publicznej wypełniają swoją misję poprzez: Świadczenie usług informatycznych zapewniających adekwatny do potrzeb, bezpieczny i ciągły dostęp do narzędzi informatycznych oraz aktywów informacyjnych Dostarczanie nowych usług informatycznych wspierających realizację nowych zadań statystyki lub zastosowania nowych metod realizacji zadań Aktywne wspieranie rozwoju cyfrowych kompetencji służb statystyki publicznej Dzielenie się kompetencjami i doświadczeniami w stosowaniu norm, standardów i dobrych praktyk Śledzenie nowych rozwiązań informatycznych oraz ocena możliwości ich zastosowania w statystyce Inicjowanie i stymulowanie stosowania rozwiązań informatycznych w statystyce Służby informatyczne polskiej statystyki publicznej dążą do osiągnięcia organizacyjnej, procesowej i zawodowej doskonałości poprzez podnoszenie własnych kompetencji, śledzenie nowych trendów i rozwiązań oraz stosowanie norm, standardów i dobrych praktyk.

13 CELE STRATEGICZNE Doskonalenie sposobu świadczenia usług informatycznych zapewniających adekwatny do potrzeb, bezpieczny i ciągły dostęp do narzędzi informatycznych oraz aktywów informacyjnych Dostarczanie nowych usług informatycznych wspierających realizację nowych zadań statystyki lub zastosowania nowych metod realizacji zadań Aktywne wspieranie rozwoju cyfrowych kompetencji służb statystyki publicznej Dzielenie się kompetencjami i doświadczeniami w stosowaniu norm, standardów i dobrych praktyk Śledzenie nowych rozwiązań informatycznych oraz ocena możliwości ich zastosowania w statystyce Inicjowanie i stymulowanie stosowania rozwiązań informatycznych w statystyce 1 2 3 4 5 6

14 Cel strategiczny C1 Wdrożenie zarządzania architekturą korporacyjną opartego o ramy architektoniczne TOGAF Budowa organizacji służb informatycznych opartej na usługach, z wykorzystaniem biblioteki ITIL Uporządkowanie sposobu wytwarzania oprogramowania na własne potrzeby statystyki Zapewnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Zapewnienie zrównoważonego i racjonalnego rozwoju warstwy technicznej CELE OPERACYJNE

15 Cel strategiczny C2 Wdrożenie skutecznych i jednolitych zasad zarządzania projektami opartych na metodyce PRINCE2 Wdrożenie skutecznych i jednolitych zasad powierzania dostawcom zewnętrznym wytwarzania oprogramowania Współudział we wdrażaniu nowych systemów, zaspakajających potrzeby statystyki publicznej Aktywne włączanie się służb informatycznych w prace koncepcyjne i wdrożeniowe związane ze strategicznymi działaniami statystyki publicznej CELE OPERACYJNE

16 Cel strategiczny C3 Utworzenie Akademii kompetencji cyfrowych – miejsca rozwoju kompetencji służb informatycznych i użytkowników narzędzi informatycznych Udział w innych niż szkolenia formach rozwoju kompetencji cyfrowych Dzielenie się wiedzą służb informatycznych CELE OPERACYJNE

17 Cel strategiczny C4 Zdobycie kompetencji niezbędnych do utworzenia centrów kompetencji w obszarach zarządzania: architekturą, usługami informatycznymi, projektami, wytwarzaniem oprogramowania i procesami Utworzenie w ramach służb informatycznych centrów kompetencji i wspieranie statystyki publicznej w stosowaniu norm, standardów i dobrych praktyk CELE OPERACYJNE

18 Cel strategiczny C5 Identyfikacja, ocena i optymalne wykorzystanie dostępnych źródeł wiedzy Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych CELE OPERACYJNE

19 Cel strategiczny C6 Wykorzystanie kontaktów z przedstawicielami statystyki publicznej do promowania stosowania rozwiązań informatycznych w statystyce Wykorzystanie mediów internetowych do promowania stosowania rozwiązań informatycznych w statystyce Poszukiwanie możliwości finansowania rozwoju informatyki CELE OPERACYJNE

20 DZIAŁANIA Wymagane działania Osiągnięcie celów będzie wymagało zaplanowania i przeprowadzenia działań

21 DZIAŁANIA Cel operacyjny C1.1 Określenie i przyjęcie do stosowania Pryncypiów architektonicznych – odwołujących się do architektury biznesowej, danych, aplikacji i infrastruktury technicznej Przyjęcie do stosowania powszechnie uznanych mechanizmów zarządzania architekturą korporacyjną Opisanie architektury korporacyjnej obszaru informatyki statystyki publicznej: perspektywa procesów, systemów, ról, danych i infrastruktury technicznej

