Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW"— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

2 Adres strony naboru: http://nabor.pcss.pl/szczecin/
NABÓR ELEKTRONICZNY Na rok szkolny 2015/2016 nabór do szkół prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Adres strony naboru: Każdy kandydat powinien zapoznać się ze stroną poświęconą rekrutacji i elektronicznym informatorem o szkołach i oddziałach !!!

3 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W GIMNAZJACH
Przyjęcie z urzędu – na podstawie zgłoszenia do gimnazjum z wyznaczonym obwodem. Dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Rekrutacja – na podstawie wniosku tj. postępowanie, które prowadzi do wyłonienia kandydata, spoza obwodu szkoły, z zastosowaniem kryterium punktowego, w sytuacji gdy w szkole pozostaną wolne miejsca

4 postępowanie rekrutacyjne

5 CO NOWEGO W REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW?
DWA ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W SZCZECINIE I ETAP - DO GIMNAZJÓW O STATUSIE SZKÓŁ BEZREJONOWYCH lub SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI BEZREJONOWYMI II ETAP - DO GIMNAZJÓW REJONOWYCH JEDEN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W SZCZECINIE RAZEM GIMNAZJA REJONOWE + GIMNAZJA O STATUSIE SZKÓŁ BEZREJONOWYCH lub SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI BEZREJONOWYMI (w tym samym terminie)

6 LICZBA WYBIERANYCH PLACÓWEK
Uczeń ma prawo wyboru trzech gimnazjów, poza gimnazjum obwodowym, w ustalonej przez siebie kolejności. max. 3 gimnazja poza obwodem + gimnazjum obwodowe

7 Przepisy przejściowe - gimnazja na rok 2015/16
Wymagania dotyczące rekrutacji są określone w statucie szkoły: kryteria przyjęcia uczniów spoza rejonu wymagane dokumenty sposób przeliczania punktów

8 O przyjęciu kandydata do wybranego gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje wyłącznie liczba zgromadzonych przez niego punktów. Im większa liczba punktów, tym większe szanse na przyjęcie do danej szkoły.

9 Uczeń w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum otrzymuje punkty za:
świadectwo z klasy VI szkoły podstawowej, 2. sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej, 3. dodatkowe osiągnięcia. Maksymalnie 130 punktów

10 Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Punkty za oceny ze świadectwa z klasy VI (maks. 30 pkt.) Język polski – ocena (maks. 6 pkt.) Matematyka – ocena (maks. 6 pkt.) Historia i społeczeństwo – ocena (maks. 6 pkt.) Język obcy nowożytny – ocena (maks. 6 pkt.) Przyroda – ocena (maks. 6 pkt.)  2. Punkty wynikające z oceny zachowania w klasie VI (maks. 6 pkt.): wzorowe (6 pkt) bardzo dobre (5 pkt) dobre (4 pkt) inne (0 pkt) 3. Punkty za  świadectwo z wyróżnieniem w klasie VI (14pkt.) 

11 RAZEM = maksymalnie 130 pkt
Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym 4. Punkty za sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej  - wynik ogólny z części pierwszej (język polski + matematyka) – maks. 50 pkt 5. Dodatkowe osiągnięcia - punkty przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną (maks. 30 pkt) Warunkiem przyznania punktów jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia w każdej ze szkół, do której kandydat aplikuje. RAZEM = maksymalnie 130 pkt

12 Razem = maksymalnie 230 punktów
Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym Dodatkowo w oddziałach wymagających przeprowadzenia egzaminów uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przyznaje się dodatkowo punkty za ww. egzamin/test w ilości maks. 100 pkt Razem = maksymalnie 230 punktów (130 pkt pkt)

13 Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych i sportowych
Powinni się zapoznać (na stronach internetowych szkół) z regulaminem oraz harmonogramem sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, które są obowiązkowe dla tych oddziałów.

14 Szkoły / oddziały, do których prowadzone będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych
GIMNAZJA O STATUSIE SZKÓŁ BEZREJONOWYCH Gimnazjum Nr 16 w ZSO nr 7; Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO nr 2; Gimnazjum Nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO nr 6; Gimnazjum Nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO nr 1 GIMNAZJA Z ODDZIAŁAMI BEZREJONOWYMI: Gimnazjum Nr 7; Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi Gimnazjum Nr 23 w ZS Nr 1

15 Oddziały sportowe, do których prowadzone będą próby sprawności fizycznej:
Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w CKS; Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w CKS; Gimnazjum Nr 7; Gimnazjum Nr 11 w Zespole Szkół Sportowych; Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO nr 4; Gimnazjum Nr 22 w ZS nr 4; Gimnazjum Nr 24 w ZS nr 2; Gimnazjum Nr 27; Gimnazjum Nr 34; Gimnazjum Nr 43 w ZS nr 5; Gimnazjum Sportowe Nr 1 w ZCEMiP

16 Należy pamiętać, że kandydaci mają czas na wypełnienie i dostarczenie zgłoszenia do gimnazjum obwodowego lub wniosku do wybranych gimnazjów poza obwodem od 11 maja 2015 r. - - do 27 maja 2015 r. do godz. 1500

17 Sprawdziany uzdolnień kierunkowych / próby sprawności fizycznej
od 1 czerwca do 17 czerwca Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoły i oddziały dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego) - szczegółowe informacje na stronach internetowych szkół - do 19 czerwca Ogłoszenie wyników ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej

18 Po zakończeniu roku szkolnego do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 1500
uczeń przynosi do szkoły "pierwszego wyboru" świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) 18

19 Zaświadczenia potwierdzające dodatkowe osiągnięcia
kandydaci dostarczają do wszystkich trzech szkół do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz Szkolne komisje rekrutacyjne naliczą i wprowadzą do systemu maksymalnie do 30 pkt. za dodatkowe osiągnięcia. 19

20 na stronie osobistego konta kandydata oraz
do 3 lipca 2015 r. do godz.  1700 na stronie osobistego konta kandydata oraz na listach wywieszonych w "szkole pierwszego wyboru", uczeń znajdzie informację, do którego gimnazjum został zakwalifikowany. 20

21 8 lipca 2015 r. do godz. 1200 PAMIĘTAJ!!!
Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca w gimnazjum, należy obowiązkowo złożyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu do dnia 8 lipca 2015 r. do godz. 1200

22 Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie oznacza to skreślenie z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

23 do 8 lipca 2015 r. do godz. 1400 wszystkie gimnazja podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.

24 od 9 lipca 2015 r. w gimnazjach prowadzone będzie:
postępowanie odwoławcze; postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

25

26 Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca (art.20 zd.)
Art. 20zd. ust. 1 i 2 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające. 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google