Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barbara Łaska Wydział Wspierania Rozwoju Kuratorium Oświaty w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barbara Łaska Wydział Wspierania Rozwoju Kuratorium Oświaty w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Barbara Łaska Wydział Wspierania Rozwoju Kuratorium Oświaty w Łodzi
Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowych przepisów prawa   Barbara Łaska Wydział Wspierania Rozwoju Kuratorium Oświaty w Łodzi

2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

3 Przed wejściem w życie nowych przepisów o pomocy p-p
Nauczyciel lub pedagog szkolny samodzielnie planował działania na rzecz ucznia. Nauczyciel lub pedagog samodzielnie tworzył dla ucznia plan lub program wspierający (najczęściej dokument bardzo skomplikowany i długi). Nauczyciel lub pedagog szkolny sam realizował zaplanowane zadania. Formy i sposoby udzielania uczniom pomocy p-p określał pedagog szkolny. Rodzic był zapraszany lub wzywany przez poszczególnych nauczycieli lub pedagoga lub rodzic przychodził do poszczególnych nauczycieli, aby poruszyć problem swojego dziecka.

4 Istota zmiany – założenia nowych przepisów o pomocy p-p
Nauczyciele i specjaliści wspólnie ustalają kierunek pracy z uczniem i określają formy udzielania uczniom pomocy p-p, a decyzję w sprawie ustalonych form pomocy p-p podejmuje dyrektor. Nauczyciele w czasie spotkania zespołu wspólnie tworzą dokumentację wskazując cel i zakres pomocy p-p. Rodzic zapraszany jest jeden raz na spotkanie zespołu i wszystkim uczącym ucznia nauczycielom całościowo przedstawia problemy swojego dziecka. Wszyscy nauczyciele mają okazję dowiedzieć się od rodzica, jak radzi sobie z problemami. Celem jest współdziałanie dorosłych w procesie wspomagania ucznia.

5 Nowe zadania pedagoga/psychologa szkolnego
Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, Realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

6 Podstawa objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Opinia poradni p-p Orzeczenie zespołu orzekającego poradni p-p o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania Wynik obserwacji i pomiarów pedagogicznych mających na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (klasy I-III szkoły podstawowej)

7 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych
1) klasy terapeutyczne 2) zajęcia rozwijające uzdolnienia 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 4) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 5) porady i konsultacje.

8 Zespół nauczycieli i specjalistów
CELE Wychowaw. Nauczyciele Dyrektor Pedagog szkolny Specjalista Rodzice zadanie

9 Cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie możliwości psychofizycznych ucznia wynikających, między innymi, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

10 W Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) wskazujemy:
informację o opinii, orzeczeniu lub wniosku konieczności udzielenia pomocy p-p dla ucznia, zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; (np.: komunikacja interpersonalna, kontakty rówieśnicze, relacje rodzinne, trudności w nauce, problemy w komunikacji werbalnej, trudności w pisaniu, czytaniu, …) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy p-p, ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy p-p oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ocenę efektywności pomocy p-p (form) - polega na wnioskach i zaleceniach do dalszej pracy.

11 Plan działań wspierających (PDW) określa:
cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy p-p, metody pracy z uczniem, zakres dostosowania wymagań edukacyjnych, działania wspierające rodziców ucznia, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

12 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Rozporządzenie MEN
„stare” „nowe” „nowsze” z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114) z dnia 17 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) z dnia ………………………. zmieniające rozporządzenie (Dz. U. Nr ……, poz. ……)

13 Zmiany dotyczą: sposobu powołania zespołu przez dyrektora,
zapraszania przez dyrektora specjalistów na spotkanie zespołu, powiadamiania rodziców o spotkaniu zespołu, tworzenia dokumentacji, tak aby pozostała na poziomie wskazania, zakresu działań oraz form pomocy p-p (KIPU i PDW i IPE-T to krótkie dokumenty wskazujące kierunek pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia), wskazania, że nie przepisujemy treści opinii i orzeczeń, a ocena efektów udzielanej pomocy p-p, form pomocy odnosi się do wniosków i zaleceń zespołu do dalszej pracy nauczycieli).

14 Zmiany dla nauczycieli
Poświęcanie mniej czasu na planowanie pracy z uczniami wymagającymi wsparcia. Praca w zespole – możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli oraz rodziców. Tworzenie w czasie spotkania zespołu zespole dokumentu krótkiego, przydatnego, wskazującego kierunek pracy z dzieckiem (cele, zakres, formy pomocy p-p). Odnoszenie się do efektów udzielanej pomocy p-p w postaci wniosków i zaleceń.

15 Konieczne działania dyrektorów
Analiza zasobów szkoły (materialnych i niematerialnych). Analiza potrzeb uczniów w zakresie pomocy p-p, w szczególności w przypadku konieczności organizowania zajęć specjalistycznych, np.: logopedia lub zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Decydowanie o przyznanych uczniowi formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Powołanie koordynatorów, którzy skutecznie zorganizują pracę zespołu nauczycieli. Nawiązanie efektywnej współpracy z poradnią p-p, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi instytucjami na rzecz konkretnego ucznia lub grupy ucz.

16 Barbara Łaska Wydział Wspierania Rozwoju Kuratorium Oświaty w Łodzi
Dziękuję za uwagę   Barbara Łaska Wydział Wspierania Rozwoju Kuratorium Oświaty w Łodzi

17 Podstawa objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Opinia poradni p-p Orzeczenie zespołu orzekającego poradni p-p Wynik obserwacji i pomiarów pedagogicznych mających na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (klasy I-III szkoły podstawoej)


Pobierz ppt "Barbara Łaska Wydział Wspierania Rozwoju Kuratorium Oświaty w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google