Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krakowskie doświadczenia wdrażania procedury Niebieskie Karty i organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego K.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krakowskie doświadczenia wdrażania procedury Niebieskie Karty i organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego K."— Zapis prezentacji:

1 Krakowskie doświadczenia wdrażania procedury Niebieskie Karty i organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego K

2 KRAKÓW Według stanu na koniec 2014 roku Kraków liczył mieszkańców Powierzchnia Krakowa wynosi 327 km kw., co stawia je na drugim miejscu po Warszawie pod względem wielkości wśród miast w Polsce. Miasto administracyjnie podzielone jest na 18 dzielnic pomocniczych (I-XVIII), o zróżnicowanej liczbie mieszkańców – od około 71 tysięcy osób do około 16,5 tysięcy osób.

3 Podział administracyjny Krakowa

4 Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się z: Zespołu Strategicznego – 13 osób Zespołów ds. działań lokalnych – 9 zespołów, 99 osób Zespoły ds. działań lokalnych działają na obszarach odpowiadających rejonom poszczególnych Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rejony te odpowiadają obszarom od 1 do 3 dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa.

5 Zespół Interdyscyplinarny
Zespół ds. działań lokalnych nr 1 Zespół ds. działań lokalnych nr 2 Zespół ds. działań lokalnych nr 3 Zespół ds. działań lokalnych nr 4 Zespół ds. działań lokalnych nr 5 Zespół ds. działań lokalnych nr 6 Zespół ds. działań lokalnych nr 7 Zespół ds. działań lokalnych nr 8 Zespół ds. działań lokalnych nr 9 Zespół strategiczny

6 Zespół Strategiczny Przewodniczący Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie– Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Psychoterapeuta Krakowskiego Instytutu Psychoterapii - Stowarzyszenie Siemacha Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Dyrektor Ośrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin – Stowarzyszenie Dobra Nadzieja Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds.. Rodziny Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą – Caritas Archidiecezji Krakowskiej Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, Specjalista Okręgowego Inspektoratu ds. Służby Więziennej

7 Zespoły ds. Działań Lokalnych
Przewodniczący Zespołów – specjaliści pracy socjalnej zatrudnieni w Filiach MOPS Kierownicy Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Naczelnicy Wydziałów Prewencji w Komisariatach Policji Kuratorzy sądowi Pedagodzy szkolni Pracownicy przedszkoli (dyrektor, wychowawca) Przedstawiciele Poradni Psychologiczno – pedagogicznych (dyrektor, psycholog) Przedstawiciele ośrodków poradnictwa i terapii rodzin (terapeuci)

8 Zespoły ds. Działań Lokalnych
Przewodniczący Zespołów – specjaliści pracy socjalnej zatrudnieni w Filiach MOPS Przedstawiciele ośrodków terapii uzależnień (terapeuci) Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Przedstawiciel Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pracownik szpitala (pielęgniarka, pracownik socjalny) Pracownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przedstawiciele placówek wsparcia dziennego (psycholog, wychowawca)

9 Zespół Strategiczny - zadania
Integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli instytucji uczestniczących w Zespole Interdyscyplinarnym Wypracowanie metod, form pomocy inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie diagnozowania i przeciwdziałania przemocy Współpraca z instytucjami/ placówkami na terenie Gminy Miejskiej Kraków na rzecz przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinom dotkniętym przemocą

10 Zespół Strategiczny – przykłady realizacji działań
Udział w przygotowaniu projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków Spotkania z przedstawicielami Prokuratur Rejonowych - wymiana informacji o podejmowanych działaniach w obszarze przeciwdziałania przemocy

11 Zespół Strategiczny – przykłady realizacji działań
Inicjatywa w zakresie skierowania przez Wydział Edukacji do dyrektorów szkół zalecenia uwzględniania w programach profilaktycznych i programach wychowawczych problematyki zjawiska przemocy Opiniowanie projektu regulaminu pracy grup roboczych