22 DZIAŁANIA Cel operacyjny C1.2 Rozwój ServiceDesk – terytorialny i przedmiotowy Budowanie i rozwijanie katalogu usług oraz katalogu ról Mapowanie usług do procesów biznesowych Wdrażanie procesów zarządzania usługami informatycznymi na bazie biblioteki ITIL Zarządzanie zakresem świadczonych usług informatycznych z wykorzystaniem procesów alokacji zadań Stały przegląd i dostosowywanie struktur służb informatycznych do aktualnych potrzeb i wyzwań Uzgodnienie pomiędzy służbami informatycznymi a wiodącymi użytkownikami usług informatycznych poziomu ich świadczenia Wdrożenie wewnętrznych regulacji określających sposób zapewnienia jakości świadczonych usług informatycznych

23 Cel operacyjny C1.3 Wybór i dostosowanie opisu procesu wytwórczego oprogramowania, w oparciu o wybraną zwinną metodykę wytwarzania /modyfikowania narzędzi teleinformatycznych Wybór i wdrożenie narzędzi wspierających proces wytwarzania oprogramowania, w szczególności zarządzanie kodami źródłowymi, wytwarzanie dokumentacji technicznej, przeprowadzanie testów Wdrożenie wspólnego i jednolitego opisu procesu wytwórczego oprogramowania dla wytwarzania / modyfikowania narzędzi teleinformatycznych we własnym zakresie DZIAŁANIA

24 Cel operacyjny C1.4 Wdrożenie kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji, w tym procedur reakcji na incydenty komputerowe Utrzymanie i aktualizacja planów zapewnienia ciągłości działania usług informatycznych DZIAŁANIA

25 Cel operacyjny C1.5 Przygotowanie i wdrożenie opisu standardu informatycznego wyposażenia stanowiska pracy (zawierającego opis standardu oprogramowania) Przygotowanie i wdrożenie polityki wymiany sprzętu komputerowego i oprogramowania Podnoszenie efektywności wykorzystania infrastruktury technicznej – monitorowanie i optymalizacja wykorzystania DZIAŁANIA

26 Cel operacyjny C2.1 Opisanie i wdrożenie zasad oceny zasadności i wykonalności planowanych przedsięwzięć Wdrożenie metodyki PRINCE2 do zarządzania projektami DZIAŁANIA

27 Cel operacyjny C2.2 Wybór i dostosowanie opisu procesu wytwórczego oprogramowania, w oparciu o wybraną powszechnie stosowaną metodę Wdrożenie jednolitego opisu procesu wytwórczego oprogramowania dla wytwarzania / modyfikowania narzędzi teleinformatycznych Unifikacja pozyskiwania oprogramowania Spisanie, zatwierdzenie i przyjęcie do stosowania zasad wdrażania oprogramowania Przyjęcie do stosowania uznanej metody szacowania złożoności oprogramowania DZIAŁANIA

28 Cel operacyjny C2.3 Ciągłe śledzenie i identyfikowanie potrzeb statystyki publicznej wymagających wdrożenia nowych systemów Wsparcie we wdrażaniu systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań statutowych Wsparcie we wdrażaniu systemów dziedzinowych wspierających realizację procesów wspierających („back-office”), w tym wsparcie wdrożenia systemu klasy ERP i BI DZIAŁANIA

29 Cel operacyjny C2.4 Zapewnienie udziału przedstawicieli służb informatycznych w pracach nad zmianami o charakterze strategicznym Udział służb informatycznych w pracach związanych z wdrożeniem modelu ZSRBS Udział służb informatycznych w pracach związanych z przygotowaniami do rundy spisowej 2020 Udział służb informatycznych w pracach związanych z wdrożeniem strategii Vision 2020 Udział służb informatycznych w pracach związanych z realizacją zaleceń z przeglądu partnerskiego DZIAŁANIA

30 Cel operacyjny C3.1 Budowa systemu analizy potrzeb oraz przygotowanie i wdrożenie krótko- i długoterminowych programów szkoleniowych dedykowanych dla poszczególnych zidentyfikowanych grup ról Przygotowanie i wdrożenie programów rozwoju dla pracowników służb informatycznych (ścieżki kariery) Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, w tym szkoleń e-learningowych, dla użytkowników systemów (zgodnie z wcześniejszym rozpoznaniem potrzeb) DZIAŁANIA

31 Cel operacyjny C3.2 Udział w specjalistycznych konferencjach i innych wydarzeniach związanych z wymianą wiedzy Udział przedstawicieli służb informatycznych w pracach roboczych na poziomie krajowym oraz ESS DZIAŁANIA

