Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA dr hab. inż. Andrzej Glen Zakład Zarządzania Kryzysowego p.148,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA dr hab. inż. Andrzej Glen Zakład Zarządzania Kryzysowego p.148,"— Zapis prezentacji:

1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA dr hab. inż. Andrzej Glen Zakład Zarządzania Kryzysowego p.148, tel. (22) (6) 813 765 a.glen@aon.edu.pl WARSZAWA 2009 Praca licencjacka i magisterska miejsce wśród prac promocyjnych, wymagania, ocena, struktura

2 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Literatura: W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1985 W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1985 Z. Stachowiak, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001 Z. Stachowiak, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001 Red. M. Cieślarczyk, Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych, podyplomowych, AON, Warszawa 2002 Red. M. Cieślarczyk, Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych, podyplomowych, AON, Warszawa 2002 K.Wójcik, Piszę akademicka pracę promocyjną licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa 2005 K.Wójcik, Piszę akademicka pracę promocyjną licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa 2005

3 UKŁAD WYSTĄPIENIA 1. Wprowadzenie 2. Charakter i usytuowanie 3. Wymagania 4. Ocena i struktura 5. Podsumowanie

4 PRACE LICENCJACKA I MAGISTERSKA I ICH USYTUOWANIE POŚRÓD INNYCH PRAC PROMOCYJNYCH licencyjne Prace promocyjne Poziom naukowy magisterskie doktorskie habilitacyjne Wiedza naukowa WYJAŚNIENIE - DLACZEGO TAK BYŁO, JEST ? I JAK BĘDZIE? Charakt.wiedzy Rodzaj pracy Wiedza empiryczna OPIS- JAK BYŁO, JAK JEST?

5 umiejętność dostrzegania problemów, stawiania pytań, umiejętność dostrzegania problemów, stawiania pytań, ścisłość w formułowaniu sądów i twierdzeń, ścisłość w formułowaniu sądów i twierdzeń, komunikatywność języka, umożliwiająca porozumiewanie się, sprawdzanie przekazywanych w pracy sądów i twierdzeń, komunikatywność języka, umożliwiająca porozumiewanie się, sprawdzanie przekazywanych w pracy sądów i twierdzeń, zasadność, logiczne powiązanie oraz pewność przekazywanych sądów i twierdzeń zasadność, logiczne powiązanie oraz pewność przekazywanych sądów i twierdzeń konstruktywny krytycyzm wobec napotykanych, istniejących sądów oraz postawa ciągłego sprawdzania własnych sądów (twierdzeń), konstruktywny krytycyzm wobec napotykanych, istniejących sądów oraz postawa ciągłego sprawdzania własnych sądów (twierdzeń), rzetelny ( uzasadniony) charakter wyników działań zamieszczonych w pracy rzetelny ( uzasadniony) charakter wyników działań zamieszczonych w pracy WŁAŚCIWOŚCI DZIAŁAŃ POZNAWCZYCH LICENCJATA I MAGISTRANTA

6 WYMAGANIA WOBEC PRAC LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PRZEJAWIAJĄCYCH SIĘ W: LICENCJATMAGISTRANT zbieraniu, przetwarzaniu, opracowywaniu materiału wykonawstwie badań: zbieranie materiału, dokonywanie spostrzeżeń, obserwacji, analiz, ocen, uogólnień, interpretacji, uzasadnień (dowodzenie, sprawdzanie) itp ujmowaniu wyników działań poznawczych w formę pracy licencjackiej pisarskim opracowaniu wyników badań i ich przedstawieniu w formie pracy magisterskiej a także 1. Krytycznego korzystania z piśmiennictwa 2. Krytycyzmu odnośnie podejmowanej tematyki 3. Krytycyzmu odnośnie własnych badań

7 WYMAGANIA WOBEC PRAC LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ STANOWI PODSTAWĘ DO OCENY LICENCJATMAGISTRANT elementarnych umiejętności analizy i oceny zjawisk oraz opracowania wyników i umiejętności ich wyłożenia umiejętności ich wyłożenia Ujmowania wyników działań poznawczych w formę pracy licencjackiej Pisarskie opracowanie wyników badań i ich przedstawienie w formie pracy magisterskiej 1. Znajomości podstawowej literatury tematycznej 2. Orientacji w wyuczonych przedmiotach 3. Sumienności i dociekliwości 4. Adekwatności doboru materiałów i metod do potrzeb pracy 5. Umiejętności tworzenia spójnego, logicznego układu pracy umiejętności metodycznych badania zjawisk oraz opracowania wyników i umiejętności ich wyłożenia umiejętności ich wyłożenia

8 WYMAGANIA WOBEC PRAC LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ 1.Zgodność tematyki z kierunkiem studiów 1. Zgodność tematyki z kierunkiem studiów 2.Oryginalność 2. Oryginalność 3. Rzetelność korzystania z dorobku innych autorów 3. Rzetelność korzystania z dorobku innych autorów 4. Jasność i zwięzłość, spójność logiczna wywodu 4. Jasność i zwięzłość, spójność logiczna wywodu 5. Zachowanie zasad redakcyjnych 5. Zachowanie zasad redakcyjnych 1.Zgodność tematyki z kierunkiem studiów 1. Zgodność tematyki z kierunkiem studiów 2.Oryginalność 2. Oryginalność 3. Rzetelność korzystania z dorobku innych autorów 3. Rzetelność korzystania z dorobku innych autorów 4. Jasność i zwięzłość, spójność logiczna wywodu 4. Jasność i zwięzłość, spójność logiczna wywodu 5. Zachowanie zasad redakcyjnych 5. Zachowanie zasad redakcyjnych WSPÓLNE

