Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Interwencji Kryzysowej"— Zapis prezentacji:

1 10 lat funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim

2 Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Działa na podstawie uchwały Nr XXVI/147/05 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia roku w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim Pierwsza lokalizacja: ul. Wyspiańskiego 7 w Tomaszowie Lubelskim Obecna lokalizacja: ul. Żwirki i Wigury 2, w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

3 Zakres działania OIKu:
Co robimy? Zakres działania OIKu: Praca z osobą/ rodziną w kryzysie Koordynacja Programu Przeciwdzia-łania Przemocy w rodzinie w Powiecie Tomaszow-skim Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Pomoc rzeczowa Profilaktyka przemocy w rodzinie i innych zjawisk kryzysowych Szkolenia dla specjalistów Współpraca z NGO

4 Interwencja kryzysowa
Praca z osobą w kryzysie Wsparcie emocjonalne i informacyj-ne Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo socjalne Poradnictwo prawne Poradnictwo rodzinne Schronienie w uzasadnio-nych sytuacjach Interwencje w terenie Grupy wsparcia To zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Świadczenie przyznawane bezpłatnie i bez względu na dochód. Nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

5 Praca z osobą w kryzysie
10 lat pracy z Klientem to: 13 184 Rozmowy z Klientami 3205 osób, które skorzystały z poradnictwa OIK Tj rodziny objęte pomocą 87 osób, które otrzymały schronienie Tj. 30 rodzin w hostelu OIK

6 Praca z dzieckiem w kryzysie
W OIK prowadzone są także oddziaływania terapeutyczne w stosunku do dzieci i młodzieży. Dysponujemy pomieszczeniem dostosowanym do dzieci, gdzie mają one zapewnioną opiekę w czasie udziału rodziców w rozmowach interwencyjnych i podejmowanych działaniach związanych z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowym.

7 Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Współpraca z Kuratorską Służbą Sądową przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim, z gminnymi zespołami interdyscyplinarnymi, ze Starostwem Powiatowym (wynajem Sali na prowadzenie zajęć) 9 edycji Programu W ramach każdej z nich odbyło się co najmniej 60 godzin zajęć Uczestniczyło w nim łącznie 129 osób program ukończyło 90 osób

8 Profilaktyka zjawisk kryzysowych
Warsztaty, pogadanki, wykłady dla rodziców, dzieci, nauczycieli Pikniki, festyny Włączanie się w kampanie społeczne o zasięgu ogólnopolskim Działalność popularyzator-ska

9 Psychoedukacja (warsztaty, pogadanki, wykłady, spotkania itp.)
ma na celu zapobieganie zjawiskom kryzysowym oraz promowanie i wspieranie umiejętności adekwatnego radzenia sobie w obliczu kryzysu; inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów;

10 Przykładowa tematyka warsztatów (cd.)
„Zły dotyk” Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców w ramach profilaktyki przemocy w rodzinie i promowania właściwych postaw rodzicielskich („Szkoła dla Rodziców”, „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”, „Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka”, „Być mamą”, „10 kroków, by stać się lepszym rodzicem”, „Jak być Mamą, jak być Tatą”) Warsztaty pn. „Sieciaki na wakacjach” (bezpieczne korzystanie z Internetu) „Depresja jako czynnik wpływający na myśli samobójcze”

11 Gdzie prowadzono tego typu warsztaty?
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim Zespół Szkół nr 5 w Tyszowcach Zespole Szkół Publicznych w Łaszczówce Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce Przedszkole Samorządowe nr 1 w Tomaszowie Lubelskim Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Tomaszowie Lubelskim Świetlica Środowiskowa „Krokus” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim Świetlica środowiskowa w Majdanku Klub Integracji Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

12 Liczba uczestników warsztatów – ogółem około 2500!

13 Profilaktyka (cd.) Spotkania edukacyjne z uczestnikami Szkoły Rodzenia przy SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim. Celem spotkań jest wypracowanie przez rodziców pozytywnych relacji ze swoimi dziećmi, zwiększenie świadomości młodych matek dotyczącej zagrożeń związanych z procesem wychowawczym oraz zwiększenie świadomości rodziców w zakresie czynników mających negatywny wpływ na stan psychiczny kobiet w ciąży i matek małych dzieci. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 51 osób - kobiet i mężczyzn oczekujących narodzin dziecka.

