Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ POWIATU WROCŁAWSKIEGO wroSIP JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ tytuł projektu / rozwiązania Porozumienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ POWIATU WROCŁAWSKIEGO wroSIP JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ tytuł projektu / rozwiązania Porozumienie."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ POWIATU WROCŁAWSKIEGO wroSIP JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ tytuł projektu / rozwiązania Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP nazwa partnerstwa POWIAT WROCŁAWSKI Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu lokalizacja / podmiot zgłaszający  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

2 Partnerstwo międzysamorządowe (10 jednostek samorządu, docelowo również innych podmiotów: społecznych, gospodarczych i publicznych), działające na wspólnym terytorium i zainteresowane jego rozwojem z wykorzystaniem systemu informatycznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie i aktualizację danych przestrzennych odniesionych do obszaru powiatu oraz na ich udostępnienie poprzez serwis mapowy szerokiemu gronu odbiorców. Cel projektu: zwiększenie dostępności zasobów, zapewniające wyższą efektywność działania podmiotów zainteresowanych współpracą oraz transparentność działań administracji. «... Podstawowym powodem podpisania porozumienia jest uznanie przez strony, iż: posiadanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP pozwoli na sprawny dostęp do aktualnej, wiarygodnej i kompleksowej informacji o gminach i powiecie przez wszystkich zainteresowanych... » Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP (2005)  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

3 Zadania powiatu i gmin :  ład przestrzenny,  gospodarka nieruchomościami,  ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna,  geodezja, kartografia i kataster,  drogi publiczne oraz organizacja ruchu drogowego,  wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja,  usuwanie i oczyszczania ścieków komunalnych,  zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,  lokalny transport zbiorowy,  budownictwo mieszkaniowe,  kultura, ochrona i opieka nad zabytkami,  kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,  zieleń i zadrzewienia, cmentarze,  ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,  obronność  utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych  …... duże spektrum danych gromadzonych przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego, jednostki Powiatu, urzędy gmin, jednostki branżowe: ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, decyzje administracyjne, pozwolenia, podatków … ZASOBY 80% DANYCH O CHARAKTERZE PRZESTRZENNYM  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

4 PODJĘTE DZIAŁANIA  2002 uruchomienie ogólnodostępnego serwisu mapowego  2005 podpisanie Porozumienia - powołanie Administratora (Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu) oraz Zespołu ds.wroSIP Zespół koordynatorów zapewniający szybki przepływ informacji i komunikację zwrotną z wykorzystaniem zasad współpracy w zespołach rozproszonych. Cel: wzmocnienie zaangażowania we wspólne działania i rozbudzenie inicjatywy. «…siłą napędową wroSIP-u będą potrzeby i interes samorządu lokalnego... » «… Powiat i Gminy zobowiązują się do współfinansowania budowy i rozwoju wroSIP : Powiat pokryje 25% kosztów ogólnych, a udział poszczególnych Gmin, stanowiący dopełnienie kosztów ogólnych jest proporcjonalny … » do współczynnika udziału powierzchni terenów zabudowanych, zurbanizowanych i terenów rolnych zabudowanych danej gminy do powierzchni tych terenów w powiecie. «… Podstawowym odniesieniem przestrzennym systemu będzie numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków oraz kataster nieruchomości. Pozostałe moduły (plan zagospodarowania przestrzennego, uzbrojenie terenu, komunikacja, ochrona środowiska itd.) będą powstawać w kolejnych etapach zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Powiat i Gminy projektem systemu.... »  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

5  2005 – 2010 przetworzenie wielu zasobów analogowych do postaci cyfrowej, w tym ewidencji gruntów i budynków stanowiącej „kręgosłup” systemu; wdrożenie mechanizmów bieżącej aktualizacji z systemów dziedzinowych (cel: aktualna i wiarygodna informacja), ewidencje i rejestry: dokumentów planistycznych, ulic i adresów, inwestycji; wykonanie zdjęć lotniczych (ortofotomapy 0,15m) i NMT; rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, systemów aplikacyjnych i bazodanowych; nawiązanie współpracy z uczelniami wrocławskimi (PWr, UP) oraz IRM; szkolenia dla użytkowników; działania promocyjne, w tym GISDay  2011 – 2015 wykorzystanie środków unijnych w ramach RPO – ewidencja dróg i obiektów mostowych, uruchomienie obsługi internetowej, rozbudowa i modernizacja technologiczna systemu; utworzenie gminnej ewidencji zabytków, wykonanie zdjęć lotniczych (ortofotomapy 0.1 m); nowe funkconalności - zgłoszenia publiczne – interakcja z mieszkańcami; nowe moduły turystyka i kultura; standard MPZP  aplikacja mobilna wroSIP; uruchomienie usług INSPIRE; WrOF – współdziałanie trzech poziomów samorządu w ramach „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” PODJĘTE DZIAŁANIA  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

6

7

8

9

10

11

12

13

14 wroSIP mobile i wdrożenie INSPIRE  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

