Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia w perspektywie finansowej 2014 - 2020."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia w perspektywie finansowej 2014 - 2020

2 W ramach perspektywy finansowej 2014 -2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wdraża dwa programy operacyjne: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który jest skierowany do niepracujących młodych osób do 30 r. ż. Na ten cel przeznaczonych zostanie 186 mln Euro; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, obejmujący wsparciem osoby nieaktywne zawodowo powyżej 30 roku życia. Na pomoc przeznaczonych zostało ok. 137 mln euro. Wojewódzki Urząd Pracy w perspektywie finansowej 2014 - 2020

3 Osobom bezrobotnym z terenu województwa mazowieckiego zostanie zapewnione kompleksowe wsparcie, niezależnie od wieku, a kryterium demarkacji między RPO a POWER, zgodnie z którym w ramach RPO WM wsparcie jest kierowane do osób w wieku 30 lat i powyżej, zaś ramach PO WER osobom w wieku 18 - 29 lat wzmacnia efekt właściwego dysponowania unijnymi funduszami. Wojewódzki Urząd Pracy w perspektywie finansowej 2014 - 2020

4 Wsparcie osób młodych do 30 roku życia w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

5 Działania WUP w Warszawie w ramach PO WER 2014 - 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zajmuje się wdrażaniem projektów w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER, a szczególnie: Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Objęcie wsparciem osób młodych - przyczyny Między 2008 a 2014 rokiem stopa bezrobocia w Polsce wzrosła w grupie osób 15-24 z 15,8 % do 23,6%; Odsetek osób zaklasyfikowanych do grupy NEET wśród młodzieży w wieku od 15 do 24 lata wynosił na Mazowszu 12%.

7 Skala problemu bezrobocia osób młodych przed i po uruchomieniu PO WER

8 Celem Programu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). PO WER 2014 - 2020

9 Wsparcie w ramach PO WER 2014 - 2020 Identyfikacja potrzeb osób do 30 roku życia Nabywanie i uzupełnianie doświadczenia zawodowego Wsparcie mobilności międzysektorowej lub geograficznej Niwelowanie barier dla osób niepełnosprawnych Wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej Kontynuacja nauki, wśród osób, które powinni uzupełnić edukację formalną

10 Beneficjentami Działania 1.1 są powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy). Muszą również spełniać kryteria tzw. młodzieży NEET, do której należą osoby: nie pracujące, nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy

11 Na jakie wsparcie może liczyć osoba NEET? Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy c.d. Indywidualny Plan Działania Poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy Forma wsparcia dostosowana do indywidualnych potrzeb

12 Przykładowe formy wsparcia oferowane osobie NEET Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy c.d. STAŻSZKOLENIE PRACE INTERWENCYJNE DOPOSAŻENIE I WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY ŚRODKI NA WŁASNĄ FIRMĘ BON STAŻOWYBON SZKOLENIOWY BON NA ZASIEDLENIE GRANT NA TELEPRACĘ REFUNDACJA SKŁADEK ZUS DLA PRACODAWCY STUDIA PODYPLOMOWE

13 Oczekiwane efekty realizacji projektów w 2015 r. Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy c.d. 2700 osób uzyska kwalifikacje potwierdzone certyfikatem lub egzaminem 9002 osoby zostaną objęte wsparciem w ramach projektów 3452 osoby objęte wsparciem będą należały do kategorii długotrwale bezrobotnych

14 Oczekiwane efekty realizacji projektów PUP w 2015 r. Udział osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w poszczególnych formach wsparcia: Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Staże Szkolenia Bon na zasiedlenie Bon szkoleniowy Prace interwencyjne Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy c.d. 1369 5517 1116 1456 7373 6763 159 1511

15 Publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, Agencje zatrudnienia, Instytucje szkoleniowe, Instytucje dialogu społecznego, Instytucje partnerstwa lokalnego. Projekty konkursowe w ramach PO WER 2014 - 2020 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów:

16 Na jakie formy wsparcia może liczyć uczestnik w projekcie? *Zakres wsparcia dostosowywany indywidualnie do konkursu: Obligatoryjne instrumenty i usługi runku pracy Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe. Fakultatywne formy wsparcia Uzupełnienie edukacji formalnej, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, uzupełnianie doświadczenia poprzez udział w stażach, wsparcie zatrudnienia u młodego przedsiębiorcy poprzez subsydiowanie zatrudnienia, pokrycie kosztów dojazdu do pracy, finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, pomoc finansowa w postaci stypendium szkoleniowego odpowiadającego wysokości maksymalnie 120% zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium stażowego w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

17 Po zakończonym szkoleniu uczestnicy, którzy ukończyli pełny cykl spotkań powinni uzyskać zaświadczenia i certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu w danym zawodzie; W ramach projektu wnioskodawca zobowiązuje się do tego, by uczestnicy projektu znaleźli zatrudnienie na określonych warunkach: W przypadku umowy o pracę - uczestnik projektu musi zostać zatrudniony na okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na ½ etatu, W przypadku umowy cywilnoprawnej- uczestnik musi zostać zatrudniony na minimum trzy pełne miesiące, a wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy -wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, W przypadku działalności gospodarczej - uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Jakość wsparcia oferowanego w ramach projektów konkursowych

18 W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w 2015 r. 645 osób zostanie objętych wsparciem w ramach projektów, w tym: Oczekiwane efekty realizacji projektów konkursowych 532 osób biernych zawodowo 113 osób bezrobotnych 194 uczestników uzyska kwalifikacje potwierdzone certyfikatem lub egzaminem

19 Plany finansowe na 2016 r. w ramach PO WER Tryb : Nabór pozakonkursowy w ramach Poddziałania 1.1 PO WER Tryb : Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER Wartość umów zawieranych na lata 2016 - 2017 : 192 820 433,00 PLN Planowana alokacja: 20 000 000 PLN Termin realizacji: I kw. 2016 r. Termin realizacji: II kw. 2016 r.

