Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytety inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Europejski Fundusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytety inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Europejski Fundusz."— Zapis prezentacji:

1 Priorytety inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Europejski Fundusz Społeczny Konferencja, Targi Funduszy Europejskich r.

2 ZADANIA WUP w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zajmuje się między innymi: określaniem i koordynowaniem w imieniu samorządu województwa wielkopolskiego regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. Partnerami WUP na rynku pracy są: pracodawcy, instytucje szkoleniowe, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, powiatowe urzędy pracy, jak również Akademickie Biura Karier, Gminne Centra Informacji. Główne działania WUP kierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wykluczonych społecznie, a także do pracodawców oraz ich pracowników.

3 Zakres interwencji w ramach EFS:
Cel Tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Cel Tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

4 Priorytet inwestycyjny 8i
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata (WRPO 2014+) RYNEK PRACY Priorytet inwestycyjny 8i projekty pozakonkursowe PUP (Działanie 6.1) projekty konkursowe (Działanie 6.2) Priorytet inwestycyjny 9i projekty pozakonkursowe PCPR, OPS, MOPR (Poddziałanie 7.1.1) projekty konkursowe (Poddziałanie 7.1.2) WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

5 Nabór 2015 r.: II kwartał, alokacja 37 mln zł
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8i Alokacja : 141 411 765 EUR PRIORYTET INWESTYCYJNY 9i Alokacja : 86 000 000 EUR Poddziałanie 7.1.1 projekty pozakonkursowe (56 000 000 EUR) Nabór 2015 r.: III kwartał, alokacja 82 mln zł Poddziałanie 7.1.2 projekty konkursowe (30 000 000 EUR) Nabór 2015 r.: konkurs w III kwartale, alokacja 82 mln zł Działanie 6.1 projekty pozakonkursowe (80 000 000 EUR) Nabór 2015 r.: II kwartał, alokacja 37 mln zł Działanie 6.2 projekty konkursowe (61 411 765 EUR) Nabór 2015 r.: konkurs w III kwartale, alokacja 100 mln zł

6 WRPO Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Interwencja planowana w ramach celu tematycznego 8 jest ukierunkowana na realizację celów Strategii Europa 2020 dotyczących zatrudnienia i mobilności. Oznacza to dążenie do zapewnienia rynku pracy charakteryzującego się wysokim poziomem zatrudnienia, łatwym przechodzeniem z edukacji (kształcenia i szkolenia) do aktywności zawodowej, niskim bezrobociem oraz dużą mobilnością.

7 Zakres zadań w ramach WRPO 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 8i
Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Alokacja na lata : EUR

8 Zakres zadań w ramach WRPO 2014-2020
RYNEK PRACY Zakres zadań w ramach WRPO Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Alokacja : EUR Beneficjenci – PSZ (powiatowe urzędy pracy) Typy projektów – Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, finansowane ze środków Funduszu Pracy. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% (środki UE) + 15 % (środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu powiatu). Przewidywany minimalny wkład własny beneficjenta: nie dotyczy.

9 Grupa docelowa – osoby powyżej 29
Grupa docelowa – osoby powyżej 29. roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP zakwalifikowane do profilu pomocy I (bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ww. ustawy, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50. roku życia.

10 PRZEWIDYWANE PRZYKŁADOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w zakresie kryterium dotyczącego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej projekt zakłada: - ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%, - dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%, - dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, - dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.

11 w zakresie kryterium dotyczącego kompleksowości wsparcia uczestników - w ramach projektu każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu [wsparcie nie mniej niż 2 formami wsparcia, ponadto obowiązkowo Indywidualnym Planem Działania (IPD)]. Oprócz kryteriów dostępu projekty muszą spełniać również określone kryteria formalne i merytoryczne.

12 Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa – projekty konkursowe
Alokacja : EUR Beneficjenci: - wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej), - podmioty, które uzyskały akredytację MPiPS w zakresie działań EURES (dotyczy typu 2. projektów), Typy projektów: 1) Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące m.in. identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia; pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe; staże/praktyki/przygotowanie zawodowe dorosłych; warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, szkolenia zawodowe, dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych; subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, inne aktywne instrumenty rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania (z wyjątkiem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej), 2) Ukierunkowane schematy mobilności pracowników wynikające z potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu.

13 Przewidywana minimalna wartość projektu: 50 tys. zł
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 95% Przewidywany minimalny wkład własny beneficjenta: 5 % kosztów kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną). Grupa docelowa: osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo powyżej 29. roku życia (osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50. roku życia), 2) pracodawcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (dotyczy typu 2. projektów).

