Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁY PODSTAWOWE REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2016/2017 Poznań 04.02.2016 Opracował: I Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁY PODSTAWOWE REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2016/2017 Poznań 04.02.2016 Opracował: I Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁY PODSTAWOWE REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2016/2017 Poznań 04.02.2016 Opracował: I Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych

2 Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty (t.j. z 2015 r. poz.2156 ze zmianami); Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Uchwała Nr XXIII/318/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Uchwała Nr XXIII/316/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

3 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 – najważniejsze zmiany

4 Dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 mogą kontynuować naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej: dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej; dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej. Dzieci nie będą podlegały klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu odpowiednio do klasy drugiej (trzeciej). Jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej (drugiej) w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Przepisy przejściowe

5 Komisja rekrutacyjna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1942): Rozporządzenie szczegółowo określa skład oraz zadania komisji rekrutacyjnej jak również prawa i obowiązki dyrektora w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

6 Sytuacja organizacyjna Rok szkolny 2015/16 – miejsca organizacyjne:  w przedszkolach: 13050/wolne miejsca:560;  w oddziałach przedszkolnych w SP: 1245/wolne miejsca: 160;  klasy pierwsze w SP: 293 oddziały/ 6438 uczniów, z czego 4100 to dzieci 6- letnie. Zakładając, że wszystkie dzieci, które mają do tego prawo będą kontynuować edukację przedszkolną (w tym 6-latki) wolnych miejsc w przedszkolach będzie 976. Dyrektorzy szkół podstawowych wydali niecałe 700 decyzji o odroczeniu od spełniania obowiązku szkolnego dla dzieci z rocznika 2009. Oznacza to, że dzieci 7-letnich zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych w Poznaniu, które zobowiązane są do podjęcia nauki w klasie pierwszej jest 700.

7 Skutki finansowo- organizacyjne wprowadzonych zmian  drastyczne zmniejszenie się liczby klas pierwszych w SP. Jeśli dzieci 6-letnie pozostaną w przedszkolach może w poznańskich podstawówkach powstać nie więcej niż 60 klas pierwszych.  drastyczne zmniejszenie liczby klas pierwszych w SP skutkować będzie koniecznością zwolnień nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W bieżącym roku szkolnym w klasach pierwszych SP zatrudnionych jest 260 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (bez zajęć z edukacji muzycznej, plastycznej, w-f, zajęć komputerowych oraz z j. obcego);  zdecydowane zmniejszenie subwencji oświatowej na 2017 r. Obecnie na dzieci 6-letnie uczęszczające do szkół Poznań otrzymał subwencję w wysokości prawie 23 mln zł. Pozostanie dzieci 6-letnich w przedszkolach, nawet przy zwiększonej wartości dotacji przedszkolnej nie wyrówna tej różnicy.  znaczący spadek miejsc organizacyjnych w przedszkolach dla dzieci 3-letnich. Obecnie w Poznaniu prawie 87% rocznika dzieci 3-letnich korzysta z edukacji przedszkolnej.

8 Co możemy zrobić??? Aby poprawić sytuację organizacyjną w przedszkolach planowane są następujące działania: 1) kampania informacyjna skierowane do rodziców dzieci 6-letnich; 2) powrót do liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych z roku szkolnego 2014/2015 (w przedszkolach wzrost o około 300 miejsc, w SP- 900); 3) powołanie nowych przedszkoli w budynkach szkół podstawowych: a) SP 87 (50 miejsc), b) SP 15 (100 miejsc). 4) akcja „drzwi otwarte” w SP mająca na celu informowanie rodziców o warunkach edukacji i opieki w SP, w tym szczególnie opieki świetlicowej, rozmowy z nauczycielami, psychologiem, rodzicami dzieci, które rozpoczęły naukę, jako dzieci 6-letnie.