20 Wsparcie osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

21 Działania WUP w Warszawie w ramach RPO WM 2014 - 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zajmuje się wdrażaniem : Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo – projekty konkursowe Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy

22 Diagnoza dla RPO WM 2014 - 2020 W momencie uruchomienia Programu woj. mazowieckie borykało się z problemami: Największa w Polsce liczba osób bezrobotnych. W momencie uruchomienia Programu tj. w styczniu 2015 r. w województwie mazowieckim było zarejestrowanych 259 600 osób. Stopa bezrobocia wyniosła 10,2%. Znaczący udział w strukturze bezrobotnych osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiet, osób powyżej 50 r.ż., osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych. Znaczny udział kategorii osób bez kwalifikacji zawodowych w strukturze osób bezrobotnych. W styczniu 2015 r. w woj. mazowieckim stanowili: 33, 5% (83 649 osób) ogółu bezrobotnych, w woj. wielkopolskim 26,7% (31 085 osób), warmińsko- mazurskim 30, 9% (30 279 osób), zachodniopomorskim 32% (30 465 osób). Duże zróżnicowanie ekonomiczno-społeczne wewnątrz regionu, nierównomierny dostęp do miejsc pracy, kształcenia czy miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Największe bezrobocie rejestrowane w pow. szydłowieckim (35,2%), najniższe w m.st. Warszawa (4,4%).

23 Cele RPO WM 2014 - 2020 Przejście od bezrobocia do zatrudnienia osób należących do grup defaworyzowanych, tj. powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiet; Umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 i ograniczenie zjawiska wychodzenia z rynku pracy.

24 Pomoc finansowa w ramach RPO WM 2014 - 2020 Cele Programu są szansą na wprowadzenie zupełnie nowej dynamiki na mazowieckim rynku pracy: 110 mln euro zostanie przeznaczonych na pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia przy pomocy tzw. Pakietu narzędzi 27 mln euro zostanie przeznaczonych na pomoc w tworzeniu miejsc opieki dla dzieci do lat 3

25 Na jakie wsparcie może liczyć w ramach tzw. Pakietu narzędzi? Diagnozowanie indywidualnej sytuacji, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia Podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy poprzez udział w szkoleniach Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego poprzez udział w płatnych stażach zawodowych u pracodawców Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy poprzez dotacje na założenie własnej firmy, udział w szkoleniach przygotowujących do jej założenia oraz utrzymania Refundowanie pracodawcom kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych Wsparcie mobilności poprzez system międzynarodowego pośrednictwa pracy

26 Projekty PUP w ramach RPO WM 2014 - 2020 W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Zgodnie z założeniami Programu powiatowe urzędy pracy dostaną do dyspozycji ponad 95% środków dla osób pozostających bez pracy. Min. 30% środków otrzymanych przez każdy powiatowy urząd pracy zostanie przeznaczonych na założenie nowych firm. Uczestnikami projektów mogą być wyłącznie osoby powyżej 30 roku życia zarejestrowane jako bezrobotne, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwane dalej grupami defaworyzowanymi tj. osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety.

27 Projekty konkursowe w ramach RPO WM 2014 - 2020 Beneficjentami w ramach Działania 8.2 mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), dużych przedsiębiorstw oraz PUP. Uczestnikami projektu w ramach Działania 8.2 mogą być osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z tzw. grup defaworyzowanych, jednak w odróżnieniu do uczestników w projektach PUP nie muszą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

28 Efekty realizacji projektów w ramach RPO WM 2014-2020 W ramach projektów zostanie objętych wsparciem: osób biernych zawodowo osób bezrobotnych osoby długotrwale bezrobotne osób z niepełnosprawnościami osoby w wieku 50 lat i więcej osób o niskich kwalifikacjach osób otrzyma środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 695 19 490 10 282 860 2 873 13 448 9 019

29 Opieka nad dziećmi w ramach RPO WM 2014 - 2020 27 mln euro 9 163 utworzonych żłobków, klubów dziecięcych, miejsc pracy związanych z zatrudnieniem dziennego opiekuna 731 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie

30 Opieka nad dziećmi w ramach RPO WM 2014 - 2020 Kompleksowe wsparcie polegające na: Finansowaniu pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym (w tym kosztów wyposażenia niezbędnego dla realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej); Refundacji części kosztów związanych z zatrudnieniem niani. Wsparcie popłynie bezpośrednio do: opiekunów prawnych dzieci w wieku do 3 lat, a w szczególności kobiet przebywających na urlopach w związku z niemożliwością zapewnienia dziecku opieki oraz kobiet, które w związku z urodzeniem dziecka nie podjęły zatrudnienia.

31 Plany finansowe na lata 2015/2016 w ramach RPO WM 2014 - 2020 Działanie 8.2 Tryb konkursowy Działanie 8.1 Tryb pozakonkursowy Działanie 8.3 Tryb konkursowy Alokacja: 21 059 714 PLN Wartość umów zawartych z powiatowymi urzędami pracy: 121 152 400 PLN Planowana alokacja : 17 592 000 PLN *+ 18 190 000 PLN w ramach Działania 8.3.2. Warunkiem realizacji jest przyjęcie dokumentów programowych w zakresie ZIT Termin realizacji: Grudzień 2015 r. Termin realizacji: Lata 2015 i 2016 Termin realizacji: III kw. 2016 r.

32 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16


Pobierz ppt "Pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia w perspektywie finansowej 2014 - 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google