12 Zespoły ds. działań lokalnych - zadania
Powoływanie grup roboczych celem diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli instytucji w ramach Zespołu oraz specjalistów pracujących w grupach roboczych działających na obszarze działania Zespołu Wypracowanie metod, form pomocy, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy, kierowanych do instytucji funkcjonujących na obszarze działania Zespołu Współpraca z instytucjami/placówkami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinom objętym pomocą na obszarze działania Zespołu Przedstawianie do Zespołu Strategicznego propozycji i wniosków dotyczących realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i procedury Niebieskie Karty

13 Zespoły ds. działań lokalnych przykłady realizacji działań
80 działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej w roku, w tym pracowników oświaty, ochrony zdrowia Wspólne akcje edukacyjne członków Zespołów – debata społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców Dzielnicy VI, realizacja projektów socjalnych („Seniorze nie jesteś sam wobec przemocy”, warsztaty dla rodziców „Ucz szacunku, nie strachu” Omawianie realizacji procedury Niebieskie Karty

14 Zespoły ds. działań lokalnych realizacja procedury Niebieskie Karty
W okresie I – VIII 2015 roku Przewodniczący Zespołów otrzymali 603 Niebieskie Karty – powoływali Grupy Robocze, w skład których wchodzili przedstawiciele MOPS, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy, inni specjaliści Niebieskie Karty wszczęte zostały przez: pracowników pomocy społecznej – 123, przedstawicieli Policji – 451, pracowników oświaty – 17, pracowników ochrony zdrowia – 10, przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.

15 Zespoły ds. działań lokalnych realizacja procedury Niebieskie Karty
W 2014 roku Przewodniczący Zespołów otrzymali 883 Niebieskie Karty Niebieskie Karty wszczęte zostały przez: pracowników pomocy społecznej – 174, przedstawicieli Policji – 669, pracowników oświaty – 25, pracowników ochrony zdrowia – 12, przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.

16 Niebieskie Karty W 2014 r. realizowanych było łącznie procedury obejmujące „Niebieskie Karty” wszczęte w 2014 r. oraz procedury kontynuowane z lat ubiegłych. W przypadku 901 procedur zostały zakończone czynności z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie lub brak zasadności podejmowania dalszych działań w ramach procedury. W ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” w 2014 roku powołanych zostało 871 grup roboczych, które spotkały się 3 713 razy.

17 Realizacja procedury Niebieskie Karty
Podstawą realizacji procedury jest regulaminu prac grup roboczych Grupy robocze powołuje Przewodniczący Zespołu ds. Działań Lokalnych, do którego wpływa Niebieska Karta A, na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Przewodniczący ZDL powołuje członków grupy roboczej, każdorazowo policjanta i pracownika socjalnego oraz w zależności od sytuacji przedstawicieli innych instytucji, inne osoby Pierwsze posiedzenie grupy odbywa się nie później niż 14 dni od wpływu formularza NK – A, kolejne ustalane są w zależności od potrzeb, sytuacji rodziny, działań podejmowanych przez członków grupy

18 Realizacja procedury Niebieskie Karty
Protokół dokumentujący zakończenie prac GR jest sporządzany bez obecności osoby, co do której istniało podejrzenie że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie Nową praktyką jest informowanie o zakończeniu realizacji procedury: oprócz podmiotów biorących udział w realizacji procedury oraz osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie, również osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

19 Realizacja procedury Niebieskie Karty
Dokumentacja prac grupy roboczej Protokół powołania grupy roboczej, uwzględniający możliwość rozszerzenia lub zmiany składu grupy w toku realizacji procedury Protokół z posiedzenia grupy roboczej Protokół z posiedzenia grupy roboczej dotyczącej zakończenia procedury Niebieskie Karty

20 Pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą
Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomoc jest udzielana przez pracowników MOPS we współpracy z przedstawicielami innych instytucji współpracujących w grupach roboczych. Osobom oferowana jest pomoc psychologiczna i prawna oraz pomoc w formie pracy socjalnej Osoby dotknięte przemocą mają możliwość korzystania z pomocy innych instytucji w tym: ośrodków poradnictwa i terapii, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą.