9 WYMAGANIA WOBEC PRAC PROMOCYJNYCH 1. Praca kwalifikacyjna na studiach pierwszego stopnia jest pisemnym sprawozdaniem z zaplanowanego przy znacznym udziale kierownika pracy procesu gromadzenia, opracowywania i przetwarzania materiałów 2. Od autora pracy licencjackiej oczekuje się przede wszystkim właściwie zorganizowanego myślenia, uwidocznionego w porządku wywodu pisarskiego wyrażonego logicznym związkiem wynikania między tytułem, przedmiotem pracy, pytaniem ogólnym, pytaniami szczegółowymi a układem treści (strukturą) pracy 3.Praca licencjacka ma nauczyć rozwiązywania określonej klasy problemów (inform.,dydakt.) i przedstawienia tego rozwiązania w formie opracowania zwartego 1. Praca kwalifikacyjna na studiach drugiego stopnia jest pisemnym sprawozdaniem z przeprowadzonych badań 2. Od autora pracy magisterskiej oczekuje się przede wszystkim pomysłowości i samodzielności myślenia, wyrażającej się porządkiem wywodów, wyeksponowaniem przewodniej myśli oraz ładem i krytycznym ujmowaniem treści o charakterze teoretycznym, analityczno-diagnostycznym (ocenowym), syntetyzująco-projektowo- postulatywnym 3.Praca magisterska ma nauczyć samodzielnego rozwiązywania określonego problemu (pracy koncepcyjnej) i przedstawienia tego rozwiązania w formie opracowania zwartego 4.Wymóg samodzielności merytorycznej spełniany jest przez własny wkład autora

10 OCENA PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ 1. Cel pracy 2. Czy występuje zgodność między tytułem a treścią? Ocena poziomu zgodności między tytułem a treściami 3. Charakterystyka doboru literatury i jej wykorzystanie 4. Ocena struktury pracy 5. Ocena redakcyjnej strony pracy 6. Metodologiczna ocena pracy 7. Merytoryczna ocena pracy Czy praca spełnia wymogi pracy, licencjackiej (mgr) ? Ocena pracy

11 Wstęp Przedmiot badań Problem ogólny MOŻLIWA STRUKTURA PRACY KWALIFIKACYJNEJ Uzasadnienie wyboru tematu Zbiór trudności Układ wykładu (struktura pracy) 1. Tytuł rozdziału 1. 1. Tytuł podrozdziału Problemy szczegółowe 213 1. ?. ……………………. Opis wyników badań Identyfikacyjnych, analityczno-diagnostycznych, porządkujących, prognostycznych, wyjaśniających uzasadnienie dedukcyjno-indukcyjne tez- wniosków 1. ?. Wnioski Tezy (należycie uzasadnione twierdzenia, rozwinięcie hipotezy roboczej )Odpowiedzi na pytanie – problem szczegółowy TYTUŁ PRACY Cel badań Hipotezy robocze 2 1 3 Metody Zakończenie Refleksja – Uogólnienie wniosków kończących rozdziały pracy Co w pracy zrobiono? 1 - Ustalono, opisano 2 - Oceniono, określono, porównano, itd.. 3 – Wyjaśniono, wskazano kierunki, itd. Krytyczna ocena osiągnięć pracy, wskazanie kierunku dalszych badań Samoocena poziomu osiągnięcia celu pracy, rozwiązania problemu ogólnego Opis wyników analizy i oceny zgromadzonego, opracowanego i przetworzonego materiału uzasadnienie wniosków 1. ?. WnioskiOdpowiedź na pytanie szczegółowe Pytanie ogólne Pytania szczegółowe

12 Posumowanie 1.Praca licencjacka zawiera przede wszystkim wiedzę empiryczną, co nie wyklucza pewnej zawartości wiedzy twórczej 2.Licencjat musi w toku jej opracowania potwierdzić nabytą wiedzę merytoryczną i podstawowe umiejętności metodyczne 3.Pracę musi cechować oryginalność i jasność wywodu 4.Praca umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i nie musi zawierać pierwiastka naukowości 1.Praca magisterska równoważy (+, -) w swej objętości wiedzę empiryczną z wiedzą naukową 2.Magistrant musi w toku jej opracowania potwierdzić nabytą wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne 3.Pracę musi cechować oryginalność i jasność wywodu 4.Praca umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego magistra, ale musi zawierać pierwiastek naukowości, co powinno wyrażać się w potwierdzeniu w niej przez magistranta umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

13

14 Wkład autora pracy magisterskiej może polegać na: porównaniu rozwiązań polskich z rozwiązaniami wybranego kraju lub ze standardami regionalnymi, konfrontacji z jej zastosowaniem w praktyce (istotne są własne postulaty), próbie własnej periodyzacji (szczególnie w pracach o charakterze historycznym i ewolucyjnym) zdarzeń lub wykazaniu niekonsekwencji przepisów prawa itp. zebraniu i uporządkowaniu zróżnicowanych poglądów na określony temat, WYMAGANIA WOBEC PRACY MAGISTERSKIEJ


Pobierz ppt "AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA dr hab. inż. Andrzej Glen Zakład Zarządzania Kryzysowego p.148,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google