Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza."— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2 Zgodnie z zapisami §12 Zarządzenia Nr 76/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3.10.2008 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

3 w ofercie złożonej przez Świadczeniodawcę w danym zakresie świadczeń winny znaleźć się niżej wymienione dokumenty: :

4 w przypadku zakładów opieki zdrowotnej: Decyzja o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody lub Ministra Zdrowia (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) kopia obowiązującego statutu zakładu opieki zdrowotnej Kopia umowy spółki cywilnej lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki lub – w przypadku zoz dla których organem założycielskim jest spółka cywilna – uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji tej spółki

5 W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w części dotyczącej rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zoz wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6 W przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w części dotyczącej rejestru przedsiębiorców wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

7 Ponadto: Kopia polisy lub/i oświadczenie oferenta o zawarciu umowy ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy z NFZ Kopie umów z podwykonawcami z datą obowiązywania co najmniej od 01.01.2009 i klauzulą o poddaniu się kontroli przez NFZ na zasadach określonych w ustawie w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Oddziałem Funduszu

8 Oświadczenie oferenta o samodzielnym wykonywaniu umowy (dotyczy wyłącznie oferentów nie posiadających podwykonawców) Załącznik nr 2 do warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oświadczenie oferenta

9 Załącznik nr 5 do warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę W przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osobę lub osoby których prawo do reprezentacji wynika z załączonych do oferty dokumentów

10 Wszystkie dołączone do oferty dokumenty muszą być zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym

11 Kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta

12 Każda strona oferty w formie pisemnej powinna być podpisana lub parafowana – zgodnie z załączonym wzorem podpisów – przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta oraz

13 opatrzona kolejnym numerem w ten sposób, że pierwsze strony stanowi formularz ofertowy

14 Oferty złożone w wersji elektronicznej muszą być w całości zgodne z wersją papierową

15 Podstawy prawne do tworzenia oferty: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 października 2008r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

16 Zarządzenie Nr 76/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 października 2008r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Zarządzenie Nr 86/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008r. w sprawie określenia kryteriów oceny w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

17 Błędy formalno-prawne w ofertach: Nieprawidłowe kody resortowe komórek organizacyjnych, w których zgodnie z treścią oferty mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej, stanowią brak w udokumentowaniu przez oferenta jego zdolności i uprawnień do udzielania świadczeń w określonym rodzaju i zakresie

18 Kody resortowe nie odpowiadające komórkom organizacyjnym na które zostały ogłoszone postępowania Niewłaściwe określenie przedmiotu oferty, liczby lub ceny świadczeń w tym także ich brak

19 Niewłaściwy format oferty - dokumentacja ofertowa złożona na formularzu aktualizacyjnym Oferty nieczytelne lub zawierające znaki niewystępujące w języku polskim Wersja elektroniczna niezgodna z wersją papierową

20 Oferta złożona po terminie Przedstawione dokumenty opatrzone datą wcześniejszą niż określona w przepisach, tj. wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

21 Strony oferty nieopatrzone podpisami osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta Strony oferty nieponumerowane lub ponumerowane w sposób niechronologiczny

22 Ponadto: Brak w rejestrze wpisu wszystkich miejsc udzielania świadczeń wskazanych w ofercie Brak wykazu podwykonawców przy jednoczesnym przedstawieniu stosownych umów na podwykonawstwo lub odwrotnie

23 Brak wymaganych w przepisach oświadczeń Koincydencje czasowe personelu Kwalifikacje i czas pracy personelu niezgodne z warunkami określonymi w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 85/2008/DSOZ

24 Zamieszczanie w ofercie nieprawdziwych danych dotyczących warunków lokalizacyjnych oraz sprzętu i aparatów niezbędnych do udzielania świadczeń Udzielanie dyskfalifikujących odpowiedzi w ankietach, tzn. odpowiedź nie spełniam i nie będę spełniać od początku obowiązywania umowy powoduje odrzucenie oferty w postępowaniu

25 Nieprawidłowe wskazanie jednostki rozliczeniowej, tzn. określenie jednostek rozliczeniowych innych niż punkt Brak szczegółowego rachunku kosztów osobodnia w przypadku złożenia oferty w zakresie rehabilitacji dla określonej w warunkach konkursowych grupy pacjentów

26 Przypadek 1: *rehabilitacja słuchu i mowy brak poprawnej komórki organizacyjnej we wpisie do rejestru wojewody brak wymaganego personelu brak wymaganego sprzętu do integracji senensorycznej- w ankiecie odpowiedź tak- kłamstwo ofertowe.

