Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W KRÓLOWEJ WOLI ROK SZKOLNY 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W KRÓLOWEJ WOLI ROK SZKOLNY 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W KRÓLOWEJ WOLI ROK SZKOLNY 2015/2016

2 Cel ewaluacji wewnętrznej Zebranie informacji na temat działań szkoły dążących do: wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości; wyrównywania szans edukacyjnych; dostosowania zajęć do potrzeb uczniów; motywowania uczniów do samorozwoju. Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 6: ‘’SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW UWZGLĘDNIAJĄC ICH INDYWIDUALNĄ SYTUACJĘ’’

3 Odbiorcy ewaluacji  Nauczyciele prowadzący zajęcia;  Uczniowie szkoły;  Rodzice.

4 Grupy/osoby objęte ewaluacją:  Nauczyciele uczący w szkole;  Rodzice będący na zebraniu;  Uczniowie klas I-VI obecni w szkole w dniu przeprowadzania badania.

5 Identyfikacja zasobów czasowych, finansowych, ludzkich 1)CZAS TRWANIA EWALUACJI – 4 MIESIĄCE: - opracowanie koncepcji ewaluacji –październik 2015 r.; - zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli – październik/ listopad 2015 r.; - zebranie uzyskanych informacji i opracowanie ich w postaci wyników liczbowych – grudzień 2015 r. - raport ewaluacyjny i opublikowanie podsumowanie z ewaluacji na stronie internetowej szkoły – styczeń 2016 r. 2) KOSZTY: - papier; - toner. 3) WYKONAWCY EWALUACJI – CZŁONKOWIE ZESPOŁU EWALUACYJNEGO: - nauczyciel – koordynator: Marta Marcińczak; - członkowie zespołu – pomocnicy: Joanna Łysakowska, Edyta Garnys, Jolanta Białek; - pedagog szkolny: Ewa Godlewska.

6 Pytania kluczowe  W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów?  Czy szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości w wiadomościach i umiejętnościach uczniów?  Jakie formy pomocy są organizowane przez szkołę w przypadku specyficznych trudności w pracy z uczniem?  Czy nauczyciele uwzględniają w pracy z dzieckiem informacje z opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?  Czy indywidualizuje się pracę na zajęciach?  W jaki sposób przebiega współpraca z rodzicami w celu zaspakajania potrzeb uczniów?  W jaki sposób są dokumentowane działania wspierające indywidualizację pracy z dzieckiem?

7 Kryteria ewaluacji  Nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia.  Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów.  Szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości.  Szkoła organizuje pomoc w specyficznych trudnościach w nauce.

8 Metodologia ewaluacji METODY I NARZĘDZIA EWALUACJI: 1)Ankietowanie: - kwestionariusz ankiety dla rodziców; - kwestionariusz ankiety dla uczniów; - kwestionariusz ankiety dla nauczycieli. 2) Analiza dokumentów: - dzienniki; - sprawozdania z realizacji zajęć; - karta indywidualnych potrzeb ucznia; - zaświadczenia lekarskie; - opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

9 Prezentacja wyników przeprowadzonych badań OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ.  Badaniem objęto 55 uczniów klas I-VI. Ankieta była anonimowa i składała się z 9 pytań.  Odpowiedzi udzielone przez uczniów przedstawia poniższy tekst.

10 Pytanie 1. Czy lubisz się uczyć?

11 Pytanie 2. Czy jesteś zadowolony/zadowolona ze swoich osiągnięć?

12 Pytanie 3. Czy nauczyciele pomagają uczniom w przypadku problemów i pojawiających się trudności?

13 Pytanie 4. W jakich zajęciach dodatkowych uczestniczysz w szkole, aby zdobywać i uzupełniać swoją wiedzę, poszerzać swoje zainteresowania?

14 WNIOSEK: Uczniowie korzystają z szerokiego zakresu zajęć oferowanych przez szkołę od zajęć artystycznych, rozwijających zainteresowania i przygotowujących do konkursów po zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i pomagające w nadrobieniu braków w wiedzy i umiejętnościach:  69% badanych uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych;  81% w zajęciach artystycznych bądź kołach zainteresowań;  27,2% uczęszcza na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  9% korzysta z zajęć z logopedą;  49% spotyka się z pedagogiem szkolnym;  83,6% uzyskuje pomoc w przygotowaniu do konkursów;  81,8% uczestniczy w wyjazdach edukacyjnych;  Żaden z respondentów nie zaznaczył odpowiedzi, że nie uczestniczy ‘’w żadnych’’ zajęciach dodatkowych.

