Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doktorat i habilitacja 1 Zmiany przepisów Uprawnienia do nadawania stopnia doktora może otrzymać jednostka organizacyjna zatrudniająca co najmniej 8 osób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doktorat i habilitacja 1 Zmiany przepisów Uprawnienia do nadawania stopnia doktora może otrzymać jednostka organizacyjna zatrudniająca co najmniej 8 osób."— Zapis prezentacji:

1 Doktorat i habilitacja 1 Zmiany przepisów Uprawnienia do nadawania stopnia doktora może otrzymać jednostka organizacyjna zatrudniająca co najmniej 8 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego reprezentujących określoną dyscyplinę naukową. Uprawnienia do habilitowania odpowiednio 12 osób. Art. Ust. 2 Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie przyjętej do druku co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

2 Doktorat i habilitacja 2 Art.13 Rozprawa doktorska, przygotowana pod opieką promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu, książki lub przyjętych do druku spójnego tematycznie zbioru artykułów. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. Może też być indywidualny wkład kandydata w innej formie odpowiadającej warunkom Ustawy.

3 Doktorat i habilitacja 3 Rozprawa habilitacyjna - postępowanie wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji. Do wniosku kandydat wskazuje jednostkę organizacyjną uprawnioną do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Centralna Komisja powołuje Komisję Przewodu habilitacyjnego składającą się z: 1.Czterech członków, w tym dwóch recenzentów o renomie międzynarodowej spoza jednostki organizacyjnej. 2.Trzech członków o uznanej renomie międzynarodowej, w tym sekretarza i recenzenta wyznaczonych przez jednostkę organizacyjną.

4 Doktorat i habilitacja 4 Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego. W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania Komisji recenzenci oceniają osiągnięcia naukowe wnioskodawcy i przygotowują recenzje. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni przedkłada jednostce organizacyjnej swoją opinię. Na podstawie tej opinii rada jednostki organizacyjnej podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

5 Doktorat i habilitacja 5 Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronach internetowych wniosek osoby ubiegającej się o tytuł doktora habilitowanego wraz z autoreferatem skład komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania wraz z uzasadnieniem. Zmiany dokonano w ustawach Prawo o szkolnictwie wyższym oraz O stopniach naukowych i tytule naukowym na posiedzeniu Sejmu w dniu 18 marca 2010 roku. Pozostałe ustalenia ustawy z 14 marca 2003 roku pozostają bez zmian.(Dz. U.NR65, poz.295 oraz z 2005r.Nr164, po,1365.)

6 Doktorat i habilitacja 6 Praca habilitacyjna różni się od doktorskiej w sposób zasadniczy, choć doświadczenie z poprzednio napisanych prac promocyjnych należy wykorzystać. Doktorat wprowadza adepta w obszar samodzielnej działalności naukowej, habilitacja potwierdza uzyskanie pełnej samodzielności naukowej. Szacuje się, że na stu doktorantów habilitacje osiąga od 5 do 10%.Habilitacja to:  umiejętność jasnego formułowania celów i konsekwentna jego realizacja,  o wiele większe wymagania niż w doktoracie,  to pełna naukowa dojrzałość,

7 Doktorat i habilitacja 7  To znaczny wkład poznawczy w danej dyscyplinie,  To dojrzałe i odpowiedzialne prowadzenie badań. Nie każdy znaczny wkład jest wkładem twórczym, ale każdy twórczy wkład jest wkładem znacznym. Habilitacja jest często logicznym następstwem doktoratu. Jest ona w polskim systemie nauki najwyższym stopniem. Po doktoracie trzeba udowodnić znaczący wkład w danej dyscyplinie i udokumentować własny dorobek naukowy. Twórczy charakter habilitacji może przybrać formę: opracowania naukowego, monografii, konstrukcji technicznej lub technologicznej.

8 Doktorat i habilitacja 8 J. Pieter – celem naukowej pracy twórczej a więc habilitacyjnej powinno być:  poznanie nieznanych faktów naukowych i zjawisk rzeczywistości,  opracowanie pojęć, bądź ich układów, modeli, systemów, o charakterze twórczym (chodzi o wymierną wartość wniesioną do nauki, coś trwałego, nieznanego). Praca habilitacyjna jest dziełem twórczy a każde rozwiązanie twórcze jest oryginalne i wartościowe. W każdej dyscyplinie naukowej rozwiązanie twórcze definiowane może być wieloznacznie. Twórczość może być :awangardowa, tradycyjna, klasyczna itp.