21 Pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą
Działania pracowników socjalnych mające na celu motywowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do zmiany zachowania oraz do uczestniczenia w spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc. W ramach prowadzonego programu korekcyjno- edukacyjnego oprócz udziału w spotkaniach grupy osoby stosujące przemoc mogą korzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji psychologicznych.

22 Różnice w realizacji procedury pomiędzy Filiami MOPS w Krakowie
Aktualnie 3 spośród 9 Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie pracuje w modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych. Różnice w strukturze organizacyjnej Filii i podziale realizowanych zadań ma wpływ na realizację procedury Niebieskie Karty.

23 Struktura Filii przed wdrożeniem zmian
Filia Zespół ds. Rodzin i Osób Bezrobotnych Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnospraw nych Zespół Informacji i Obsługi

24 Podział zadań w obszarze pracy z rodziną doświadczającą przemocy
Procedura Niebieskie Karty jest realizowana przez pracownika socjalnego prowadzącego daną rodzinę W sytuacji, gdy rodzina nie korzystała wcześniej z pomocy przyporządkowanie odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczeń osoby starsze i niepełnosprawne – Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych rodziny z dziećmi, osoby bezrobotne - Zespół ds. Rodzin i Osób Bezrobotnych procedurę realizuje pracownik pracujący w rejonie, w którym mieszka rodzina Ten sam pracownik realizuje również inne zadania w rodzinie - pracę socjalną, działania z art. 119 ustawy o pomocy społecznej, przyznawanie świadczeń i usług

25 Struktura Filii po wdrożeniu zmian
Filia Zespół ds. Pracy Socjalnej Zespół ds. Usług i Świadczeń Zespół Informacji i Obsługi

26 Podział zadań w obszarze pracy z rodziną doświadczającą przemocy
Procedura Niebieskie Karty jest realizowana przez pracownika socjalnego Zespołu ds. Pracy Socjalnej prowadzącego daną rodzinę W sytuacji gdy rodzina nie korzystała wcześniej z pomocy przyporządkowanie odbywa się na podstawie uzgodnień Kierownika Zespołu ds. Pracy Socjalnej i Przewodniczącego Zespołu ds. Działań Lokalnych, biorąc pod uwagę kompetencje pracowników, obciążenie pracą. W Zespole ds. Pracy Socjalnej nie ma rejonizacji. Ten sam pracownik przeważnie realizuje również inne zadania w rodzinie - pracę socjalną, działania z art. 119 ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie świadczeń i usług realizuje Zespół ds. Świadczeń i Usług

27 Praca socjalna realizacja procedury NK
Zadania pracownika socjalnego w pracy z rodziną, w której prowadzona jest procedura Niebieskie Karty Refleksja nad praktyką. Próba określenia które działania realizowane są: w obszarze pracy socjalnej w obszarze realizacji procedury Niebieska Karta. Praca socjalna realizacja procedury NK

28 Nawiązanie relacji, diagnoza
Zadania pracownika socjalnego w pracy z rodziną, w której prowadzona jest procedura Niebieskie Karty Realizacja procedury NK diagnoza Działania w ramach procedury – obszar przemocy Praca socjalna Nawiązanie relacji, diagnoza Obszary pracy zależne od osoby, nie muszą być związane z obszarem przemocy Realizacja innych działań wynikających z art. 119 ustawy o pomocy społecznej Stwierdzone deficyty, brak korzystania z przysługujących uprawnień Obszary nie związane z obszarem przemocy.


Pobierz ppt "Krakowskie doświadczenia wdrażania procedury Niebieskie Karty i organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego K."

Podobne prezentacje


Reklamy Google