15 Pytanie 5. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach dodatkowych?

16 Pytanie 6. W jakich zajęciach dodatkowych proponowanych przez szkołę uczestniczysz najchętniej?

17 WNIOSEK: Z zaproponowanych w powyższym pytaniu możliwych odpowiedzi uczniowie wybrali tylko 3 z 8 zajęć dodatkowych, w których najchętniej uczestniczą. Są to:  Miejsce 1 – wyjazdy edukacyjne (81,8% odpowiedzi);  Miejsca 2 i 3 – zajęcia artystyczne/koła zainteresowań i przygotowania do konkursów (69% odpowiedzi).

18 Pytanie 7. Co robisz na zajęciach dodatkowych, na które uczęszczasz?

19 WNIOSEK: Uczniowie na zajęciach dodatkowych w szkole: 1. Ponad połowa respondentów 52,7% mile spędza czas. 2. Tyle samo badanych 52,7% zaznaczyło, że przygotowuje się do konkursów. 3. 47,2% rozwija swoje zainteresowania i otrzymuje potrzebną pomoc. 4. Nieco mniej 45,4% respondentów uzupełnia i wyrównuje braki. 5. Nieliczna grupa badanych osób 14,5% nudzi się. 6. Nikt nie utrwala zdobytej wiedzy. Na zajęciach dodatkowych panuje miła atmosfera, uczniowie angażują się w zajęcia co sprzyja uzupełnieniu i wyrównaniu braków w wiedzy, a także rozwijaniu własnych zainteresowań.

20 Pytanie 8. Czy dodatkowe działania szkoły skutkują odnoszeniem przez Ciebie sukcesów?

21 Pytanie 9. Czy Twoim zdaniem szkoła podejmuje wystarczającą ilość działań w celu wspomagania i rozwijania Twoich potrzeb?

22 Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców uczniów Szkoły Podstawowej  Badaniem objęto 46 rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Królowej Woli. Ankieta była anonimowa i składała się z 8 pytań.  Celem badania uczyniono zebranie informacji na temat postrzegania przez rodziców roli szkoły w osiągnięciu sukcesu przez ich dziecko/dzieci.  Odpowiedzi udzielone przez rodziców ilustrują poniższe wykresy.

23 Pytanie 1. Czy macie Państwo poczucie, że Wasze dziecko (dzieci) w szkole traktowane jest (są) w sposób indywidualny?

24 Pytanie 2. Czy nauczyciele rozmawiają z Państwem o potrzebach i możliwościach Państwa dziecka (dzieci)?

25 Pytanie 3. W jaki sposób jest Pan/i informowana/y o rozwoju swojego dziecka (dzieci)?

26 WNIOSEK:  Zdecydowana większość badanych dowiaduje się o postępach swoich dzieci w nauce na wywiadówkach (87%).  Ponad połowa rodziców przychodzi do nauczyciela na rozmowę indywidualną (52,2%).  Pisemne opinie ze szkoły o swoich pociechach otrzymuje 13% respondentów.  Natomiast 4,3% rodziców otrzymuje informację zwrotną od nauczyciela w inny sposób niż wymienione w ankiecie.

27 Pytanie 4. Czy Państwa dziecko (dzieci) uczestniczy (uczestniczą) w zajęciach dodatkowych?

28 Pytanie 4. Czy Państwa dziecko (dzieci) uczestniczy (uczestniczą) w zajęciach dodatkowych?- cd. W kolejnej części pytania respondenci, którzy zaznaczyki odpowiedź twierdzącą zostali poproszeni o wypisanie zajęć dodatkowych, w których ich dziecko (dzieci) uczestniczy. Otrzymano następujące odpowiedzi:  Zajęcia sobotnie;  Zajęcia artystyczne;  Język niemiecki;  Zajęcia muzyczne;  Zajęcia wyrównawcze;  Zajęcia plastyczne;  Zajęcia kreatywne;  Logopedia,  Język angielski;  Zajęcia korekcyjne.

29 Pytanie 5. Czy w szkole podejmowane są starania by uczeń miał poczucie sukcesu w nauce na miarę swoich możliwości?

30 Pytanie 6. Jakie działania podejmowane przez szkołę według Państwa dają Waszemu dziecku (dzieciom) poczucie sukcesu? Schemat odpowiedzi respondentów wygląda następująco: MOŻLIWOŚCI WYBORUODPOWIEDZI RODZICÓW Zaj. dyd.-wyr.33% Zaj. art./koła zaint.39,1% Gimn. korekc.-komp.30,4% Zaj. z logopedą37% Spotkania z pedagog.28,3% Współpraca z PPP6,5% Indywid. Podejście30,4% Motywow. do nauki37% Pomoc wychowawcy54,3% Przygot. do konk.2,2% Brak działań szkoły0%

