Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie dokumentacji: podstawa prawna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie dokumentacji: podstawa prawna"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie dokumentacji: podstawa prawna
Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego powinna zawierać według: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 393) następujące elementy:

2 Cz. A Dokumenty spełniające wymagania formalne:
wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów (w przypadku zmiany nazwiska-dokument potwierdzający zmianę) zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu akt nadania stopnia awansu zawodowego

3 Forma i cechy dokumentacji
przedstawiamy dokumentację w formie opisu i analizy, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych pozytywnych efektów uwzględniamy ewaluację podjętych działań wykazujemy wpływ realizowanych działań na podniesienie jakości pracy biblioteki i na doskonalenie pracy własnej nauczyciela bibliotekarza

4 Cz. B Paragrafy obowiązkowe
dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt1, 2, 3 i 5 (z punktu 4 należy wybrać co najmniej trzy podpunkty z sześciu) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 393).

5 Jak uporządkować działania?
§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły Przykładowe działania: opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnych programów np.: wspieranie nauczycieli w pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi współtworzenie, wdrożenie i ewaluacja dokumentów wewnętrznych placówki

6 aktywna praca w zespołach zadaniowych
organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury czytelniczej działania ukierunkowane na wspieranie nauczycieli w zakresie np.: bezpieczeństwa uczniów oraz realizujących programy profilaktyczne organizowanie imprez w Bibliotece na rzecz uczniów i nauczycieli studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, warsztaty i konferencje

7 wprowadzenie nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych
na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończonym form doskonalenia zawodowego promowanie placówki w środowisku (spotkania autorskie, lekcje otwarte, konferencje, prelekcje, wykłady, odczyty, kiermasze, dni otwarte) opracowanie projektów i ich przeprowadzenie badania ankietowe udział w ewaluacji wewnętrznej wdrażanie i ewaluacja innowacji pedagogicznych

8 § 8 ust.2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej: wykorzystywanie zasobów internetowych: słowników, encyklopedii; portali edukacyjnych; zasobów bibliotecznych (np. różne typy katalogów, także cyfrowych ) służących podniesieniu jakości informacji naukowej czy sporządzaniu bibliografii posługiwanie się programami multimedialnymi itp.) udział w formach doskonalenia związanych z podwyższeniem umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych

9 wykorzystanie urządzeń multimedialnych
organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych elektroniczne prowadzenie książki protokołów rady pedagogicznej prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania technologii komputerowej prowadzenie zajęć informatycznych w świetlicach środowiskowych organizowanie konkursów z wykorzystaniem technik komputerowych

10 wdrażanie uczniów/czytelników do bezpiecznego i świadomego
posługiwania się komputerem komunikowanie się telefonicznie

11 § 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć pełnienie obowiązków opiekuna stażu organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ukończenie form doskonalenia zawodowego i przeszkolenie grupy nauczycieli z przerobionego materiału przygotowanie i przeprowadzenie rad szkoleniowych

12 opracowanie i udostępnienie do wykorzystania materiałów
edukacyjnych : np. scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości oraz innych materiałów (z zachowaniem praw autorskich) prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli prowadzenie szkoleń, warsztatów prezentacja referatów, wykładów publikacje w czasopismach, Internecie

13 § 8 ust. 2 pkt 4 Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a - opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich: opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu własnego np. programu doskonalenia nauczycieli w ramach WDN, program musi być zatwierdzony do realizacji przez dyrektora

14 § 8 ust.2 pkt 4 lit. b - wykonywanie zadań doradcy metodycznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych: wykonywanie zadań egzaminatora doradcy metodycznego eksperta, rzeczoznawcy lub konsultanta recenzowanie przedłożonych programów, podręczników, środków dydaktycznych

15 § 8 ust.2 pkt 4 lit. c - poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych pozastatutowe działania na rzecz biblioteki poszerzenie jej oferty wspieranie nauczycieli w realizacji i ewaluacji programów zewnętrznych udział w grantach kuratoryjnych, ministerialnych udział w projektach edukacyjnych skierowanych do szerszego grona odbiorców (poza biblioteką)

16 współpraca z zagranicą
ukończone studia podyplomowe/ szkolenia, które przyczyniają się do poszerzenia oferty programowej biblioteki udział w projektach unijnych organizacja i prowadzenie imprez miejskich, powiatowych także charytatywnych

17 § 8 ust.2 pkt 4 lit. d - uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem
obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym załączamy poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego oraz kwalifikacje do nauczania tego języka w szkole w rozumieniu przepisów

18 § 8 ust. 2 pkt 4 lit. e - wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi – praktyki studenckie współpraca z poradniami specjalistycznymi, świetlicami środowiskowymi (terapeutycznymi), sportowymi, fundacjami, opieką socjalną, komisjami i zespołami samorządowymi oraz klubami

19 tworzenie fundacji, stowarzyszeń lub aktywna współpraca z tymi
instytucjami przynosząca wymierne efekty projekty edukacyjne skierowane do szerszego grona odbiorców (programy edukacyjne i profilaktyczne) pełnienie funkcji i wykonywanie zadań w strukturach samorządowych fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach działających na rzecz edukacji

20 § 8 ust.2 pkt 4 lit. f - uzyskanie innych znaczących osiągnięć
w pracy zawodowej: znaczące osiągnięcia potwierdzone uzyskaniem np. nagrody ministra, kuratora oświaty, nagrody dyrektora, nagrody burmistrza, wójta medale, odznaczenia, podziękowania

21 § 8 ust.2 pkt 5 - Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony załączamy dokumentację przedstawioną w formie opisu i analizy co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

22 Po zakończeniu stażu: nauczyciel dyplomowany składa wniosek o podjęcie
postępowania kwalifikacyjnego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu w przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, o którym mowa wyżej nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze

23 Układ dokumentów w teczce:
rozpoczynamy od strony tytułowej umieszczamy dokumentację zawartą w Cz. A dotyczącą wymagań formalnych dokładamy dokumentację Cz. B wg wymagań (§ 8 ust.2 pkt 1-5 rozporządzenia), poszczególne punkty dzieląc przygotowanymi wcześniej stronami działowymi, na których znajduje się cytat kolejnego punktu rozporządzenia (można użyć skoroszytów do każdego wymagania) zamieścić spis treści obejmujący tytuły opisanych zadań w każdym rozdziale

24 Wioletta Stępczyńska


Pobierz ppt "Przygotowanie dokumentacji: podstawa prawna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google