Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe procedury i terminy. Podstawy prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe procedury i terminy. Podstawy prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013."— Zapis prezentacji:

1 Nowe procedury i terminy

2 Podstawy prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7); Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2014.r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i placówek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.); Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim

3 16 marca 2015 Uruchomienie elektronicznego systemu rekrutacyjnego https://lublin-gim.edu.com.pl

4 Uczniowie z obwodu zadanieterminy zgłoszenie - wypełnienie wniosku zgłoszeniowego złożonego przez rodziców lub opiekunów prawnych 16 -31 marca 2015 czynnościterminy Zgłoszenie – wypełnienie wniosku zgłoszeniowego złożonego przez rodziców lub opiekunów prawnych od 16 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. do godz. 15.00 Wniosek wypełnia się zgodnie z instrukcją, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie gimnazjum. Jeżeli rodzic /opiekun prawny/ nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić w/w postępowania, może wniosek zgłoszeniowy wygenerować w szkole, korzystając z pomocy pracownika sekretariatu.

5 Uczniowie kandyduj ą cy do gimnazjum poza rejonowego oraz kandydaci do oddziałów dwuj ę zycznych, szkół i oddziałów sportowych czynnościterminy Składanie wniosków rekrutacyjnych w systemie od 4 maja do 29 maja 2015 r. do godz. 15.00 Sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, szkół i oddziałów sportowych od 1 czerwca do 12 czerwca 2015 r

6 Kryteria dla kandydatów spoza rejonu kryteriumpunktacja 1) Za wyniki sprawdzianu po klasie szóstej zgodnie z zasadą: a) wyniki ze sprawdzianu wyrażone w skali procentowej dla części pierwszej – obejmującej zadania z języka polskiego i z matematyki będą mnożone przez 0,7 pkt b) wyniki ze sprawdzianu dla części drugiej – obejmującej zadania z języka obcego nowożytnego będą mnożone przez 0,3 pkt. Przykład: uczeń uzyskał ze sprawdzianu w klasie VI następujące wyniki: język polski i matematyka – 80%; język obcy – 95% po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy: 80 x 0,7 + 95 x 0,3 = 56 + 28,5 = 84,5 maksymalnie 100 punktów

7 2. Oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, historia i społeczeństwo oraz przyroda uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej a) 14 pkt – celujący b) 12 pkt – bardzo dobry c) 8 pkt – dobry d) 6 pkt – dostateczny e) 2 pkt – dopuszczający maksymalnie 70 punktów 3. Ocena zachowania uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej a) 10 pkt – wzorowe b) 8 pkt – bardzo dobre c) 4 pkt – dobre d) 2 pkt – poprawne e) 0 pkt – nieodpowiednie i naganne maksymalnie 10 punktów Szkolna Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieprzyjęciu do szkoły lub oddziału poza obwodowego kandydata, który otrzymał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę sprawowania poniżej dobry

8 Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami: za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 4 punkty za uzyskanie tytułu: • finalista w konkursie przedmiotowym – 4 punkty • laureat w konkursie tematycznym – 4 punkty • finalista w konkursie tematycznym, I miejsca w zawodach lub konkursach wiedzy, tematycznych, sportowych– 2 punkty maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie – 2 pkt, 2 i więcej – 4 pkt) z poniżej wskazanych osiągnięć: •zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym • zajęcie od I do III miejsca za uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym • za zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy i innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym.

9 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięć: działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub • działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych lub udział w projekcie/programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia

10 Kryteria do klas dwuj ę zycznych 1. uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną danego gimnazjum. 2. liczba punktów rekrutacyjnych stanowiących sumę punktów uzyskanych ze sprawdzianu predyspozycji językowych oraz punktów rekrutacyjnych

11 Kryteria rekrutacyjne do oddziałów sportowych w tym profilowanych Do klasy pierwszej gimnazjum do oddziału sportowego w tym sportowego profilowanego przyjmuje się kandydatów, którzy: 1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną gimnazjum

12 Kandydaci rejonowi i spoza rejonu czynnościterminy Dokonywanie ewentualnych zmian w wyborze szkoły lub oddziału dwujęzycznego, sportowego, integracyjnego od 19 czerwca do 23 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 Wprowadzenie do systemu wyników sprawdzianu OKE, ocen ze świadectwa w kl. VI oraz osiągnięć – pracownik szkoły podstawowej 24-26 czerwca 2015 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1 lipca 2015 r. godz. 10.00

13 Kandydaci rejonowi i spoza rejonu czynnościterminy Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów od 1 lipca 2015 r. od godz. 10.00 do 3 lipca 2015 r. do godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 6 lipca 2015 r. godz.10.00

14 Wniosek do gimnazjum poza rejonem Proces rekrutacyjny Przyjęty Nieprzyjęty Gimnazjum rejonowe Droga do gimnazjum pozarejonowego


Pobierz ppt "Nowe procedury i terminy. Podstawy prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google