31 WNIOSEK: Szkoła podejmuje szereg działań w celu pomocy dzieciom w osiągnięciu przez nie sukcesu. Z wyników ankiet można stwierdzić, że największy sukces zdaniem rodziców mogą osiągnąć ich dzieci:  dzięki pomocy wychowawcy 54,3%;  poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych/kołach zainteresowań 39,1%;  za sprawą motywowania przez szkołę ucznia do nauki i zajęć logopedycznych 37%;  dzięki zajęciom dydaktyczno-wyrównawczym 33%;  za sprawą zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i indywidualnego podejścia do ucznia 30,4%;  dzięki pomocy pedagoga szkolnego 28,3%;  poprzez współpracę szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 6,5%;  za sprawą przygotowań do konkursów 2,2%.

32 Pytanie 7. Czy proponowane przez szkołę zajęcia dodatkowe są dla Państwa dziecka/dzieci wystarczające?

33 Pytanie 8. Jakie według Państwa zajęcia dodatkowe, KTÓRE NIE SĄ REALIZOWANE W SZKOLE dałyby poczucie sukcesu Waszemu dziecku/dzieciom? Wg oczekiwań respondentów są to:  Taniec;  Zajęcia teatralne;  Basen;  Piłka nożna;  Koszykówka;  Karate;  Aerobik;  Zajęcia ruchowe;  Zajęcia językowe;  Zajęcia sportowe;  Zajęcia z fletami, flażoletami;  Zajęcia informatyczne.

34 Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli Szkoły Podstawowej Badaniem objęto 7 nauczycieli. Ankieta była anonimowa i składała się z 5 pytań. Dwa pierwsze tyczyły się diagnozowania przez nauczycieli możliwości edukacyjnych uczniów. Diagnoza ma na celu ocenę poziomu różnych sprawności uczniów, w stosunku do wymagań programu szkolnego. Nie powinna ograniczać się jedynie do sprawdzania i oceniania stanu osiągnięć ucznia, lecz obejmować także wyjaśnienie przyczyn ( genezy) danego stanu i przewidywanie rozwoju osiągnięć (prognozę). Głównym odbiorcą diagnozy jest sam uczeń, który powinien w niej świadomie uczestniczyć, poznać jej wyniki oraz mieć pewien, stosowny do wieku udział w podejmowanych decyzjach. Natomiast pełnoprawnymi użytkownikami diagnoz są rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Im więcej wiedzą o uczniu, tym większą mają szansę na dobranie stosownych oddziaływań.

35 Pytanie 1. Czy diagnozują Państwo możliwości edukacyjne swoich uczniów?

36 Pytanie 2. W jaki sposób diagnozują Państwo możliwości edukacyjne swoich uczniów? SPOSOBY DIAGNOZOWANIA UCZNIÓWODPOWIEDZI NAUCZYCIELI Obserwacja uczniów 100% Rozmowy indywidualne z rodzicami 100% Rozmowy z pedagogiem szkolnym 86% Konsultacje z innymi nauczycielami 100% Opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 86% Karta Indywidualnych Potrzeb 100% Rozmowy indywidualne z uczniem 100% Bieżące ocenianie 100% Wyniki sprawdzianów/egzaminów 100% Opinie lekarskie 43% Analiza wyników konkursów 28% Inne (jakie?) 0

37 WNIOSEK: Nauczyciele w sposób wszechstronny diagnozują możliwości swoich uczniów. Istniała możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.  Wszyscy respondenci zaznaczyli odpowiedzi: obserwacja, rozmowy indywidualne z rodzicami, konsultacje z innymi nauczycielami, Karta Indywidualnych Potrzeb, rozmowy indywidualne z uczniem, bieżące ocenianie, wyniki egzaminów/sprawdzianów. Powyższe sposoby diagnozowania są najbardziej popularne wśród nauczycieli (100%).  Wysoki odsetek 86% badanych, ceni sobie zalecenia opinii PPP oraz wskazówki pedagoga szkolnego.  43% korzysta z opinii lekarskich, a 28% sugeruje się analizą wyników konkursów.