32 Cel operacyjny C3.3 Utworzenie i upowszechnienie forum intranetowego pozwalającego na wymianę wiedzy i doświadczeń Utworzenie, utrzymywanie i wykorzystywanie bazy wiedzy o zagadnieniach związanych z informatyką w statystyce DZIAŁANIA

33 Cel operacyjny C4.1 Pozyskanie kompetencji dzięki udziałowi w szkoleniach zewnętrznych z zarządzania usługami informatycznymi Pozyskanie kompetencji dzięki udziałowi w szkoleniach zewnętrznych z zarządzania projektami Pozyskanie kompetencji dzięki udziałowi w szkoleniach zewnętrznych z zarządzania wytwarzaniem oprogramowania Pozyskanie kompetencji dzięki udziałowi w szkoleniach zewnętrznych z identyfikowania i opisywania procesów Pozyskanie kompetencji dzięki udziałowi w szkoleniach zewnętrznych z zarządzania architekturą DZIAŁANIA

34 Cel operacyjny C4.2 Utworzenie centrum kompetencji w obszarze zarządzania usługami informatycznymi Utworzenie centrum kompetencji w obszarze zarządzania projektami Utworzenie centrum kompetencji w obszarze wytwarzania oprogramowania Utworzenie centrum kompetencji w obszarze podejścia procesowego Utworzenie centrum kompetencji w obszarze zarządzania architekturą DZIAŁANIA

35 Cel operacyjny C5.1 Identyfikacja baz wiedzy, które można wykorzystać w pracy służb informatycznych i pozyskanie dostępu do tych baz Podejmowanie działań mających na celu transfer wiedzy od potencjalnych zewnętrznych dostawców rozwiązań teleinf. (udział w prezentacjach, organizowanie spotkań roboczych) Udział w pracach badawczych i rozwojowych prowadzonych w ramach ESS DZIAŁANIA

36 Cel operacyjny C5.2 Uruchomienie w ramach infrastruktury informatycznej środowisk testowych i demonstracyjnych Pozyskiwanie i testowanie wersji demonstracyjnych narzędzi możliwych do wykorzystania w statystyce Budowanie prototypów rozwiązań informatycznych, które mogą zostać wykorzystane w statystyce DZIAŁANIA

37 Cel operacyjny C6.1 Prezentowanie możliwości i inicjowanie zastosowań informatyki podczas spotkań służb statystyki publicznej Prezentowanie możliwości i inicjowanie zastosowań informatyki podczas realizacji codziennych działań służb informatycznych Prezentowanie możliwości i inicjowanie zastosowań informatyki w ramach udziału pracowników służb informatycznych w pracach nad zmianami strategicznymi Promowanie stosowania rozwiązań informatycznych w statystyce poprzez publikacje w statystycznych wydawnictwach branżowych oraz z wykorzystaniem formy komunikacji elektronicznej Promowanie stosowania rozwiązań informatycznych w statystyce na portalu intranetowym dedykowanym wymianie wiedzy i doświadczenia służb informatycznych DZIAŁANIA

38 Cel operacyjny 6.2 Doskonalenie transparentnego systemu wymiany informacji pomiędzy dostawcami rozwiązań informatycznych a służbami statystyki publicznej DZIAŁANIA

39 Cel operacyjny C6.3 Śledzenie możliwości skorzystania z dofinansowania zewnętrznego dla rozwoju istniejących rozwiązań informatycznych Śledzenie możliwości skorzystania z dofinansowania zewnętrznego dla budowy nowych rozwiązań informatycznych Śledzenie możliwości skorzystania z dofinansowania zewnętrznego w celu rozwoju kompetencji pracowników Śledzenie możliwości skorzystania z dofinansowania zewnętrznego na prace badawczo-rozwojowe

40 Ryzyka zarządcze Ryzyka strategiczne Ryzyka merytoryczne / prawne / komunikacyjne Ryzyka organizacyjne i dotyczące zasobów IT Ryzyka techniczne, architektoniczne, infrastrukturalne Ryzyka finansowe ​ Ryzyka związane z wizerunkiem ANALIZA RYZYK

41 Podmiot odpowiedzialny: CIS Podmioty uczestniczące: GUS Urzędy Statystyczne Etapy: Gromadzenie danych Analiza danych Ocena wyników Planowanie korekty Strategii Kryteria: Trafność Efektywność Skuteczność Użyteczność Terminy: Ewaluacja bieżąca: 2. połowa 2017 roku Ewaluacja końcowa: 1. kwartał 2021 roku EWALUACJA

42 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wprowadzenie Otoczenie Interesariusze Misja Wizja Cele strategiczne Cele operacyjne Działania Analiza ryzyk Ewaluacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google