14 Profilaktyka (cd.) Kurs samoobrony dla kobiet i dziewcząt, którego celem była profilaktyka zjawisk kryzysowych, wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestniczek oraz zwiększenie ich realnego bezpieczeństwa. Odbyły się łącznie 24 treningi, w których uczestniczyły 32 osoby. Działalność popularyzatorska - Pracownicy Ośrodka chcąc dotrzeć do większej grupy odbiorców i promować prawidłowe wzorce współżycia w rodzinie oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, opracowywali artykuły merytoryczne, które ukazywały się w lokalnej prasie. Na przestrzeni 10 lat ukazało się łącznie 59 artykułów prasowych i jedna publikacja książkowa autorstwa pracowników Ośrodka.

15 Profilaktyka (cd.) Pikniki rodzinne, w czasie których pracownicy Ośrodka prowadzili akcje profilaktyczne związane głównie z uświadamianiem ryzyka, jakie niesie ze sobą cyberprzestrzeń i edukacją w zakresie bezpiecznego poruszania się w Internecie („Sieciaki na wakacjach”); Łącznie – 6 imprez otwartych; Szacowana liczba uczestników – 950 os. Kampanie społeczne – włączamy się regularnie w akcje i kampanie społeczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Pozyskujemy materiały edukacyjne, plakaty, ulotki a następnie dystrybuujemy je na terenie powiatu.

16 Kampanie społeczne „Nie odwracaj wzroku!” (przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce). „Słowa ranią na całe życie” (przeciwko przemocy werbalnej wobec dzieci) „Zamiast klapsa” „Dobry rodzic – Dobry start” Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży 116 111 „Dzieciństwo bez Przemocy”

17 Kampanie społeczne

18 Profilaktyka (cd.) Organizowaliśmy wakacyjne grupy zabawowe dla dzieci, które miały służyć nauce konstruktywnego, zdrowego spędzania wolnego czasu oraz wsparciu rodzin w wypełnianiu funkcji wychowawczych. Uczestniczyło w nich 33 dzieci pochodzących z rodzin objętych wsparciem Ośrodka.

19 Pomoc rzeczowa - Bank Drugiej Ręki
Autorska inicjatywa realizowana w partnerstwie z wieloma podmiotami od lipca 2007 r. Prowadzimy bazę danych osób, które chcą przekazać używane meble czy AGD i kontaktujemy je z osobami potrzebującymi tego typu pomocy. Przekazujemy w ten sposób także odzież, zabawki, pomoce szkolne dla dzieci. Z tej formy pomocy skorzystało dotychczas 85 osób

20 Pomoc rzeczowa (cd.) Paczki żywnościowe
Wolontariusze Stowarzyszenia „Czajnia” dwa razy w roku przeprowadzają zbiórkę artykułów spożywczych i część przygotowanych w ten sposób darów przekazują na potrzeby Klientów naszego Ośrodka. Łącznie przekazaliśmy 291 paczek na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej objętych wsparciem OIK

21 Szkolenia dla profesjonalistów
Ośrodek realizował wraz ze Stowarzyszeniem „Czajnia” projekty współfinansowane ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Były to projekty szkoleniowe: W 2010 roku zorganizowaliśmy szkolenie o tematyce „Przesłuchanie małoletniego świadka”, w którym uczestniczyło 20 osób: sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, kuratorzy, psychologowie, pracownicy socjalni i pracownicy OIK.

22 Szkolenia dla profesjonalistów (cd.)
W 2011 roku pozyskaliśmy środki na szkolenie Pt. „Diagnoza dziecka krzywdzonego dla potrzeb procedur wymiaru sprawiedliwości”. Specjaliści z Fundacji Dzieci Niczyje z warszawy przeszkolili 20 osób z naszego powiatu: sędziów, prokuratora, funkcjonariuszy Policji, kuratorów, psychologów, pracowników socjalnych, w tym także pracowników OIK.

