Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRYTERIA KONTRAKTOWANIA Świadczeń ZDROWOTNYCH NA ROK 2016

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRYTERIA KONTRAKTOWANIA Świadczeń ZDROWOTNYCH NA ROK 2016"— Zapis prezentacji:

1 KRYTERIA KONTRAKTOWANIA Świadczeń ZDROWOTNYCH NA ROK 2016
Ministerstwo Zdrowia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego

2 Krtyeria kontraktowania świadczeń jako:
Zasady przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zasady porównywania ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielnie świadczeń zdrowotnych. Zasadnicze zmiany w ww. obszarach, dotyczące postępowań prowadzonych od dnia 1 stycznia 2016 r., zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 1138, 2014 r.).

3 Taryfikacja Głównym zadaniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w tym obszarze jest przygotowanie taryfy świadczeń, rozumianej jako zestawienie świadczeń gwarantowanych wraz z przypisanymi im wartościami względnymi, z wyłączeniem świadczeń gwarantowanych, których zasady finansowania określa ustawa o refundacji. Określając szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Prezes Funduszu jest zobowiązany uwzględnić taryfę w przypadku jej ustalenia w danym zakresie. Posiadanie przez świadczeniodawcę umowy z Agencją w zakresie przekazywania danych kosztowych będzie dodatkowo premiowane przy porównywaniu ofert.

4 Plan zakupu świadczeń przygotowanie planu zakupu świadczeń należy do kompetencji Dyrektora OW NFZ, plan zakupu świadczeń uwzględnia: mapę regionalną oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa. plan zakupu świadczeń składa się z dwóch części: część ogólna zawierająca w szczególności wskazanie priorytetów w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej wraz z uzasadnieniem; część szczegółowa określająca w szczególności obszary terytorialne, dla których przeprowadza się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz maksymalną liczbę umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, która zostanie zawarta na danym obszarze, w danym zakresie lub rodzaju świadczeń.

5 Plan zakupu świadczeń do dnia ogłoszenia pierwszych regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, dyrektor OW NFZ sporządza plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, na następny rok, uwzględniając stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa. Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej ustalane na podstawie mapy regionalnej przez wojewodę w porozumieniu z wojewódzką radą ds. potrzeb zdrowotnych, uwzględniają stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości, są uwzględniane przez Dyrektora OW NFZ przy tworzeniu planu zakupów.

6 Opinia wojewody o celowości inwestycji (od: 30 czerwca 2016 r.)
- decyzja administracyjna wojewody wydawana na wniosek podmiotu, - dotyczy: celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne, lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 3 miliony zł w okresie 2 lat.

7 Porównanie ofert złożonych w trakcie postępowania
postępowania konkursowe ogłaszane do dnia 31 grudnia 2015 r: a) kryteria oceny ofert wynikające z obowiązującego zarządzenia Prezesa Funduszu, b) rodzaje kryteriów (katalog otwarty; art. 148 „w szczególności”): ciągłość, - kompleksowość, - dostępność, jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, - kwalifikacje personelu, - wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, - wewnętrzna lub zewnętrzna ocena, która może być potwierdzona certyfikatem lub akredytacją, - cena i liczba oferowanych świadczeń oraz kalkulacja kosztów postępowania konkursowe ogłaszane od dnia 1 stycznia 2016 r.: kryteria oceny ofert wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia rodzaje kryteriów (katalog zamknięty, art. 148): jakość, - kompleksowość, - dostępność, - ciągłość, - cena oraz zawarcie przez świadczeniodawcę umowy z Funduszem na przekazywanie danych kosztowych, ważna, pozytywna opinia wojewody o celowości inwestycji,


Pobierz ppt "KRYTERIA KONTRAKTOWANIA Świadczeń ZDROWOTNYCH NA ROK 2016"

Podobne prezentacje


Reklamy Google