38 Pytanie 3. Co robią Państwo w celu pomocy uczniowi? DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU POMOCY UCZNIOWI ODPOWIEDZI Zajęcia wyrównawcze 86% Koła zainteresowań 71,4% Zajęcia indywidualne z uczniem 43% Przygotowanie do konkursów 57% Wyjazdy edukacyjne, udział w przedstawieniach 100% Zróżnicowane metody pracy 100% Przygotowywanie dodatkowych pomocy dydaktycznych 86% Inne (jakie?) 0

39 WNIOSEK: Nauczyciele podejmują wiele działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych.  100% ankietowanych stara się różnicować metody pracy oraz angażować uczniów do udziału w przedstawieniach, imprezach okolicznościowych, wyjazdach edukacyjnych.  86% prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, przygotowuje dodatkowe pomoce dydaktyczne.  71,4% rozwija zainteresowania uczniów na kołach.  57% stara się jak najlepiej przygotować uczniów do konkursów.  Na ostatnim miejscu znalazły się 43% zajęcia indywidualne z uczniem.

40 Pytanie 4. Czy uczniowie chętnie korzystają z zaproponowanej przez szkołę oferty zajęć dodatkowych?

41 Pytanie 5. Co Państwa zdaniem można jeszcze zrobić, aby wspomóc indywidualne potrzeby i możliwości uczniów? Wg respondentów należałoby zróżnicować ofertę zajęć dodatkowych.

42 OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY sporządzone na podstawie analizy ankiet i dokumentacji szkolnej

43 ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE 1.Nauczyciele starają się w różnoraki sposób rozpoznawać potrzeby swoich uczniów i podejmować z nimi współpracę w celu zaspokojenia owych potrzeb:  Prowadzą obserwacje;  Rozmawiają z rodzicami i uczniami;  Zasięgają opinii innych nauczycieli;  Zakładają i korzystają z informacji zawartych w Karcie Indywidualnych Potrzeb;  Konsultują się z pedagogiem szkolnym;  Starają się wykorzystywać informacje z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

44 ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE cd. 2. Szkoła podejmuje szereg działań ograniczających braki i zaległości w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, wpływ niekorzystnych uwarunkowań. Są to przede wszystkim:  zajęcia dodatkowe (rozwijające zainteresowania);  wyjazdy edukacyjne, angażowanie uczniów w przedstawienia;  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających problemy z nauką;  zajęcia logopedyczne i korekcyjno- kompensacyjne;  motywowanie uczniów poprzez liczne i bardzo atrakcyjne nagrody na koniec roku szkolnego (w różnych dziedzinach działalności ucznia), wyróżnienia na forum klasy, eksponowanie osiągniętych przez uczniów sukcesów (zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych);  pomoc pedagoga szkolnego;  współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;  współpraca z rodzicami i ich edukacja (spotkania z psychologiem) oraz angażowanie w życie szkoły;  pozyskiwanie zewnętrznych środków na organizowanie między innymi wycieczek dla dzieci (sprzedawanie ciast na lokalnych imprezach, zabawy dla dorosłych organizowane przez Stowarzyszenie prowadzące szkołę);  organizacja czasu wolnego (półkolonie zimowe, letnie);  opieka dla uczniów dojeżdżających –organizacja zajęć dodatkowych, świetlicy zostały dostosowane do możliwości komunikacyjnych.

45 ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE cd. 3. Szkoła stara się indywidualizować pracę z uczniem poprzez budowanie postawy sprzyjającej nauce. Szkoła realizuje ją poprzez: -odpowiedni dobór metod i form pracy z uczniami; - stosowanie opracowanych zasad pracy i oceniania uczniów dyslektycznych, - proponowanie prac i zajęć dodatkowych, - uwzględnianie zaleceń PPP.

46 ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE cd. 4. Nauczyciele systematycznie diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów, między innymi poprzez obserwację, bieżące ocenianie oraz konsultacje z pedagogiem szkolnym i rodzicami.

47 SŁABE STRONY: 1. Niedostateczna komunikacja na linii nauczyciel-rodzic w kwestii potrzeb i możliwości ucznia. 2. Niewystarczająca wiedza rodziców na temat oferowanych przez szkołę dzieciom zajęć dodatkowych. 3. Zajęcia dodatkowe proponowane przez szkołę nie zawsze spełniają oczekiwania uczniów i rodziców. 4. Słaba motywacja uczniów do nauki. 5. Niewystarczająca efektywność w indywidualizacji pracy z uczniem.

48 WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: 1.Należy jeszcze bardziej wdrażać i zachęcać rodziców do poznania oferty szkoły i pracy nad coraz lepszą komunikacją na płaszczyźnie szkoła- rodzice. 2.Nieustannie doskonalić i uatrakcyjniać ofertę zajęć dodatkowych. 3.Ciągle pracować nad motywowaniem uczniów do nauki. 4.Stosować więcej metod aktywizujących nastawionych na indywidualizację pracy z uczniem i dostosowanych do jego potrzeb.


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W KRÓLOWEJ WOLI ROK SZKOLNY 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google