23 Szkolenia dla profesjonalistów (cd.)
W 2012 roku było to szkolenie o tematyce: „Przeciwdziałanie krzywdzeniu małego dziecka dla pracowników służby zdrowia” Ogólnym celem szkolenia było poszerzenie wiedzy osób zawodowo pracujących z dziećmi i rodziną nt. zjawiska przemocy w rodzinie, czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dziecka oraz procedur interwencyjnych w podobnych przypadkach. W projekcie udział wzięło 13 osób, wśród których były pielęgniarki, psycholog, kurator zawodowy i asystent rodziny.

24 Szkolenia dla profesjonalistów (cd.)
Trzy konferencje poświęcone problematyce przeciwdziałania przemocy i innym kryzysom życiowym skierowane do przedstawicieli różnych instytucji Szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych i pracowników ośrodków pomocy społecznej, konsultacje dla innych profesjonalistów, współpraca przy realizacji programów profilaktycznych, wychowawczych.

25 Współpraca z NGO (cd.) W 2013 roku podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Równych Szans „Bona Fides” przy organizacji Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. W ramach tej inicjatywy radcy prawni Stowarzyszenia „Bona Fides” świadczyli w Ośrodku bezpłatną pomoc prawną. W 2014 roku współpracowaliśmy także ze Stowarzyszeniem „Barwy Tęczy” w ramach projektu pn. „Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” Dzięki tej współpracy także mieszkańcy naszego powiatu, Klienci Ośrodka mogli skorzystać z dodatkowego profesjonalnego wsparcia i ciekawej oferty pomocy. Ośrodek był partnerem Stowarzyszenia „Czajnia” przy realizacji konkursu „Agrafka Agory” oraz programu stypendialnego „Agrafka 2009/2010”. W wyniku tej współpracy podopieczna Ośrodka Interwencji Kryzysowej została jego laureatką i otrzymywała comiesięczne stypendium.

26 Współpraca z NGO Od początku swojego istnienia Ośrodek współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi przy realizacji różnych inicjatyw. Większość wskazanych powyżej działań prowadzona była i jest na bazie współpracy z trzecim sektorem. Najczęściej podejmujemy współpracę z członkami i wolontariuszami Stowarzyszenia „Czajnia” i za ich zaangażowanie, dobrą wolę i zrozumienie dla problemów społecznych serdecznie dziękuję!

27 Jednocześnie my także wspieramy organizacje pozarządowe.
Współpraca z NGO (cd.) Jednocześnie my także wspieramy organizacje pozarządowe. Dla Stowarzyszeniu Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Tomaszowskie Amazonki” w Tomaszowie Lubelskim przeprowadziliśmy spotkanie edukacyjne w grupie wsparcia, którego celem jego było wypracowanie metod radzenia sobie z kryzysem w sytuacji choroby, opanowania lęku i paniki oraz wzmacniania poczucia własnej wartości i samoakceptacji u kobiet po mastektomii.

28 Współpraca z NGO (cd.) Prowadzimy szkolenia z zakresu pracy z trudnym klientem oraz radzenia sobie ze stresem dla konsultantów Biura Informacji Obywatelskiej działającego w ramach Stowarzyszenia „Czajnia”. W tego typu szkoleniach wzięło udział łącznie 51 osób – wolontariuszy, którzy w swoim wolnym czasie chcieli nieodpłatnie udzielać informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom naszego powiatu. Szkolenie o takiej tematyce przeprowadziliśmy także w 2013 roku dla 20 członków Koła Naukowego Ekonomistów „MIDAS” działającego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.

29 Zespół Wszystkie te działania prowadzone były przez wyspecjalizowany zespół, w skład którego wchodzą obecnie 4 psychologowie, pracownik socjalny i prawnik. Wspomagają nas: pani księgowa i pani sprzątaczka. To te młode dziewczyny ratowały dzieci skazane na straszne doświadczenia przez najbliższych, dawały dorosłym siłę, pomysły i środki do radzenia sobie z ich trudnymi doświadczeniami, wspierały, dodawały otuchy i oparcia ludziom, którym walił się cały świat.

30 Radość, która przemienia się w „dziękuję”,
Jest najlepszą wdzięcznością G.E. Lessin


Pobierz ppt "Ośrodek Interwencji Kryzysowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google