Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek idzie do szkoły. Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek idzie do szkoły. Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek idzie do szkoły

2 Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku

3 W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

4 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 Dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodzica, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny

5 Ważne ! Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wy- magana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogi-cznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wy- magana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogi-cznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

6 Ważne! Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają również zastoso-wanie powyższe uregulowania Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają również zastoso-wanie powyższe uregulowania

7 Dziecko urodzone w 2003 roku od 1 września 2009 r. ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostaje objęte obowiązkiem szkolnym jest przedszkolakiem (w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) jest uczniem lub 6-latek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału przedszkolnego jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy finansowanie z dochodów własnychsubwencja od 1.01.2010 r.

8 Uwaga! Od 1 września 2009 r. Dziecko pięcioletnie ma prawo do wychowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wy- chowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) Dziecko pięcioletnie ma prawo do wychowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wy- chowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

9 U W A G A Od 1 września 2009 roku nauczyciel, w ramach obowiązkowego czasu pracy, zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Od 1 września 2009 roku nauczyciel, w ramach obowiązkowego czasu pracy, zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

10 Z dniem 1 września 2011 r. dzieci w wieku 5 lat, są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. WAŻNE !!!

11 1 września 2012 roku Wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Obowiązek dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

12 Warto wiedzieć Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych będzie rea- lizowana w klasach pierwszych począwszy od 1 września 2009 r. Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych będzie rea- lizowana w klasach pierwszych począwszy od 1 września 2009 r.

13 Nową podstawę programową dla przedszkoli, innych form wycho- wania przedszkolnego oraz od- działów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizuje się od 1 września 2009 roku Nową podstawę programową dla przedszkoli, innych form wycho- wania przedszkolnego oraz od- działów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizuje się od 1 września 2009 roku Warto wiedzieć

14 W związku z prawem dziecka pięcioletniego do odbycia rocz- nego przygotowania przedszkol- nego, gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego trans- portu i opieki w czasie przewozu dziecka zamieszkałego powyżej 3 km od placówki wychowania przedszkolnego W związku z prawem dziecka pięcioletniego do odbycia rocz- nego przygotowania przedszkol- nego, gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego trans- portu i opieki w czasie przewozu dziecka zamieszkałego powyżej 3 km od placówki wychowania przedszkolnego Warto wiedzieć

15 Od 1 września 2009 r. uczniowie klas pierwszych wymagający opieki poza lekcjami będą mogli korzystać z opieki świetlicowej Od 1 września 2009 r. uczniowie klas pierwszych wymagający opieki poza lekcjami będą mogli korzystać z opieki świetlicowej Warto wiedzieć

16 studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Od 1 września 2009 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła:

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sześciolatek idzie do szkoły. Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google