9 Komisja rekrutacyjna REKRUTACJA

10 Rekrutacja Na wszystkich składanych dokumentach muszą znaleźć się podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych

11 Rekrutacja Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 oddziały przedszkolne

12 Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych  Oddział przedszkolny jest nieferyjny  Podstawa programowa dla oddziału przedszkolnego w szkole i w przedszkolu jest taka sama  Realizacja podstawy programowej to 5 godzin – 25 godzin tygodniowo  Nauczyciel dla oddziału 6-latków – pensum 22 godziny  Oddział przedszkolny w szkole jest bezpłatny i całodzienny  Po zakończeniu realizacji podstawy programowej prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – zajęcia te są prowadzone w sali oddziału przedszkolnego a nie w świetlicy.

13 Organizacja oddziałów przedszkolnych w SP Szkoły, w których w roku szkolnym 2015/2016 nie uruchomiono oddziałów przedszkolnych mogą ponownie wykazać w informatorze liczbę miejsc organizacyjnych z poprzedniego roku

14 Rekrutacja oddziały przedszkolne Kryteria – uchwała Rady Miasta Poznania

15 Rekrutacja oddziały przedszkolne Terminy – zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania

16 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 szkoły podstawowe

17 Rekrutacja Szkoła Podstawowa Dzieci, które w latach szkolnych 2015/2016-2018/2019 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, tak jak dzieci z obwodu. Rodzice składają zgłoszenie do szkoły.

18 Rekrutacja Szkoła Podstawowa – Kryteria – uchwała Rady Miasta Poznania

19 Rekrutacja Szkoła Podstawowa – Terminy – zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania

20 Rekrutacja Szkoła Podstawowa – łączenie oddziałów Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 2016r, może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła w obwodzie której dziecko mieszka. Ww. p rzepisu nie stosuje się gdy liczba dzieci przekracza 11

21 Wybór typu oddziału Zmiany w systemie Nabór

22 Nowy wzór wniosku Zmiany w systemie Nabór

23 System Nabór zostaje zmodernizowany: 1.Nowa szata graficzna – nowy system 2.Zmiana logowania - przed nazwą użytkownika należy wpisać PO_ 3.Do 5 lutego należy uaktualnić dane w informatorze – nowe pola do wypełnienia 4.Od 1 marca w „starym systemie” pozostaje tylko praca bieżąca

24 Od roku bieżącego do zadań Państwa będzie należało przede wszystkim: 1.terminowe i poprawne wprowadzenie danych z deklaracji, wniosków oraz z oświadczeń, 2.ręczne usuwanie kwalifikacji w przypadku, gdy rodzice nie podpisali (nie potwierdzili) woli przyjęcia dziecka do szkoły. Zmodernizowany system Nabór: 1.podliczy punkty przyznane z kryteriów, 2.wygeneruje listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 3.przyjmie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 4.wygeneruje listy przyjętych i nieprzyjętych. Zmiany w systemie Nabór

25 Oddziały integracyjne Dzieci nie posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego podlegają procesowi rekrutacji jak do oddziałów ogólnodostępnych. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego należy ręcznie przyjąć – system automatycznie nie zakwalifikuje i nie przyjmie kandydatów z orzeczeniami.

26 Oddziały sportowe Rekrutacja do oddziałów sportowych odbywa się według kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty – nie stosuje się kryteriów uchwalonych przez Radę Miasta Poznania.

27 Sprawy bieżące 1.Udzielanie błędnych lub nieprawdziwych informacji: np. WO nie zezwoli na otwarcie oddziału przedszkolnego więc proszę nie składać wniosków 2.Terminowe składanie sprawozdań do 10 każdego miesiąca – finansowe zgodne z RB 3.Wykonanie funduszu płac, wykonanie etatów, wykonanie dotacji celowej 4.Wykonania na wszystkie rozdziały jakie są w placówce 5.Prawidłowe przygotowywanie aneksów i wniosków o zmianę w planie finansowym - propozycja zakończona 6.Termin składania wniosków o zmianę w planie finansowym – do 15 każdego miesiąca 7.Odbieranie decyzji 8.Wydruk zatwierdzonych aneksów (2 egz.), podpisanie i dostarczenie do WO

28


Pobierz ppt "SZKOŁY PODSTAWOWE REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2016/2017 Poznań 04.02.2016 Opracował: I Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google