9 Doktorat i habilitacja 9 Obok wartości twórczych i oryginalnych praca habilitacyjna powinna mieć wartości poznawcze, pragmatyczne, etyczne, artystyczne itp. Im więcej tych wartości posiada, tym wyżej jest ceniona. Proces habilitowania posiada wiele etapów. Na każdym etapie obowiązuje poprawność merytoryczna i metodyczna. W procesie habilitowania wyróżnić można szereg etapów (8 lat):  zapoznanie się z prawnymi, merytorycznymi i metodycznymi uwarunkowaniami,  określenie obszaru penetracji naukowej (dyscypliny naukowej, celu badawczego, hipotez itp.)  uściślenie tematu, ograniczeń, możliwości realizacyjnych i uwarunkowań

10 Doktorat i habilitacja 10  opracowanie harmonogramu realizacji poszczególnych przedsięwzięć,  studiowanie literatury i gromadzenie materiałów źródłowych,  udział w konferencjach naukowych różnych,  poddanie problematyki habilitacyjnej presji dyskusji środowiskowej, zawodowej i wykorzystanie technik heurystycznych  publikacja pracy - recenzja wydawnicza,  recenzje pracy i dorobku  przygotowanie autoreferatu i wykładów habilitacyjnych 3 tematów.

11 Doktorat i habilitacja 11 Myśli naukowe biegną trzema torami:  Nowe odkrycia naukowe;  Usystematyzowanie przedmiotu i nadanie mu nowej formy;  Wprzęgnięcie do współpracy osiągnięć z innych dyscyplin naukowych. Istnieją dwie drogi poznania czegoś niedostrzegalnego dla innych: 1.Prowadzenie do odkrycia najdrobniejszego szczegółu za pomocą precyzyjnych badań; 2.Spojrzenie na znane już fakty z innego punktu widzenia, który ukazuje nowe oblicze.

12 Doktorat i habilitacja 12 Różne etapy pracy naukowej:  Twórczość magistranta to pomysłowość w wykonawstwie; wąski odcinek, określone zagadnienie  Twórczość doktoranta to ustawienie problemu, umiejętność doboru materiału, metod opracowania i interpretacji; kompleksowe ujęcie problemu.  Twórczość habilitanta to twórczy wkład do rozwoju dyscypliny naukowej. Wypełnia lukę, tworzy nowe odgałęzienie dyscypliny naukowej. Dojrzałość naukowa wyraża się w szerokiej erudycji na poszczególnych szczeblach kariery naukowej.

13 Doktorat i habilitacja 13 Stopnie naukowe mają charakter uznaniowy. To środowisko naukowe danej dyscypliny poprzez swoich przedstawicieli i organizacje upoważnione te stopnie nadaje. Stawiane wymagania i stopień sformalizowania mają charakter obligatoryjny, ale równocześnie opisowy i miękki a więc wieloznaczny. Środowisko naukowe określa stopień i szczegółowy zakres formalizacji przebiegu i oceny zdobywania stopni naukowych. Każda praca naukowa powstaje w określonym i ukształtowanym kulturowo środowisku. Stąd też potencjalni kandydaci do uzyskania stopni naukowych powinni doskonale znać to środowisko.

14 Doktorat i habilitacja 14 Problematyka i idące za nią tematy prac promocyjnych- magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych nie muszą być zrozumiałe dla szerokiego ogółu lub przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Natomiast zasady opracowania oraz prezentacji są ujednolicane. Dlatego tak ważna jest metodyka pisania prac uwzględniająca specyfikę poszczególnych dyscyplin naukowych. Coraz więcej postaje prac o charakterze interdyscyplinarnym. Komplikują się problemy oceny tych prac. Każda praca promocyjna jest zawsze rezultatem długiego procesu gromadzenia wiedzy i dojrzewania myśli. Liczy się jak zawsze przede wszystkim efekt czyli sama praca, która z upływem czasu przechodzi różne koleje.

15 Doktorat i habilitacja 15 Każdy piszący jakąkolwiek pracę promocyjną spotyka się z barierą związaną z wieloznacznością pojęć. Stąd też definiowanie pojęć jest wyjściową metodą umożliwiającą dalszy tok logicznego rozumowania. Ważnym dalszym elementem jest sprecyzowanie ograniczeń problemowych i czasowych. Pozwoli to na dokładniejsze określenie celu i pola badawczego. Błędem metodycznym jest enigmatyczne określenie motywacji do napisania pracy naukowej oraz niedostateczne rozeznanie sposobów realizacji tematu. Nauka zaczyna się tam, gdzie świadomie kontrolujemy: sposoby zdobywania materiału, jego opracowanie teoretyczne i praktyczne oraz wykład osiągniętych rezultatów.


Pobierz ppt "Doktorat i habilitacja 1 Zmiany przepisów Uprawnienia do nadawania stopnia doktora może otrzymać jednostka organizacyjna zatrudniająca co najmniej 8 osób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google