14 PRZEWIDYWANE PRZYKŁADOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w zakresie kryterium dotyczącego minimalnej liczby uczestników w projekcie – każdy projekt zakłada wsparcie dla co najmniej 50 osób. w zakresie kryterium dotyczącego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej – projekt zakłada: - ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%, - dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%, - dla osób długotrwale bezrobotnych wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, - dla osób o niskich kwalifikacjach wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%,

15 w zakresie kryterium dotyczącego kompleksowości wsparcia uczestników:
w ramach projektów każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu (w tym obowiązkowo Indywidualnym Planem Działania)

16 Oprócz kryteriów dostępu projekty muszą spełniać również określone kryteria formalne i merytoryczne. Za dodatkowe spełnienie kryteriów strategicznych określonych dla konkursu przyznawana jest premia punktowa. Premiowanie projektów w ramach których przewidziano prowadzenie szkoleń zawodowych prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w następujących obszarach: branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu i/lub branżach, które zostaną określone jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla regionalnego rynku pracy w badaniach prowadzonych przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i/lub dot. zawodów deficytowych wynikających z badań PUP. Premiowanie projektów skierowanych do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

17 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty realizowane przez PSZ w trybie pozakonkursowym Dotacja udzielana przez powiatowy urząd pracy w wysokości maksymalnie do sześciokrotności (tj. ok. 23 tys. zł brutto) przeciętnego wynagrodzenia jako przewidywana, możliwa do realizacji forma wsparcia uczestnika w projekcie. Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa – projekty konkursowe Brak dotacji jako formy wsparcia w projekcie.

18 WRPO Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Interwencja planowana w ramach celu tematycznego 9 jest ukierunkowana na realizację celów Strategii Europa 2020 dotyczących zatrudnienia i zwalczania ubóstwa. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza dążenie do stworzenia gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i przedsiębiorczości. Realizowane działania przyczyniają się do ograniczenia ryzyka przerywania aktywności zawodowej oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ryzyka dziedziczenia ubóstwa.

19 Zakres zadań w ramach WRPO 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9i
Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Alokacja na lata : EUR

20 Zakres zadań w ramach WRPO 2014-2020
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Zakres zadań w ramach WRPO Poddziałanie Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez PCPR, OPS, MOPR Beneficjenci: - jednostki organizacyjne jst (PCPR, OPS, MOPR), - organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej wyłącznie w charakterze partnera Typy projektów: Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej; działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji ww.). Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% Przewidywany minimalny wkład własny beneficjenta: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

21 Grupa docelowa: osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata , a także osoby w ich otoczeniu, - środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

22 PRZEWIDYWANE PRZYKŁADOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w zakresie kryterium dotyczącego współpracy z PUP: projekt zakłada współpracę z właściwym dla Beneficjenta Powiatowym Urzędem Pracy przy aktywizacji zawodowej uczestników projektu w zakresie konsultowania grup docelowych oraz instrumentów wsparcia (dotyczy osób oddalonych od rynku pracy należących do profilu pomocy III),

23 w ramach kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej:
projekt zakłada wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie, który zostanie określony w wezwaniu do złożenia wniosku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata

24 Oprócz kryteriów dostępu projekty muszą spełniać również określone kryteria formalne i merytoryczne.
Za dodatkowe spełnienie kryteriów strategicznych przyznawana jest premia punktowa. Przewiduje się premiowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ekonomii społecznej działającymi w obszarze włączenia społecznego.

25 Zakres zadań w ramach WRPO 2014-2020
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Poddziałanie Aktywna integracja – projekty konkursowe Beneficjenci: - podmioty ekonomii społecznej, - organizacje pozarządowe, - instytucje rynku pracy, jednostki organizacyjne jst, - państwowe jednostki budżetowe. Typy projektów: 1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej; działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji ww.). 2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1). Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 95% Przewidywany minimalny wkład własny beneficjenta: 5 % kosztów kwalifikowalnych.

26 Grupa docelowa: osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata , a także osoby w ich otoczeniu, środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

27 PRZEWIDYWANE PRZYKŁADOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej: projekt zakłada wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie, który zostanie określony w Regulaminie konkursu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata

28 Oprócz kryteriów dostępu projekty muszą spełniać również określone kryteria formalne i merytoryczne.
Za dodatkowe spełnienie kryteriów strategicznych określonych dla konkursu przyznawana jest premia punktowa. Premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie z jst. Premiowanie projektów skierowanych do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

29 4 548 osób biernych zawodowo 2 815 osób z niepełnosprawnościami
Docelowe wskaźniki zakładane do osiągnięcia do roku 2023, w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i WRPO ze wsparcia w województwie wielkopolskim skorzysta: 59 138, w tym kobiet Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 4 548 osób biernych zawodowo 2 815 osób z niepełnosprawnościami 9 888 osób powyżej 50. roku życia osób o niskich kwalifikacjach osób zakładających działalność gospodarczą przy wsparciu dotacyjnym

30 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
Docelowe wskaźniki zakładane do osiągnięcia do roku 2023, w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i WRPO ze wsparcia w województwie wielkopolskim skorzysta: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 29 956 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 2 816

31 Więcej informacji: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Ul. Kościelna 37, Poznań Tel


Pobierz ppt "Priorytety inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Europejski Fundusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google