15

16 Olbrzymie zapotrzebowanie na dane wynikające z walorów powiatu wrocławskiego, jego atrakcyjnego położenia i możliwości ich udostępniania przez systemu wroSIP W 2014 roku: 109 mln WYGENEROWANYCH MAP 720 tys. WEJŚĆ DO SERWISU 2 tys. UŻYTKOWNIKÓW DZIENNIE 120 WARSTW INFORMACYJNYCH 14 MODUŁÓW TEMATYCZNYCH 1,1 tys. UŻYTKOWNIKÓW AUTORYZOWANYCH 300 UMÓW Z PODMIOTAMI urzędy skarbowe, zakłady gospodarki komunalnej, ANR, RZGW, DZMiUW, komornicy, przedsiębiorcy LICZBY 1100 PLANÓW MIEJSCOWYCH 140 tys. DZIAŁEK 48 tys. ADRESÓW 3 tys. KART ZABYTKÓW 650 km EWIDENCJA DRÓG POWIATOWYCH  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

17 Organizacja pracy i osiągnięcia związane z budową systemu wroSIP znalazły uznanie nie tylko lokalnie, wśród mieszkańców, inwestorów i pracowników urzędów… Szczególnie dla nas cenne: I miejsce w konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich na „Internetową mapę roku 2012” w kategorii głównej – opracowanie kartograficzne dla modułu ogólnego i II miejsce – ocena publiczności II miejsce w konkursie na „Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012) WYRÓŻNIENIA  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

18 Integracja w zakresie dokumentów strategicznych i operacyjnych partnerów Wypracowane na spotkaniach Zespołu ds. wroSIP wizje rozwoju systemu oraz standardy mają przełożenie w dokumentach projektu i poszczególnych jednostek – procedury udostępniania informacji, zasady wymiany materiałów, zasady tworzenia i wykorzystania wspólnych baz danych i dokumentów, wypracowano modele prezentacji materiałów i świadczenia usług poprzez system. STANDARDY WSPÓŁPRACY Komunikacja partnerstwa z mieszkańcami i innymi interesariuszami Wykorzystanie nowoczesnych form przekazu i udostępniania informacji. Spójna zasady wizualizacji materiałów promocyjnych - serwis internetowy, aplikacja mobilna, prasa. Interakcja poprzez moduł zgłoszeń publicznych. Konsultacje społeczne (WrOF). Promocja/edukacja – szkolne koła GIS. Zespół ds. wroSIP – ocena i korekta działań.  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

19 Przestrzeń debaty i dialogu między partnerami oraz komunikacja wewnętrzna Wypracowane, dobre zasady komunikacji i obiegu dokumentów. Cykliczne spotkania przeglądowe i raporty Administratora systemu. Modele zarządzania dokumentacją. Mieszane grupy robocze/zadaniowe w zależności od specyfiki zamówienia publicznego i wdrażania nowych standardów. STANDARDY WSPÓŁPRACY Wzajemne zaufanie Partnerska współpraca na poziomie Zespołu ds. wroSIP oraz komitetu sterującego oparta na wzajemnym zaufaniu, ukierunkowanym na osiągnięcie założonego celu. Partnerskie i podmiotowe traktowanie się partnerów oraz współodpowiedzialność za stan i rozwój systemu osiągane przez transparentność procesów decyzyjnych, dostęp do dokumentów i materiałów. Wzajemne zaufanie stanowiło podstawę przystąpienia do Porozumienia oraz stanowi jego trwały, już 10-cio letni, fundament !  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

20 Poprawa dostępności danych i informacji – poprawa efektywności pracy administracji i podmiotów współpracujących; usprawnienie procesów decyzyjnych; aktywne zaangażowanie uczestników projektu Podniesienie innowacyjności – wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych i utworzenie zintegrowanej platformy informacyjnej, nowe usługi on-line; rozwój społeczeństwa informacyjnego Uprzedmiotowienie wzajemnego zaufania i woli współpracy – wypracowanie modelu współpracy na styku Powiat – Gminy, który przekłada się na inne, wspólne przedsięwzięcia i pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych Zaktywizowanie lokalnej społeczności – nowa jakość w komunikacji, budowanie tożsamości lokalnej „małej Ojczyzny” w znanych granicach i znanym obszarze; OSIĄGNIĘTE REZULTATY WDROŻENIA PROJEKTU  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

21 Konieczność powstania tego typu projektów jest bezsprzeczna, szczególnie przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów unijnych (Dyrektywa INSPIRE) i ich implementacji do polskiego prawa, obligującej samorządy do podejmowania działań w zakresie cyfryzacji i uruchamiania nowych e-usług. Decydujący wpływ na powodzenie projektu ma wola współpracy podmiotów, oparta na wzajemnym zaufaniu, ale również jasnych zasadach finansowania i odpowiedzialności (akceptacja ról) oraz wymiernie zdefiniowanych rezultatach projektu. Replikowalność opisywanego projektu uzależniona jest od lokalnej specyfiki i zdiagnozowania rzeczywistych potrzeb i możliwości, szczególnie w fazie wstępnej. Istotna jest obecnie możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację, szczególnie przedsięwzięć o dużej skali i liczbie partnerów. MOŻLIWOŚĆ REPLIKOWANIA PRZEZ INNE PARTNERSTWA  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Maciej Tobjasz Z-ca Dyrektora Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu mtobjasz@kataster.wroc.pl  KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 – RAZEM DLA ROZWOJU


Pobierz ppt "SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ POWIATU WROCŁAWSKIEGO wroSIP JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ tytuł projektu / rozwiązania Porozumienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google