27 Przypadek 2: *ośrodek dzienny oraz ambulatoryjna opieka rehabilityacyjna oferent oświadczył że nie będzie spełniał warunku wymaganego – magistra fizjoterapii na pełnym etacie brak poprawnej komórki organizacyjnej we wpisie do rejestru wojewody w obu zakresach

28 Przypadek 3: *fizjoterapia ambulatoryjna bez świadczenia kriokomory ogólnoustrojowej – zaś odpowiedź w ankiecie że oferent nie będzie spełniał wymaganego warunku- zamiast, że opcja ta nie dotyczy oferenta kryterium wymagane - zbiegi światłolecznictwa i elektrolecznictwa - a odpowiedź że nie będę spełniał od początku obowiązywania umowy niepełny etat magistra fizjoterapii - wymagany jest pełny etat

29 Przypadek 4: *lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna kryterium wymagane - co najmniej ¼ etatu (ok. 10h/ tyg.) – natomiast odpowiedź w ofercie – minimalny czas pracy o połowę krótszy

30 Przypadek 5: * fizjoterapia ambulatoryjna brak magistra fizjoterapii - oferent stwierdza w ankiecie, że nie będzie spełniał tego warunku – jest to warunek konieczny podobnie z wymaganym sprzętem - odpowiedź- nie będę spełniał warunku od początku obowiązywania umowy brak poprawnej komórki organizacyjnej we wpisie do rejestru wojewody oraz pozostałej wymaganej dokumentacji formalno-prawnej

31 Reasumując: W jednej wybranej ofercie w rodzaju rehabilitacja lecznicza danego świadczeniodawcy winny znaleźć się niżej wymienione dokumenty:

32 Wypis z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Kopia Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do działalności ewidencji gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Kopia Statutu

33 Kopia polisy lub/i oświadczenie oferenta o zawarciu umowy ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy z NFZ Załącznik nr 2 do warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oświadczenie oferenta Załącznik nr 5 do warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę

34 Oświadczenie oferenta o samodzielnym wykonywaniu umowy (dotyczy wyłącznie oferentów nie posiadających podwykonawców) Kopie umów z podwykonawcami z datą obowiązywania co najmniej od 01.01.2009 - 31.12.2009roku i klauzulą o poddaniu się kontroli przez NFZ na zasadach określonych w ustawie w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Oddziałem Funduszu

35 Podwykonawcy, których umowy zostały dołączone do oferty winni być zarejestrowani w portalu Świadczeniodawcy SZOI i wykazani w formularzu ofertowym część II wykaz podwykonawców Formularz ofertowy we właściwym zakresie świadczeń

36 W pozostałych ofertach w rodzaju rehabilitacja lecznicza tego samego świadczeniodawcy winny znaleźć się niżej wymienione dokumenty:

37 Formularz ofertowy we właściwym zakresie świadczeń Załącznik nr 2 oświadczenie oferenta Załącznik nr 3 oświadczenie oferenta Załącznik nr 5 wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę

38 Oświadczenie oferenta o podwykonawcach ( wzór w załączeniu ) Opinie konsultantów w wybranych zakresach w przypadku realizacji świadczeń dla grup pacjentów wskazanych w warunkach konkursowych – rehabilitacja słuchu i mowy oraz rehabilitacja wzroku w ośrodku/oddziale dziennym

39 Należy bezwzględnie podać w ofercie numer telefonu umożliwiający skuteczny kontakt z oferentem

40 Wesołych świąt życzy Państwu komisja konkursowa REH


Pobierz ppt "Postępowanie konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google